TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA upozorňuje na to, že za údajným neetickým správaním zdravotníkov môže byť aj ich psychické a fyzické preťaženie

Pridané dňa: 16.02.2017

Kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek za posledných 6 rokov (neboli ani predtým) neeviduje žiadne podanie na zlé správanie sa zdravotných sestier na lôžkovom oddelení Kliniky hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Martin voči pacientom. „Ak sa niektorá sestra na Slovensku správala voči pacientom necitlivo, neľudsky, neúctivo, tak mi je to veľmi ľúto a za každé takéto správanie sa úprimne ospravedlňujem. Nemôžem však súhlasiť s tým, aby sa vytváral dojem, že na Slovensku máme viacej takýchto sestier s neľudským či dokonca surovým správaním,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá jednoznačne odmieta akékoľvek neetické správanie sa sestier a zdravotníkov voči pacientom a kompetentných. Zdôrazňuje však, že medializovaný prípad je bohužiaľ iba výsledkom neriešenia situácie, v ktorej sa zdravotníctvo, sesterské povolanie a povolanie pôrodnej asistentky nachádza.

Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD. upozorňuje verejnosť na to, že podmienky výkonu povolania sú pre slovenské sestry náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, pričom svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky v podobe nevyhovujúcich priestorov a materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení. „K tomu je ešte potrebné pridať veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu a často krát aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných, vrátane fyzického útoku. Pod necitlivým prístupom niektorých zdravotníkov je potrebné hľadať dlhodobý stres z pracovného preťaženia, a nedostatočné spoločenské uznanie,“ uviedol člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD.
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., zdôrazňuje, že povolanie sestry si vyžaduje veľkú dávku empatie, pokory, ľudskosti, obetavosti a každý, kto si toto povolanie vyberie, by mal mať tieto atribúty ľudskej povahy dané. Každá sestra podľa nej musí rátať s tým, že prichádza do styku s chorým človekom a jeho príbuznými, ktorí od nej očakávajú pomoc, spoliehajú sa na ňu a dôverujú jej, že urobí všetko preto, aby sme im pomohla v ich chorobe a prinavrátení zdravia, ale aj pri umieraní. „Nesprávne postoje a postupy s fatálnymi následkami pre pacienta sú tou najhoršou vizitkou zdravotníckeho pracoviska, avšak sestry a pôrodné asistentky upozorňovali na tieto problémy počas výpovedí, kedy poukazovali na to, že situácia v nemocniciach je vážna. Sestry sa snažia robiť maximum, ale tiež majú svoje fyzické a psychické limity. Pacienti očakávajú kvalitu, avšak v takto nastavenom systéme pri nízkych počtoch pracovníkov, pri vysokých počtoch vyhorených pracovníkov pracujúcich v strese sa očakávaná kvalita a spokojnosť pacienta zabezpečiť jednoducho nedá,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá odporúča zamyslieť sa aj nad postupom zamestnávateľov, či tí poskytujú sestrám a pôrodným asistentkám dostatok času na oddych po ich náročnej službe, či im pomáhajú zvládať náročné situácie, či ich zaujíma ich psychický stav a či pre nich robia školenia, ako majú reagovať a komunikovať v záťažových situáciách.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava