Návšteva riaditeľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na Katedre ošetrovateľstva

Pridané dňa: 20.03.2018

Návšteva riaditeľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na Katedre ošetrovateľstva

Dňa 9.3.2018 zorganizovala Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre stretnutie s PhDr. Milanom Laurincom, PhD., RN, ktorý pôsobí ako riaditeľ a člen prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej SK SaPA) a zároveň je asistentom poslankyne NR SR. Prednášky sa zúčastnili študentky a študenti prvého ročníka v odbore Ošetrovateľstvo – budúce sestry.

Prezentácia bola rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich blokov, ktoré boli zamerané na „Právne povedomie a zodpovednosť v práci sestry“ a „SK SaPA ako samosprávna stavovská organizácia združujúca sestry a pôrodné asistentky“. Prednášajúci objasnil právne predpisy a aktuálne legislatívne zmeny súvisiace so vzdelávaním sestier, zavádzaním e-zdravia do praxe, kompetenciami a výkonom povolania sestier. V druhej časti si študenti ozrejmili význam a potrebu registrácie sestier ako regulovaného povolania. Študenti sa zoznámili s úlohami a cieľmi SK SaPA, členstvom komory v medzinárodných organizáciách, jej činnosťou a organizovanými podujatiami v medzinárodnom kontexte. Záverom študenti s prednášajúcim diskutovali najmä o problematike kompetencií jednotlivých členov zdravotníckych tímov v klinickej praxi.

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/291-navsteva-riaditela-slovenskej-komory-sestier-a-porodnych-asistentiek-na-katedre-osetrovatelstva