SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí

Pridané dňa: 28.03.2017

Bratislava – Na Slovensku pribúdajú pacienti, ktorí nemôžu chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia a potrebujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (DOS). Žiaľ, táto zdravotná starostlivosť je zatiaľ na okraji záujmu zdravotných poisťovní a tak agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti doslova riešia existenčné problémy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby ešte tento rok podporil vypracovanie koncepcie rozvoja a financovania ADOS, ktorá by mohla prispieť k efektívnejšiemu zdravotníctvu na Slovensku a k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je dôležitou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Žiaľ, prioritou financovania zdravotných poisťovní sú stále nemocnice, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej starostlivosti je poddimenzovaná a na chvoste záujmu. Je najvyšší čas, aby sme urobili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej, chronickej starostlivosti. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov. Pre štát je vysoko neefektívne, aby pacient bol doliečovaný v nemocnici niekoľko týždňov, keď systém zdravotnej starostlivosti poskytuje aj efektívnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová dipl. p. a. Zdôrazňuje, že nemocnice sú určené na akútne riešenie zdravotných problémov pacientov, ale na dlhodobé liečenie pacientov sú predsa agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, liečebne dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospicové zariadenia a zariadenia pre paliatívnu starostlivosť, centrá integrovanej starostlivosti, či zariadenia sociálnych služieb, ktorých existencia by mala byť podporovaná zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. je presvedčená, že Slovensko bude v krátkom čase potrebovať čoraz viac zariadení dlhodobej zdravotnej starostlivosti, pretože populácia starne, ľudia sú čoraz viac chorľaví a bude čoraz väčší tlak na to, aby boli pacienti čo najkratšie v nemocniciach.
Podľa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a podpredsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Mgr. Terezy Lengyelovej je potrebné okamžite odstrániť bodovanie na zamestnancov, ktoré robí VŠZP. Táto požiadavka jed nad rámec zákona, keďže ju neuvádza žiadny zákon, vestník ani vyhláška MZ SR, pričom v žiadnom inom zdravotníckom zariadení na Slovensku, ani v zahraničí obvodní ani odborní lekári, či nemocnice nebodujú na zamestnancov, ako to jedine od agentúr ADOS vyžaduje VŠZP. „Máme nedostatočné limity zo strany VšZP, v ktorých chýba presná špecifikácia, ktorí pacienti a ktoré výkony boli zaplatené, a ktoré zaplatené neboli . Revízni pracovníci pri následných kontrolách kontrolujú všetky výkony ktoré sme vykázali. Ako môžeme my ADOS pracovníkom VŠZP pri kontrolách dokázať, že kontrolujú niečo, čo sme uhradené nemali?,“ pýta sa Mgr. Tereza Lengyelová, ktorá požaduje vrátiť bodové zvýhodnenia za ošetrovanie pacientov čiastočne, alebo úplne imobilných, psychiatrických pacientov, a naopak zrušiť obmedzovanie rozsahu pri ošetrovaní pacientov s dekubitami, vredami predkolenia a inými ranami čo do počtu aj veľkosti rán.
Predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Mgr. Jaroslav Straka upozorňuje na skutočnosť, že problematika nadlimitných výkonov za posledné roky ale hlavne za rok 2015 a 2016, má rastúci charakter. Napriek tomu, že niektorí poskytovatelia ADOS zaznamenali takmer o 50 % viac výkonov, VšZP napriek písomným žiadostiam zo strany ADOS v roku 2016 vôbec neupravila výšku mesačných limitov so zdôvodnením, že na to nie je dostatok disponibilných prostriedkov. „Opakovane žiadame vrátenie bodového systému výkonov ADOS, nie ceny za výkon. Ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú bodový systém ako to určuje zákonná norma: katalóg-zoznam zdravotných výkonov, pretože súčasné ceny výkonov sú výrazne pre nás poddimenzované ako napríklad podanie infúzie v domácom prostredí za 1hodinu 6,67 € (návšteva, podanie),“ uviedol predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Mgr. Jaroslav Straka, podľa ktorého by Ministerstvo zdravotníctva SR malo pristúpiť v čo najkratšom čase ku zmene koncepcie a financovaniu ADOS na Slovensku. Dôvodom sú veľmi nízke tržby poskytovateľov za poskytnutú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, jej nákladovosť nedosahuje ani 0,2 % z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. ADOS je najnižšie financovaný segment zdravotnej starostlivosti, čo pre viacerých poskytovateľov znamená problém vôbec ďalej túto starostlivosť prevádzkovať.
Členka Výboru Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Bc. Zuzana Maderová považuje za problém aj nedostatočnú informovanosť klienta o službách a možnostiach ADOS, či častú zámenu s opatrovateľskou službou. Nie sú presné pravidlá pre vedenie dokumentácie, iba záchytné body, ktorých sa treba držať, čo umožňuje poisťovni hľadať chyby. „Sestra nemôže pripraviť samostatne bez lekára Návrh na ošetrovateľskú starostlivosť. Nemôže pri zmene zdravotného stavu, indikovať zmenu liečby. Pri každej novovzniknutej rane, je nutná konzultácia so špecialistom, čo mnoho krát pri imobilných pacientoch nie je možné. Nemá možnosť predpisu absorpčných pomôcok, obväzového materiálu,“ dodala Bc. Zuzana Maderová s tým, že definovaním kompetencií sestier a prevzatím zodpovedností by sa výrazne skrátil čas vybavovania náležitých tlačív a dokladov.
Domáca ošetrovateľská Starostlivosť (DOS) je ambulantnou formou zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v domácom, alebo v inom sociálnom prostredí pre tých pacientov, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú čiastočne alebo úplne imobilní. DOS je poskytovaná sestrou, alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré na Slovensku začali vznikať od 90-tich rokov.