IV. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

IV. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 18.11.2015

~IV. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

V priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin sa dňa 9. 10. 2015 konala IV. celoslovenská konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstvo, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve, 1. Interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Martin.
Pre 180 účastníkov konferencie bolo pripravených 20 prednášok rozdelených do dvoch odborných blokov a panelová diskusia k návrhu zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek. Konferenciu svojou účasťou podporili významní hostia slovenského ošetrovateľstva a regiónu Martin.
V rámci ústrednej témy konferencie „Legislatíva a manažment v ošetrovateľstve“, boli účastníci oboznámení s aktuálnym dianím v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a ďalšími témami prínosnými pre riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb.
Prvý blok prednášok zahájila Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a., ktorá prítomných oboznámila s aktuálnym stavom prípravy a spracovania návrhov kompetencií sestier a pôrodných asistentiek so získanou špecializáciou a certifikovanou pracovnou činnosťou. V ďalšej prednáške prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD informovala o možnostiach pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo, podpore výučby a digitálnych technológiách, tiež stimulačnom výučbovom centre na JLF UK v Martine. PhDr. Marek Rabinčák vo svojom príspevku prezentoval nové nástroje moderného manažmentu networking a benchmarking, ich výhody a nevýhody, pravidlá, princípy a praktické rady pri ich uplatňovaní v praxi. V zaujímavej prednáške s otázkou, môže byť sestra manažérka úspešnou podnikateľkou, autorka PhDr. Eva Ferencová priblížila účastníkom jednotlivé kroky pre úspešné podnikanie, ale aj prekážky pre naplnenie tohto cieľa. Kompetenciám, prínosu a významu privátnej pôrodnej asistentky, súčasným otázkam ako ďalej s pôrodnou asistenciou na Slovensku, aj vo vzťahu k obavám pôrodných asistentiek prevziať zodpovednosť za odvádzanie fyziologického pôrodu, sa vo svojej prezentácii venovala PhDr. Elena Drapáčová. V ďalšom príspevku PhDr. Margita Kostúriková poukázala na problematiku uhrádzania ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a nedostatky v súčasnej legislatíve v spojení - poskytovane ošetrovateľskej starostlivosti a počet uznaných výkonov - uzatváranie zmlúv so zdravotnými poisťovňami a úhrada zdravotných výkonov - výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vývoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ich súčasné problémy a potreby praxe v súvislosti s rozšírením kompetencií sestier, reálnym financovaním výkonov, stabilizáciou siete podľa požiadaviek verejnosti v príspevku Mgr. Jaroslava Straku prezentovala Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.. Záujem o diskusiu vyvolala prednáška JUDr. Magdalény Laufikovej zameraná na riešenie pracovno-právnych vzťahov z pozície vedúceho pracovníka, na predzmluvné vzťahy, vznik a skončenie pracovného pomeru vrátane povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce.
Druhý odborný blok uviedla Mgr. Margita Sklenková, PhD. príspevkom zameraným na výsledky dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti s poukázaním na chyby a omyly pri vedení zdravotnej dokumentácie. Autorka v tomto bloku prezentovala aj kazuistiku pacienta s nerozpoznanou náhlou cievnou mozgovou príhodou pod klinickým obrazom cerviko-kraniálneho syndrómu. V ďalšom príspevku PhDr. Zlatica Halmová, MPH priblížila úlohu sestry ako manažérky rizík 21. storočia, poukázala na nežiadúce udalosti a konkrétne riziká pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, podelila sa o skúsenosti s manažmentom rizík a jeho najčastejšími nedostatkami, tiež stratégiou prevencie rizík. Téme bezdomovectva, jeho príčinám, aplikácii jednotlivých etáp sociálnej práce s jednotlivcom , ale aj návrhom na zefektívnenie manažmentu pacientov bez domova sa venovala Mgr. Martina Krivušová, sociálna pracovníčka zdravotníckeho zariadenia.
Širokú diskusiu vyvolalo viacero zaujímavých príspevkov venovaných k v súčasnosti aktuálnej téme ochrany zdravotníckeho pracovníka, agresie pacienta ale aj bezpečnosti pacienta:
Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. prezentovala výsledky výskumu zameraného na agresiu hospitalizovaných pacientov voči sestrám v podmienkach slovenskej klinickej praxe, v ktorom priblížila aj formy agresívneho správania, postoje sestier k agresii pacienta, skúsenosti a názory sestier k manažmentu agresie. V ďalšom príspevku „Bezpečnosť pacienta vs bezpečnosť sestry“ Mgr. Daniela Jarabová upriamila pozornosť na legitímne používanie obmedzujúcich prostriedkov v súvislosti s agresiou pacienta a jeho bezpečnosťou a tiež na súčasný stav legislatívneho zámeru k ochrane zdravotníckeho pracovníka ako verejného činiteľa. Netradičným a nevšedným bol príspevok príslušníčky policajného zboru npor. PhDr. Ľudmily Húskovej, ktorá v prednáške „Pomoc v ohrození“ definovala základné pojmy - zodpovednosť, priestupok, trestný čin a zodpovednosť, krajná núdza a nutná obrana v nadväznosti na etiku, morálku a zákon, a implementovala ich do vzťahu zdravotnícky pracovník vs pacient.
V rámci panelovej diskusie k pripravovanému zákonu o odmeňovaní Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prítomných oboznámila s Deklaráciou o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru, v ktorej jedným z bodov je dofinancovanie zdravotníctva. Z bohatej a plodnej diskusie vyplynulo, že je nutná intenzívnejšia kontrola toku finančných prostriedkov v celom rezorte - dochádza k obrovským stratám, netransparentnému nakladaniu a doslova rozkrádaniu financií v rezorte zdravotníctva. Za Odborové združenie SaPA sa do diskusie zapojila Mgr. Gabriela Novotná, ktorá vyzvala k jednote pri podpore splnenia požiadaviek uvedených v deklarácii a v skratke objasnila aj pripravovaný postup odborárov v najbližších dňoch. Prítomným priblížila aj priebeh vyjednávania pri stretnutiach s ministrom zdravotníctva ako aj situácie, keď boli odignorované predkladané návrhy zástupcov jednotlivých zdravotníckych povolaní. Do diskusie sa zapojila aj JUDr. Laufíková M., zástupca SOZ ZaSS, ktorá prezentovala úspechy aj neúspechy pri vyjednávaní na Ministerstve zdravotníctva súvisiace s odmeňovaním zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb. Na záver panelovej diskusie Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. vyzvala k jednote, aby sme spoločne bojovali za lepšie postavenie sestier a pôrodných asistentiek a spoločne, v rámci spoločenského vnímania, vrátili tomuto povolaniu dôstojnosť.
Je poľutovaniahodné, že k tak závažnej téme sa panelovej diskusie zúčastnila len malá časť účastníkov konferencie - manažérok ošetrovateľstva.
V nadväznosti na tému agresívny pacient a bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka bola v rámci diskusie predložená požiadavka p. Márie Čehelovej, námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Psychiatrickej nemocnice Kremnica, na zriadenie detekčného pracoviska, o existencii ktorého sa hovorí už niekoľko rokov, zatiaľ bez výsledku. Diskusný príspevok je súčasťou správy o konaní IV. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve.
Veríme, že jednotlivé príspevky, ktoré odzneli na konferencii, priniesli účastníkom mnoho podnetných informácií.
Naše poďakovanie za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizácii konferencie patrí našim partnerom: Baxter, PULImedical, SCA, B-BRAUN, UNITRADEMARKET, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.; mediálnym partnerom: Sestra, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Turčianske noviny MY, televízia TV Turiec, ako aj organizačného výboru, vedeniu Univerzitnej nemocnice Martin a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii konferencie.
PhDr. Anna Macková, MPH, predsedníčka sekcie manažmentu