Korzár: Ošetrovanie v domácom prostredí je komfortnejšie pre pacienta a lacnejšie pre štát

Pridané dňa: 28.02.2018

Ošetrovanie v domácom prostredí je komfortnejšie pre pacienta a lacnejšie pre štát

(28.02.2018; Korzár; č. 49, Zdravie , s. 4,5; Milica Šarmírová)

V domácom prostredí môžu kvalifikované sestry robiť dobré ošetrovateľstvo, a tak zvýšiť kvalitu života chorého. A ako by mala vyzerať optimálna ošetrovateľská, teda sesterská starostlivosť o pacienta uňho doma? Poslaním domácej starostlivosti je zaistiť vo vlastnom sociálnom prostredí klienta taký rozsah a kvalitu potrebnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aký je maximálne možný podľa aktuálnych podmienok, ale aj najnovších poznatkov vedy a výskumu. Tento prístup skracuje pobyt pacienta v nemocnici a hospitalizovaný je až vtedy, keď je to nevyhnutné. Tiež je možné oddialiť umiestnenie klienta do ústavu sociálnej starostlivosti.

NA STAROSTLIVOSTI SA PODIEĽAJÚ AJ JEHO BLÍZKI

Princíp predpokladá vlastný aktívny prístup klienta a jeho blízkych v rozhodovaní pri riešení problému, ale súčasne ráta i s aktívnou spoluprácou pri poskytovaní starostlivosti. Najlepšie je, ak má jeden člen rodiny tieto činnosti "pod palcom" a spolupracuje so sestrou, lekármi, vie požiadať o pomoc ďalších blízkych. Jednoducho povedané - ide o výchovu k sebestačnosti. Treba mať na pamäti, že keď sa do starostlivosti zapojí mladý či mladší člen rodiny, môže byť pre neho starostlivosť náročná; vtedy je vhodné citlivo pripomenúť, že aj on sa raz môže ocitnúť v situácii chorého či seniora. Informovanosť a komunikácia sú veľmi dôležité pre efektívnu spoluprácu.

KTO MÁ NÁROK NA OŠETROVANIE V DOMÁCNOSTI?

"Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) prostredníctvom vysokoškolsky vzdelaných sestier poskytujú špecifické výkony v rámci ošetrovateľského procesu. Sem patrí napríklad pravidelné ošetrovanie rán, príprava a podávanie infúznej terapie, aplikácia injekcíi, špecializovaná rehabilitácia a pod. Nárok na domácu ošetrovateľskú starostlivosť má každý občan, ktorého ošetrujúci lekár po zhodnotení celkového zdravotného stavu a stavu sociálneho prostredia klienta rozhodne o poskytovaní domácej starostlivosti," hovorí špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve bc. Zuzana Maderová, členka výboru sestier pracujúcich v ADOS-e pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Ošetrujúcim lekárom je najmä všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť aj lekár-špecialista, ktorý sa o pacienta stará počas hospitalizácie v ústavnom zariadení. Upozorniť na to, že je pacientovi po jeho prepustení domov k dispozícii ADOS, môže aj sestra v nemocnici.

AKÉ SÚ VÝHODY PRE CHORÉHO?

Chorý alebo hendikepovaný dôverne pozná domáce prostredie. Má okolo seba blízkych ľudí. Pobyt pacienta v domácom prostredí je lacnejší pre štát. "Sestry z agentúr sú veľakrát pre chorých či ich príbuzných manažérkami, právničkami, dôverníčkami a často jediným mostom s okolitým svetom. V ideálnom prípade preberanie klienta z ústavnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti prebieha ešte počas hospitalizácie. Ošetrujúci lekár, sestra alebo sociálny pracovník na základe predbežnej prepúšťacej správy oslovia agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v mieste bydliska klienta," vysvetľuje Z. Maderová. Pokiaľ je to možné v rámci dosahu, ošetrujúca sestra z ADOS-u príde za klientom na oddelenie, kde je klient hospitalizovaný, oboznámi sa s dostupnou zdravotnoudokumentáciou, ošetrovateľským postupom a, samozrejme, s klientom.

PACIENT JE DOMA A OŠETRUJE HO SESTRA

Po prepustení a príchode klienta do domáceho prostredia sestra vykoná prvú návštevu. Obaja sa už poznajú, rovnako sú obaja oboznámení s ošetrovateľským postupom, ktorý sa bude realizovať cestou ADOS-ov. V menej optimálnom prípade je v lekárskej alebo sesterskej prepúšťacej správe uvedené odporúčanie na pokračovanie v starostlivosti prostredníctvom ADOS-ov. V tom nepriaznivom prípade nie sú pacienti a ich príbuzní vôbec upozornení na potrebu následnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti, netušia, že niečo ako sestry v komunite existujú, a tak sa stáva, že ošetrovateľská starostlivosť sa začne realizovať neskoro alebo nikdy. "Vtedy pre klienta a jeho príbuzných vzniká začarovaný kruh. Nevedia, či skôr osloviť všeobecného lekára, lekára špecialistu alebo ADOS. Konkrétne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí cestou ADOS-ov sa začína, až keď všeobecný lekár vystaví dokument návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Je to právny doklad, ktorý je smerodajný pre všetky tri zúčastnené strany, teda pre všeobecného lekára, zdravotnú poisťovňu, ADOS. Jeho cieľom je v konečnom dôsledku určiť smerovanie ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej klientovi," približuje častú situáciu špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve.

NÁVRH TREBA VYPLNIŤ SPRÁVNE

Návrh obsahuje niekoľko dôležitých častí, ktorých nesprávne vyplnenie býva zdrojom problémov pri následnej kontrole zo strany poisťovne. Zdravotné výkony sú hradené zo zdravotného poistenia. Návrh obsahuje stručný opis celkového zdravotného stavu pacienta, jeho diagnóz a prínos, ktorý sa očakáva od poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom ADOS-u. Ďalšou súčasťou návrhu je plán ošetrovateľ-skej starostlivosti, ktorý je dôležitý pre prácu sestry. Zároveň slúži ako podklad k akceptovaniu vykáza-ných výkonov zo strany zdravotnej poisťovne. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu je uvedenie výkonov vyjadrených kódom a frekvencia ich realizácie. Ich rozpis nadväzuje na plán ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý sestra ADOS-u uskutočňuje.

SESTRY BY MOHLI PREDPISOVAŤ NIEKTORÉ POMÔCKY Moderné ošetrovateľstvo potrebuje vysokoškolsky vzdelané sestry so špecializáciami v konkrétnych odboroch. Zvýšenie ich kompetencií by malo priamo súvisieť s nadobudnutým vzdelaním a dĺžkou praxe. Sestra s pokročilou praxou by mala mať kompetencie v predpisovaní absorpčných pomôcok, napr. plienok, obväzového materiálu, v predpise liekov u chronických stabilizovaných pacientov. "Avšak aj kompetencie upraviť liečbu bolesti vhodnou úpravou analgetík, možnosť diagnostikovať a určiť rôzne druhy rán a následne ich liečiť. Lekári by tak mali možnosť získať viac času na pacienta a v neposlednom rade by sa predišlo v mnohých prípadoch zhoršeniu zdravotného stavu a rôznym komplikáciám. Ušetrilo by sa množstvo času stráveného v čakárňach, peňazí minutých v lekárňach za nevhodné plienky" masti, náplasti, lieky," zdôraznila Z. Maderová.

NEMÝĽME SI OŠETROVATEĽSTVO S OPATROVATEĽSTVOM Opatrovateľské činnosti majú skôr sociálny charakter a zabezpečuje ich Úrad sociálnych vecí, práce a rodiny SR prostredníctvom vy-školeného opatrovateľa alebo rodinného príslušníka. Sú to činnosti, ako napríklad pomoc pri hygiene, príprave jedla, sprevádzanie klienta počas dňa. Ošetrovateľské výkony sú realizované sestrou na pokyn lekára, pod jeho dohľadom alebo samostatne v rámci jej kom-petencií.

Milica Šarmírová

PREBERANIE PACIENTA Z NEMOCNICE DO DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

V ideálnom prípade sa preberanie klienta z ústavnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti realizuje ešte počas hospitalizácie.

Pokiaľ je to možné, ošetrujúca sestra z ADOS-u príde za klientom na oddelenie, kde je klient hospitalizovaný, zoznámi sa s ním a oboznámi sa s dostupnou zdravotnou dokumentáciou.

Po pacientovom príchode domov sestra vykoná prvú návštevu a dohodnú sa na ošetrovateľskom postupe.

Samotné ošetrovanie sa začína vtedy, keď všeobecný lekár pacienta vystaví návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. (Návrh môže vystaviť aj lekár - špecialista počas pacientovejhospitalizácie).