VII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici

Pridané dňa: 05.10.2016

Konferencia s medzinárodnou účasťou je pripravovaná za širokej spolupráce Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii s Regionálnou komorou Zvolen, Banská Bystrica, mestom Banská Bystrica, Oddelením dlhodobo chorých Zelený sen a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici. „ Senior v systéme zdravotnej a sociálnej starostlivosti“, ako hlavnej témy a Posudzovanie seniora v geriatrickom ošetrovateľstve ako podtémy tohto dvojdňového odborného podujatia, naznačuje vysokú pálčivosť i aktuálnu reflexiu.
Organizátori podujatia očakávajú približne 200 účastníkov z celého Slovenska, sestier i iných zdravotníckych pracovníkov z geriatrických oddelení, oddelení dlhodobo chorých, zariadení sociálnych služieb, ošetrovateľských domov, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospicov, no i rehabilitačných pracovísk a iných klinických odborov. V súvislosti s medzinárodnou účasťou budú hosťovať sestry z Českej republiky a Rakúska.
V šiestich odborných blokoch počas dvoch dní odznejú predovšetkým prednášky venované posudzovaniu seniora v geriatrii v rámci rôznych škál a pohľadov. Účastníkom konferencie tak budú odprezentované prednášky s aktuálnou témou ako sú: dekubity, malnutrícia, validácia podľa N.Feil, ošetrovateľská vizita v rámci Psychobiografického modelu, ošetrovateľská starostlivosť o ventilovaného pacienta s využitím adekvátnej zdvíhacej techniky, rehabilitačná i paliativno- hospicová starostlivosť. Vysoko očakávaná je prednáška venovaná nielen životu a dielu prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, ktorý nás vo februári tohto roku opustil, ale i 150 –tému výročiu Krymskej vojny.
Na konferenciu boli pozvaní vzácni hostia ako hlavný odborník MZ SR pre geriatriu prof. MUDr. Štefan Krajčík CSc, dekanka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH ako i ďalšie osobnosti geriatrie ako je prezident SGGS, prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc a Doc. Mudr.František Németh ,PhD, primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján Nosko, vedúca sestra geriatrického centra Nemocnice Zlín, Karla Vrlová, viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ,PhDr. Iveta Drahoňová, sestra Banskobystrického samosprávneho kraja, PhDr. Anna Macková, MPH a ďalší.
Kedže podujatie takéhoto druhu je náročné nielen z pozície organizačnej, ale predovšetkým finančnej, organizátori ďakujú za podporu partnerom podujatia, ktorými sú mesto Banská Bystrica, Bukóza Holding, a.s., Vranov nad Topľou, Vidra a spol s.r.o, Molnlycke Health Care s.r.o, Fresenius Kabi, s.r.o, Zepter Slovakia spol.s.r.o, ARES spol s.r.o, Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel.
Mgr.Denisa Šarkoziová
predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii