časopis Sestra: Sestry si vymieňali skúsenosti

Pridané dňa: 17.07.2017

Sestry si vymieňali skúsenosti

(19.06.2017; Sestra; č. 05, FÓRUM , s. 8; Alena Cerovská;Lucia Brozmanová)

V Bratislave 24. marca 2017 sa už po tretí raz konala celoslovenská konferencia sekcie sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Počet účastníkov presiahol číslo sto. Konferencie sa zúčastnili nielen námestníčky ošetrovateľskej starostlivosti a sestry manažérky, ale aj sestry pracujúce pri lôžku pacienta.

Tému sme zvolili vysoko aktuálnu - Kvalita a bezpečnosť ošetrovateľskej starostlivosti. Je dôležité, že sestry sa stotožnili nielen teoreticky ale najmä v praxi s myšlienkou a zásadou poskytovania kvalitnej a bezpečnej starostlivosti. Na základe dlhoročných skúseností v pozícii manažérky kvality a ošetrovateľskej starostlivosti v skupine zdravotníckych zariadení spoločnosti AGEL SK môžem zodpovedne povedať, že len kvalitnou prácou pri ošetrovaní pacienta predchádzame pochybeniam a nežiaducim udalostiam, ktorých výsledkom môže byť zhoršenie zdravotného stavu pacienta.

Jednou z aktívnych účastníčok konferencie bola doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH z MZ SR, ktorá zúčastneným priblížila bezpečnosť ošetrovateľskej starostlivosti aj s uvedením príslušnej legislatívy na Slovensku a legislatívy a smerníc Európskej únie. Zavádzaniu elektronickej ošetrovateľskej dokumentácie do praxe sa venovala Mgr. Marta Kiapešová, dipl. s. zo VšNsP Lučenec, n. o. Na vysokej odbornej úrovni bola prednáška PhDr. Jany Švecovej, MBA z Vyšných Hágov na tému bezpečnosti zdravotnej starostlivosti ako hlavná požiadavka pri posudzovaní jej kvality. Rizikám v ošetrovateľskej praxi a ich manažmentu sa venovala vo svojej prednáške Mgr. Monika Valková zo spoločnosti ProCare, a. s. Svojou prednáškou s názvom Manažment psychické zátéže u všeobecných sester ve zdravotníckych zařízeních, zaujal a rozprúdil diskusiu PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH. Praktické skúsenosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí priblížila Mgr. Gabriela Kmeťova, ktorá ako prvá sestra na Slovensku poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť.

Poďakovanie patrí však všetkým prednášajúcim: Renáta Popiková, Ing. Janka Pirháčová, Michaela Kolková, Mgr. Emília Markechová, Mgr. Jana Sloviková, MUDr. Beáta Váhová, Bc. Denisa Bencová.

Každá prednáška zaujala a vyvolala živú diskusiu. Sestry prezentovali svoj názor a podelili sa o zaujímavé skúsenosti z praxe nielen k téme konferencie, ale diskutovali aj o problémoch, ktoré sú v zdravotníctve vždy aktuálne, ako je nedostatočné spoločenské postavenie a finančné ohodnotenie, nedostatok sestier v systéme, či neplnenie minimálnych personálnych požiadaviek. Ale v závere všetkým bolo jasné, že sestry sú svojej práci oddané, sú tu vždy pre pacienta, profesionálne a ľudsky mu pripravené pomôcť v ťažkých chvíľach choroby a bolesti.

Mgr. Alena Cerovská, MPH vedecký sekretár SSSaPA, org. zložky SLS

Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. s. predsedníčka sekcie

Foto:

PREDSEDNÍČKA SEKCIE LUCIA BROZMANOVÁ POČAS PREDNÁŠKY.