Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Banskej Bystrici

Pridané dňa: 27.02.2018

REGIONÁLNA KOMORA Slovenskej Komory Sestier a pôrodných asistentiek,
Kapitulská 21, DC J. Pavla II., so sídlom v Banskej Bystrici
__________________________________________________________________________________________


P O Z V Á N K A

na V A L N É Z H R O M A Ž D E N I E delegátov členov Regionálnej komory SaPA B. Bystrica a odborný seminár, ktoré sa budú konať v konferenčnej miestnosti 3.13, 2. poschodie vľavo v DC J. Pavla II., Kapitulská 21,Banská Bystrica

a 15.3.2018 (štvrtok) o 15,30 hodine

Prezentácia: 15,00 - 15,30 hod.
Odborný seminár: 15,30 – 17,30 hod.
Júlia Jankovičová HSV
Natália Nagyová, Jana Fekiačová, Anesteziologické aspekty mutiorgánového odberu
Mária Pažická Stahová
Patrik. Paršo, Martina.Piliarová Sekvenčné procedúry Cell Saver
Natália Nagyová, Anita Hrušková Aby bolo zdravie prospešné

Program VZ: 17,30 – 18,30 hod.

 1. Otvorenie, privítanie hostí

 2. Pracovné predsedníctvo a voľba volebnej komisie, pre voľbu delegátov na Snem SK SaPA v Poprade

 3. Správa o činnosti SK SaPA za rok 2017 I. Drahoňová

 4. Správa o činnosti RK SaPA BB za rok 2017 K.Brašeňová

 5. Správa Kontrolného výboru RK SaPA BB M. Kováčová

 6. Správa o hospodárení RK SaPA BB za rok 2017 B. Stachová

 7. Návrh rozpočtu RK SaPA BB na rok 2018 B. Stachová

 8. Voľba delegátov na Snem SK SaPA v Poprade 20. – 21.4.2018

 9. Diskusia

 10. Uznesenie

 11. Záver

Na aktivitu HSV je potrebné sa prihlásiť cez portál SK SaPA

PhDr. Katarína Brašeňová
prezidentka RK SaPA v BB