Návrh o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov je diskriminačný a zbytočný

Pridané dňa: 24.07.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov je nespravodlivý, diskriminačný a zbytočný

Bratislava 24. 07. 2015 – Spoločné odmeňovanie zdravotníkov musí byť pre štátnych ako aj neštátnych zamestnancov, pričom by malo zohľadniť nielen náročnosť práce oproti iným povolaniam, ale aj príslušné vzdelanie zdravotníkov. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá v rámci medzirezortného pripomienkovania návrhu zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách, ktorým sa upravuje spoločné odmeňovanie zdravotníkov, podala šesť zásadných pripomienok.

SK SaPA má zásadnú výhradu k tomu, že zákon bude regulovať platy len  tzv. štátnych  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda tých,  ktorí sú príspevkovými organizáciami v pôsobnosti MZ SR. „Treba jasne uviesť, že navrhovaný zákon bude takto riešiť len približne jednu tretinu (22 759) zo všetkých zdravotníckych pracovníkov a až 37 569 naďalej nebude mať garantovaný plat. Regulácia minimálneho mzdového nároku je práve naopak bytostne potrebná práve u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vyplácajú mzdu len v minimálne potrebnej výške, ktorá je výrazne nižšia v porovnaní so mzdou u štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že argumentácia predkladateľa návrhu zákona o tom, že zvýšením miezd sestier zamestnaných u tzv. štátnych poskytovateľov sa pôsobením trhu vytvorí tlak na zvyšovanie miezd u poskytovateľov neštátnych zdravotníckych zariadení nie je správna, ale naopak jej pravdivosť vyvracajú existujúce štatistické údaje nielen v SR, ale aj v ČR, kde je právna úprava obdobná. Rozdiel v odmeňovaní sestier u tzv. štátnych poskytovateľov v porovnaní s neštátnymi je viac ako 20 %, v SR je ešte väčší a medziročne sa nijako neznižuje, ale práve naopak. Zákon podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. s. preukázateľne povedie k diskriminácii a nerovnosti medzi lekármi ako jednou skupinou zdravotníckych pracovníkov, ktorým je priznaný zákonom ustanovený minimálny mzdový nárok aj u neštátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, u ktorých je tento nárok priznaný len u tzv. štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak by bol predložený návrh v tomto znení schválený, SK SaPA bude iniciovať konanie pred Ústavným súdom SR s ohľadom na pochybnosti o jeho súlade so zákonom, pretože by zvýhodnil jednu skupinu z celej množiny zdravotníckych pracovníkov.

Navrhovaná výška základnej zložky mzdy je podľa názoru SK SaPA nedostatočná, pretože nevyjadruje hodnotu práce zamestnanca vo vzťahu k trhovému prostrediu, nekompenzuje čas trávený v práci, prípadné vystavenie sa negatívnym vplyvom, nezabezpečuje zamestnancovi zodpovedajúcu životnú úroveň a už vôbec nie je motivačná. „Požadujeme zvýšenie koeficientu pre stanovenie základnej mzdy sestier a pôrodných asistentiek absolventiek minimálne na 0,87 násobku z priemernej mzdy na Slovensku. Pri tzv. certifikačných činnostiach by základná zložka sestry a PA mala vychádzať z koeficientu 0,90 a špecializačných činnostiach navrhujeme koeficient 0,93,“ uvádza člen Rady a člen Prezídia SK SAPA PhDr. Milan Laurinc, dipl. s, ktorý poukazuje na to, že zdravotníci čelia pri výkone svojho povolania fyzickým a psychickým útokom agresívnych, asociálnych, alebo závislých pacientov bez toho, aby im pritom patrila aspoň minimálna legislatívna ochrana v podobe posudzovania za verejného činiteľa, a okrem toho majú na rozdiel od iných povolaní zákonom obmedzené právo domáhať sa svojich pracovnoprávnych nárokov formou štrajku.

V súčasnosti je napríklad základná zložka mzdy sestry a pôrodnej asistentky odvodzovaná z ust. § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, pričom v závislosti od náročnosti práce môže byť minimálny mzdový nárok sestry násobený koeficientom od 1,6 cez 1,8 až po 2,0. Ak podľa člena Rady a člena Prezídia SK SAPA PhDr. Milana Laurinca, dipl. s, zohľadníme výšku minimálnej mzdy počnúc 01. 01. 2016 (Vláda SR avizuje minimálnu mzdu vo výške cez 400  eur) možno jednoducho zistiť, že navrhované výšky platov sestier môžu byť v prípadoch sestier vykonávajúcich náročnejšie úlohy s potrebnou mierou samostatnosti a zodpovednosti i nižšie než vo výške minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce,“ hovorí člen Rady a člen Prezídia SK SAPA PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., ktorý ďalej upozorňuje na to, že pojem základná zložka mzdy z dielne MZ SR je obsahovo totožný pojem s pojmom minimálna zložka mzdy. Ak by sme podľa neho porovnali výšku minimálnej mzdy sestry alebo pôrodnej asistentky v čase od 01. 01. 2016, teda s ohľadom na plánované zvýšenie minimálnej mzdy (400 eur x 1,6 násobok = 640 eur ) s navrhovanou právnou úpravou (0,80 násobok z hodnoty 858 eur  = 686,40 eur) môžeme zistiť, že je výhodnejšou len pre tie sestry a pôrodné asistentky, ktoré vykonávajú najmenej náročné činnosti hodnotené koeficientom 1,6, pričom u ostatných by navrhovaná zmena mohla znamenať skôr zníženie minimálneho mzdového nároku.

SK SaPA okrem iného požaduje, aby sa základné zložky mzdy sestier a pôrodných asistentiek za každé tri roky ošetrovateľskej praxe sestry alebo výkonu pôrodnej asistencie zvýšili minimálne o 0,03-násobok priemernej mzdy na Slovensku. „Absencia takých kritérií pre určenie výšky mzdy akými sú dosiahnutá prax, náročnosť pracovných úloh, miera zodpovednosti za ich plnenie len prehlbuje nerovnosti v odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo všeobecnosti. Je predsa pochopiteľné, i bežnému človeku triezvej úvahy zrejmé, že sestra alebo pôrodná asistentka s napr. desaťročnou praxou poskytuje zdravotnú starostlivosť  rýchlejšie, lacnejšie, účinnejšie a správnejšie než sestra bez praxe. Zdravotnícky pracovník s praxou by mal preto s ohľadom na uvedené skutočnosti byť odmenený lepšie ako ten bez praxe,” dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

SK SaPA na dňa 27. 7. 2015 zvoláva pracovné stretnutie najvyšších predstaviteľov stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve k návrhu Zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje spoločné odmeňovanie zdravotníkov.  Výstupom pracovného stretnutia by mali byť konkrétne spoločné postupy všetkých zdravotníkov k návrhu zákona, ktorý je v takomto návrhu nespravodlivý, dehonestujúci, diskriminačný a zbytočný.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov. SK SaPA  má v aktívnom registri k 9. 6. 2015 spolu 43 466 sestier a pôrodných asistentiek, z toho je 25 054 členiek.