Informácia pre sestry pracujúce v záchrannej zdravotnej službe

Pridané dňa: 23.08.2015

Sestra pracujúca v záchrannej zdravotnej službe je sestra, ktorá poskytuje záchrannú službu alebo je jej zamestnávateľom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky alebo Prevádzkovateľ  záchrannej zdravotnej služby.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia pracujúci ako sestra v záchrannej zdravotnej službe

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) Vám týmto oznamuje, že od 01.01.2016 nastanú v hodnotení sústavného vzdelávania sestier pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe zmeny.  Prechodné obdobie určené na zjednotenie hodnotenia pre všetky sestry pracujúce v záchrannej zdravotnej službe sa skončí 31.12.2015. 

Komora vyzýva všetky sestry pracujúce v záchrannej službe, aby skutočnosť, že pracujú v záchrannej zdravotnej službe, oznámili najneskôr do 15.12.2015 a to e-mailom alebo písomne na adresu Komory. Komora doterajšie porušenie oznamovacej povinnosti nebude postihovať sankciou.

Komora vyzýva všetky sestry, ktoré nastúpili na materskú alebo rodičovskú dovolenku, a pred nástupom na MD alebo rodičovskú dovolenku pracovali v záchrannej zdravotnej službe, aby túto skutočnosť oznámili Komore emailom alebo písomne najneskôr do 15.12.2015.

 

Stručné oznámenie Komore musí obsahovať

Meno a priezvisko sestry, registračné číslo

Označenie zamestnávateľa

Dátum vzniku pracovného pomeru

Dátum nástupu na MD alebo rodičovskú dovolenku (ak je sestra na MD)

Kontaktný údaj sestry : korešpondenčnú adresu, email alebo telefónne číslo.

Toto oznámenie zašlite na emailovú adresu: jana.slovakova@sksapa.sk alebo poštou na adresu: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská71, 821 02 Bratislava.

Komora vypracuje aktuálny Zoznam sestier pracujúcich v záchrannej službe, na základe ktorého bude môcť poskytnúť asistenciu sestre pri hodnotení sústavného vzdelávnia.

Komora žiada všetky sestry o poskytnutie kolegiálnej podpory pri šírení tejto informácie sestrám pracujúcim v záchrannej zdravotnej službe.

Komora uverejní v septembri 2015 ďalšiu informáciu týkajúcu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier v záchranných službách.

Komora zverejní v septembri 2015 tlačivo, ktoré bude potvrdzovať Váš zamestnávateľ, za jeho vyplnenie bude zodpovedať sestra, ktorej sa tlačivo týka. Komora zverejní zoznam vedúcich RC HSV zodpovedných za hodnotenie sústavného vzdelávania.

        Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek