Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.
Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2070

Ročný členský príspevok riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA ktorý vykonáva povolanie sestry, alebo pôrodnej asistentky v zahraničí je 8€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Členský príspevok člena SK SaPA ktorý má pozastavenú registráciu, alebo oznámil komore, že je poberateľom materského / rodičovského príspevku je 5€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550