TS: Vláda Roberta Fica ide deliť slovenských zdravotníkov

Pridané dňa: 10.07.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vláda Roberta Fica ide deliť slovenských zdravotníkov

Bratislava 10. 7. 2015 – Pripravovaný návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov z dielne Ministerstva zdravotníctva SR tvrdo rozdelí zdravotníkov na štátnych, ktorí budú mať garantovanú mzdu a neštátnych, ktorí budú naďalej robiť za minimálne mzdy. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá považuje takýto návrh zákona za nespravodlivý, diskriminačný a pravdepodobne aj zbytočný.

SK SaPA má zásadnú výhradu, že zákon bude regulovať platy len tzv. štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda tých, ktorí sú príspevkovými organizáciami v pôsobnosti MZ SR, štátnymi podnikmi v zakladateľskej pôsobnosti MZ SR alebo obchodnými spoločnosťami v zakladateľskej pôsobnosti MZ SR, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť. “MZ SR pravidelne uvádza, že zákonom môže regulovať len platové pomery sestier v štátnych zdravotníckych zariadeniach. S týmto argumentom však nemožno súhlasiť, nakoľko lekárom štát dokáže garantovať platy aj v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, čo pri ostatných zdravotníckych pracovníkoch, teda nielen sestrách predstavuje z neznámych dôvodov doteraz nešpecifikovaný problém. Na takýto diferencovaný prístup zákondarcu, ktorý vytvára dve kategórie zdravotníckych pracovníkov však neexistuje žiaden racionálny dôvod. Ani samotné ministerstvo na rokovaní ohľadom platových pomerov sestier tento rozdielny prístup nedokázalo vysvetliť,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že Ústavný súd SR vo svojom náleze č. PL ÚS 13/2012-90 možnosť regulácie platov aj u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripustil, ale problém odporučil vyriešiť dlhšou dobou na úpravu platov.

Navrhovaný zákon tak podľa riaditeľa kancelárie SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, dipl. s. preukázateľne povedie k diskriminácii a nerovnosti medzi lekármi ako jednou skupinou zdravotníckych pracovníkov, ktorým je priznaný zákonom ustanovený minimálny mzdový nárok aj u neštátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, u ktorých je tento nárok priznaný len u tzv. štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Treba jasne uviesť, že navrhovaný zákon bude riešiť len približne jednu tretinu (22 759) zo všetkých zdravotníckych pracovníkov a až 37 569 naďalej nebude mať garantovaný plat, nakoľko 9 046 zdravotníkov pracuje v zariadeniach VÚC a až 27 453 zdravotníkov u iných zriaďovateľov. Ak sa pozrieme konkrétne na sestry, tak v pôsobnosti MZ SR pracuje 13 502 sestier, 644 v iných rezortoch, 5 311 vo VÚC a 11 671 u iného zriaďovateľa,“ vysvetlil PhDr. Milan Laurinc, dipl. s. s tým, že zákonodarca pritom diferencovaný prístup medzi týmito dvoma skupinami zdravotníckych pracovníkov nijako neodôvodnil.

Zbytočným je predložený návrh ministerstva preto, lebo reguluje platy u takej skupiny zdravotníckych pracovníkov, ktorá takú reguláciu nepotrebuje. Ministerstvo zdravotníctva už totiž na rokovaniach s SK SaPA uviedlo, že sestrám a PA zamestnaným u štátnych poskytovateľov je mzda vyplácaná vo výške ako podľa zrušeného zákona č. 62/2012 Z. z. U týchto zamestnancov bez zmeny dohodnutého druhu práce alebo jeho rozsahu nemôže dôjsť k zníženiu platu bez dohody so zamestnancom. „Navrhovaný zákon tak môže pri jeho nesprávnej aplikácii zamestnávateľmi paradoxne viesť k zníženiu platov u niektorých sestier a PA (napr. odňatím nenárokovateľných zložiek mzdy),“ uviedla členka Rady SK SaPA Mgr. Ľubica Husárová.

Regulácia minimálneho mzdového nároku je podľa členky Rady SK SaPA za Trnavský samosprávny kraj Mgr. Zuzany Haladovej, dipl. s. práve naopak bytostne potrebná práve u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vyplácajú mzdu len v minimálne potrebnej výške, ktorá je výrazne nižšia v porovnaní so mzdou u štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Práve tieto sestry a PA, ktoré inak vykonávajú porovnateľne náročnú prácu, s porovnateľnou mierou zodpovednosti s rovnakými zákonnými požiadavkami na vzdelanie nemajú nárok na porovnateľnú mzdu ako sestry zamestnané u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Práve táto skutočnosť spôsobuje rozpor zákona s Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, konkrétne s jeho článkom 7, ktorý zaručuje všetkým pracovníkom spravodlivú mzdu a rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty bez akéhokoľvek rozlišovania, pričom najmä ženám sú zaručené pracovné podmienky nie horšie než aké majú muži, s rovnakou odmenou za rovnakú prácu. Zároveň návrh zákona taktiež vytvára diskrimináciu sestier zamestnaných u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v porovnaní so sestrami zamestnanými u štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Argument, ktorý často pri obhajobe predloženého zákona používa MZ SR, a to, že vyššie platy sestier u štátnych poskytovateľov budú vytvárať tlak na platy sestier u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v praxi nenachádza žiadne opodstatnenie. Neštátni poskytovatelia totiž prioritne hľadajú možnosti úspor práve v mzdách ostatných zdravotníckych pracovníkov, čo spôsobuje že rast miezd je vyvolaný výlučne zmenou zákona o minimálnej mzde a výlučne v tomto rozsahu,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.