Ženy a deti si zaslúžia zlepšiť zdravotnú starostlivosť

Pridané dňa: 17.07.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Ženy a deti si zaslúžia zlepšiť zdravotnú starostlivosť

Bratislava 17. 07. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je sklamaná z toho, že kompetentní nemajú záujem zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre ženy a ich deti. Pokým v štátoch EÚ majú ženy „svoju pôrodnú asistentku“, na ktorú sa môžu obrátiť vždy s akýmkoľvek zdravotným problémom, na Slovensku si túto zdravotnú starostlivosť musia zaplatiť z vlastných zdrojov, alebo navštívia lekára, pričom si často ich problém ani lekárske riešenie nevyžaduje.

Pôrodné asistentky v samostatnej praxi v súčasnosti síce môžu poskytovať starostlivosť tehotným ženám, ženám počas pôrodu a po pôrode, dospievajúcim, ale aj ženám s gynekologickým ochorením samostatne, avšak poisťovne s nimi nemajú záujem uzatvoriť zmluvy, čo defacto znamená obmedzenie ich činnosti. „Pokým naše kolegyne v euroregióne pracujú ako samostatné pôrodné asistentky a majú uhrádzané všetky spomínané úkony zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, naše ženy si musia za túto službu platiť,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

V prípadoch, keď sa tehotné ženy obrátia na pôrodné asistentky o pomoc o radu pri normálnom priebehu tehotenstva, či počas normálneho pôrodu, alebo v priebehu šestonedelia, keď je pre každú ženu náročné vysporiadať sa s novou úlohou matky, zvládať bežné úkony starostlivosti o dieťa, či nájsť pomoc a podporu pri dojčení, musia si za túto zdravotnú starostlivosť zaplatiť z vlastného rodinného rozpočtu, pretože zdravotné poisťovne o takéto služby nemajú záujem.“Ak práca PA v štátoch EÚ má svoje nezastupiteľné miesto, je morálne aj finančne ohodnotená, prečo u nás erudované, šikovné, vzdelané pôrodné asistentky (PA) nemôžu rovnako kvalitne poskytovať starostlivosť ženám! Pridelenie kompetencií a zodpovednosti PA na Slovensku by určite prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v predkoncepčnej, prenatálnej, intrapartálnej a postpartálnej starostlivosti o ženy – tehotné, rodičky,  šestonedielky. Zaslúžia si to ako slovenské ženy, tak PA na Slovensku,” hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu PhDr. Elena Drapáčová s tým, že táto problematika by si zaslúžila serióznu diskusiu, zamyslenie a následnú konkrétnu realizáciu daných krokov v praxi.

Napriek poukazovaniu na tento problém zo strany Komory, samotných pôrodných asistentiek, ako aj občianskymi združeniami, ženy nenachádzajú podporu u tých politikov, ktorí tvrdia vo svojich volebných programoch, že im záleží na zdraví žien a detí a ich rodín, že budú podporovať programy na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre túto skupinu občanov. „Potrebujeme zmenu, zmenu k zdravým tehotenstvám, pôrodom, životom, k zdravším generáciám a v konečnom dôsledku k tomu, aby pôrodné asistentky vykonávali svoju prácu naplno, v prospech žien a ich detí. Lebo tí, si prenášajú do svojich životov všetky okolnosti, zážitky, kvality/nekvality pôrodu, ako pečať, veno, ktoré výrazne ovplyvnia pozitívne/negatívne ich budúce správanie, myslenie, vnútorný a vonkajší život, život jedinca a celej spoločnosti,” vysvetľujú členky IPASK (Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska). Pridelenie právomocí a zodpovednosti slovenským pôrodným asistentkám v miere, akou nimi disponujú pôrodné asistentky vo vyspelých krajinách Európy, by podľa podpredsedníčky Ženských kruhov Miroslavy Rašmanovej prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí. Z takejto starostlivosti by benefitovali predovšetkým ženy a ich deti. Starostlivosť pôrodných asistentiek o nízkorizikové ženy, sa ukazuje efektívna nielen z ekonomického hľadiska ale aj zdravotného. Ženy na Slovensku si starostlivosť pôrodnej asistentky vyžadujú čoraz častejšie.

Na jednej strane teda hovoríme o nedostatku financií v zdravotníctve, na strane druhej platíme zbytočne veľké sumy za starostlivosť, ktorú môžu v rovnakom objeme a kvalite poskytnúť pôrodné asistentky, ibaže efektívnejšie a lacnejšie. Pričom skúsenosti zo zahraničia, ako aj vedecké štúdie dokazujú, že starostlivosť poskytovaná pôrodnými asistentkami je rovnako kvalitná a bezpečná pre ženy a ich deti. Ženy vykazujú vyššiu mieru spokojnosti s takýmto typom starostlivosti.

Je na mieste položiť si otázku, prečo je tomu tak? Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek predložila MZ SR projekt samostatnej praxe pôrodných asistentiek už pred viac ako 10 rokmi. Mimo iného v ňom poukázala na potrebu zmeny systému poskytovania starostlivosti o ženu a dieťa, ako aj na finančný efekt, teda možnosť ušetriť zdroje z verejného zdravotného poistenia. Bohužiaľ, politici nemali a nemajú záujem o zmenu v tejto oblasti, čo v konečnom dôsledku škodí našim deťom, aj ich matkám. „Vysoký počet cisárskych rezov, ich dôsledky na reprodukčné zdravie žien, nízka podpora dojčenia, vysoký počet predčasne narodených detí, separácia detí od matiek stále živená názormi takzvaných odborníkov z čias budovania socialistickej vlasti, kde jedinec nemal žiadne práva, nespokojnosť žien so službami dokazuje aj hodnotenie pôrodníc, kde opakovane zaznamenávame reakcie na nerešpektovanie potrieb žien, absenciu podpory a rešpektu rodičiek, absenciu podpory raného kontaktu matka – dieťa v slovenských pôrodniciach,“ dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Legislatívou pôrodných asistentiek sa naposledy zaoberal nezaradený poslanec Daniel Lipšic, ktorý v návrhu novely Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti navrhoval, aby sa zdravotná starostlivosť pôrodným asistentkám v samostatnej praxi uhrádzala z verejného zdravotného poistenia. Tento návrh však nezískal potrebnú väčšinu poslancov.