Postup pri registrácii

Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo oznámenia:
Oznamenie_postupu_pri_registracii
2. K oznámeniu je potrebné priložiť:
  • overené kópie dokladov o dosiahnutej odbornej spôsobilosti - maturitné vysvedčenie, alebo diplom VOV v odbore sestra/ PA, alebo diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Bc.)
  • overené kópie dokladov o najvyššie dosiahnutom vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Mgr., PhDr., PhD.)
  • overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava v odbore)
  • potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca v odbore (na stiahnutie: Potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca.xls,aj na portal.sksapa.sk)
  • kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00 € uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra, alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.
Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Amurská 71
821 06 Bratislava

Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.