Nebojme sa profesionálneho ošetrovania rán v domácom prostredí

Pridané dňa: 17.03.2018

Nebojme sa profesionálneho ošetrovania rán v domácom prostredí
Rany môže úspešne ošetrovať skúsená sestra aj v domácom prostredí. V sociálnom zázemí pacienta sa dajú riešiť rôzne druhy rán. Patria sem kožné defekty chronického charakteru, preležaniny, pooperačné rany, vredy, čerstvé stómie (vývody z čreva, močovodu), kde si pacient sám netrúfne vymieňať stomický set alebo nastávajú rôzne komplikácie.

Najčastejší dôvod pre ošetrovanie rán doma je imobilita pacienta, ktorá sťažuje návštevy ambulancie, respektíve pacientovi bráni znížená imunita čakať v čakárni na preväz. Základnou filozofiou takéhoto riešenia je pravidelný profesionálny prístup sestier – špecialistiek, ktoré sú vzdelávané v ošetrovaní rán a oboznamované s novinkami. Sestra prichádza k pacientovi, priebežne hodnotí celkový zdravotný stav (nielen ranu), je oporou príbuzným. V prípade zmien kontaktuje lekára, racionálne popíše vzniknutý problém a spoločne hľadajú riešenie.
Klient a jeho blízki majú želanie
Významnou podmienkou ošetrovania doma je spolupráca pacienta, jeho blízkych, opatrovateľa. Bez vzájomnej podpory nie je možný pozitívny výsledok. Ďalšou podmienkou je ochota prijať pomoc, schopnosť akceptovať príchod cudzej osoby do nie vždy vyhovujúceho prostredia. Zo strany sestry musí dôjsť k dôslednej diagnostike nielen pacientovho zdravotného stavu, ale i sociálneho zázemia. Dôležitá je podpora všeobecného lekára alebo špecialistu.
Prianie pacienta a jeho blízkych, aby sa ošetrovala rana doma, by sa malo akceptovať. Samozrejme po zvážení všetkých individuálnych potrieb rodiny. Existujú viaceré cesty získania služieb agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Jednou z nich je priame oslovenie takejto agentúry v mieste bydliska. Zoznam agentúr je možné nájsť na internete, na stránkach VÚC, niektoré mestá poskytujú údaje priamo na svojich stránkach. Niektorým pacientom odporučia ADOS aj súčasní alebo bývalí klienti agentúry, ktorí zistili, že ošetrovanie doma bolo pre nich prínosom. Ďalšou cestou je oslovenie všeobecného lekára, ktorý spolupracuje so sestrami z agentúr,“ hovorí špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve Bc. Zuzana Maderová, členka výboru sestier pracujúcich v ADOS pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Pokiaľ pacienta prepúšťajú z ústavnej starostlivosti, môžu si príbuzní vyžiadať návrh od ošetrujúceho lekára pôsobiaceho na konkrétnom oddelení.
Jednodňová chirurgia – výhody následnej starostlivosti v domácnosti
Zákroky realizované prostredníctvom jednodňovej chirurgie sú zvyčajne plánovaným výkonom. Treba vziať do úvahy ich náročnosť a rozsah. Počas prípravy pacienta je vhodné prediskutovať aj možnosť následnej starostlivosti cestou ADOS. „Táto forma bude v budúcnosti čoraz viac preferovaná, nielen zo strany pacientov, ale i poisťovní a lekárov, vzhľadom na výrazne šetrenie finančných prostriedkov. V domácom prostredí vieme odsledovať vitálne funkcie, ošetriť a skontrolovať rôzne drenáže, aplikovať infúznu liečbu v prípade bolesti a poskytnúť ošetrovateľskú rehabilitáciu ako súčasť návratu do bežných denných aktivít. Všeobecný lekár pripraví pred zákrokom Návrh na ošetrovateľskú starostlivosť s predpokladanými výkonmi a po prepustení pacienta domov, požiadavky podľa aktuálnych potrieb upraví a kontaktuje ADOS,“ spresňuje Bc. Maderová.
Aké právomoci má sestra?
V súčasnosti sestrám chýbajú kompetencie, ktoré by uľahčili a urýchlili proces domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V podstate podľa momentálne nastavených podmienok sú sestry len vykonávateľky pokynov lekára. Nemajú právomoc aj napriek dosiahnutému vzdelaniu, indikovať liečbu rán alebo zmenu v liečbe. Rovnako nemôžu samostatne rozhodnúť o úprave analgetík, teda liekov proti bolesti alebo liekov u chronických pacientov, ktoré berú dlhodobo. Absentuje akceptácia identifikácií rán zo strany poisťovní.
„Aj keď sestra denne navštevuje pacienta, poskytuje komplexnú starostlivosť, je pacientovi najbližšie a sleduje zmeny, vždy musí požiadať lekára o schválenie. Ministerstvo zdravotníctva SR už prijalo drobné korekcie, ktoré však nespĺňajú požiadavky, ide len o kozmetické úpravy. Musí dôjsť k akceptácii sestier, ich profesionality a schopnosti samostatne rozhodovať,“ vysvetľuje Z. Maderová.
Všetko jasne zopakovať a viesť pacienta k samostatnosti
Ako môže pacient a jeho blízka osoba/osoby pomôcť pri ošetrovaní rán? Už len tým, že požiadajú profesionála o pomoc, to je základná devíza. Ústretovým krokom je prijatie sestry vo svojom súkromí a rešpektovanie dohodnutých pravidiel. Úlohou sestry je, aby zrozumiteľne vysvetlila čo sa od pacienta a rodinných príslušníkov očakáva. „Pokyny musia byť jednoznačné a ľahko realizovateľné. Dobrou stratégiou je ich niekoľkokrát zopakovať a vyžiadať si spätnú väzbu pre vzájomné pochopenie. Na edukácii by sa mali zúčastniť všetci participanti, znižuje sa tak riziko vzniku omylov,“ poukazuje na možnosti dobrej komunikácie špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve. Sestra vedie klientov k samostatnosti, nie závislosti na poskytovanej starostlivosti. Pacient alebo jeho blízki musia zvládať štandardnú hygienu, dodržiavať stravovacie návyky – diétne obmedzenia, polohovanie v prípade imobility, meranie vitálnych funkcií ich zaznamenanie, kontrolu glykémie glukomerom, v prípade trvalých stómií ošetrovanie okolia, výmenu setov, či nakladanie bandáže pomocou elastického ovínadla.
Zohľadnenie individuálnych potrieb
Zásady korešpondujú s ošetrovateľským procesom, ktorý tvorí alfu a omegu poskytovanej komplexnej starostlivosti. Prvým bodom je dôsledné posúdenie pacienta, jeho biopsychosociálnej situácie, zohľadnenie všetkých individuálnych potrieb. Druhým bodom je stanovenie diagnóz, ktoré tvoria piliere starostlivosti. Nasleduje plánovanie, potom samotná realizácia a vyhodnotenie. Pokiaľ sa cieľ nesplnil, dochádza k opätovnému posudzovaniu a zmene v realizácii. Sestra dodržiava pri preväze zásady asepsy, používa vhodný dezinfekčný prostriedok, na mieru šité krytie, kontroluje stav rany, okolia. Od pacienta sa očakáva, že nebude meniť nastavenú liečbu, zasahovať do rany. V prípade pochybností sa opýta, čo má robiť. Prípustné sú i rôzne alternatívy, ale po predchádzajúcej dohode so sestrou.
Je úžasné byť súčasťou zázraku, keď netreba amputovať
Sestra v domácom prostredí pacienta zažije rôzne situácie, niektoré sú aj úsmevné a pacient je v pohode, zahojený a šťastný. „Začnem komickou situáciou, u pacientky bolo nutné polohovať horné končatiny pre masívny opuch. Vysvetlila som príbuzným dôvod polohovania a postup. Ďalší deň ma víta zať so šťastným výrazom na tvári ako situáciu zvládol. Vzhliadla som k pacientke a nad posteľou boli v strope navŕtané dva veľké kovové háky, na nich upevnené skoby a reťaze. Horné končatiny napolohované, teda úloha splnená. Dobrá spolupráca vytvára obohatenie pre pacienta, sestru a príbuzných. Je úžasné byť súčasťou zázraku, kedy ľudia nadobúdajú sebavedomie, zachraňujú sa končatiny pred amputáciou, vyhoja sa dekubity, ktoré si ako suvenír priniesli z hospitalizácie. Poteší aj to, keď úspešne po niekoľkých rokov dosiahnete v ošetrovaní kompaktný kožný kryt a pacient môže ísť k moru. Tých príbehov s pozitívnym záverom je veľmi veľa. Prajem si, nech ich je stále viac, nech sa o domácej starostlivosti ľudia dozvedia včas, nech existuje nádej a dôstojné žitie,“ dodáva na povzbudenie Bc. Z. Maderová.
Čo všetko môžete očakávať, keď sestra ošetruje pacientovi rany v domácom prostredí?

  • Sestra príde ku klientovi a stretne sa aj s jeho blízkymi

  • Treba rešpektovať dohodnuté pravidlá

  • Sestra vysvetlí, čo sa od pacienta a jeho príbuzných očakáva

  • Pokyny sestry musia byť jednoznačné a ľahko uskutočniteľné

  • Pokyny je dobré niekoľkokrát zopakovať a zistiť, či klient a jeho blízki postup pochopili

  • Je dobré, keď sú s postupom oboznámení viacerí príbuzní – znižuje sa riziko vzniku omylov

  • Pacient je vedený k samostatnosti

Milica Šarmírová

Skrátená verzia bola uverejnená v marcovom čísle magazínu zdravia (denník SME)