TLAČOVÁ SPRÁVA: Súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Pridané dňa: 05.04.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA


Súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Bratislava 5. 4. 2016 V súčasnosti na Slovensku máme nastavený vzdelávací systém v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii tak, že sestra môže nastúpiť do vzdelávacieho procesu až po absolvovaní stredoškolského vzdelania a to štúdiom na strednej zdravotníckej škole v rozsahu 3 rokov v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo štúdiom na univerzite v rozsahu 3 rokov v odbore ošetrovateľstvo.
V prístupovom konaní do EÚ prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe.
Kvalifikačná príprava sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike sa s ohľadom na odporúčania dokumentov vydaných Radou Európy - Európska dohoda o vzdelaní sestier č. 54, Rola a vzdelávanie sestier, Program stratégie NUR/WHO EURO 2000, 80/155/EHS, ktoré vymedzujú základné princípy kvalifikácie sestry a pôrodnej asistentky vrátane charakteristiky škôl, ktoré toto vzdelanie zabezpečujú, u nás postupne transformovala do súčasnej podoby vzdelávacích programov. Direktíva 80/154/EHS popisuje názov/kvalifikácie v rôznych krajinách, ktoré by sa mali harmonizovať s minimálnymi štandardami EÚ a smernica 80 /155 /EHS popisuje podstatu a obsah minimálne požadovaného vzdelávacieho programu.
Absolvent je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokáže transformovať do celostného prístupu v praxi, má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka a ktoré sa zaoberajú jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, či komunít. Absolvent je schopný, na základe svojich vedomostí, zručností a sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii ošetrovateľstva a zvyšovaniu prestíže a postavenia sestry v spoločnosti. Absolvent bude schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti
Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.
Je potrebné si uvedomiť, že predovšetkým vzdelané sestry a pôrodné asistentky môžu pozdvihnúť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti.

MZ SR stránka uvádza, že všetci zdravotnícki pracovníci každej profesie z každého členského štátu podliehajú regulácii v oblasti získaného vzdelania, čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území iného členského štátu.
Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.
Pre výkon povolania sestry v EÚ je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorá je do vzdelávacieho procesu v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii na Slovensku zakomponovaná. V súčasnosti potrebný obsah a rozsah štúdia ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie je nastavený jednotne pre všetky krajiny EÚ. Rozsah 4 600 hodín výučby, z toho aspoň polovica teoretickej prípravy.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek