Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek s novými posilami v tíme i novou predsedníčkou

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek s novými posilami v tíme i novou predsedníčkou

Pridané dňa: 20.06.2016V dňoch 3.-4.júna 2016 sa v priestoroch hotela Centrum v Košiciach uskutočnila VII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA a zároveň VI. Ročník Dňa ambulantných sestier a pôrodných asistentiek. Vzdelávací aktív bol spojený s voľbami do výboru Sekcie a s voľbami predsedníctva Sekcie.
Konferencie, ktorej partnermi boli Regionálne komory SaPA Košice I a II, Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice a Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický Sv. Lukáša, n.o Košice sa v priebehu oboch dní zúčastnilo cca 160 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska, tiež z Českej republiky.
V deviatich odborných blokoch boli prezentované témy onkologického, gerontologického, kardiologického, psychiatrického, interného ošetrovateľstva, témy z okruhov finančno-ekonomického i marketingovo-manažérskeho, tiež autentické skúsenosti vybraných pacientov s priebehom a zvládaním jednotlivých ochorení. Výstupom konferencie je zborník z podujatia.
V jednom z programových blokov registrované členky SK SaPA volili nový výbor. Novými, aj staronovými členkami výboru Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek sa stali: Mgr. Petra Oláhová, Mgr. Jaroslava Nemogová, Zuzana Sopková, Mgr. Jana Francúzová a Mgr. Et Bc. Terézia Tarhaničová. Nový výbor Sekcie následne zvolil za svoju predsedníčku Zuzanu Sopkovú, sestru – špecialistku v odbore psychiatrické ošetrovateľstvo.
Nová predsedníčka sekcie, Zuzana Sopková po ukončení gymnázia v Kežmarku pokračovala v štúdiu na SZŠ v Dolnom Kubíne. Po ukončení štúdia v r. 1989 začala pracovať vo FN Martin na pôrodnej sále, pokračovala prácou u lôžka v OLURCH Nový Smokovec až do r. 2003, od r. 2003 pôsobí ako sestra v psychiatrickej ambulancii v Zlatých Moravciach. Je vydatá, ma dve dcéry. V minulosti pôsobila a pôsobí ako aktívna čelenka ASAP, RK SaPA Zlaté Moravce, publikuje a prednáša na odborných podujatiach určených sestrám.
„Práca sestry v primárnej ambulantnej starostlivosti je zameraná na prevenciu, edukáciu a obnovu zdravia pacientov.. Sestra pracuje na ambulancii samostatne spolu s lekárom a od jej schopností závisí spokojnosť pacientov a tiež kvalita poskytovanej starostlivosti. Mojou prioritou ako predsedníčky bude pracovať na zostavení kompetencií pre sestry v primárnej starostlivosti a pokračovanie v edukáciách pacientov a rodinných príslušníkov v teréne,“ stručne predstavila svoje vízie Sopková.
Nová členka sekcie Mgr. et Bc. Terézia Tarhaničová pracuje ako ambulantná sestra v Kardioprevent, spol. s r.o. v Košiciach ako sestra i manažérka ambulancie, predtým pracovala ako sestra v ADOS, neurologickej, či dermatovenerologickej ambulancii, či ambulancii všeobecného praktického lekárstva. Je magisterkou ošetrovateľstva, absolvovala tiež študijný odbor protetika a ortotika na Strojníckej fakulte v Košiciach.
„Kolegyne z predošlého výboru mi položili otázku, či by som chcela patriť do ich tímu. Priznám sa, bola som milo prekvapená, pretože moja prax nie je taká bohatá, ako ostatných kolegýň. Napriek tomu som si povedala ANO, idem do toho. Je to predovšetkým pre mňa výzva. Mojim hlavným cieľom je rozvíjať ambulantné ošetrovateľstvo, pretože sestra v ambulancii, podľa mňa, by nemala byť len ,,pomocníčkou lekára ?. Práve spolu s lekárom má tvoriť tím, založený na dôvere, rešpekte a vzájomnej úcte. Ďalším cieľom je podieľať sa na publikácii o ambulantnom ošetrovateľstve,“ definovala svoje predstavy o fungovaní v sekcii Tarhaničová.
Nový výbor určil miesto konania VIII. Celoslovenskej konferencie Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek a zároveň VII. ročníka Dňa ambulantných sestier v Nitre, predbežne zrejme koncom septembra r. 2017.
Najbližšie podujatie Sekcie sa pripravuje v spolupráci so SS VPL SLS v októbri v Starom Smokovci, spolupráca je v štádiu organizačných riešení.
V mene Sekcie ďakujeme SK SaPA, RK SaPA Košice I. a II., partnerom /vyššie spomenuté ústavy/, firmám Abena, Nestlé, Schulke, Bioptron, Zepter, Saneca a Ares a najmä sestrám a pôrodným asistentkám, či už aktívne, či pasívne sa zúčastňujúcom na podujatí v Košiciach. Ďakujeme tiež členke Rady SK SaPA, Mgr. Ľubici Husárovej za pasívnu účasť na vzdelávacom aktíve.