VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME Jána Krempaského

Pridané dňa: 16.02.2018

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora
denníka SME Jána Krempaského


Bratislava 16. 2. 2018


Ako hodnotíte dva roky ministra zdravotníctva Tomáša Druckera? Čo sa mu podarilo a s čím ste nespokojní v komore sestier?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker za prvé dva roky prišiel s prvými opatreniami, no tie sú však zatiaľ skôr „kozmetické“, pretože sa netýkajú všetkých sestier a pôrodných asistentiek a systémovo neriešia ich akútny nedostatok sestier. Vážime si, že predstavitelia sestier dostali priestor participovať na projektoch MZ SR, ktorých cieľom je zlepšiť sústavné vzdelávanie, aktualizovať špecializačné študijné programy, pomenovať kompetencie, či navrhnúť odmeňovanie podľa zásluhovosti. Pozitívne hodnotíme to, že pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snažil spraviť poriadok v kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek, zavádza do praxe pozíciu sestry s pokročilou praxou, či podporil optimalizáciu odborných špecializácií v ošetrovateľstve. Vo všetkých prípadoch sa však žiaľ nejedná o také opatrenia, ktoré sme v minulosti navrhovali s tým zámerom, aby sa skvalitnila poskytovaná zdravotná starostlivosť pacientom a zároveň sa zlepšili podmienky sestier a pôrodných asistentiek pri výkone praxe. Zmeny zákonov a vyhlášok sú iba kozmetické, nesystémové a v zásade neriešia postavenie sestier a pacientov. Oceňujeme zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej zložke Ministerstva zdravotníctva SR na čele s „ministerskou sestrou,“ no mrzí nás, že šéf rezortu zdravotníctva nechal z ministerstva odísť PhDr. Tatianu Hrindovú, PhD., ktorá sa nás veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku.
Najväčším mínusom ministra zdravotníctva Tomáša Druckera za dva roky je to, že sa mu nepodarilo priniesť také opatrenia, ktoré by aspoň čiastočne stabilizovali katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, na čo SK SaPA dlhodobo upozorňuje. Chýbajú motivačné faktory pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Mzda slovenských sestier stále nedosahuje ani priemernú mzdy v národnom hospodárstve. Nespokojnosť sestier pretrváva, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú aj naďalej odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu. Stále nám na Slovensku chýba viac než 12 000 sestier, pričom vývoj v počte sestier a pôrodných asistentiek je dlhodobo nepriaznivý. SK SaPA v roku 2017 navrhla ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení, no k dnešnému dňu sa čiastkovo realizovalo len jedno: zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania.
Ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi sa sestrám a pôrodným asistentkám nielenže nepodarilo upraviť mzdy zdravotníckych pracovníkov na základe odpracovaných rokov praxe, ale ani zlepšiť pracovné podmienky sestier. Komora odporučila podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných, zdravotných a iných dôvodov nie sú ochotné, alebo nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce (napríklad prácu na dohodu o vykonaní práce, znížené pracovné úväzky) v súlade so Zákonníkom práce. Komora taktiež navrhla kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie, zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania alebo motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo respektíve pôrodná asistencia. Okrem iného sme upozornili na degradáciu námestníčok pre ošetrovateľstvo na vedúce odborov v organizačných štruktúrach nemocníc, pričom Mníchovská deklarácia jasne stanovuje mať sestry na každom stupni riadenia.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť nečinnosť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v prípade podnetov týkajúcich sa porušovania platnej legislatívy v oblasti dodržiavania nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti sestier a pôrodných asistentiek vo vedúcich pozíciách. Napriek viacerým upozorneniam komory sú však na vedúcich pozíciách ľudia bez potrebného vzdelania, či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedeným problémom zatvárajú oči a neriešia to.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek