Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Pridané dňa: 07.01.2020

Nádej pre spravodlivé Slovensko

Mária Javornická

Mgr. Mária Javornická

CHRÁNIŤ ZÁUJMY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK, HÁJIŤ ICH PRÁVA, ZNAMENÁ CHRÁNIŤ DÔSTOJNOSŤ CHORÝCH, SLABÝCH BEZBRANNÝCH A BEZMOCNÝCH, TO ZNAMENÁ, ŽE MUSÍME ZABEZPEČIŤ KVALITNÉ, MODERNÉ, SPRAVODLIVO FUNGUJÚCE ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNY SEKTOR.

Už ako dieťa som vždy bránila a pomáhala slabším a tým, čo pomoc potrebovali. Tak úplne prirodzene to vyústilo štúdiom na Krajskej strednej zdravotníckej škole v Košiciach a následne niekoľkými desiatkami rokov odpracovanými v zdravotníckych zariadeniach.

Začínala som ako detská sestra na oddelení novorodencov a batoliat s ťažkým mentálnym a fyzickým poškodením. Bola to náročná a namáhavá práca, často plná beznádeje, ale len zdanlivo, lebo dokázať pomôcť nemluvňaťu zbaviť ho bolesti, utíšiť nepokoj bol v konečnom dôsledku úspech, ktorý mi dodával silu tú prácu s láskou a nádejou vykonávať.

Ako ubiehali roky, tak pribúdali moje profesionálne pôsobiská, pribúdali skúsenosti a poznanie, že moja práca ma napĺňa. Mnoho poznatkov do môjho profesionálneho života pribudlo prácou na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Iné skúsenosti a odborné zručnosti som zasa získala na Urgentnom príjme v UNLP Košice. Mala som možnosť pracovať ako sestra v Rakúsku či Nemecku, preto viem čo potrebujeme zmeniť, aby naše sestry, naši ľudia sa vrátili k svojim rodinám.

V prvom rade vrátiť morálku späť do slovenskej spoločnosti a každému človeku dôstojnosť a to aj tým, že budeme pravdivo informovať spoločnosť o skutočných problémoch a o skutočnom stave nášho zdravotníctva.

Preto som v roku 2015 začala pracovať ako predsedníčka ZOO SaPA (sesterské odbory) pri UNLP Košice, kde som spolu so 65 sestrami z Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny vstúpila do štrajku, organizovanom OZ SaPA a SK SaPA, aby sme upozornili širokú laickú verejnosť a pravdivo informovali, čo sa v slovenskom zdravotníctve skutočne deje. Žiaľ. miesto riešenia nastala represia, zastrašovanie, nemorálne a neetické jednanie so sestrami a dehonestácia sestier a pôrodných asistentiek až to vyústilo do dnešného katastrofálneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, ale aj ostatného zdravotníckeho personálu.

O rok neskôr som začala pracovať aj ako členka Rady SK SaPA. Tu som pochopila pri predkladaní legislatívnych návrhov, tvorbe a zmenách zákonov, nariadení, ako náročné je presadiť spravodlivé a správne riešenia.

Preto sa sestry musia podieľať na realizácii už vypracovaných projektov a dokončiť nedokončené, ale často kvalitné návrhy, to znamená pracovať na dlhodobej starostlivosti, následnej starostlivosti, venovať pozornosť sociálnej sfére Je nutné aby vzniklo medzirezortné riadenie MPSVaR spolu s MZ, kde by došlo ku kvalitnej príprave legislatívy na spustenie reštrukturalizácie zdravotníctva, lebo bez dôslednej spolupráce týchto dvoch ministerstiev nie je možné tieto zmeny adekvátne zrealizovať.

Odborná verejnosť, teda aj sestry a pôrodné asistentky sa musia podieľať pri tvorbe legislatívy, tvorbe zákonov, ich pripomienkovaní a schvaľovaní.

Naše zdravotníctvo potrebuje morálne zdatných odborníkov, manažérov s dobre fungujúcim kontrolným mechanizmom riadenia.

Je zrejmé, že ak sestry a pôrodné asistentky majú svoju prácu vykonávať odborne, zodpovedne a s empatiou, musia mať na to vytvorené podmienky, čo v mnohých zdravotníckych a sociálnych zariadeniach nemajú. Často sa hazarduje s morálnym a etickým kreditom sestier, pôrodných asistentiek a mám obavy, že ak sa to urýchlene nezmení, prídeme aj o zbytok sestier, ktoré dokážu v takýchto podmienkach ešte pracovať.

To je dôvod prečo som sa rozhodla kandidovať za KDH v zdravotníckom module s číslom 78 a uchádzať sa o Vašu priazeň a dôveru.

Ďakujem.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. NVVS/2-382/1990
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991


Elena Červeňáková

Elena Červeňáková

Pracovala som pri lôžku pacienta 38 rokov ako sestra špecialistka. Poznám náročnú, zodpovednú prácu sestier, pôrodných asistentiek, v nemocniciach, ambulanciách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnych zariadeniach. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je veľmi dôležité vytvoriť sestrám a zdravotníckym pracovníkom lepšie pracovné podmienky, aby zostali v systéme a neodchádzali do zahraničia, alebo iných odvetví. Zákonom presadiť, aby sestry, pôrodné asistentky mali právny nárok na mzdu, ktorá zohľadní ich kvalifikačný a špecializačný stupeň vzdelania a dĺžku výkonu odbornej praxe.

V zákone o dlhodobej starostlivosti riešiť prepojenie zdravotno-sociálnej starostlivosti. Sestry sa stavajú dôležitou súčasťou starostlivosti o krehkých slabých, chorých, bezbranných seniorov a dlhodobo chorých. Podporovať rozvoj Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Budovanie Domov ošetrovateľskej starostlivosti. Je preto potrebné vytvoriť sestrám a pôrodným asistentkám adekvátne pracovné podmienky na výkon ošetrovateľskej praxe.

Od roku 2018 som bola poslancom NR SR, kde som hájila zo všetkých síl záujmy sestier, pôrodných asistentiek a pacientov. V rozpravách som zdôrazňovala nezastupiteľnosť sesterského povolania. Je dôležité aby v parlamente bolo viac sestier. Na rôznych kandidátkach politických strán kandidujú sestry do NR SR.

Teraz je dôležité, aby sme sa zmobilizovali aj svoje rodiny a volili sestry, ktoré kandidujú do parlamentu. Teraz máme možnosť zmeniť zdravotníctvo! Je to veľká šanca pre ošetrovateľstvo. Poďme voliť 29. februára 2020.

Uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbách 29. februára 2020. Verím že práve Vy a Vaše hlasy rozhodnú o tom, aby v parlamente boli sestry, ktorým leží dostupné, kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti o našich pacientov na srdci.

Kandidujem na kandidátke KDH. Moje číslo je 16.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. NVVS/2-382/1990
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991


Anna Macková

Anna Macková

Dlhodobo pôsobím vo funkcii sestry Banskobystrického samosprávneho kraja, intenzívne sa venujem zdravotníckej legislatíve, dlhodobej zdravotnej starostlivosti, manažmentu ošetrovateľstva, štandardným ošetrovateľským diagnostickým a terapeutickým postupom, vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, bezpečnej a kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, pacientom a ich oprávneným požiadavkám a ďalším dôležitým témam v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva. Až počas môjho pracovného pôsobenia na Ministerstve zdravotníctva SR som pochopila, že na presadzovanie oprávnených požiadaviek sestier a a odboru ošetrovateľstva ako takého nie je „politická vôľa“ a to je potrebné čo najskôr zmeniť. Aj preto sme tu, aby sme my, sestry, spoločnými silami mohli začať meniť súčasný nepriaznivý stav slovenského zdravotníctva, zabezpečiť pacientovi následnú dlhodobú starostlivosť, vytvoriť zdravotníckym pracovníkom lepšie pracovné podmienky a zabezpečiť ich stabilizáciu pre nášho pacienta.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846, zapísané v Registri politických strán a politických hnutí pod č. NVVS/2-382/1990
Dodávateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 82106 Bratislava, IČO: 37999991