IV. Sninské zdravotnícke dni

IV. Sninské zdravotnícke dni

Pridané dňa: 22.11.2015

IV. Sninské zdravotnícke dni

Nemocnica Snina, s.r.o. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Humennom a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek usporiadala 29.10.2015 celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa v Sninskom kaštieli za účasti 300 zdravotníckych pracovníkov – lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, fyzioterapeutov, záchranárov, zdravotníckych asistentov a sanitárov zo Sniny, Humenného, Prešova, Košíc, Bratislavy, Bardejovskej Novej vsi, Medzilaboriec, Vranova nad Topľou, Michaloviec, Prievidze, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou i z Prahy a Rakúska.

Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou otvorili členovia zboru pre občianske záležitosti pri mestskom úrade s básňou ktorú predniesla Irena Kurťáková a piesňou v podaní Adriany Maliňákovej, Slávky Kapraľovej a Ireny Maliničovej. Nasledoval slávnostný príhovor námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Jany Kapakovej, konateľa nemocnice MUDr. Andreja Kulana a prednostky mestského úradu Ing. Jany Rosičovej,PhD.

Na konferencii rezonovala téma „Ošetrovateľstvo a zdravie“. Ošetrovateľstvo je intelektuálna, emocionálna, morálna a politická aktivita. Jeho význam pochopí každý až vtedy, keď sa ocitne v kritickom stave na nemocničnom lôžku. Našou snahou danej konferencie je poukázať na fakt, že praktické zreálnenie teórie ošetrovateľstva prispieva ku kvalite zdravia a rozvoju poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Praktické využitie teórie ošetrovateľstva je základ k tomu, aby zdrav. pracovník dokázal aplikovať svoje vedomosti získané štúdiom v praxi a prispel tak k zavádzaniu nových inovatívnych metód pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb pacienta.

Zdravotnícki pracovníci vstupujú do života človeka od narodenia, až po jeho smrť. Povolanie zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje odborné vedomosti, veľké sebazaprenie a tvrdú prácu, no aj veľa lásky, empatie, odhodlania a vytrvalosti. Zdravotnícky pracovník je vo svojej každodennej práci konfrontovaný s utrpením, bolesťou, najrôznejšími ochoreniami, telesnými poškodeniami, či duševnými poruchami a často krát poskytuje starostlivosť iným na úkor svojich vlastných potrieb, mnohokrát aj zdravia. Toto neúnavné úsilie si zaslúži ocenenie a uznanie verejnosti aspoň jeden deň v roku.

Po slávnostnom otvorení nasledovalo ocenenie zdravotníckych pracovníkov Nemocnice Snina s.r.o. za dlhoročný profesionálny výkon v zdravotníctve, medzi ktorými boli: MUDr. Andrej Kulan- konateľ spoločnosti a primár chirurgicko- traumatologického oddelenia, Zuzana Piteľová- pôrodná asistentka GPO, Valentína Kundrátová- sestra OCS, Mária Beňová – sestra LSPP, Eva Čopíková- zdravotná laborantka OLM, Mária Karľová- sanitárka OCS a Mária Minčičová- sanitárka Interného oddelenia.

Počas pracovného popoludnia odznelo 20 prednášok vo troch blokoch. Prednášky boli rôznorodé a pútavé. Veľmi zaujímavá bola prednáška PACIENT ODMIETAJÚCI TRANSFÚZIU KRVI ktorú odprezentovala MUDr. Ingrid Olejárová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä urgentnej, pacientovi, ktorý z náboženských alebo iných dôvodov odmieta transfúznu liečbu aj v situácii ohrozenia zdravia alebo života, predstavuje vážny odborný, právny, etický a v súčasnosti rovnako dôležitý ekonomický problém pre zdravotníckych pracovníkov. Právne normy upravujúce vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti neriešia túto špecifickú situáciu jednoznačne. Takisto nie sú vypracované odborné a metodické pokyny pre lekárov ako v takýchto situáciách postupovať a do akej miery môžu alebo sú povinní akceptovať požiadavku pacienta na alternatívne liečebné postupy. Podľa súčasných právnych noriem v situácii priameho ohrozenia života pacienta je zdravotnícky pracovník povinný urobiť všetko pre jeho záchranu. Prednáška KROKY VAKCINOLÓGIE OD EMPÍRIE K VEDE ktorú prezentovala MUDr.P. Rupčíková, Csc. , Bratislava , bola zameraná na význam očkovania, ale skutočnosť je, že stále nevieme všetko o vakcínach, neznamená že nevieme nič... Patria k najväčším výdobytkom modernej medicíny a zaslúžia si našu pozornosť.

Prezentácia IMPLEMENTÁCIA VÝZIEV DOBY TURBULENCIE V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI od PhDr. A. Murgovej, VŠ ZaSP Svätej Alžbety n.o. detašované pracovisko Michalovce zase bližšie špecifikovala politické a sociálnoekonomické problémy, ktoré neobchádzajú nikoho, nevynímajúc zdravotníctvo. Celý svet žije v prostredí turbulencie, ktoré spôsobujú dva dôležité fenomény – globalizácia a informačná explózia. Globalizácia znamená pre väčšinu štátov určitú stratu kontroly autonómie a pocitu zvrchovanosti. Informačná explózia predstavuje prívalovú vlnu poznatkov a inovácií v ošetrovateľstve, zmenu pravidiel, spôsob myslenia a posun paradigmy. Sestry a ošetrovateľstvo sa nachádzajú na dôležitej historickej križovatke. Na jednej strane chaos a turbulencia, na druhej strane, nesmierna príležitosť a možnosti. K tomu, aby sestry mohli prosperovať v súčasnom nestabilnom prostredí, musia opustiť starý spôsob myslenia, staré manažérske nástroje, princípy a musia vedieť pružne a citlivo reagovať na zmeny. Iba vedomostná sestra sa stane ,,produktom“ nového, turbulentného prostredia, ktoré niekomu naháňa strach a iného vyzýva k úspechu. Za nemocnicu prezentovala prednášku EUTANÁZIA - OTÁZKA BUDÚCNOSTI Mgr. Š. Demská, OAIM Snina. Cieľom prezentácie bolo prezentovať problematiku eutanázie, ktorá patrí medzi často sa vyskytujúce témy terajšej doby. Hovoríme o dobe, ktorá je omnoho viac liberálnejšia ako bola v minulosti a problematika eutanázie, ktorá bola niekedy tabuizovaná je riešená otvorenejšie. Našou budúcnosťou je mládež, ktorá svojimi rozhodnutiami môže ovplyvniť v budúcnosti aj naše životy a životy našich blízkych. Vplyv na ich rozhodnutia majú faktory, ktoré sa v ich okolí vyskytujú. K získaniu správneho postoja a dôvodu k rozhodnutiu je potrebná samotná informovanosť o problematike. Prieskumom sme zistili vedomosti mladých o eutanázii a celkovom vplyve vzdelávania a okolia na ich postoj k tejto problematike. Následne sme tieto výsledky porovnali s dlhodobým pozorovaním vlastnej praxe. Nemocnica je to miesto, kde sa vo vysokom počte nachádzajú práve pacienti na sklonku života. Prezentácia FENOL VERZUS IZS od Bc. M. Čornaniča, Falck – Záchranná a.s. Košice, Cieľom prezentácie – kazuistikou bolo priblížiť typ úrazu, s ktorým sa nestretávajú v praxi každý deň. V jprezentácii spracovali kazuistiku z výjazdu k pacientovi, ktorý utrpel úraz postriekaním chemikáliou – fenolom. Výjazd bol špecifický tým, že išlo o chemickú látku, o ktorej účinkoch a vplyvoch nemali dostatočné informácie, zamerali sa na možné chyby Krajského operačného strediska, posádky ZZS a chemického závodu.

Vo vestibule kaštieľa predstavili svoje produkty firmy Schülke, a.s, Beckman Coulter, Lohmann &Rauscher, SARSTEDT a PULImedical.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým partnerom podujatia( Schülke.a.s., GSK, Beckman Coulter, RKSaPA, EGAMED, AUDIOSKAN, JANOLI, Hospimed, Aspironix, Elumedical, L&R, Ubľanská pekáreň, Cimbaľak, Š. Jurčaga, Catering Jurčišin) Mestu Snina - primátorovi Ing. Štefanovi Miľovčíkovi a konateľovi nemocnice MUDr. A. Kulanovi, ktorí podporili realizáciu Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Poďakovanie patrí aj celému organizačnému tímu ktorí sa priamo podieľali na príprave konferencie, správcovi kaštieľa Jakubcovi a Ľubici Lattovej za zabezpečenie kultúrneho programu v rámci konferencie.
Zodpovednými činmi dokazujeme poctivý prístup na všetkých úrovniach starostlivosti. JK