TLAČOVÁ SPRÁVA: Už čoskoro budú môcť sestry a pôrodné asistentky viac pomáhať pacientom ako doteraz

Pridané dňa: 15.01.2018

Bratislava 15. 1. 2018 – Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár bez toho, aby musel pacient trpieť, kým sa lekár napríklad vráti z náročného operačného zákroku. Sestry a pôrodné asistentky by vedeli pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodlo s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek víta rozhodnutie MZ SR spraviť poriadok v kompetenciách. „Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často krát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia už aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Sestra bude môcť po novom na základe jej vlastného posúdenia a potreby pacienta podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávkovacom rozmedzí účinnej látky predpísanej lekárom a súčasne vyhodnocovať ich účinnosť. “Sestra bude môcť na základe určenia lekára aplikovať lieky intravenózne, okrem transfúzie krvi a krvných derivátov, transfúznych liekov a kontrastných látok bez písomného poverenia,” vysvetľuje člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. Sestra na základe rozhodnutia lekára bude po novom môcť odstraňovať stehy z primárne zhojenej rany, zavádzať či rušiť kanylu do periférnej žily. Sestra s pokročilou praxou dokonca, teda sestra, ktorá má príslušné magisterské vzdelanie a prax, bude môcť predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu či nariadiť odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom rozsahu po konzultácii s lekárom.
Na druhej strane, sestry by vedeli pomáhať pacientovi aj v iných činnostiach, no v novej vyhláške na to nedostali šancu. SK SaPA navrhovala, aby sestra s pokročilou praxou mohla vystavovať recepty vybraných druhov liekov a dietetických potravín pre vybrané skupiny osôb. “Máme za to, že táto odborná činnosť by mohla napomôcť znížiť čakacie doby u lekárov a legalizovať činnosť, ktorú aj doposiaľ vykonávajú sestry v ambulanciách. V oblasti eZdravia sestra s pokročilou praxou by mohla čiastočne odbremeniť od tejto administratívnej činnosti lekára, ktorý by sa mohol viac venovať pacientovi. V mnohých krajinách EÚ táto kompetencia bola presunutá na sestry s pokročilou praxou, čím došlo k zvýšeniu dosahu zdravotnej starostlivosti a napríklad vo Švédsku k zníženiu užívania antibiotík” hovorí ďalej člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. SK SaPA ďalej navrhovala, aby sestra mohla poskytovať informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine alebo komunite, na základe svojho vzdelania. Ako ďalej povedal člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. SK SaPA ďalej navrhovala, aby sestra mohla odsávať sekréty u osoby so zaistenými dolnými dýchacími cestami, na čo doposiaľ právo mala, ale akosi to z novej vyhlášky vypadlo. Sestry pracujúce v odboroch intenzívnej starostlivosti sú totiž obmedzené pri tejto činnosti, pretože podľa návrhu MZ SR by nemohli odsávať sekréty z dolných dýchacích ciest u kriticky postihnutých osôb. “V neposlednom rade sme navrhovali, aby sa sestra podieľala na realizácii výkonov v oblasti telemonitoringu a telemedicíny, pretože v dnešnej dobe plnej informačných technológií a implementácie eZdravia do praxe je táto odborná činnosť nanajvýš opodstatnená, no žiaľ, MZ SR ani tento náš návrh nezapracovalo do legislatívy,” dodal člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. s tým, že SK SaPA musela v medzirezortnom pripomienkovom konaní podať 29 zásadných a 22 obyčajných pripomienok, nakoľko sa finálny materiál odlišoval od toho, na čom bola vzájomná dohoda počas tvorby materiálu.
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. je presvedčená, že rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti. Zároveň by to mohla byť podľa nej motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. „Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.