Novoročný príhovor hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo

Novoročný príhovor hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo

Pridané dňa: 08.01.2018

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

náročný lekársky zákrok, ktorý ľudom nielen zachraňuje život ale i zvyšuje kvalitu života neprinesie želateľný výsledok bez kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Tiež je želaná efektívna spoluúčasť pacienta na dosiahnutí čo najlepšieho výsledku. Pacient ako zdravotnícky laik potrebuje poučenie, vysvetlenie o jeho úlohe v uzdravovacom procese, o jeho živote, denných aktivitách s uvedeným ochorením. Nemyslím strohé minútové poučenie ale efektívnu edukáciu. Zákon č. 576/2004 Z. z. uvádza že všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Sestra má v rozsahu praxe aj edukáciu. Ak edukáciu „vyženieme“ z ambulancií (pri porušení uvedeného zákona), edukáciu odoprieme pacientovi, čo nesie so sebou ďalšie riziká. Sestry v školách (školské sestry) by určite mali zmysel. Nielen pri akútnej starostlivosti, či podávaní liekov, ale aj v prevencii obezity a drog. Vyžiadalo by si to určité financie. Chcem veriť, že prednostným záujmom spoločnosti je prevencia a nie liečenie, ktoré je ekonomicky nákladnejšie a viac zaťažujúce pre pacienta. Je v rukách zákonodarcov - zástupcov občanov, pre akú cestu sa rozhodnú. Povinnosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je dodržiavať platnú legislatívu.
V kontexte so starnúcou populáciou, bude pribúdať nielen operačných výkonov ale pribudnú aj polymorbídni pacienti s vyšším nárokom na zdravotno-sociálnu starostlivosť. Nový rozmer ošetrovateľstva má priniesť aj dlho očakávaný zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý by koncepčne riešil komplexnú zdravotno–sociálnu starostlivosť o dlhodobo chorých. Pre dlhodobé liečenie pacientov sú určené liečebne dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospicové zariadenia, zariadenia pre paliatívnu starostlivosť, centrá integrovanej starostlivosti či zariadenia sociálnych služieb. Niektoré zdravotnícke služby je možné vykonávať aj v domácom prostredí pacientov prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čo predstavuje stále najlacnejšiu zdravotnú starostlivosť. Preto je potrebné rozvíjať túto formu starostlivosti navýšením počtu sestier a primeraným financovaním.
Problémom nielen ošetrovateľstva ale celej spoločnosti je nedostatok sestier, zdravotníckych asistentov, sanitárov. Je potrebná ich stabilizácia v zdravotníckom systéme. Jeden, v negatívnom zmysle, zlomový okamih bol pred rokmi, keď sa upravili minimálne personálne normatívy v zmysle navýšenia počtu pacientov, ktorým má sestra poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v snahe zachrániť oddelenia, kde neboli minimálne personálne normatívy dodržané. Výsledkom bol pravý opak zámeru. V týchto dňoch sa pripravuje návrh zmien o minimálnom personálnom obsadení pracovísk, ktorý by mal prispieť k stabilizácii ošetrovateľského personálu a zabezpečeniu personálnych podmienok pre poskytovanie kvalitnej a bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti pri súčasnom neporušovaní zákonníka práce a ďalších zákonných noriem, z ktorých vyplývajú zákonné nároky zdravotníckych pracovníkov. Preto chcem apelovať predovšetkým na zamestnávateľov, ktorý sledujú ekonomický rozmer poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci pripomienkovania presadzovali také personálne podmienky, ktoré budú zohľadňovať uvedené požiadavky. Oceňujem aktivity SKSaPA smerujúce k zvyšovaniu právneho povedomia sestier.
Vykonávanie výkonov sestrou nad rámec rozsahu praxe, teda nelegálne, je ďalší veľký problém. Neprispieva to pohľadu na ošetrovateľstvo, imidžu sestry ale ani kvalite poskytovanej starostlivosti, ktorá ide ruka v ruke s bezpečnosťou pacienta, dostáva sestry do právnych problémov. Riešenie uvedenej problematiky je aj v pripravenom návrhu na zmenu a doplnenie vyhlášky o rozsahu praxe sestry a pôrodnej asistentky v ktorej sa objavuje aj nová kategória sestry – sestra s pokročilou praxou, čo vnímam veľmi pozitívne.
Koncom minulého roka „sa otváralo“ Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Pozitívne vnímam aj návrh na úpravu (zjednodušenie) špecializačných študijných programov, ktorá by priniesla flexibilitu pre sestru aj zamestnávateľa. V návrhu je špecializačný študijný program ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorý „zastreší“ ošetrovateľskú starostlivosť vo vnútornom lekárstve, chirurgických odboroch a onkológii; intenzívna starostlivosť spoločná pre dospelých a deti.
Ošetrovateľstvo ako odbor sa dostalo do prvej skupiny odborov, ktoré pracujú v rámci projektu MZ SR na tvorbe celonárodných štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Pracovná skupina odborníkov v ošetrovateľstve, v ktorej pozíciu predsedníčky zastáva PhDr. Zuzana Fabiánová z Ošetrovateľského centra v Humennom, vytvorila zatiaľ pätnásť postupov – štandardov komplexného ošetrovateľského manažmentu pacienta prioritne určených pre dlhodobú starostlivosť. Uvedené štandardy boli v decembri 2017 predstavené komisii MZ SR pre tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov. V rámci akčného plánu začne ich testovanie na vybraných pracoviskách a následne ich implementácia v praxi.
Už vyššie bola spomínaná kategória sestry – sestra s pokročilou praxou. Je to sestra s dosiahnutým II. stupňom VŠ v odbore ošetrovateľstvo + špecializácia + 5 ročná prax. Povolanie sestra bude v troch stupňoch, kategóriách podľa dosiahnutého vzdelania: sestra s pokročilou praxou, sestra špecialistka, sestra. Každá kategória bude môcť vykonávať iné výkony a s náročnosťou výkonov rastie aj zodpovednosť sestry. Ku kompetenciám sestry s pokročilou praxou bude patriť aj posúdenie stavu pacienta pre potreby aplikovania niektorých liekov, napr. od bolesti, pri horúčke, predpisovanie niektorých zdravotníckych pomôcok. S rozdielnou zodpovednosťou sestier počíta aj novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament a týka sa aj odmeňovania sestier s druhým stupňom VŠ vzdelania v odbore ošetrovateľstvo. Je to iba 0,04% zvýšenie oproti sestre so špecializáciou. Prax ukáže či to bude dostatočná motivácia pre sestry s pokročilou praxou. Práve z dôvodu slabého ohodnotenia sestry odchádzajú. Novela o sociálnych službách z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú schválil parlament má tiež prispieť k stabilizácii sestier pracujúcich v centrách sociálnej starostlivosti. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, je oblasť, ktorá sa dotýka aj ošetrovateľstva. Preukaz ako „elektronická pečiatka“ súvisí s elektronizáciou zdravotníctva a aj sestra sa bude môcť prihlásiť do Národného zdravotníckeho informačného systému a podpisovať zdravotné záznamy. Systém eHealth by mal ísť do ostrej prevádzky v roku 2018.
Povolanie sestra ako autonómne povolanie je chránené viacerými medzinárodnými dokumentmi, vrátane prístupových zmlúv vstupu našej krajiny do Európskej únie. Lenže sú snahy vo viacerých krajinách o „ekonomicky efektívnu sestru“, lepšie povedané „lacnú sestru“. Vítam rokovania členských štátov EU v Rade a Európskom parlamente o navrhovanej Smernici o proporcionalite, ktorá sa v súčasnosti stáva mimoriadnou ochranou povolania sestra, aby sa v krajinách EU neznižovali požiadavky na vzdelanie sestier vytvorením nových ošetrovateľských povolaní ktoré nie sú všeobecnými sestrami, aby sa nevytvárala kategória „lacná sestra". Podobne vnímam vyhlásenie EFN, že bude naďalej zabezpečovať, aby občania EÚ mali naďalej prístup k primerane vyškoleným a regulovaným odborníkom. To je časť činností, ktoré sa dotýkajú slovenských sestier a ošetrovateľstva.
Cesta napredovania ošetrovateľstva má mnohé úskalia, prekážky, ale aj veľa zanietených ľudí, vrátane sestier na odbore ošetrovateľstva na MZ SR. Mojím želaním je, aby slovenské ošetrovateľstvo bolo odborom, ktorý bude poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostatočným počtom aj kvalitne vzdelaných sestier.
Na záver, dovoľte, aby som Vám všetkým zaželala v novom roku pevné zdravie a čo najviac odhodlania a síl.

PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo