Sestry s obetavým a bielym srdcom v Humennom

Sestry s obetavým a bielym srdcom v Humennom

Pridané dňa: 11.06.2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12.05.2016), ktorý sa niesol pod názvom „Sestry – hybná sila ošetrovateľstva“ Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom, počas II. Krajskej odbornej konferencie, 12.5.2016, ocenila „Bielym srdcom“ šestnásť sestier v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“ za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorý sa spája so súcitom, ľudskosťou a zodpovednosťou. Toto významné a morálne ocenenie je odrazom ich práce, ktorú vykonávajú v duchu profesionálnej činnosti a profesijnej roly, zameranej nielen na riešenie teoretických a praktických problémov v oblasti etiky a morálky ošetrovateľského povolania, ale aj vo vzťahu s požiadavkami ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej pri ochrane, zveľaďovaní a prinavracaní zdravia. Sú to sestry, ktoré využívajú vlastný úsudok v súlade s individuálnymi kompentenciami a zachovávajú štandardy profesionálneho správania sa. Sú aktívne pri vytváraní a udržiavaní sociálnych a ekonomických podmienok pre ošetrovateľskú prax a tým napomáhajú udržiavať prostredie, v ktorom sú rešpektované pacientove hodnoty, návyky a duchovné presvedčenie. Spolupodieľajú sa na udržiavaní najvyššieho možného štandardu ošetrovateľskej starostlivosti a jej úrovne priebežným vzdelávaním a odovzdávaním vlastných skúsenosti.
Ja osobne, nielen ako prezidentka RK SaPA Humenné, ale aj ako sestra, som úprimne hrdá na to, že takéto morálne ocenenie bolo udelené členkám RK SaPA aj v nášom regióne, pretože povolanie sestry je nielen náročné, ale aj stále nedocenené.
„Biele srdce“ je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom odkiaľ pramení empatia, akceptácia a kongruencia sestier, čo prináša ľudský a emocionálny rozmer poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. To všetko si vyžaduje psychickú zrelosť a pochopenie nielen od pacienta, ale aj od sestry. Preto ambíciou každej sestry je stať sa tým najlepším partnerom a poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a prinášať riešenia pre zlepšenie kvality života pacienta, ako aj samotnej práce. Jednými z nich sú aj naše ocenené členky.

PhDr. Jana Michalíková
Prezidentka RK SaPA Humenné

Zoznam ocenených sestier:
Humenné
Mgr. Balogáčová Marcela, - Nemocnica A. Leňa a.s., Humenné, interné oddelenie
Mgr. Harmaňošová Emília - Nemocnica A. Leňa a.s., Humenné, oddelenie dlhodobo chorých
Haburajová Mária, Mgr. Kobanová Ľubica, dipl.s., Vargová Katarína, dipl.s. - CSS Garden Humenné
PhDr. Pavlíková Beáta - špecializovaná nemocnica ORL Humenné s.r.o
Nemocnica Snina, s.r.o
Blašková Ingrid, Dická Anna, Mgr. Ferjaková Katarína, Gerbocová Mária, dipl.operačná s., Leňková Lucia, Mgr. Mudzová Ľubica, Nováková Margita, Mgr. Rošková Agáta, Šteňová Alena, Telehová Katarína