Poplatky do zahraničia

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 70€ (slovom sedemdesiat euro za vydanie v slovenskom jazyku ). Za vydanie etickej spôsobilosti v anglickom a nemeckom jazyku platí žiadateľ 100€ (slovom jednosto euro).

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 4333
  • špecifický symbol: registračné číslo
Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 70€.
  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 43331
  • špecifický symbol: registračné číslo