Stanovisko advokátky SK SaPA k licenciám na výkon činnosti odborného zástupcu v ADOS v povolaní sestra

Pridané dňa: 19.05.2016

Ako advokátka spolupracujúca so Slovenskou Komorou sestier a pôrodných asistentiek si dovoľujem upriamiť pozornosť všetkých držiteľov licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v povolaní sestra na nasledujúce skutočnosti :
  1. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, je správnym orgánom prvého stupňa, ktorý zruší licenciu ak držiteľ prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie. (ustanovenie § 74 ods. 1 písm. b/ Zákona č.578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  2. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako orgán dozoru (§ 81 ods. 1 písm. c/ Zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) v súčasnosti skúma splnenie podmienok odbornej spôsobilosti držiteľmi licencií vydaných do 15.12.2015.
  3. Licencie, ktorých držitelia nespĺňajú podmienky uvedené v ustanovení § 13 ods. 2 písm. b/ a písm. c/ Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, budú predložené Prezídiu komory, ktoré rozhodne v správnom konaní o každej licencii osobitne, vrátane prípadného zrušenia licencie .
  4. Vzhľadom na to, že Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sú bežne doručované žiadosti, písomnosti, stanoviská alebo návrhy osôb, ktoré nie sú držiteľmi licencie a tiež vzhľadom na skutočnosť, že existujú rozdielne názory na výklad právnej normy, súvisiacej s licenciou na činnosť odborného zástupcu pre Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v povolaní sestra, uvádzam nasledujúce :
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je povinná konať o podmienkach ustanovených na vydanie licencie s držiteľom licencie. Písomnosti podpísané inou osobou ako držiteľom licencie, bez súčasného pripojenia plnej moci, nie sú považované za relevantné podanie. Toto pravidlo sa týka akejkoľvek komunikácie vo veci licencie.
  • Na výkon činnosti odborného zástupcu v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom povolaní sestra sa vyžaduje (ustanovenie § 13 ods. 2 písm. a./ b./ a c./ Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov):
a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c./
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a
c) najmenej päťročná odborná prax.
Takzvaná výnimka z odbornej spôsobilosti odborného zástupcu pre agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v povolaní sestra sa vzťahuje iba na nedostatok odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 13 ods. 2 písm. a./ Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, táto takzvaná výnimka sa týka iba držiteľov licencií vydaných do 15. 12. 2015 a trvá do 31. 12. 2020 ( § 83b ods. 3, Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov)


V Bratislave dňa 19.05.2016
Ivana Závacká, advokátka


Zápis v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou č. 1294“