Rozhovor pre denník Pravda

Pridané dňa: 10.03.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Pravda Zlatky Beňovej

Bratislava 10. 3. 2017


Aká je hlavná myšlienka ocenenia Biele srdce?
Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti, ktoré napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Od kedy sa takéto ocenenie udeľuje? Ktorý ročník bude tento rok?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje ocenenie Biele srdce od roku 2008 na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni. Jubilejný desiaty ročník sa tento rok uskutoční v Bratislave 12. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, keď komora na celoslovenskej úrovni odovzdá toto ocenenie sestrám a pôrodným asistentkám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a jednej sestre/pôrodnej asistentke za mimoriadny celoživotný prínos. Podujatie sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Cena BIELE SRDCE pozostáva z čestného ocenenia vo forme písomnosti, z finančnej odmeny vo výške určenej Radou Komory a zo symbolu Bieleho srdca. Šperk je vyhotovený z kovu – strieborného drôtu – rýdzosti 925/1000, registrovaný, s hrúbkou 0,8mm a 0,3mm v ich kombinácii. Súčasťou šperku je mesačný kameň. Symbol BIELEHO SRDCA na regionálnej úrovni má menšie rozmery ako šperk určený na ocenenie na celoslovenskej úrovni. Šperk určený pre muža je vyhotovený vo forme odznaku.

Kto môže byť navrhnutý na takéto ocenenie a kto môže návrhy poslať?
Na ocenenie môže byť navrhnutý iba člen, alebo členka Komory. Návrh na ocenenie Biele srdce môže navrhnúť regionálna komora, jednotlivec alebo iný subjekt, maximálne však jedného kandidáta v každej kategórii v jednom roku. Cena BIELEHO SRDCA nemôže byť udelená opakovane v tej istej kategórii na tej istej úrovni.

Kto posudzuje jednotlivé návrhy a kto rozhoduje o tom, kto získa Biele srdce? Je nejaká porota, ktorá o tom rozhoduje? Kto je členom poroty?
Jednotlivé návrhy posudzujú členovia najvyššieho orgánu komory na regionálnej, alebo na celorepublikovej úrovni, ktorý sa volá Rada regionálnej, alebo Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Na celoslovenskej úrovni udeľuje Rada Komory na základe vlastného návrhu alebo na základe návrhu orgánu komory alebo člena komory. Rada Komory posudzuje zvlášť každý jednotlivý návrh. Základnou podmienkou pre udelenie ceny BIELEHO SRDCA je, že kandidát ku dňu podania návrhu spĺňa podmienku minimálnej dĺžky praxe a minimálnej dĺžky trvania členstva v komore. Za splnenie týchto dvoch kritérií získa spolu 20 bodov.
Cenu BIELEHO SRDCA udeľuje na regionálnej úrovni Rada regionálnej komory na základe vlastného návrhu alebo na základe návrhu, ktorý podá orgán komory alebo člen komory. Miestna príslušnosť regionálnej komory, sa určí podľa členstva kandidáta v regionálnej komore. Rada regionálnej Komory posúdi každý jednotlivý návrh. Rada regionálnej komory komunikuje spravidla s navrhovateľom, vo výnimočných prípadoch je Rada regionálnej komory oprávnená osloviť aj kandidáta a požiadať ho o podanie vysvetlenia alebo doplnenia dokladov.

Aká by mala mať sestra, hodná ocenenia, vlastnosti? Aká by mala byť?
Navrhnuté sestry na udelenie ceny BIELE SRDCE v kategórii “sestra/pôrodná asistentka v praxi” na celoslovenskej úrovni musia mať minimálne 15 rokov praxe v zdravotníctve,
minimálne päť rokov členstvo v SK SaPA, minimálne dva publikované odborné príspevky v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom ďalej sa posudzuje aktívne usporiadanie odborných seminárov, konferencií, diskusných stretnutí a iných vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky, aktívna účasť na medzinárodných a celoslovenských seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky (najmenej jeden krát), práca v dobrovoľných občianskych združeniach, podporných skupinách a organizáciách orientovaných na udržiavanie a podporu zdravia, aktívna činnosť v orgánoch komory na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni, mimoriadny humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci (napr. pri hromadných nešťastiach a prírodných katastrofách), aktívna edukačná činnosť prekračujúca pracovné povinnosti, aktívna účasť vo výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch, a podobne.
V kategórii “sestra/pôrodná asistentka – pedagóg” musí mať ocenená minimálne 15 rokov praxe v zdravotníctve (z toho minimálne ½ ako pedagóg), minimálne 5 rokov členstvo v SK SaPA, autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 3 odborných učebníc alebo skrípt, publikovanie odborných príspevkov v medzinárodných časopisoch (minimálne päť krát), publikovanie odborných príspevkov v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou (najmenej 10 krát), aktívne usporiadanie odborných seminárov, konferencií, diskusných stretnutí a iných vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky, (minimálne dva krát), aktívnu účasť na medzinárodných seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky (minimálne 10 krát), aktívnu účasť na celoslovenských seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky (najmenej 10 krát), pričom sa posudzuje aj práca v dobrovoľných občianskych združeniach, aktívna činnosť v orgánoch komory, mimoriadny humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci, respektíve aktívna účasť vo výskumných projektoch, a podobne.
V kategórii “sestra/pôrodná asistentka – manažér” musí mať sestra minimálne 15 rokov praxe v zdravotníctve (z toho minimálne ½ ako manažér), minimálne päť rokov členstvo v SK SaPA, publikovanie odborných príspevkov v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou (minimálne tri krát), aktívna účasť na medzinárodných seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky (najmenej jeden krát), aktívna účasť na celoslovenských seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky (najmenej dva krát), pričom sa posudzuje aj aplikácia inovatívnych ošetrovateľských postupov do praxe, práca v dobrovoľných občianskych združeniach, aktívna činnosť v orgánoch komory na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni, mimoriadny humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci (napr. pomoc pri hromadných nešťastiach a prírodných katastrofách), získanie grantov, zriadenie nových klinických ošetrovateľských jednotiek, aktívna účasť vo výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch, edukačná činnosť prekračujúca pracovné povinnosti, a iné.

Ktorá sestra z praxe bola ocenená minulý rok? Kde pracuje a za čo dostala ocenenie?
SK SaPA v minulom roku na celonárodnej úrovni ocenila osemnásť sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, sedem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka a päť sestier si odnieslo pamätnú medailu. Mimoriadne ocenenie Biele srdce získala PhDr. Adriana Kolaříková, PhD. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa po prvý krát rozhodla udeliť „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na národnej úrovni sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadím poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri akcii „Výpovede“.

Čo je na práci sestry najťažšie? Z čím všetkým musia sestry na pracoviskách zápasiť?
Podmienky výkonu povolania sú pre sestry a pôrodné asistentky veľmi náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, pričom svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky v podobe nevyhovujúcich priestorov a materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení. K tomu je ešte potrebné pridať veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu a často krát aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných, vrátane fyzického útoku. Možno si niekto povie, že s platmi sestier to nesúvisí a tento problém je skôr otázkou charakteru človeka, ale ak si po náročnej práci sestra či pôrodná asistentka nemôže zo svojho platu dovoliť ísť na dovolenku, alebo aspoň odcestovať na týždňový relaxačný pobyt do kúpeľov, ak neustále rieši otázku ako uživiť svoju rodinu do termínu najbližšej výplaty, potom len veľmi ťažko dokáže nabrať nové sily a zrelaxovať nielen svoje telo, ale aj svoju myseľ.

Ako vnímate vyhlásenia ministra, že sestier chýba len dvetisíc?
SK SaPA upozornila slovenskú verejnosť na to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostat a tvrdia, že v súčasnosti na Slovensku chýba len 2 000 sestier. Dovolím si pripomenúť obom pánom, že OECD je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Táto organizácia pre svoje štatistiky používa podklady, ktoré má z oficiálnych zdrojov jednotlivých štátov. Musím žiaľ konštatovať, že na Slovensku stále chýba 12 000 sestier a číslo 2000 je len zbožným želaním koaličných politikov.

Ako pokračujú vyjednávania sestier s ministrom zdravotníctva, aby sa zlepšili počty sestier v systéme?
Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek sa s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom stretli niekoľko krát. No doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili reálne pacienti a zdravotníci. Nádej sme dostali na poslednom stretnutí vo februári, keď minister zdravotníctva Tomáš Drucker povedal, že k stabilizácii sestier v slovenskom zdravotníctve by pomohlo spoločné odmeňovanie na základe zásluhovosti pre všetkých, ale taktiež väčšia motivácia mladých ľudí, aby študovali ošetrovateľstvo. Zdá sa, že minister sa začína pomaly osvojovať myšlienky komory, na ktoré sme roky upozorňovali.


Kedy sa to začalo lámať a od kedy začali sestry miznúť zo zdravotníctva a sociálnych služieb?
Dá sa povedať, že je to otázka desiatich až pätnástich rokov, kedy sa sestry začali vytrácať zo slovenských nemocníc. Umožnili to zákony, ktoré sme prijali ako člen európskeho spoločenstva, kde je v rámci krajín EÚ automaticky uznávané vzdelanie nadobudnuté minimálne vo vyššom odbornom štúdiu, či vysokoškolskom štúdiu. Zároveň sa začalo zhoršovať postavenie sestier v systéme, naše povolanie začalo byť považované za podradné, čo dokazovalo a dokazuje aj odmeňovanie za našu prácu, automaticky reagoval aj trh, kde sa o vzdelávanie začalo zaujímať menej mladých ľudí a dostali sme sa do špirály, ktorej koniec a začiatok je rovnaký - slabé ohodnotenie našej práce.

Môžete zopakovať, aké sú vaše návrhy na zlepšenie tohto stavu?
V prvom rade je potrebné, aby si celá spoločnosť uvedomila, že povolanie sestry a pôrodnej asistentky je náročné a veľmi potrebné. Motiváciou pre prácu sú stále na prvom mieste mzdy. Preto sme navrhovali zvýšenie miezd a zvyšovanie každé 3 roky. Ďalším motivačným prvkom sú kompetencie na základe dosiahnutého vzdelania, pretože dnes sestry robia tú istú prácu bez ohľadu na to, či majú strednú, alebo vysokú školu, alebo špecializáciu. Dôležitou motiváciou je aj dostatok času na odpočinok, pretože nadčasová práca a práca vo sviatky a v nočných zmenách je vyčerpávajúca. Za to, že sestry a pôrodné asistentky sú povinné sa sústavne vzdelávať, aby pacientom vedeli poskytovať kvalitnú starostlivosť, by im mali byť pridelené aj náležité príplatky. Mali by sme umožniť sestrám, ktoré nechcú , alebo nemôžu pracovať na plný pracovný úväzok, prácu na dohodu, alebo obdobnú prácu, kedy by si ony samé mali možnosť určiť, koľko môžu a chcú pracovať, pretože mnoho sestier majú rodinnú situáciu takú, že by im skôr vyhovovali takto nastavené podmienky. Veríme, že aj to by pomohlo, pretože platí: čím je sestier menej, tým viac sú v práci vyťažené a tým skôr podľahnú syndrómu vyhorenia.

Čo bude o desať rokov? Bude sa mať kto starať o chorých?
Populácia starne, ľudia budú viac potrebovať zdravotnú starostlivosť, pribúda pacientov s chronickými ochoreniami a zdravotníkov viac nebude, čoraz menej ľudí má záujem pracovať v zdravotníctve. Odhaduje sa, že do roku 2020 bude celá Európa potrebovať pol milióna sestier. Slovensko nie je výnimkou. Preto by sme sa mali postarať o to, aby sestry, ktoré tu dnes máme, neodchádzali preč, a aby sme zvýšili záujem o prácu v ošetrovateľstve. Nielen vyššie mzdy, ale celý súbor opatrení pre zlepšenie podmienok práce sestier bude nevyhnutný na to, aby sme sestier mali dostatok.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka