Vrátiť vzdelávanie slovenských sestier na stredné školy, by bol veľký krok späť

Pridané dňa: 05.04.2016

Vrátiť vzdelávanie slovenských sestier na stredné školy, by bol veľký krok späť

Návrat sestier a pôrodných asistentiek z vysokých škôl na stredné školy, ako to zamýšľajú niektorí poslanci, odporuje európskej legislatíve. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek avizuje, že zamýšľané znižovanie úrovne vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek nové sestry a pôrodné asistentky do systému nepriláka, naopak zníži úroveň zdravotnej starostlivosti.
V prístupovom konaní do EÚ prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe. „Zásadne odmietame tvrdenia niektorých politikov o tom, že vysokoškolské vzdelávania sestier je neefektívne a zbytočné, a to nie len preto, že tento názor odporuje európskej legislatíve, ale aj preto, že sa vzďaľuje vzdelávaniu sestier a pôrodných asistentiek vo vyspelých krajinách. Navyše viaceré zahraničné výskumy dokazujú, že zvyšujúcou sa vzdelanostnou úrovňou sestier dochádza k znižovaniu úmrtnosti pacientov,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
SK SaPA ďalej upozorňuje na to, že názory niektorých politikov pramenia možno z neznalosti problematiky, nakoľko Európa a svet kráča iným smerom. Starnutie populácie, ako aj pribúdajúce chronické ochorenia zakladajú náročnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú nebudeme schopní poskytovať našim zaužívaným medicínskym modelom a pri existujúcich finančných zdrojoch. Krajiny sa snažia hľadať možnosti, ako sa postarať o svojich občanov kvalitne, ale lacnejšie. Z týchto dôvodov ide do popredia ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii, posilnenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek.
Preto je najskôr potrebné urobiť dôkladné analýzy, či by sa návratom vzdelávania sestier na stredné školy, reálne zvýšil záujem o toto povolanie. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., na Slovensku v súčasnosti nie je problém vo vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek, ale v prvom rade je problémom samotný výkon oboch týchto povolaní. Komora má vlastnými aj akademickými výskumami potvrdené, že nie vzdelávanie, ale zlé pracovné podmienky, vysoké pracovné nasadenie, fyzická náročnosť, vysoká miera psychického vypätia a slabé ohodnotenie práce je hlavným dôvodom, prečo mladí ľudia nemajú záujem o povolanie sestry a pôrodnej asistentky, resp. prečo odchádzajú sestry a PA z tohto povolania, či za prácou do zahraničia. Preto je potrebné zatraktívniť povolanie a vrátiť mu prestíž , aby viac ľudí malo záujem vykonávať tieto náročné činnosti. Návrat vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na stredné školy viac mladých ľudí do profesie nepriláka.
Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.
Ako povedal člen Prezídia a člena Rady SK SaPA, ako aj predseda Sekcie pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., na Slovensku máme všetky 3 stupne vysokoškolského vzdelania pre sestry - Bc., Mgr., PhD., pričom ošetrovateľstvo je tak ako medicína samostatný vedný odbor a teória a prax vychádza z výskumu a aplikácie ošetrovateľstva založeného na dôkazoch.
Je nesmierne dôležité, aby nový minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil pozíciu zastúpenia ministerskej sestry, ktorá by mala v kompetencii riadenie, rozhodovanie a strategické plánovanie v odbore ošetrovateľstva a v pôrodnej asistencii na Slovensku, ktorá tu dlhodobo chýba a k čomu sa Slovenská republika zaviazala v rámci medzinárodných dohôd – Mníchovská deklarácia,“ dodal člen Prezídia a člena Rady SK SaPA, ako aj predseda Sekcie pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s tým, že odborná diskusia by mala smerovať skôr , ako využiť vzdelanie sestier, úpravu kompetencií a k efektívnemu využívaniu finančných zdrojov v zdravotníctve.Súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Bratislava 5. 4. 2016 V súčasnosti na Slovensku máme nastavený vzdelávací systém v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii tak, že sestra môže nastúpiť do vzdelávacieho procesu až po absolvovaní stredoškolského vzdelania a to štúdiom na strednej zdravotníckej škole v rozsahu 3 rokov v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo štúdiom na univerzite v rozsahu 3 rokov v odbore ošetrovateľstvo.
V prístupovom konaní do EÚ prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe.
Kvalifikačná príprava sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike sa s ohľadom na odporúčania dokumentov vydaných Radou Európy - Európska dohoda o vzdelaní sestier č. 54, Rola a vzdelávanie sestier, Program stratégie NUR/WHO EURO 2000, 80/155/EHS, ktoré vymedzujú základné princípy kvalifikácie sestry a pôrodnej asistentky vrátane charakteristiky škôl, ktoré toto vzdelanie zabezpečujú, u nás postupne transformovala do súčasnej podoby vzdelávacích programov. Direktíva 80/154/EHS popisuje názov/kvalifikácie v rôznych krajinách, ktoré by sa mali harmonizovať s minimálnymi štandardami EÚ a smernica 80 /155 /EHS popisuje podstatu a obsah minimálne požadovaného vzdelávacieho programu.
Absolvent je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokáže transformovať do celostného prístupu v praxi, má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka a ktoré sa zaoberajú jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, či komunít. Absolvent je schopný, na základe svojich vedomostí, zručností a sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii ošetrovateľstva a zvyšovaniu prestíže a postavenia sestry v spoločnosti. Absolvent bude schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti
Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.
Je potrebné si uvedomiť, že predovšetkým vzdelané sestry a pôrodné asistentky môžu pozdvihnúť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti.

MZ SR stránka uvádza, že všetci zdravotnícki pracovníci každej profesie z každého členského štátu podliehajú regulácii v oblasti získaného vzdelania, čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území iného členského štátu.
Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.
Pre výkon povolania sestry v EÚ je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorá je do vzdelávacieho procesu v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii na Slovensku zakomponovaná. V súčasnosti potrebný obsah a rozsah štúdia ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie je nastavený jednotne pre všetky krajiny EÚ. Rozsah 4 600 hodín výučby, z toho aspoň polovica teoretickej prípravy.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek