TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA: V roku 2018 si želáme aktívnejšieho ministra zdravotníctva, ktorý presadí také opatrenia, ktoré pocítia pacienti ako aj sestry

Pridané dňa: 15.12.2017

Bratislava 15. 12. 2017 – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker v roku 2017 síce nič závažné nepokazil, no ani nič zásadné nespravil, pretože neprišiel s dlho očakávanými kľúčovými opatreniami, ktoré by systémovo riešili slovenské zdravotníctvo. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek verí, že šéf rezortu zdravotníctva bude v budúcom roku aktívnejší, a príde s takými opatreniami, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj sestry či ostatní zdravotníci.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker v roku 2017 prišiel s prvými opatreniami, no tie sú však zatiaľ skôr „kozmetické“, pretože sa netýkajú všetkých sestier a pôrodných asistentiek a systémovo neriešia ich akútny nedostatok sestier. „Vážime si, že predstavitelia sestier dostali priestor participovať na projektoch MZ SR, ktorých cieľom je zlepšiť sústavné vzdelávanie, aktualizovať špecializačné študijné programy, pomenovať kompetencie, či navrhnúť odmeňovanie podľa zásluhovosti. Pozitívne hodnotíme to, že pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snažil spraviť poriadok v kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek, zavádza do praxe pozíciu sestry s pokročilou praxou, či podporil optimalizáciu odborných špecializácií v ošetrovateľstve. Vo všetkých prípadoch sa však žiaľ nejedná o také opatrenia, ktoré by pocítili všetky sestry a pôrodné asistentky na Slovensku, ktoré by aj mohli povedať, že sa majú lepšie ako v minulosti,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá hodnotí pozitívne činnosť odboru ošetrovateľstva. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. sa podľa nej veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku. SK SaPA taktiež oceňuje to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve efektívneho fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Prínos týchto ušetrených financií však sestry zatiaľ nevidia.
Mínusy ministra zdravotníctva Tomáša Druckera
Najväčším mínusom ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v roku 2017 podľa člena Rady a Prezídia PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. je to, že sa mu nepodarilo priniesť také opatrenia, ktoré by aspoň čiastočne stabilizovali katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, na čo SK SaPA dlhodobo upozorňuje. Chýbajú motivačné faktory pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Mzda slovenských sestier stále nedosahuje ani priemernú mzdy v národnom hospodárstve. Nespokojnosť sestier pretrváva, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú aj naďalej odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu. Stále nám na Slovensku chýba viac než 12 000 sestier, pričom vývoj v počte sestier a pôrodných asistentiek je dlhodobo nepriaznivý,” vysvetľuje člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD. s tým, že SK SaPA v roku 2017 navrhla ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení, no k dnešnému dňu sa realizovalo len jedno: zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania.
Ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi sa sestrám a pôrodným asistentkám nielenže nepodarilo upraviť mzdy zdravotníckych pracovníkov na základe odpracovaných rokov praxe, ale ani zlepšiť pracovné podmienky sestier. Komora odporučila podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných, zdravotných a iných dôvodov nie sú ochotné, alebo nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce (napríklad prácu na dohodu o vykonaní práce, znížené pracovné úväzky) v súlade so Zákonníkom práce. Komora taktiež navrhla kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie, zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania alebo motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo respektíve pôrodná asistencia. „V neposlednom rade je potrebné spomenúť nečinnosť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v prípade podnetov týkajúcich sa porušovania platnej legislatívy v oblasti dodržiavania nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti sestier a pôrodných asistentiek vo vedúcich pozíciách. Napriek viacerým upozorneniam komory sú však na vedúcich pozíciách ľudia bez potrebného vzdelania, či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedeným problémom zatvárajú oči a neriešia to,“ dodal PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Želania pre slovenské zdravotníctvo do roku 2018
Sestry a pôrodné asistentky podľa členky Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzany Haladovej, dipl. s. v prvom rade dúfajú, že sa v budúcom roku podarí konečne vybojovať viac finančných zdrojov do slovenského zdravotníctva, čo vytvorí priestor nielen na liečenie pacientov, ale aj rozvoj slovenského zdravotníctva. Verí, že v roku 2018 sa na Slovensku začnú konečne modernizovať nemocnice a polikliniky, v ktorých sa budú cítiť dobre nielen pacienti, ale aj zdravotnícki pracovníci. „Je potrebné venovať dostatočnú pozornosť prevencií ochorení a podporovať vznik školských sestier a viac smerovať zdravotnú starostlivosť na seniorov. Mojím osobným želaním je, aby sa na Slovensku začala rozvíjať aj ambulantná zložka, vrátane zariadení pre dlhodobú starostlivosť, ktorá je poddimenzovaná a na chvoste záujmu. Sestry ponúkajú svoj potenciál nielen v nemocniciach, ale aj v zariadeniach, ktorých vznik by mal byť podporovaný zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, teda liečebne dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospicové zariadenia a zariadenia pre paliatívnu starostlivosť, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, centrá integrovanej starostlivosti, či zariadenia sociálnych služieb, kde často naši pacienti končia iba preto, že ich nemáme kam umiestniť, pretože spomínaných ošetrovateľských zariadení, ktoré by riadili sestry a kde by pracovali sestry zatiaľ na Slovensku nemáme v potrebnom množstve,“ dodala členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, ktorá si želá posilnenie úlohy sestier v zdravotnej starostlivosti, dostatok personálu v slovenských nemocniciach.
Priority pre SK SaPA do roku 2018
Prioritou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v novom roku je aktívne presadzovať riešenia nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a taktiež prijatie takých opatrení, ktorým sa podarí zjednodušiť vedenie zdravotnej dokumentácie, ktorú majú sestry na starosti. „Aj naďalej trváme na úprave miezd na základe odpracovaných rokov a zvýšenie základných koeficientov pre výpočet mzdy všetkých sestier a pôrodných asistentiek bez ohľadu na to, kde pracujú (nemocnice, ambulancie, zariadenia sociálnych služieb, atď.). Požadujeme zaviesť elektronickú ošetrovateľskú dokumentáciu a zabezpečiť dostatok výpočtovej techniky nato, aby sestry netrávili neúmerný čas ručným písaním zdravotných záznamov. A v neposlednom rade sa budeme snažiť, aby naša organizácia bola viac akceptovaná pri plánovaní a realizácii stratégií, ktoré povedú k zlepšeniu celého systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s.