TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a zdravotnícki asistenti neveria politikom, že chcú úprimne riešiť ich problémy

Pridané dňa: 01.07.2018

Bratislava 28. 6. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov vytvorili „tandem“. Neveria v úprimný úmysel politikov riešiť ich problémy. Premenovanie zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru“ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu „praktická sestra“ bez diskusie so zainteresovanými ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity.

„Opätovne vyzývam zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a to na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí a neoverených projektov, ktoré budú mať negatívne dopady na zdravie a bezpečnosť pacienta“, konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. „Nezatraktívnia povolanie sestra, zdravotnícky asistent a ani praktická sestra, pričom potencujú ešte väčší chaos a napätie medzi zdravotníckymi pracovníkmi“, doplnila.

„Projekt „praktická sestra“ v Českej republike, z ktorej si naši politici zobrali príklad, doposiaľ nepriniesol želaný výsledok“, potvrdil Bc. Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Na základe diskusie so zdravotníckymi asistentmi sme zistili, že nie každý zdravotnícky asistent si trúfa prevziať na seba zodpovednosť za kompetencie ktoré im boli vyhláškou ministerstva zdravotníctva pridané. „Musím upozorniť na to, že v Českej republike pred prijatím zmeny systému vzdelávania predbiehala široká diskusia, čo sa však na Slovensku neudialo - odborníci v ošetrovateľstve nemali možnosť sa vyjadriť, resp. ich názory boli ignorované“, doplnil Bc. Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. na základe osobnej účasti na verejnom zasadnutí zdravotníckeho výboru NR SR potvrdzuje, že politici diskutovali o návrhu Asociácie stredných zdravotníckych škôl na zaradenie nového študijného odboru „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy. „Ešte som sa nestretol s tým, že by zákonodarci, ktorí sú zodpovední za tvorbu vyšších právnych noriem (zákonov) venovali toľkú pozornosť štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR“, povedal Laurinc. „Keďže prevažnú časť výboru tvoria lekári, z ktorých niektorí sú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, je otázne, či im ide naozaj o riešenie problému s nedostatok sestier a zdravotníckych asistentov, alebo len o naplnenie objednávky záujmových skupín. Ignorujú odporúčania Európskej federácie sestier, zastrešujúcej odborníkov v ošetrovateľstve v európskom regióne, ktorá odporúča štvorstupňové ošetrovateľstvo: zdravotnícky asistent – registrovaná sestra – sestra špecialistka – sestra s pokročilou praxou“, dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

„Veľmi citlivo vnímame aj to, že na základe prijatej zmeny zákona ktorý premenoval zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru došlo k narušeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s činnosťou „ošetrovateľských tímov“ a následne môže dôjsť k zbytočnému napätiu a zhoršeniu medziľudských vzťahov medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi“, zdôraznila Bc. Jana Strapková, prezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasia:
  • s hrubým neodborným zásahom do odboru Ošetrovateľstvo,
  • s návrhom na zaradenie nového študijného programu „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy,
  • s rozširovaním kompetencií „praktickej sestry“ ktoré sú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií,
  • zaradenie „praktickej sestry“ do minimálneho personálneho normatívu spolu s registrovanou sestrou.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

Bc. Patrik Moškurjak
viceprezident Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
e-mail: patrik.moskurjak@seniorsecovce.sk
tel.: +421 911 633 653