Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Dolnom Kubíne

Pridané dňa: 27.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Dolnom Kubíne

POZVÁNKA

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 15.marca o 14,00 hodine v priestoroch veľkej zasadačky DONsP Dolný Kubín
Program Valného zhromaždenia v RK SK SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RKSaPA.

 4. Návrh a predloženie programu

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 6. Oboznámenie s volebnou smernicou

 7. Návrh a voľba volebnej komisie

 8. Správa o činnosti RK SaPA

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory

 15. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 16. Diskusia – návrh plánu činnosti regionálnej komory

 17. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 18. Správa pracovného predsedníctva – Uznesenia - hlasovanie

 19. Záver


V Dolnom Kubíne dňa: 21.03.2017 Mgr. Silvia Novotná
Prezidentka RKSaPA v Dolnom Kubíne