VYHLÁSENIE Prioritou stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale nedostatok financií na úlohy vyplývajúce zo zákona

Pridané dňa: 23.02.2018

VYHLÁSENIE


Prioritou stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale nedostatok financií na úlohy vyplývajúce zo zákona

Bratislava 23. 2. 2018 – Stavovské organizácie v zdravotníctve na Slovensku jednohlasne odmietajú zavedenie povinného členstva zdravotníkov v komorách tak, ako to mediálne prezentovalo Ministerstvo zdravotníctvo SR, nakoľko každý zdravotník by mal mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, či chce byť členom komory, alebo nie. Problémom komôr nie je povinné členstvo, ale chýbajúce finančné zdroje na plnenie úloh vyplývajúcich komorám zo zákona, či nemožnosť kontroly dodržiavania etickej zodpovednosti nečlenov v prípade ich pochybení pri výkone povolania. Spoločne sa na tom zhodli predstavitelia šiestich stavovských organizácií v zdravotníctve na Slovensku na pracovnom stretnutí, ktoré vo februári v Bratislave zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Najvyšší predstavitelia stavovských organizácií v zdravotníctve sa dohodli na tom, že komory by mali mať v záujme vyššej ochrany pacienta disciplinárny dosah na všetkých registrovaných zdravotníkov pri kontrole dodržiavania Etického kódexu zdravotníckych pracovníkov. Pre ochranu pacientov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti je totiž dôležité, aby komora mohla mať v prípade doručených podnetov právomoc kontrolovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť nielen u členov, ale aj nečlenov.
Zástupcovia komôr ďalej upozorňujú na to, že ak štát prenáša na komory niektoré úlohy štátnej správy, ktoré by mal primárne riešiť on sám, mal by tieto činnosti financovať, alebo aspoň na nich adekvátne prispievať. Príkladom je zákonom určená povinná registrácia zdravotníkov, na ktorú štát neplatí ani euro a ktorú komory nemôžu donekonečna vykonávať na úkor poplatkov od svojich členov. Štát ukladá komorám aj povinnosť udelenia sankcií zdravotníckym pracovníkom v podobe pokút za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcich zo zákona, ale málo kto vie, že tieto finančné prostriedky vybraté komorami končia v štátnom rozpočte.
Predstavitelia komôr na spoločnom pracovnom stretnutí pozitívne hodnotili snahu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera odmeňovať zdravotníkov podľa zásluhovosti a motivovať ich tak ostať v systéme, no takéto zvyšovanie platov by malo byť súčasťou osobného ohodnotenia a v žiadnom prípade by sa nemalo dotknúť základnej mzdy a každoročnej valorizácie.
Stavovské organizácie v zdravotníctve na Slovensku ďalej privítali snahu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera posilniť právomoci komôr v súlade s Programovým vyhlásením Vlády Slovenskej republiky, či prinášať motivačné prvky pre zdravotníkov, no očakávajú, že akákoľvek legislatívna úprava sa uskutoční nielen v prospech zdravotníkov, ale aj pacientov. Predstavitelia komôr sú preto pripravení okamžite sa stretnúť so šéfom rezortu zdravotníctva a oboznámiť ho osobne s aktuálnymi problémami a ťažkosťami stavovských organizácií či zdravotníkov.
.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Bc. Janka Strápková, prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA, prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov

Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z.t., prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov