Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Ba III.

Pridané dňa: 06.02.2017

Regionálna Komora Sestier a Pôrodných asistentiek Bratislava III
Vajnorská 1, 832 21 Bratislava


POZVÁNKA


Týmto Vás pozývame na volebné Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom Bratislava III., ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2017 o 08:00 hodine v priestoroch posluchárne NÚSCH a.s., -2.poschodie, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava.


Program Valného zhromaždenia RK SK SaPA so sídlom Bratislava III.:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Návrh a predloženie programu

 4. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 5. Návrh a voľba volebnej komisie

 6. Správa o činnosti RK SaPA,

 7. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 8. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu

 9. Voľba člena do Rady RK SaPA Bratislava III.

 10. Voľba člena Kontrolného výboru RK SaPA Bratislava III.

 11. Návrh rozpočtu na rok 2016

 12. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem komory

 13. Návrh plánu činnosti

 14. Diskusia

 15. Návrh na uznesenia/ hlasovanie

 16. Záver


V Bratislave dňa : 01.02.2017

Viliam Záborský
Prezident RKSaPA Bratislava III.