SK SaPA uzatvorila memorandum o porozumení s politickými stranami

Pridané dňa: 04.03.2016

VYHLÁSENIE

SK SaPA uzatvorila memorandum o porozumení s politickými stranami

Bratislava 4. 3. 2016 – Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v piatok 4. 3. 2016 uzavrela memorandum o porozumení pre volebné obdobie 2016 – 2020 s viacerými politickými subjektmi. Predstavitelia strany KDH, MOST-HÍD, OĽANO, SaS, #SIEŤ, Sme Rodina – Boris Kollár sa okrem iného zaviazali vytvoriť predpoklady pre čo najširšiu kontrolu verejnosti nad nakladaním s finančnými zdrojmi verejného zdravotníctva formou povinného zverejňovania zmlúv a faktúr, ale aj dokumentov vytvorených v procese verejného obstarávania, ako aj informovaním o výške nákladov konkrétneho pacienta, o hospodárení jednotlivých poskytovateľov či o cenách za poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti.

Účastníci memoranda sa podpísaním dokumentu zaviazali vytvoriť predpoklady pre čo najspravodlivejšie prerozdelenie finančných zdrojov verejného zdravotníctva medzi jednotlivých poskytovateľov za vopred známych, merateľných spravodlivých podmienok rovnakých pre všetkých poskytovateľov (DRG).
Predstavitelia politických subjektov ďalej prisľúbili vytvoriť v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR samostatný odbor ošetrovateľstva na čele so sestrou/ pôrodnou asistentkou tak, aby sestry a pôrodné asistentky mohli v rámci zdravotnej politiky štátu participovať na plánovaní a rozhodovaní v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Cieľom memoranda je taktiež spolupracovať na príprave takej legislatívy, ktorá jednoznačne všeobecne záväzným spôsobom upraví minimálne personálne a materiálne požiadavky, za splnenia ktorých môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávať svoju činnosť, a upraví efektívny spôsob výkonu kontroly ich dodržiavania a prísne sankcie pre prípad ich porušenia tak, aby bola zabezpečená nepretržitá dostupná kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta.
Memorandum ďalej hovorí o vytvorení podmienok pre participáciu samosprávnych stavovských organizácií zriadených zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v procese tvorby a schvaľovania všetkých všeobecne záväzných predpisov, ktoré môžu mať dopady vo sfére verejného zdravotníctva.
Účastníci memoranda sa taktiež zaviazali zapracovať do zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov také zmeny, ktoré prinesú spravodlivé ohodnotenie práce sestier a pôrodných asistentiek na základe náročnosti pracovných činností, s cieľom ich stabilizácie v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
SK SaPA oslovila všetky významné politické strany. Strany SMER-SD a SNS na deklaráciu nereagovali.