RK SaPA Martin: Biele srdce sa znova zaskvelo

RK SaPA Martin: Biele srdce sa znova zaskvelo

Pridané dňa: 23.05.2017

Príležitostí pripomenúť spoločnosti, aká rozsiahla a dôležitá je práca sestry, nikdy nie je dosť. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tak robí každoročne na Medzinárodný deň sestier udeľovaním ceny Biele srdce.
Biele srdce je ocenením starostlivosti, vedomostí a humanity, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje sestrám a pôrodným asistentkám svoje uznanie na celorepublikovej a regionálnej úrovni.
Tohto roku Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Martine udelila cenu Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii sestra/pôrodná asistentka-v praxi Elene Venényovej, dipl. sestre, ktorá počas štyridsaťročnej praxe v kardiológii, bola svojim prístupom k práci vzorom pre všetky sestry, pilierom pri vzdelávaní a profesijnom raste dvoch generácii sestier, ktorým odovzdávala nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Aktívne zavádzala nové trendy v ošetrovateľstve do praxe. Ako spoluorganizátorka pomáha pri verejných aktivitách SČK. Mgr. Ľube Valkovej, v kategórii sestra/pôrodná asistentka- manažér. Dlhoročné skúsenosti, odborné a organizačné schopnosti jej vytvorili priestor pri zavádzaní inovatívnych postupov do ošetrovateľskej praxe v oftalmológii. Stála pri vzniku centra pre aplikáciu anti VEGF látok do sklovca. Nové poznatky a postupy odovzdáva rozsiahlou aktívnou prednáškovou činnosťou na odborných sesterských podujatiach, publikuje články v odborných časopisoch. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami v Martine v rámci edukácie v prevencii diabetickej retinopatie a očných ochorení. Bc. Marta Kantárová, v kategórii sestra/pôrodná asistentka- manažér. Už 41 rokov sa venuje ošetrovateľskej starostlivosti o najzraniteľnejších pacientov, zdravých a chorých novorodencov na Neonatologickej klinike. Ako autorka a spoluautorka sa aktívne zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky. Svoju odbornú spôsobilosť a profesionalitu výrazne využíva k práci v dobrovoľných občianskych združeniach pre predčasne narodené deti a ich rodiny.
Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier za prítomnosti vedenia UNM, riaditeľky odboru ošetrovateľstva a ministerskej sestry MZ SR a riaditeľky odboru zdravotníctva, sestry samosprávneho kraja, v posluchárni UNM dňa 11. mája 2017.
Oceneným sestrám srdečne blahoželáme.

Mgr. Mária Komanová
Prezidentka RK SaPA v Martine