Výberové konanie na vedúceho regionálneho centra HSV v Nitre

Pridané dňa: 25.01.2016

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
Vedúci regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania (HSV) v Nitre.

Charakteristika pracovného miesta:
 • Názov: Vedúci regionálneho centra HSV
 • Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
 • Miesto výkonu práce: Nitra, VBC štúrova 22, 949 01 Nitra
 • Deň nástupu do práce: 15. 02. 2016, resp. dohodou
 • Mzda: informácie o platových podmienkach na osobnom pohovore
Náplň práce obsahuje najmä tieto činnosti:
 • Riadi činnosť regionálneho centra, vrátane činnosti hodnotiteľov
 • hodnotí sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek,
 • komunikuje s organizátormi aktivít sústavného vzdelávania a zabezpečuje vytvorenie čo najkompletnejšej elektronickej evidencie aktivít sústavného vzdelávania v samosprávnom kraji,
 • poskytuje informácie o podmienkach a spôsobe organizovania aktivít sústavného vzdelávania,
 • komunikuje s príslušnými organizáciami a inštitúciami, a to najmä so vzdelávacími ustanovizňami, zamestnávateľmi, profesijnými radami a odbornými sekciami komory, regionálnymi komorami a ďalšími inštitúciami, ktoré sú oprávnené organizovať aktivity sústavného vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky,
 • podieľa sa na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania v príslušnom samosprávnom kraji,
 • zúčastňuje sa aktivít sústavného vzdelávania v príslušnom samosprávnom kraji a informuje sestry a pôrodné asistentky o procese hodnotenia sústavného vzdelávania,
 • komunikuje so sestrami a pôrodnými asistentkami a poskytuje im informácie ohľadne hodnotenia sústavného vzdelávania,
 • vykonáva supervíziu aktivít sústavného vzdelávania na základe Smernice o organizovaní aktivít sústavného vzdelávania,
 • vybavuje korešpondenciu týkajúcu sa vzdelávania
 • vykonáva administratívne práce spojené s vykonávaním pracovných činností a chodom Regionálneho centra HSV.
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore pôrodná asistencia,
 • minimálne 2 roky praxe v odbore
Iné požiadavky:
 • práca s PC a internetom na pokročilej užívateľskej úrovni,
 • výborné komunikačné schopnosti – ústny aj písomný prejav
 • znalosť anglického jazyka výhodou
 • orientácia v problematike sústavného vzdelávania a legislatívy dotýkajúcej sa odbor ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia podmienkou
 • skúsenosti v riadiacej funkcii výhodou
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • reprezentatívne vystupovanie
 • členstvo v SK SaPA

Motivačný list spolu s profesijným životopisom je potrebné zaslať na emailovú adresu: laurinc@sksapa.sk najneskôr do 05. 02. 2016.

Vyhovujúci uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor v prvom marcovom týždni.