Správa o činnosti Európskej federácie sestier za rok 2016

Správa o činnosti Európskej federácie sestier za rok 2016

Pridané dňa: 02.02.2017

Správa o činnosti EFN za rok 2016
Zhrnutie správy

Európska federácia asociácií sestier (EFN) zastupuje viac ako tri milióny sestier prostredníctvom jej členov v počte 36 v 35 štátoch (vrátane všetkých 28 členských štátov EÚ), je nezávislým hlasom profesie na európskej úrovni. Poslaním EFN je podporovať záujmy, postavenie a výkon zdravotníckeho povolania 'sestra' v EÚ. K naplneniu poslania EFN a jej strategického a operačného lobistického plánu pre roky 2014-2020, EFN pokračuje v posilňovaní svojho politického postavenia v roku 2016- v inštitúciách a u kľúčových zainteresovaných skupinách EÚ, aby zostali sestry a ošetrovateľstvo v popredí politického programu EÚ. Tento dokument sumarizuje lobistickú prácu EFN a výsledky dosiahnuté za rok 2016, rozdelené do rôznych tém: "vzdelávanie", "pracovná sila", "bezpečnosť pacientov a kvalitná starostlivosť".

Vzdelávanie

Rok 2016 začal lehotou implementácie Smernice 2013/55/??EÚ (do 18.01.2016), ktorá aktualizovala už existujúcu Smernicu 2005/36 /EC o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií. Šlo o dôležitý míľnik pre ošetrovateľskú profesiu, nakoľko členské štáty mali do tej doby implementovať 8 kompetencií Článku 31 Smernice, a ako taký poskytoval silný vzdelávací základ pre všetky ošetrovateľské osnovy v celej EÚ. Európska komisia kontroluje implementáciu Smernice v priebehu celého roka, a tento proces pravdepodobne ukončí na začiatku roku 2017. Na základe tejto kontroly, Komisia začne konanie o porušení voči tým členským štátom, ktoré nepostupujú v súlade s EÚ legislatívou. Za účelom posilniť Článok 31, EFN obhajuje a lobuje za zavedenie delegovaného aktu na modernizáciu Prílohy V tejto Smernice, v spolupráci s regulátormi ošetrovateľstva. Navrhované aktualizácie Prílohy V sú založené na EFN Rámci kompetencií. EFN sa takisto zasadzuje za správnu implementáciu Smernice na európskej úrovni, ale takisto aj na národnej úrovni prostredníctvom jej členov.
Paralelne popri kontrole implementácie Komisiou, EFN vytvorila dotazník na meranie súladu s uvedenou Smernicou. Dotazník sa netýkal celej Smernice, ale iba tých častí, ktoré ovplyvňujú ošetrovateľskú profesiu. Takisto sa zameriava aj na aktuálne ošetrovateľské osnovy a nie na štátnu legislatívu. Musíme vedieť, či každá sestra vychádzajúca z každej ošetrovateľskej školy v rámci EÚ, spĺňa štandardy v súlade s Čl. 31 Smernice, potrebné na uznanie jej povolania sestry v celej Európe.

A práve v tomto kontexte EFN podporuje novozavedené Európske profesijné preukazy (EPC), ktoré sa opierajú o existujúci systém IMI (ďalšia novinka doplnenej Smernice). EPC môžeme považovať za pilotný projekt a po jeho zhodnotení sa môže projekt potenciálne uplatniť aj v iných profesiách. Sestry sú hrdé na to, že podporujú inovácie v EÚ. V prvej fáze tejto novej iniciatívy boli vybraté zatiaľ sestry, s pomerne dobrou úspešnosťou doposiaľ– 147 využitých benefitov z automatického uznania kvalifikácie elektronickým spôsobom.

EÚ pracovná sila v zdravotníctve


EFN lobovala tiež za aktualizovaný a komplexný obraz o ošetrovateľskej profesii. EFN si kladie za cieľ, že údaje zozbierané v ošetrovateľstve sú porovnateľné a použiteľné EÚ, národnými a miestnymi politikmi a odborníkmi. Z tohto dôvodu bolo zvyšovanie povedomia o správnosti štatistických údajov jednou z priorít pre rok 2016. Príliš často sa stáva, že spoločná definícia toho, kto je pokladaný za "sestru" v rôznych krajinách chýba, takže je nemožné porovnávať údaje v celej Európe.


Najmä z toho dôvodu, že Smernica o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií stanovuje definíciu pojmu "všeobecná sestra/sestra všeobecnej starostlivosti", je riešenie zrejmé. Ako základ pre riešenie tejto problematiky, EFN vyvinula Workforce Matrix 3 + 1, ktorý poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne údaje o troch kategóriách ošetrovateľskej starostlivosti (všeobecná sestra, sestra špecialista a sestra s pokročilými rolami/s pokročilou praxou). Tiež uznáva prínos zdravotníckych asistentov (HCA) a vedúcu úlohu sestier pri dohľade nad nimi a pri ich rozvoji, s cieľom podporiť budúci scenár konfigurácií pracovnej sily, ktorý zabezpečí poskytovanie vysoko kvalitnej a bezpečnej starostlivosti tým, ktorí potrebujú starostlivosť. Písomná správa vyjadrujúca postoj k Matrix bola členmi EFN schválená na Valnom zhromaždení EFN v októbri 2016, v Madride. EFN Matrix bude dôležitý pre vývoj v oblasti plánovania počtu zdravotníckych pracovníkov v celej EÚ, v Európe a dokonca na celom svete. Dôležité je, aby členovia EFN použili EFN Matrix 3 + 1 na národnej úrovni k ovplyvňovaniu zloženia pracovnej sily v zdravotníctve a stanovili jasné pravidlá, čo sa týka rozdielnych rolí sestier a zodpovedností.
EFN pokračovala vo vedení dôležitých rozhovorov/diskusií týkajúcich sa náboru a udržateľnosti, prebiehajúceho personálneho plánovania a predpovedania a bude v tom aj naďalej pokračovať v roku 2017. V tejto súvislosti sa EFN podieľala na rôznych stretnutiach, vrátane (nedávno skončil) Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting a stretnutí so skupinou expertov Expert Group on European Health Workforce. Medzinárodné organizácie, ako je EÚ, OECD, ILO, WHO naliehavo potrebujú prístup a možnosť využitia porovnateľných údajov v EÚ založených na EFN Workforce Matrix 3 + 1.

Bezpečnosť pacienta a kvalita starostlivostiEFN sa zamerala na šesť oblastí, v rámci tejto témy, a to menovite na: Antimikrobiálnu rezistenciu (AMR), Európsky semester, Hodnotu zdravotníckych systémov, Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, e-Health a e-Skills.

• AMR - EFN posilnila spoluprácu s Európskym centrom pre prevenciu chorôb a kontrolu (ECDC), a to účasťou na rôznych stretnutiach a seminároch, zvyšovaním povedomia o vplyve ošetrovateľstva pri riešení tohto problému globálneho zdravia. Okrem toho, koncepčné dokumenty EFN ako Position Paper & Policy Statement popisujúce úlohu sestier v boji proti AMR sú kľúčovým lobby nástrojom, ktorý bude podporovať inštitúcie EÚ a národné vlády v rozvojových 'fit for practice" stratégiách a dôkazoch o vplyvoch, ktorý sestry majú na antimikrobiálnu rezistenciu. Pritom Guidelines vypracované pomocou projektu ENS4Care boli propagované a využívané sú ďalej.

• Európsky semester - táto téma si vyžiadala silnú lobby prácu zo strany EFN s kľúčovými tvorcami politík, ako Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť, Sociálnymi záležitosťami a začlenením (DG EMPL). EFN podporila využívanie Európskeho semestra ako nástroja, ktorý by mal mať podstatný vplyv na národné politiky, a to s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť v celej Európe, spoločne s inými zainteresovanými subjektmi v EÚ. EFN členovia tiež schválili vyhlásenie EFN Police Statement a Position Paper, ktoré bolo určené tvorcom politík na národnej a európskej úrovni s cieľom uznať dôležitosť investície do zdravia. Tieto dva dokumenty vyzývajú k efektívnejšej zdravotnej a sociálnej starostlivosti prideľovaním finančných prostriedkov a k lepším pracovným podmienkam pre sestry. Okrem toho bol tiež publikovaný článok na túto tému.

• Hodnota zdravotníckych systémov – sa stala kľúčovou politickou oblasťou na európskej a medzinárodnej úrovni, kde vstup sestier je zásadný, pretože je to o meraní výsledkov. Sestry merajú veľa, čo má značný vplyv na ich vyťaženie. EFN sa zapojila do politickej diskusie s príslušnými hlavnými aktérmi, aby zabezpečila, že táto práca môže podporovať zmenu, ktorá zlepší výsledky pre pacientov. EFN má dôkazy o tom, že zmena môže nastať a že trvalo udržateľné riešenia pri dlhodobej starostlivosti môžu byť dosiahnuté, ak sestry prevezmú vedúcu úlohu. EFN bude zastávať viac akcií v budúcom roku, aby podporila tých na frontovej línii.

• eHealth - môže uľahčiť prístup k zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na geografickú polohu, ale tiež môže zlepšiť existujúce systémy a uľahčiť prácu zdravotníkov a zlepšiť alebo prispôsobiť proces starostlivosti a výsledky. EFN, ako člen skupiny eHealth, ktorá bola vybraná Európskou komisiou, prispela k vývoju budúcich priorít Komisie.

• eSkills - sú kľúčové pre zdravotnícke profesie, pacientov a (neformálnych) – opatrovateľov. Nové technológie uľahčujú poskytovanie služieb v rámci zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Bez správnych e-zručností tieto technológie nebudú plne integrované do existujúcich „dráh“ zdravotnej a sociálnej starostlivosti. EFN bola kľúčovým hráčom v procese lobingu v minulom roku a bude pokračovať aj tento rok.

• Cezhraničná zdravotná starostlivosť - bola prioritou v priebehu celého roka s vedomím, že vysoko kvalifikované a motivované sestry, podporované svojimi zamestnávateľmi a stimulujúci voľný pohyb, sú kľúčom k modernizácii systémov zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Šesť rokov po prijatí stanoviska Committee of the Regions’ opinion a dva roky po uplynutí lehoty na transpozíciu Smernice do vnútroštátneho práva, túto problematika predstavuje stále vysokú prioritu v programe EÚ. EFN bola požiadaná, aby na rôznych stretnutiach hovorila a nadviazala na kontinuitu starostlivosti a na perspektívu ehealth.

Záver


Rok 2016 bol náročným a plodným rokom pre organizáciu. EFN a jej členovia vytvorili praktické nástroje a dôveru, čo predstavuje kľúčovú zložku pre zmenu. Sestry a ošetrovateľská profesia v Európskej únii sú veľmi viditeľné, so silným hlasom smerom k Európskej a medzinárodnej organizácii. Politici a tvorcovia politík majú záujem počúvať sestry. EFN je presvedčená, že táto vôľa postavená na dôvere, pomáha byť občanom EÚ bližšie k inštitúciám EÚ. EFN a jej členovia budú naďalej tlačiť inštitúcie EÚ a rozhodovacie právomoci aj v roku 2017 s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky pre občanov.
Na záver by EFN rada poďakovala všetkým sestrám a zdravotníckym pracovníkom, polícii a hasičom, blízkym spolupracovníkom, za ich podporu počas IS útokov v Zaventem a Maelbeek. Boli veľmi profesionálni a efektívni, poskytujúci starostlivosť iným osobám, napriek tomu, že čelili niečomu, čo by nikdy neočakávali, že budú musieť čeliť. Všetci členovia EFN vyjadrili veľké uznanie a vďaku každému jednotlivcovi.
Sestry sa presúvajú do takto nebezpečných prostredí zachrániť ostatných a ohrozujú vlastný život. Je tu teda naliehavá potreba chrániť a získať väčšiu podporu pre sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov vo všetkých týchto oblastiach plných konfliktov, aby mohli pomáhať deťom i dospelým a byť tak bezpeční/chránení, ako je to možné!"Zrušili sme naše Valné zhromaždenie v Bruseli vlani v apríli, kvôli ľudskému šialenstvu a fanatizmu. Všetci sme boli veľmi smutní ... Mám "hlboké" pochopenie pre obete bruselských bombových útokov, ale aj pre všetky obete terorizmu na svete a pre všetkých tých, ktorí poskytli pomoc obetiam. Ako ľudia a občania, ako zdravotnícki pracovníci, ako sestry, musíme bojovať všade a každý deň proti fanatizmu, fašizmu a totalitarizmu, ale aj proti všetkým druhom a všetkým formám manipulácie a dominancie."
(Yves Mengal, FNIB)