Úvod / Aktuálne pracovné ponuky/

Súvisiace články

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí
Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí
Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
Po dlhej a ťažkej chorobe dotĺklo srdce jednej z najvýznamnejších osobností Slovenského ošetrovateľstva.
Dňa 11.03.2019 vo veku 73 rokov nás náhle opustila Mgr. Mária Magdaléna Kurillová.
74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
ÚPLNÉ ZNENIE
TLAČOVÁ SPRÁVA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?
Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“
SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?
Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“
Sestry do NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum
Hľadáme sestry do nášho špičkového zariadenia. Neváhajte a príďte pracovať medzi nás.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 1/2019
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!
Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.
Podporte vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek 2 % z Vašich daní
Bratislava - Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek sa na všetkých členov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ako aj ich priaznivcov aj v tomto roku obracia so žiadosťou o poukázanie 2 % z daní.
Výzva pre ministerku zdravotníctva
Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Hľadáme vinníkov medzi obeťami systému
Bratislava 04. 02. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že je veľmi nebezpečné až nežiaduce, ak určité záujmové, lobistické, či podnikateľské skupiny, za aktívnej asistencie niektorých politikov sa snažia zasahovať do právomocí hlavných odborníkov, ktorí sú nezávislým, poradným orgánom ministerky zdravotníctva. Asociácia nemocníc Slovenska by namiesto odvolávania expertky MZ SR pre ošetrovateľstvo mala prijať jej konštruktívnu kritiku a neuzurpovať si právo rozhodovať o všetkom a o všetkých v zdravotníctve a to bez akýchkoľvek relevantných analýz. Odborné vyjadrenia hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s., sú založené na dlhoročných vedomostiach a skúsenostiach z praxe a sú v súlade s koncepciou odboru ošetrovateľstva a jeho európskym smerovaním.
Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
Odborná sekcia
TLAČOVÁ SPRÁVA: Liek na choré zdravotníctvo sa míňa účinku
Bratislava 22. 01. 2019 – Znižovanie počtu študentov na Stredných zdravotníckych školách v študijnom programe „praktická sestra“, ktorý vznikol ako dôsledok premenovania zdravotníckeho asistenta, nie je riešením na nedostatok sestier v slovenskom zdravotníctve. Niektorí politici pravdepodobne zámerne dezinformujú verejnosť o tom, že v súvislosti s plánovaným znížením počtu študentov na Stredných zdravotníckych školách sa prehĺbi nedostatok sestier. Praktická sestra nie je sestra, ale len premenovaný zdravotnícky asistent. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje na to, že od roku 2016 opakovane navrhuje riešenie ako zvýšiť počet sestier na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva je pravdepodobne hluché a slepé a namiesto toho, aby systematicky riešilo nedostatok sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, venuje nadmernú pozornosť len „praktickým sestrám“.
Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.
Liečebňa sv. Františka, a.s. Bratislava
Hľadáme sestru do Liečebne sv. Františka, a.s. v Bratislave.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 6/2018
Sestra do Inštitútu transplantácia vlasov - Bratislava
Hľadám sestru do Inštitútu transplantácia vlasov v Bratislave.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý
Názor o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku vychádza z tvrdých dát, no i napriek tomu ich MZ SR už niekoľkokrát spochybnilo. Zo štatistík OECD vyplýva, že Slovensko s počtom sestier 5,75 na 1 000 obyvateľov je na chvoste z pomedzi všetkých krajín Európskej únie. Za priemerom OECD Slovensko zaostáva o 3,25 sestier na 1 000 obyvateľov. Tento negatívny a prehlbujúci sa trend potvrdzuje aj fakt, že za posledných 15 rokov (2000 – 2015) klesol počet sestier zo 7,4 na 5,75 sestry na 1000 obyvateľov.
Kampaň Nursing Now
Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.
Sestra do stomatologickej kliniky v centre Prahy
Hľadáme sestru do súkromnej stomatologickej kliniky v centre Prahy.
Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 5/2018
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).
TLAČOVÁ SPRÁVA: Politici opäť potvrdili len to, že nedostatok sestier ich netrápi
Bratislava 19. 8. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zatiaľ nezaznamenala žiadnu snahu o riešenie nedostatku sestier. Zo strany politikov nepadli, žiadne konkrétne, systémové opatrenia, ktoré by riešili krízu týkajúcu sa nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Na rozdiel od iných krajín EÚ, ktoré kladú dôraz na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek slovenská vláda, ministerstvo zdravotníctva a politici riešia nedostatok sestier a pôrodných asistentiek svojráznym spôsobom – nezmyselnými „prílepkami“ zákonov týkajúcich sa iných povolaní, pričom podstata problému sa nerieši. O tom že sú sestry a pôrodné asistentky na konci záujmu slovenských politikov sa presvedčili samotné v utorok v priamom prenose v NR SR.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 4/2018
TLAČOVÁ SPRÁVA: Krátkodobé riešenie na dlhodobý problém slovenského zdravotníctva
Bratislava 8. 8. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje Vládu SR, že sa snaží riešiť problém s nedostatkom všeobecných lekárov a pritom podceňuje, že Slovensko trpí najmä nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Investovaním dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt na Slovensku sa nezvýši počet lekárov v praxi, len počet absolventov študijného odboru „všeobecné lekárstvo“. Problémom slovenského zdravotníctva z hľadiska nedostatku ľudských zdrojov je neschopnosť vlády vytvárať podmienky na to, aby sme mladých ľudí udržali v systéme. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje na to, že ministerstvo zdravotníctva ako regulačný orgán nepredložilo odbornej verejnosti žiadnu dlhodobú stratégie plánovania ľudských zdrojov, ktorá by stav s nedostatkom pracovnej sily v zdravotníctve zvrátila.
Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
Veľkou módou sa stalo časté deklarovanie ,,všetko pre pacienta". Po zohľadnení napísaného, naozaj ide o pacienta? A nehovorím o obrovskom riziku škandálov na medzinárodnej úrovni, že v ZSS nikto nezodpovedá a nikto nekontroluje úroveň ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť manažmentu zdravia pacienta.
Oznámenie - držitelia občianskeho preukazu s elektronickým čipom už nedostanú nové preukazy poistenca od svojej zdravotnej poisťovne
Podľa platnej legislatívy sa držiteľ občianskeho preukazu s elektronickým čipom bude preukazovať u lekára aj v lekárni týmto občianskym preukazom alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a zdravotnícki asistenti neveria politikom, že chcú úprimne riešiť ich problémy
Bratislava 28. 6. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov vytvorili „tandem“. Neveria v úprimný úmysel politikov riešiť ich problémy. Premenovanie zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru“ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu „praktická sestra“ bez diskusie so zainteresovanými ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity.
SK SaPA: Sestry a zdravotnícki asistenti neveria politikom, že chcú úprimne riešiť ich problémy
Bratislava 28. 6. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov vytvorili „tandem“. Neveria v úprimný úmysel politikov riešiť ich problémy. Premenovanie zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru“ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu „praktická sestra“ bez diskusie so zainteresovanými ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 3/2018
TLAČOVÁ SPRÁVA: Európska federácia sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti podporuje aktivity slovenských sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť paci
Bratislava 22. 6. 2018 – European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) v zastúpení jej viceprezidentky Anne Kokko z Fínska, ktorá sa zúčastnila v dňoch 14. – 15. júna 2018 XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach, odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR aby v kontexte vyššej dostupnosti zdravotnej starostlivosti i vyššej bezpečnosti pacienta podporovalo rovnocenné partnerstvo sestier v tímoch a spoluprácu na rozvoji európskej „intenzívnej“ ošetrovateľskej praxe, vzdelávania, riadenia a výskumu v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti.
SK SaPA: Európska federácia sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti podporuje aktivity slovenských sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť pacienta
European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) v zastúpení jej viceprezidentky Anne Kokko z Fínska, ktorá sa zúčastnila v dňoch 14. – 15. júna 2018 XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach, odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR aby v kontexte vyššej dostupnosti zdravotnej starostlivosti i vyššej bezpečnosti pacienta podporovalo rovnocenné partnerstvo sestier v tímoch a spoluprácu na rozvoji európskej „intenzívnej“ ošetrovateľskej praxe, vzdelávania, riadenia a výskumu v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti.
Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.
Mzdy zdravotných sestier by sa mohli zvýšiť minimálne o 10 %
Mzdy zdravotných sestier by sa podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej mohli zvýšiť minimálne o 10 %. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 však upozornila, že presné číslo vzíde až z diskusie s ministrom financií.
Slovenka: BIELE SRDCE pre sestričky
Zdravotné sestry si určite zaslúžia našu úctu a vďaku. Pri príležitosti ich medzinárodného dňa dostane v tomto roku 28 sestier a pôrodných asistentiek ocenenie za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Bratislava 15. 05. 2018 – Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA udelí 27 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava 11. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) v tomto roku ocení dvadsaťsedem sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA udelí 27 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) v tomto roku ocení dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Medzinárodný deň sestier 12. máj
Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej. ICN v tomto roku vyhlásila pre medzinárodný deň heslo: „Nurses: A Voice to Lead - Health is a Human Right“
Vyšlo aprílové vydanie informačného bulletinu komory
Najnovšie tlačové vyhlásenia a stanoviská komory, informácie o vzdelávaní či aktuálne oznamy komory. Všetky tieto informácie nájdete v aktuálnom čísle informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý vyšlo v apríli.
denník Pravda: Laurinc: Viaceré nemocnice popierajú nedostatok sestier
Riziká nedostatku zdravotných sestier pocíti v prvom rade pacient. Ukázalo sa to nedávno v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde sa predlžujú termíny na operácie. Podobné problémy podľa riaditeľa kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milana Laurinca hrozia aj v iných nemocniciach. Laurinc pripomína, že v zariadeniach sociálnych služieb je sestier ako šafranu. Dovoz zdravotníčok z Kuby vidí ako nereálny.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 2/2018
Poslanec Valocký síce odchádza, ale onkologickému ústavu stále chýba vyše 20 sestier
O tom, že z Národného onkologického ústavu v Bratislave odchádzajú lekári a najmä sestry, médiá informovali pred mesiacom. Za ten čas riaditeľ a poslanec Smeru Jozef Valocký povedal, že od mája z ústavu odíde, ale kritická situácia s nedostatkom sestier sa nezlepšuje.
E. Červeňáková: Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú
Červeňáková tvrdí, že nedostatok sestier je reálnym a vážnym problémom a v súčasnosti sa to potvrdzuje pri riešení situácie v Národnom onkologickom ústave (NOÚ).
Absencia zdravotných sestier je tvrdá realita, upozornilo OĽaNO
BRATISLAVA. Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú, tvrdí to poslankyňa NR SR Elena Červeňáková (OĽaNO). Upozornila, že vláda v programovom vyhlásení opakovane deklarovala, že pacient je pre ňu na prvom mieste a zdravotníci by mali byť spravodlivo a transparentne odmeňovaní, no nedostatok sestier až doteraz vytrvalo popierala.
Sestru nezvesíte len tak zo stromu
Jozef Valocký odišiel, ale problém zostal. O tom sú presvedčené zdravotné sestry, predsedníčka odborov v Národnom onkologickom ústave Tereza Luptáková aj členka výboru Vladimíra Baranová.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zdravotnícke noviny: NOÚ si musí požičiavať sestry
Ministerstvo zdravotníctva hasí problémy v Národnom onkologickom ústave (NOÚ). Pre nedostatok sestier rokuje s blízkymi štátnymi nemocnicami o dočasnom zapožičaní personálu.
Kalavská: Národnému onkologickému ústavu prisľúbili pomoc sestry z ARO
Bratislava 25. apríla (TASR) - V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave by sa mohli v najbližšej dobe znížiť čakacie lehoty na operácie, sľubuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
NOÚ prisľúbili pomoc sestry z iných nemocníc, potvrdila Kalavská
BRATISLAVA - V Národnom onkologickom ústave NOÚ) v Bratislave by sa mohli v najbližšej dobe znížiť čakacie lehoty na operácie, sľubuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská(nominantka Smeru-SD).
Kalavská: Národnému onkologickému ústavu pomôžu sestry z iných nemocníc
Národný onkologický ústav potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil.
časopis Sestra: Pôrodné asistentky oslávili MDŽ nezvyčajne
Tretia Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou s názvom ,,Pôrodná asistencia - šanca na zmenu?" sa konala 8. - 9. marca vo Zvolene. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 pôrodných asistentiek, sestier, pedagógov, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Na konferencii odznelo 35 odborných prednášok. Účastníci sa mohli zúčastniť troch workshopov: Dezinfekcia rúk - robíme to správne?, Humor v zdravotníctve a Péče porodní asistentky béhem normálniho pôrodu, ktorý viedli pôrodné asistentky z Čiech.
TV Markíza: Zdravotníci zarobia viac
Slovenské nemocnice bojujú s personálnou krízou. Pre nedostatok sestier teraz kolabuje najprestížnejší onkoústav.
Nová ministerka zdravotníctva Kalavská odmietla diskutovať so sestrami o ich aktuálnych problémoch
Bratislava 20. 4. 2018 – Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ešte nie je vo funkcii ani celý mesiac a už sa jej podarilo uraziť sestry a pôrodné asistentky. Šéfka rezortu zdravotníctva neprijala pozvanie na 18. ročník Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade, na ktorom vyše 200 delegátov z celého Slovenska počas dvoch dní (20. - 21. apríla) diskutuje o aktuálnych otázkach, problémoch a výzvach pre sestry a pôrodné asistentky.
TLAČOVÁ SPRÁVA Nová ministerka zdravotníctva Kalavská odmietla diskutovať so sestrami o ich aktuálnych problémoch
Bratislava 20. 4. 2018 – Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ešte nie je vo funkcii ani celý mesiac a už sa jej podarilo uraziť sestry a pôrodné asistentky. Šéfka rezortu zdravotníctva neprijala pozvanie na 18. ročník Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade, na ktorom vyše 200 delegátov z celého Slovenska počas dvoch dní (20. - 21. apríla) diskutuje o aktuálnych otázkach, problémoch a výzvach pre sestry a pôrodné asistentky.
dennikN: Kalavská chce zvýšiť platy sestrám o desať percent, malo by to byť v sociálnom balíčku
Sestry a aj iní zdravotnícki pracovníci by mohli od budúceho roka dostávať vyššie mzdy. Rokuje o tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) s ministerstvom financií.
Nová ministerka zdravotníctva chce vyššie platy pre zdravotné sestry
Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
SME: Kalavská hľadá peniaze pre sestry, má dve verzie zvyšovania platov
TRENČÍN. Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
Analýzy k zvyšovaniu platov sestier chce rezort zdravotníctva mať do konca roka
Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
TA3: Koľko nám chýba zdravotných sestier? Ministerstvo a komora si protirečia
V slovenských nemocniciach chýba 15-tisíc zdravotných sestier, tvrdí to ich komora. Ministerstvo zdravotníctva jej ale oponuje. Podľa výpočtov, na základe metodiky OECD a štatistík Národného centra zdravotníckych informácií, je to oveľa nižšie číslo. Inštitút zdravotnej politiky dokonca tvrdí, že počet chýbajúcich sestier má klesajúcu tendenciu.
www.topky.sk: O platoch sestier rokujeme, tvrdí ministerka zdravotníctva Kalavská
TRENČÍN - O platoch sestier a pôrodných asistentiek rezort zdravotníctva aktuálne rokuje s ministerstvom financií a ďalšími zúčastnenými stranami. Uviedla to v stredu na konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie v Trenčíne ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
rádio Lumen: Ministerka chce vyššie mzdy pre sestry a zdravotníckych pracovníkov
Sestry a zdravotnícky pracovníci, by mohli od budúceho roka dostávať vyššie mzdy. S ministerstvom financií o tom rokuje šéfka rezortu Andrea Kalavská. Desaťpercentné zvýšenie platov sa snaží dostať do sociálneho balíčka, ktorý ohlásil pre Robert Fico. Lekárov sa to týkať ale nebude.
Rozhlasová stanica FM: Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, nominantka Smeru-SD, na konferencii v Trenčíne oznámila, že analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier budú pripravené zrejme do konca roka. Rezort zvažuje, či pôjde o celoplošné zvyšovanie platov, alebo sa bude brať do úvahy dosiahnuté vzdelanie či dĺžka praxe. Objem financií potrebných na zvyšovanie platov, oznámi až po ukončení analýz.
Kalavská diskutovala o zvyšovaní platov zdravotných sestier. V ich radoch však prevláda skôr skepsa
Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
TV JOJ: Zdravotné sestry chýbajú. Stále sa ale nájdu také, ktoré celoživotnú prácu nezanechajú ani po 50 rokoch
HUMENNÉ / Na Slovensku chýba až 15 000 zdravotných sestier, tvrdí Komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a dodáva, že o pár rokov ich nebude mať kto nahradiť. Unikátom je pani Mária z Humenného. Sestričkou je už 50 rokov.
Nový Čas: Obvinené sestry v nemocnici skončili!
NITRA - Viac ako rok po smrti malého Sebastiánka (+ 3), ktorého museli v nitrianskej nemocnici hospitalizovať pre zvýšenú hladinu cukru, prišlo ďalšie nečakané rozuzlenie. Zdravotné sestry, ktoré boli pred dvoma mesiacmi obvinené z prečinu usmrtenia, už v nitrianskej nemocnici nepracujú. Práve rodina zo smrti svojho milovaného chlapčeka viní zdravotný personál. Doteraz však za smrť chlapčeka nikto nepykal
Zdravotnícke noviny: Údaje o počte chýbajúcich sestier sa líšia
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane hovorí, že v systéme chýba 15-tisíc zdravotných sestier. Proti tomuto údaju sa ohradila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. ,,Je to také šírenie možno poplašnej správy," povedala v televíznej diskusii. Odvolala sa na prepočty Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na MZ SR.
Zdravotnícke noviny: Najvyšší čas
Najnovšou rozbuškou medzi ministerkou a komorou sestier sa stali údaje o chýbajúcich sestrách. Kým komora trvá na čísle 15-tisíc, rezort zverejnil optimistických 2 300. Čo je, samozrejme, nezmysel.
Zdravotnícke noviny: Chýba asi 15 000 sestier
SK SaPA je pohoršená prístupom ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, ktorá pokračuje v zavádzaní verejnosti ohľadom skutočného stavu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, čo sa zaviedlo ešte za ministra zdravotníctva Tomáša Druckera.
Zdravotným sestrám pribudnú nové kompetencie: V čom nahradia lekára?
Od začiatku apríla môžu zdravotné sestry predpisovať niektoré pomôcky či podávať lieky. Je to novinka, doteraz tak nemohli urobiť. Rezort zdravotníctva im plánuje pridať ďalšie oprávnenia. Na čo už nebudete musieť čakať na lekára?
Zdravotné sestry trvajú na tom, že ich chýba viac ako 15 tisíc
V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Uviedla to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
DenníkN: Sestry môžu predpísať plienky či podložky, nie však všetky pomôcky, ktoré pacienti potrebujú
Od apríla nemusia predpisovať plienky či obväzy len lekári, ale aj sestry. Kompetencie im však podľa nich ministerstvo zväčšilo menej, ako by chceli. Zdravotným sestrám rozšírilo ministerstvo kompetencie tak, že môžu od apríla predpisovať aj niektoré zdravotné pomôcky, napríklad obväzy, plienky či podložku. Podľa ministerstva ide o niekoľko stoviek pomôcok z celkového počtu zhruba 5000.
Zdravotné sestry po tvrdeniach ministerky trvajú na tom, že ich na Slovensku chýba vyše 15-tisíc
BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Uviedla to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
denník SME: Kalavská odpovedala na kritiku sestier motivačnými podmienkami
BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nevylučuje debatu o vyšších platoch sestier. Potvrdila, že rezort, ktorému šéfuje, sa aktuálne zaoberá otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia. Kalavská chce takisto pokračovať v rozširovaní ich kompetencií. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách.
Zdravotné sestry trvajú na tom, že ich chýba viac ako 15-tisíc
BRATISLAVA. V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Uviedla to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
Kálavská chce zatraktívniť podmienky v zdravotníctve: Komora sestier ju kritizuje
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nevylučuje debatu o vyšších platoch sestier. Potvrdila, že rezort, ktorému šéfuje, sa aktuálne zaoberá otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia.
Rádio FM: Zdravotné sestry oponujú ministerke zdravotníctva
V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15-tisíc sestier a pôrodných asistentiek. Ich komora tým reagovala na víkendové vyhlásenie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, podľa ktorej chýba na Slovensku 2 300 sestier.
Rádio Expres: Sestry vyzvali Kalavskú, aby prestala zatajovať počet chýbajúcich sestier
"Sestry vyzvali ministerku zdravotníctva, aby prestala zatajovať počet chýbajúcich sestier. Šéfka rezortu Andrea Kalavská cez víkend v TA 3 vyhlásila, že Slovensku chýba 2 300 sestier. Podľa Komory sestier a pôrodných asistentiek nám ich chýba viac ako 15-tisíc a ministerku komora vyzvala, aby zverejnila, na základe čoho dospela k svojmu číslu.
Zdravotné sestry by sa mohli dočkať. Ministerka nevylučuje debatu o vyšších platoch
BRATISLAVA - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nevylučuje debatu o vyšších platoch sestier. Potvrdila, že rezort, ktorému šéfuje, sa aktuálne zaoberá otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia.
Rezort zdravotníctva nevylučuje debatu o lepších sesterských platoch
Ministerka Kalavská poukazuje, že si sestry váži a pracuje na systémových krokoch, ktoré by zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému.
denník Pravda: Aj doma možno ochorenie spomaliť alebo mu predísť
Prevencia sa dá uplatniť nielen u ešte zdravých ľudí, ale aj u pacientov, ktorých doma ošetrujú sestry z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Tieto sestry sa svojou činnosťou podieľajú na všetkých troch úrovniach prevencie - primárnej, sekundárnej i terciárnej.
SK SaPA: Na Slovensku naďalej chýba viac ako 15 000 sestier
Bratislava – V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Zdôrazňuje to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá zároveň vyzýva ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby prestala so zatajovaním chýbajúcich sestier na Slovensku. Nedostatok sestier potvrdzujú viaceré nezávislé štatistiky, pričom každý hospitalizovaný pacient v nemocnici na vlastné oči vidí, že sestry sa nestíhajú starať o pacientov ani napriek tomu, že robia nadľudské výkony.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Na Slovensku naďalej chýba viac ako 15 000 sestier
Bratislava 9. 4. 2018 – V systéme slovenského zdravotníctva stále chýba viac ako 15 000 sestier a pôrodných asistentiek. Zdôrazňuje to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá zároveň vyzýva ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby prestala so zatajovaním chýbajúcich sestier na Slovensku. Nedostatok sestier potvrdzujú viaceré nezávislé štatistiky, pričom každý hospitalizovaný pacient v nemocnici na vlastné oči vidí, že sestry sa nestíhajú starať o pacientov ani napriek tomu, že robia nadľudské výkony.
Vyšlo marcové vydanie informačného bulletinu komory
Bratislava - Najnovšie tlačové vyhlásenia a stanoviská komory, informácie o vzdelávaní či aktuálne oznamy komory. Všetky tieto informácie nájdete v aktuálnom čísle informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý vyšlo v marci.
Bardejov
Kontaktné informácie
Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky darovali 520 eur ženám v núdzi
Rožňava - Finančný dar v hodnote 520 eur sa podarilo vyzbierať pôrodným asistentkám v rámci charitatívnej akcie „Pôrodné asistentky ženám“, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Pôrodná asistencia – šanca na zmenu“.
denník Pravda: Hazard s pacientmi
Pacient, ktorý by mal dostať liečbu a slušné služby, stojí na konci radu. Situácia nie je dobrá, v niektorých prípadoch možno hovoriť o hazarde so životom. V kríze sa ocitol elitný Národný onkologický ústav, problém má Univerzitná nemocnica aj Národný ústav detských chorôb. Komora sestier upozorňuje ministerstvo, že musí konať, inak do piatich rokov predpovedá kolaps.
Zdravotnícke noviny: Budem podporovať ošetrovateľskú starostlivosť
MINÚTKA PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.,
Plus Jeden deň: SKSaPA: Jej rozhodnutia ovplyvňuje politický vplyv
Jej rozhodnutia neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín. Nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v systéme," kritizuje Kalavskú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
www.tvnoviny.sk: Kalavskú kritizujú sestry i časť lekárov, iní sa jej zastali
Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou. Kalavská kritiku registruje a odkázala, že sa bude snažiť pracovať ešte viac, na ministerstve doteraz pôsobila ako štátna tajomníčka.
topky.sk: Novú ministerku zdravotníctva Kalavskú kritizujú sestry i časť lekárov: Kto sa jej zastal?
BRATISLAVA - Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou. Kalavská kritiku registruje a odkázala, že sa bude snažiť pracovať ešte viac, na ministerstve doteraz pôsobila ako štátna tajomníčka.
Cas.sk: Novú ministerku zdravotníctva kritizujú sestry aj časť lekárov: Odvážne tvrdenia o Kalavskej
Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti.
TV JOJ: Ústav rieši problém so sestrami
Nedostatok zdravotníckeho personálu a až príliš dlhé čakanie na operácie - to sú údajne najväčšie problémy Národného onkologického ústavu. Časť z nich priznal aj samotný ústav a rieši to už aj rezort zdravotníctva.
TV Markíza: Nová ministerka zdravotníctva
Krízový rezort opäť povedie žena. Manažéra Tomáša Druckera strieda jeho štátna tajomníčka a lekárka Andrea Kalavská.
Aktualne.sk: Nová ministerka zdravotníctva čelí hneď od začiatku kritike. Nepozdáva sa sestrám a ani lekárom
BRATISLAVA - Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou. Kalavská kritiku registruje a odkázala, že sa bude snažiť pracovať ešte viac, na ministerstve doteraz pôsobila ako štátna tajomníčka.
TASR: Novú šéfku MZ A. Kalavskú kritizujú sestry i časť lekárov, iní sa jej zastali
Bratislava - Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou.
Plus jeden deň: Kalavskú už kritizujú sestry aj niektorí lekári
Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti.
Košice Dnes: AJ KOŠICKÉ SESTRY SÚ PROTI avizovanej ministerke zdravotníctva
V novej vláde Petra Pellegriniho má post ministerky zdravotníctva obsadiť doterajšia štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Nahradí Tomáša Druckera, ktorý sa presúva na ministerstvo vnútra. Kalavská však nemá podporu sestier.
denník Pravda: Kalavská? Názory zdravotníkov sa rozchádzajú
Nominácia Andrey Kalavskej na post ministerky zdravotníctva prekvapila zdravotné sestry. Tvrdia, že s ňou ako so štátnou tajomníčkou nemajú dobré skúsenosti. Inak to vidí šéf Asociácie súkromných lekárov, ktorý verí, že aj pod novým vedením sa bude pokračovať v riešení problémov, ktoré sužujú zdravotníctvo.
Plus jeden deň: Nová ministerka má zdravotnícky biznis v rodine
Je to odborníčka, ale už teraz sa ukazuje jej odvrátená tvár, ktorá nie je každému po chuti. Problémom budúcej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (40) môžu byť najmä jej blízki príbuzní, ktorí sú aktívni v zdravotníckom biznise. Na meno novej šéfke rezortu nevedia prísť ani zdravotné sestry.
VYHLÁSENIE: SK SaPA sa obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nevymenoval Andreu Kalavskú za ministerku zdravotníctva
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, sa dnes obrátila listom na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby na post ministra zdravotníctva nevymenoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek. Jej doterajšie pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Pluska.sk: Komora sestier NECHCE Andreu Kalavskú za ministerku: TOTO je hlavný dôvod!
Jej pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky podľa komory nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k zlepšeniu postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
denník Pravda: Sestry nechcú Kalavskú. Jej rozhodnutia ovplyvňujú záujmové skupiny, tvrdí komora
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku Andreu Kalavskú.
Druckerova náhradníčka sa nepozdáva komore sestier. Andreu Kalavskú za ministerku nechcú
BRATISLAVA / Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku Andreu Kalavskú.
Nominácia A. Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva sestry prekvapila. Nepríjemne
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzvala Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD.. Komora tvrdí, že štátna tajomníčka dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a "jej pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctvaa rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek."
Nominácia Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva je pre sestry prekvapením
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku Andreu Kalavskú, nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek. Jej pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Kalavská nepomohla zlepšiť zdravotníctvo, komora sestier ju za ministerku nechce
BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku Andreu Kalavskú.
Komora sestier nesúhlasí s nomináciou Kalavskej na post ministerky zdravotníctva
BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku Andreu Kalavskú.
VYHLÁSENIE PREZÍDIA SK SAPA: Nominácia Andrei Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva je pre sestry prekvapením
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva Petra Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a jej pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
SITA: Kalavskú ako ministerku nechce ani Spoločnosť všeobecných lekárov
Ako sa uvádza v stanovisku SVLS, ktoré agentúre SITA poskytla jej predsedníčka Monika Palušková, v gescii Kalavskej ako štátnej tajomníčky bola a je pôvodne veľmi priaznivo nastavená reforma primárnej zdravotnej starostlivosti a rezidentský program.
Návšteva riaditeľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na Katedre ošetrovateľstva
Dňa 9.3.2018 zorganizovala Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre stretnutie s PhDr. Milanom Laurincom, PhD., RN, ktorý pôsobí ako riaditeľ a člen prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej SK SaPA) a zároveň je asistentom poslankyne NR SR. Prednášky sa zúčastnili študentky a študenti prvého ročníka v odbore Ošetrovateľstvo – budúce sestry.
Na Medicor 2018 dominovali sestry
Trenčín - V dňoch 12. – 13. 3. 2018 v Omšení pri Trenčíne sa konala Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Medicor 2018. Odborného podujatia sa zúčastnili prevažne sestry, ale aj lekári, psychológovia a fyzioterapeuti.
Pravda.sk: Novou ministerskou sestrou je od piatka Darina Dányiová
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má od piatka novú ministerskú sestru Darinu Dányiovú. Tá na pozíciu šéfky odboru ošetrovateľstva na MZ prichádza zo Železničnej nemocnice spoliklinikou v Bratislave.
TASR: Novou ministerskou sestrou je od piatka D. Dányiová
Dányiová vystriedala Tatianu Hrindovú, ktorá sa rozhodla odísť na vlastnú žiadosť. Tvrdila, že bola nespokojná.
SME: Novou ministerskou sestrou je od piatka Dányiová. Verí, že bude prínosom
BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má od piatka novú ministerskú sestru Darinu Dányiovú. Tá na pozíciu šéfky odboru ošetrovateľstva na MZ prichádza zo Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Plus Jeden deň: Novou ministerskou sestrou je Dányiová
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má od piatka novú ministerskú sestru Darinu Dányiovú. Na pozíciu šéfky odboru ošetrovateľstva na MZ prichádza zo Železničnej nemocnice v Bratislave.
Ministerstvo zdravotníctva: Nová ministerská sestra: "Poďme hľadať riešenia, ako to ide, nie ako to nejde"
Novou ministerskou sestrou je od 15. marca Darina Dányiová. Na pozíciu riaditeľky Odboru ošetrovateľstva MZ SR prichádza zo Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Darina Dányiová uspela vo výberovom konaní, do ktorého ju nominovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Nebojme sa profesionálneho ošetrovania rán v domácom prostredí
Rany môže úspešne ošetrovať skúsená sestra aj v domácom prostredí. V sociálnom zázemí pacienta sa dajú riešiť rôzne druhy rán. Patria sem kožné defekty chronického charakteru, preležaniny, pooperačné rany, vredy, čerstvé stómie (vývody z čreva, močovodu), kde si pacient sám netrúfne vymieňať stomický set alebo nastávajú rôzne komplikácie.
Odborné usmernenie o vedení zdravotnej dokumentácie
ÚPLNÉ ZNENIE
Koncepcia odboru ošetrovateľstvo
ÚPLNÉ ZNENIE
Minútka s I. Lazorovou: Štát stavia nemocnicu už 33 rokov
MINÚTKA Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
SKSaPA: Slovenské pôrodníctvo potrebuje zásadné systémové zmeny
Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami.
Webnoviny: Slovenské pôrodníctvo potrebuje zásadné systémové zmeny, informovala Slovenská komora sestier
BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami.
SME: Pôrodníctvo potrebuje zásadné zmeny, tvrdia sestry
BRATISLAVA. Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami.
MyZvolen: Pôrodné asistentky volajú po systémových zmenách a väčších kompetenciách
ZVOLEN. Slovenské pôrodné asistentky volajú po zásadných systémových zmenách, ktoré by umožnili, aby pôrody neboli pre ženy strašiakom, ale naopak, aby z pôrodníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Vyplynulo to z diskusií na 3. ročníku vedeckej konferencie s názvom Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pôrodnej asistencie, ktorá sa konala vo Zvolene.
Tlačová konferencia: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pôrodnej asistencie na Slovensku
Zvolen - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v piatok 9. 3. 2018 vo Zvolene počas tretieho ročníka ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pôrodnej asistencie“, organizovala tlačovú konferenciu.
Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na takej vysokej úrovni, ktorú dnešné mladé a moderné ženy očakávajú
Zvolen – Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Jednou z tých zmien by malo byť, aby sa o bezproblémové tehotenstvo, pôrod a šestonedelie starala pôrodná asistentka. Vyplynulo to z tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcej pôrodnej asistencie“, ktorá sa v dňoch 8. – 9. marca 2018 uskutočnila vo Zvolene.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať starostlivosť o tehotné ženy na takej vysokej úrovni, ktorú dnešné mladé a moderné ženy očakávajú
Zvolen 9. 3. 2018 – Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Jednou z tých zmien by malo byť, aby sa o bezproblémové tehotenstvo, pôrod a šestonedelie starala pôrodná asistentka. Vyplynulo to z tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcej pôrodnej asistencie“, ktorá sa v dňoch 8. – 9. marca 2018 uskutočnila vo Zvolene.
Vo Zvolene diskutujú pôrodné asistentky z celého Slovenska na vedeckej konferencii
Zvolen - Vyše 130 pôrodných asistentiek z celého Slovenská v týchto chvíľach diskutuje na treťom ročníku vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcej pôrodnej asistencie“, ktorá sa v dňoch 8. – 9. marca 2018 uskutočňuje vo Zvolene.
radio Lumen: Slovenské pôrodné asistentky volajú po zmenách
Slovenské pôrodné asistentky volajú po zásadných systémových zmenách, ktoré by umožnili aby pôrody neboli pre ženy strašiakom. Naopak chcú aby z pôrodníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami.
www.lekari.sk: Pôrodné asistentky volajú po systémových zmenách a väčších kompetenciách
Zvolen - Slovenské pôrodné asistentky volajú po zásadných systémových zmenách, ktoré by umožnili, aby pôrody neboli pre ženy strašiakom, ale naopak, aby z pôrodníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami. Vyplynulo to z diskusií v rámci 3. ročníka vedeckej konferencie s názvom Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pôrodnej asistencie, ktorá sa v týchto dňoch konala vo Zvolene.
VYHLÁSENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k vážnej celospoločenskej situácii na Slovensku
VYHLÁSENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k vážnej celospoločenskej situácii na Slovensku
VYHLÁSENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k vážnej celospoločenskej situácii na Slovensku
Bratislava 8. 3. 2018 – SK SaPA si ctí princípy demokracie a slobody prejavu a preto je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch mladých ľudí a následnej koaličnej kríze. Sestry a pôrodné asistentky sa každý deň pri svojej práci stretávajú so smrťou a chorobou, aktívne sa podieľajú na prevencii a prinavrátení zdravia pacientov a preto vnímajú o to emotívnejšie chladnokrvnú dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.
K Medzinárodnému dňu žien
Vážené dámy, milé kolegyne, Dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k dnešnému sviatku Medzinárodnému dňu žien a zároveň Vám poprial, aby ste boli šťastné a mali vždy dôvod na neutíchajúci úsmev na Vašich perách.
SITA: Sestry sa ozvali: Výzva ústavným činiteľom
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si ctí princípy demokracie a slobody prejavu, a preto je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch mladých ľudí a následnej koaličnej kríze.
Verejnosť stráca dôveru v štátnu správu, vyhlásila Slovenská komora sestier k vražde Kuciaka
BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch mladých ľudí a následnej koaličnej kríze.
Komora sestier vyzýva na riešenie spoločenskej situácie
BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch mladých ľudí a následnej koaličnej kríze.
SITA: Novou ministerskou sestrou bude Darina Dányiová
Komora sestier verí, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker spraví reparát a umožní novej ministerskej sestre zodpovedne pristupovať k plneniu úloh, ktoré budú patriť do jej pôsobnosti a jej rozhodnutia budú viac akceptované ako v predošlom období.
TA3: Sestry budú mať novú reprezentantku, o funkciu sa uchádzali traja
Novou ministerskou sestrou bude Darina Dányiová, do funkcie nastúpi 15. marca. Na Ministerstvo zdravotníctva SR prichádza zo Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
TASR: Ministerskou sestrou bude nominantka sesterskej komory D. Dányiová
Bratislava 5. marca (TASR) - Novou ministerskou sestrou bude Darina Dányiová, do funkcie nastúpi 15. marca. Na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prichádza zo Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
TA3: Dányiová je novou ministerskou sestrou
Novou ministerskou sestrou bude nominantka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Darina Dányiová. Do funkcie nastúpi 15. marca. Tento post predtým zastávala Tatiana Hrindová, ktorá šéfovala odboru ošetrovateľstva.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Poprade
Poprad - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Poprade si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2018 15.30 hod v priestoroch hotela Satel.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom vo Svidníku
Svidník - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom vo Svidníku si Vás dovoľuje pozvať na valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutočni 21.3.2018 po skončení odborného seminára o 16:00 hod v priestoroch zasadačky Nemocnice vo Svidníku.
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka Bratislava 6. 3. 2018
Do Zvolena mieria pôrodné asistentky zo Slovenska aj Česka. Nezídu sa náhodou
Pôrodné asistentky sú nápomocné nielen počas tehotenstva, pri samotnom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale vedia zabezpečiť starostlivosť o novorodenca aj po prepustení z pôrodnice.
REAKCIA SK SaPA na vymenovanie novej ministerskej sestry Dariny Dányiovej
REAKCIA Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na vymenovanie novej ministerskej sestry Dariny Dányiovej Bratislava 5. 3. 2018
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej Bratislava 5. 3. 2018
Vyšlo februárové vydanie informačného bulletinu komory
Bratislava - Najnovšie tlačové vyhlásenie a stanoviská komory, informácie o vzdelávaní či aktuálne oznamy komory. Všetky tieto informácie nájdete v aktuálnom čísle informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý vyšiel vo februári.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Dunajskej Strede
Dunajská Streda - Regionálna komora SK SaPA so sídlom Dunajská Streda si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie Regionálnej komory, ktorá sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 14.00 hod. v Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice II
Košice - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II. si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 o 13,30 hodine v zasadačke I. pavilónu /riaditeľstvo/ UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice I
Košice - Regionálna komora SK SaPA so sídlom Košice I si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018 o 14.00 hod. na LF UPJŠ, Tr. SNP č. 1 v posluchárni č. 2 Košice.
Zdravotnícke noviny: Komory odmietajú povinné členstvo zdravotníkov
Slovenské stavovské organizácie v zdravotníctve odmietajú zavedenie povinného členstva zdravotníkov v komorách tak, ako to mediálne prezentovalo ministerstvo zdravotníctvo.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 1/2018
Korzár: Ošetrovanie v domácom prostredí je komfortnejšie pre pacienta a lacnejšie pre štát
V domácom prostredí môžu kvalifikované sestry robiť dobré ošetrovateľstvo, a tak zvýšiť kvalitu života chorého. A ako by mala vyzerať optimálna ošetrovateľská, teda sesterská starostlivosť o pacienta uňho doma? Poslaním domácej starostlivosti je zaistiť vo vlastnom sociálnom prostredí klienta taký rozsah a kvalitu potrebnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aký je maximálne možný podľa aktuálnych podmienok, ale aj najnovších poznatkov vedy a výskumu. Tento prístup skracuje pobyt pacienta v nemocnici a hospitalizovaný je až vtedy, keď je to nevyhnutné. Tiež je možné oddialiť umiestnenie klienta do ústavu sociálnej starostlivosti.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Banskej Bystrici
Banská Bystrica - Regionálna komora SaPA so sídlom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov členov Regionálnej komory SaPA Banská Bystrica a odborný seminár, ktoré sa budú konať v konferenčnej miestnosti 3.13, 2. poschodie, vľavo v DC J. Pavla II.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Dolnom Kubíne
Dolný Kubín - Regionálna komora SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2018 o 14,00 hodine v priestoroch veľkej zasadačky DONsP Dolný Kubín.
Voľby do orgánov SK SaPA
Bratislava - Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Bratislave vyhlasuje voľby do orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa budú konať dňa 20. 04. 2018 v priestoroch hotela Satel Poprad.
Topky.sk: Zdravotníci odmietajú povinné členstvo v komorách: Každý by mal mať možnosť rozhodnutia!
BRATISLAVA - Šesť zdravotníckych stavovských organizácií odmieta zavedenie povinného členstva zdravotníkov v komorách. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia.
SITA: Stavovské organizácie odmietajú povinné členstvo v komorách
AKTUALIZOVANÉ - Problémom komôr podľa spoločného vyhlásenia šiestich zdravotníckych stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale chýbajúce financie na plnenie zákonných úloh.
TASR: Viaceré zdravotnícke organizácie odmietajú povinné členstvo v komorách
Predstavitelia komôr uvádzajú, že sú pripravení stretnúť sa so šéfom rezortu zdravotníctva a oboznámiť ho osobne s aktuálnymi problémami a ťažkosťami stavovských organizácií či zdravotníkov.
Prezidentka SK SaPA podporila odborný seminár RK SaPA BA III
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa zúčastnila na odbornom seminári, ktorý dňa 20. februára 2018 v priestoroch posluchárne Národného ústavu srdcových chorôb, a. s. zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III.
Vyhlásenie stavovských organizácií: Prioritou stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale nedostatok financií na úlohy vyplývajúce zo zákona
Bratislava 23. 2. 2018 – Stavovské organizácie v zdravotníctve na Slovensku jednohlasne odmietajú zavedenie povinného členstva zdravotníkov v komorách tak, ako to mediálne prezentovalo MZ SR, nakoľko každý zdravotník by mal mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, či chce byť členom komory, alebo nie. Problémom komôr nie je povinné členstvo, ale chýbajúce finančné zdroje na plnenie úloh vyplývajúcich komorám zo zákona, či nemožnosť kontroly dodržiavania etickej zodpovednosti nečlenov v prípade ich pochybení pri výkone povolania. Spoločne sa na tom zhodli predstavitelia šiestich stavovských organizácií v zdravotníctve na Slovensku na pracovnom stretnutí, ktoré vo februári v Bratislave zorganizovala SK SaPA.
VYHLÁSENIE Prioritou stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale nedostatok financií na úlohy vyplývajúce zo zákona
Bratislava 23. 2. 2018 – Stavovské organizácie v zdravotníctve na Slovensku jednohlasne odmietajú zavedenie povinného členstva zdravotníkov v komorách tak, ako to mediálne prezentovalo Ministerstvo zdravotníctvo SR, nakoľko každý zdravotník by mal mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, či chce byť členom komory, alebo nie. Problémom komôr nie je povinné členstvo, ale chýbajúce finančné zdroje na plnenie úloh vyplývajúcich komorám zo zákona, či nemožnosť kontroly dodržiavania etickej zodpovednosti nečlenov v prípade ich pochybení pri výkone povolania. Spoločne sa na tom zhodli predstavitelia šiestich stavovských organizácií v zdravotníctve na Slovensku na pracovnom stretnutí, ktoré vo februári v Bratislave zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trebišove
Trebišov - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trebišove Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2018 o 14.30 hod v priestoroch jedálne NsP Trebišov, a.s.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín
Trenčín - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2018 13.30 hodine v zasadačke OIT.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trstenej
Trstená - Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Hornooravskej NsP Trstená si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie (delegátov) RK SK SaPA so sídlom v Hornooravskej NsP Trstená, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2018 (štvrtok) o 13:30 hodine v priestoroch knižnice HNsP Trstená.
Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Lučenci
Lučenec - Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Lučenci na svojom zasadnutí 7.2.2018 rozhodla, že Valné zhromaždenie regionálnej komory sa uskutoční dňa 18. marca 2018 o 15,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor v Lučenci.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Brezno
Brezno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Brezne, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch zasadačky NsP na - 1.posch.
Sestra: Nové právomoci sestier
Sestry a pôrodné asistentky budú môcť od marca predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Bude ich pätnásť. Predpisovanie pomôcok sestrami umožnila novelizácia zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zmenila aj právna norma o liekoch a pomôckach.
Pôrodné asistentky sú na vedenie pôrodu študované. Aj tak sa nedostávajú k slovu
BRATISLAVA / Na západe má každá žena, ktorá otehotnie, svoju pôrodnú asistentku. Lekár je príliš drahý, aby sa staral o bežné tehotenstvo. U nás je to zložitejšie. Slovenky by aj privítali služby pôrodných asistentiek, ale je ich veľmi málo.
TV Markíza: Sestry si chcú najprv otestovať
Opatrné ministerstvo zdravotníctva. Sestričkám dáva od marca nové kompetencie. Predpísať budú môcť napríklad plienky či niektoré obväzy.
STV: Zdravotné sestry budú mať vyššie kompetencie
Zdravotným sestrám sa od marca zvýšia kompetencie. Niektoré budú môcť aj samy podať lieky. Ministerstvo zdravotníctva sa na novej vyhláške dohodlo so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Sestry však ministerstvu vyčítajú, že do nej nezapracovalo všetko, o čo žiadali. Novinky tak podľa nich nemusia byť vždy efektívne.
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME Jána Krempaského
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME Jána Krempaského Bratislava 16. 2. 2018
POZVÁNKA NA NOVINÁRSKY BRÍFING
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“
Novinársky brífing: Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 15. februára 2018 v Bratislave organizovala novinársky brífing na tému: „Ošetrovanie dlhodobo chorých pacientov v ich domácom prostredí“.
Pôrodné asistentky sú na vedenie pôrodu študované. Aj tak sa nedostávajú k slovu
BRATISLAVA / Na západe má každá žena, ktorá otehotnie, svoju pôrodnú asistentku. Lekár je príliš drahý, aby sa staral o bežné tehotenstvo. U nás je to zložitejšie. Slovenky by aj privítali služby pôrodných asistentiek, ale je ich veľmi málo.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
ÚPLNÉ ZNENIE
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom
Nové mesto nad Váhom - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Novom Meste n/Váhom si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 14.30 hodine v priestoroch jedálne IV. ZŠ.
Pozvánka na Valné zhromaždenie SaPA v Komárne
Komárno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Komárne, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2018 15.30 hodine v Aule gymnázia H.Selyeho.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Leviciach
Levice - ?Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Leviciach si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Leviciach, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2018 14.30 hodine v reštaurácii SOŠ v Leviciach.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční dňa 12. 3. 2018 o 15.30 hod. v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Galante
Galanta - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Galante Vás pozýva na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Galante, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2018, 14.30 hodine v priestoroch zasadačky polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Šali, Nemocničná 1.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Vysoké Tatry
Vysoké Tatry - Regionálna komora SaPA Vysoké Tatry si dovoľuje pozvať delegátov na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Vysoké Tatry, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2018 o 13.00 hodine v priestoroch NÚDTaRCH Dolný Smokovec, n.o.
VÝZVA: Nezabudnite podávať návrhy na prestížne ocenenie „Biele srdce 2018“
Bratislava - SK SaPA aj v tomto roku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné a ktoré si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK Prievidza
Prievidza - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi si Vás dovoľuje pozvať na odborný celookresný seminár a Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2018 o 14,30 hod. v Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach.
Zdravotnícke noviny: V parlamente by malo byť aspoň desať sestier
Už 16 rokov pracujem v regionálnej komore sestier, chodievali sme s návrhmi na zmenu do parlamentu, na ministerstvo. Prišli sme na to, že jediným spôsobom, ako ich presadiť, je, aby sestry boli v parlamente. Tu sa navrhujú a presadzujú zákony, tu je lobing pre sestry. Budem navrhovať zmeny, no sama nič neurobím, treba motivovať aj ďalšie sestry, aby išli kandidovať. Je dôležité, aby v parlamente bolo aspoň 10 sestier. Potom by sa už niečo pohlo.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA v Prešove
Prešov - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie RK SaPA v Prešove, ktoré sa bude konať dňa 8.3.2018 o 14,30 hod. v kinosále Psychiatrického oddelenia FNsP J. A Reimana v Prešove.
denník Pravda: Sestry teší možnosť predpisovať zdravotnícke pomôcky, zoznam by rozšírili
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že sestry špecialistky budú môcť po prvýkrát v histórii predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Považuje však za škodu, že to bude len 15 z vyše 5-tisíc pomôcok. Komora preto verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ešte prehodnotí svoj návrh a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Dlhodobo chorým pacientom by pomohlo, keby sestry mohli predpisovať viac zdravotníckych pomôcok
Bratislava 2. 2. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že sestry špecialistky budú môcť po prvý krát v histórii predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, čo pomôže nielen pacientom, ale aj zjednoduší chod mnohých ambulancií. Je však škoda, že sestry špecialistky budú môcť predpisovať len 15 z vyše 5000 zdravotníckych pomôcok. Komora preto verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ešte prehodnotí navrhovaný zoznam zdravotníckych pomôcok a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky, aby sa tým pomohlo aj ďalším imobilným a dlhodobo chorým pacientom, pre ktorých je často veľkým utrpením si ísť pre recept k lekárovi.
SK SaPA: Dlhodobo chorým pacientom by pomohlo, keby sestry mohli predpisovať viac zdravotníckych pomôcok
Bratislava – SK SaPA víta, že sestry špecialistky budú môcť po prvý krát v histórii predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, čo pomôže nielen pacientom, ale aj zjednoduší chod mnohých ambulancií. Je však škoda, že sestry špecialistky budú môcť predpisovať len 15 z vyše 5000 zdravotníckych pomôcok. Komora preto verí, že MZ SR ešte prehodnotí navrhovaný zoznam zdravotníckych pomôcok a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky, aby sa tým pomohlo aj ďalším imobilným a dlhodobo chorým pacientom, pre ktorých je často veľkým utrpením si ísť pre recept k lekárovi.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK v Liptovskom Mikuláši
Liptovský Mikuláš - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Liptovskom Mikuláši si Vás dovoľuje pozvať na odborný celookresný seminár a Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočňuje dňa 26. 2. 2018 o 15 00 hod. v mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA v Nových Zámkoch
Nové Zámky - Valné zhromaždenie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch sa uskutoční dňa 21. 3. 2018 o 13.00 hod. v kinosále Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.
Vyšlo aktuálne vydanie informačného bulletinu komory
Bratislava - Vyšlo januárové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, či informácie o benefitoch komory.
OĽaNO doplnilo svoje rady "ľuďmi z praxe", novými poslankyňami sú zdravotná sestra a pedagogička
BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - V parlamente má oddnes priame zastúpenie 40-tisíc zdravotných sestier. Na tlačovej besede to uviedol líder hnutia OĽANO Igor Matovič po tom, čo Elena Červeňáková a Natália Milanová zložili poslanecký sľub a stali sa poslankyňami NR SR. Nahradili tak novozvolených predsedov samosprávnych krajov Eriku Jurinovú a Jozefa Viskupiča.
Zdravotnícke noviny: Môj odchod z ministerstva nie je truc
BÝVALÁ MINISTERSKÁ SESTRA PHDR. TATIANA HRINDOVÁ, PHD. Po 16 mesiacoch pôsobenia na MZ SR opustila vedúci post na odbore ošetrovateľstva. Tatiana Hrindová otvorene hovorí o dôvodoch tohto kroku aj o vzťahu s Tomášom Druckerom.
Zdravotnícke noviny: Vedeli by sme aj viac
OČAMI MGR. IVETY LAZOROVEJ
Kompetencie sestier a komplikácie s novým systémom elektronického zdravotníctva
Kompetencie sestier a komplikácie s novým systémom elektronického zdravotníctva. Lekári sa sťažujú, že nový systém ich oberá o čas aj o peniaze. Niektorí však zároveň odmietajú, aby im viac pomáhali zdravotné sestry. Viac info má Tomáš Škarba.
Nové kompetencie sestier vyvolali rozporuplné názory medzi lekármi
Lekári sa rozchádzajú v názore na úpravu kompetencií sestier z dielne ministerstva zdravotníctva. Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s tým nesúhlasí, naopak, Asociácia súkromných lekárov (ASL) sa tomu nebráni.
TV Markíza: Sestry vs. elektronizácia
"Časom, keď ste si chodili po recept k sestričke, odzváňa. Elektronické zdravotníctvo odhalili ďalší problém. Nespokojní lekári hovoria, že systém sestre nedovolí robiť takmer nič. Kompetentní ale oponujú, že to naopak ambulancie robili čosi nesprávne.
Zdravotné sestry chcú väčšie právomoci, pacientom by mohli pomáhať ešte viac
BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) - Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár. Informovala o tom Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
Nový Čas: Dočkáme sa v zdravotníctve zmien? Sestry by mohli po novom pacientom podávať tieto lieky
BRATISLAVA - Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár. Informovala o tom Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Sestry a pôrodné asistentky by vedeli podľa komory pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodli.
SME: Sestry požadujú od ministerstva väčšie právomoci
BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) nedalo sestrám všetky kompetencie, ktoré sľúbilo. Poukazuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Sestrám by sa mali upraviť právomoci od polovice februára, vyhláška, ktorá to určuje, je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).
TA3: Sestry chcú viac kompetencií
Zdravotné sestry by chceli ešte viac kompetencií, než im priklepne ministerstvo zdravotníctva. Chceli by napríklad vystavovať recepty vybraných druhov liekov a dietetických potravín. Myslia si totiž, že tým odbremenia lekárov, ktorí budú mať viac času na svojich pacientov.
SK SaPA: Už čoskoro budú môcť sestry a pôrodné asistentky viac pomáhať pacientom ako doteraz
Bratislava – Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár bez toho, aby musel pacient trpieť, kým sa lekár napríklad vráti z náročného operačného zákroku. Sestry a pôrodné asistentky by vedeli pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodlo s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Už čoskoro budú môcť sestry a pôrodné asistentky viac pomáhať pacientom ako doteraz
Bratislava 15. 1. 2018 – Pravdepodobne už od februára budú môcť sestry podávať pacientom podľa potreby lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženej telesnej teploty, ktoré už raz predpísal lekár bez toho, aby musel pacient trpieť, kým sa lekár napríklad vráti z náročného operačného zákroku. Sestry a pôrodné asistentky by vedeli pomáhať pacientom ešte viac, no Ministerstvo zdravotníctva SR im nedalo všetky kompetencie, na ktorých sa pôvodne na pracovných rokovaniach dohodlo s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
rádio LUMEN: Výberové konanie na post ministerskej sestry
Ministerská sestra by mala mať viac kompetencií. Myslí si to Tatiana Hrindová, ktorá túto funkciu zastávala do konca decembra. Ako dôvod svojho odchodu uviedla, že mala slabé slovo a nemohla tak vstupovať do rozhodnutí, ktoré ovplyvňovali život sestier.
časopis SESTRA: ORL sestry v srdci Slovenska
V najstaršom meste Slovenska, vo Zvolene, sa konala 13.-14. októbra jubilejná XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL, ktorej sa zúčastnilo 140 sestier zo Slovenska a Českej republiky. Organizátorom bola Sekcia sestier pracujúcich v ORL, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), a Regionálna komora SaPA Zvolen.
časopis SESTRA: Sestry manažérky na konferencii
Začiatkom októbra sa v Bešeňovej konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou súčasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP - fakultná nemocnica v Ružomberku. V rámci hlavných tém "Efektívny manažment v ošetrovateľstve, Prax založená na dôkazoch, Následná starostlivosť" bolo pre 220 účastníkov pripravených 28 odborných príspevkov.
Tv JOJ: Slovensko: Hľadá sa nová ministerská sestra
Koncom decembra ukončila svoju prácu ministerská sestra Tatiana Hrindová. Tá teraz otvorene hovorí o tom, že jej dobre znejúcu funkciu zriadil minister iba naoko. Konať v prospech sestier vraj nemohla, nemala žiadne kompetencie.
STV: Komora sestier chce širšie kompetencie
Komora sestier chce širšie kompetencie v oblasti ošetrovateľstva, mali byť zakotvené aj v novej legislatíve. Sestry tvrdia, že hoci sa na tom s ministerstvom dohodli, výsledný návrh má inú podobu.
rádio Expres: Ministerská sestra skončila, pretože cítila, že mala v rezorte slabé slovo
Ministerská sestra skončila, pretože podľa vlastných slov nemala dostatočné kompetencie na zlepšenie ošetrovateľstva. Ministerstvo zdravotníctva to odmieta a na pozíciu vypísalo nové výberové konanie. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
Televízia TA3: Ministerská sestra skončila
Ministerská sestra Tatiana Hrindová po roku a pol skončila vo funkcii, odišla na vlastnú žiadosť potom, ako vraj dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Sesterská komora preto žiada ministra zdravotníctva, aby kompetencie riaditeľky odboru ošetrovateľstva posilnil.
Pre sestry sa vytvoria kategórie, prestanú pracovať na hrane zákona
BRATISLAVA. Sestrám by sa onedlho mali upraviť kompetencie. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva vo vyhláške, ktorá im určuje rozsah ošetrovateľskej praxe.
Sestrám by sa mali upraviť kompetencie, ministerstvo sľubuje zmeny
Sestrám by sa onedlho mali upraviť kompetencie. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva vo vyhláške, ktorá im určuje rozsah ošetrovateľskej praxe. Tá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, platiť by mala od polovice februára.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov
Bratislava 11. 1. 2018 – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva, ktoré pocítia nielen sestry a pôrodné asistentky, ale aj pacienti.
SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov
Bratislava – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na MZ SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a PA. Vedenie SK SaPA preto vyzýva ministra zdravotníctva T. Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva.
Tlačová konferencia: Zásadné zmeny v ošetrovateľstve sa nedajú robiť bez adekvátnych kompetencií ministerskej sestry
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 11. januára 2018 v Bratislave organizovala tlačovú konferenciu na tému: „Zásadné zmeny v ošetrovateľstve sa nedajú robiť bez adekvátnych kompetencií ministerskej sestry“.
SK SaPA dostala desiatky novoročných pozdravov
Bratislava - O intenzívnej spolupráci súčasného vedenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s partnermi na Slovensku ako aj v zahraničí svedčí množstvo novoročných pozdravov od zahraničných organizácií.
Sestra už neverí, že sa kauza CT z Piešťan dostane na súd
BRATISLAVA. Magdaléna Kovačovičová s lekárom Alanom Suchánkom upozornila na jeseň 2014 na zamýšľanú predraženú kúpu CT prístroja v piešťanskej nemocnici. Po druhom zrušení obvinení deviatich aktérov kauzy už zdravotná sestra a členka správnej rady nemocnice neverí, že sa prípad niekedy riadne vyšetrí.
Komora sestier chce aktívne presadzovať riešenie nedostatku sestier
Prioritou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v roku 2018 je aktívne presadzovať riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Chce tiež iniciovať prijatie takých opatrení, ktorými sa podarí zjednodušiť vedenie zdravotnej dokumentácie, ktorú majú sestry na starosti.
Novoročný príhovor hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Ružomberok - Aby slovenské ošetrovateľstvo bolo odborom, ktorý bude poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostatočným počtom aj kvalitne vzdelaných sestier. Aj to je želanie hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej-Vyhničkovej, dipl. s. sa do nového roku 2018 pre slovenské sestry a pôrodné asistentky.
Keby som bola premiérkou, toto by som zmenila v roku 2018! Niektoré návrhy čitateliek nás prekvapili
Iveta Lazorová: Keby som bola premiérkou, tak by som si vo vláde dala za dve hlavné priority školstvo a zdravotníctvo, pretože sa týkajú každého občana. V prvom rade by som odstránila prebiehajúcu korupciu, aby neodtekali finančné zdroje ako cez deravý sud a aby bolo dosť finančných zdrojov na vzdelávanie a liečenie Slovákov. V druhom rade by som sa snažila skvalitniť starostlivosť o mamičky pred a po pôrode, aby ich deti prichádzali na svet v dobrej pohode a mali zdravý štart do nového života. Následne by som investovala do školstva, aby naše deti dostávali kvalitnejšie vzdelanie vrátane podpory zdravého životného štýlu a prevencie pred civilizačnými ochoreniami. A v neposlednom rade by som zmodernizovala zdravotnícke zariadenia a platovo motivovala zdravotníkov tak, aby tí občania, ktorí sa raz ocitnú v nemocnici ako pacienti, dostali najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a čo najrýchlejšie a najúspešnejšie sa uzdravili.
Tehotné ženy si môžu najať dulu či laktačnú poradkyňu: Koľko to stojí a čo prepláca poisťovňa?
Herečka a speváčka Nela Pocisková (27) sa teší na svoje druhé dieťatko. Kým s prípravou na pôrod syna Hektora (1) jej pomáhala dula, teraz jej pomáha aj laktačná poradkyňa. Aký je medzi nimi rozdiel, čo hovorí legislatíva a preplatí budúcim mamičkám ich pomoc zdravotná poisťovňa?
Nový Čas: Kto vám môže pomôcť pri pôrode
BRATISLAVA - Herečka a speváčka Nela Pocisková (27) sa teší na svoje druhé dieťatko. Kým s prípravou na pôrod syna Hektora (1) jej pomáhala dula, teraz jej pomáha aj laktačná poradkyňa. Aký je medzi nimi rozdiel, čo hovorí legislatíva a preplatí budúcim mamičkám ich pomoc zdravotná poisťovňa?
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 6/2017
Vzdravotníctve: Komora sestier dúfa vo viac zdrojov v zdravotníctve
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) dúfa, že v budúcom roku sa konečne podarí vybojovať viac finančných zdrojov do slovenského zdravotníctva, čo podľa členky Rady a Prezídia SK SaPA Zuzany Haladovej vytvorí priestor nielen na liečenie pacientov, ale aj rozvoj slovenského zdravotníctva.
rádio LUMEN: Sestry a pôrodné asistentky zhodnotili uplynulý rok
Sestry a pôrodné asistentky zhodnotili uplynulý rok v našom zdravotníctve. Minister Tomáš Drucker podľa nich nič nepokazil, ale ani nič zásadné nespravil. Sestry mu vyčítajú najmä to, že nesplnil osem z deviatich požiadaviek, ktoré mu predložili. Ocenili však zadefinovanie kompetencií sestier či zavedenie pozície ministerskej sestry. Rezort zdravotníctva reaguje, že problémy sestier rieši na dennej báze.
denník Pravda: Vianočné priania
Z celého srdca prajem pokojné vianočné sviatky plné radosti a lásky. IVETA LAZOROVÁ, PREZIDENTKA SLOVENSKEJ KOMORY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Sestra pre všetko: JEJ POMOC POTREBUJÚ MNOHÍ
Vraví, že pri svojej práci musí byť tak trochu právničkou, psychologičkou, doktorkou, vlastne všetkým. Pracovný rozptyl Mgr. ZUZANY MACHÁLKOVEJ (57), ktorá je už tridsať rokov sociálnou sestrou, sú ľudia od narodenia až po smrť. Pátra po tom, či deti nie sú týrané, hľadá osamelým, imobilným a starým pacientom miesto, kde sa o nich postarajú. Keď nachádza nový domov nechceným deťom, stáva sa pre mnohých, ktorí vlastné deti nemajú, akýmsi Ježiškom.
Zdravotnícke noviny: Sestry čakali od ministra viac
Z deviatich stabilizačných opatrení, ktoré predložila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ministerstvu zdravotníctva, sa stalo realitou len jedno. Ide o zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania. Ostatné požiadavky na zlepšenie postavenia sestier vrátane úpravy miezd na základe odpracovaných rokov, flexibilný pracovný čas, zjednodušenie ošetrovateľskej dokumentácie, kontroly počtu sestier na oddeleniach či zavedenie kreditového príplatku neboli splnené.
Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, či informácie o benefitoch komory.
Tv Markíza: Sestry hodnotili ministra
Späť na Slovensko. Minister zdravotníctva dostal koncoročné vysvedčenie. Zdravotné sestry ho ohodnotili trojkou.
rádio Lumen: Psychicky chorý pacient napadol 5 ľudí
V Bojnickej nemocnici museli riešiť závažný prípad. Pacient s psychickou diagnózou tam napadol piatich ľudí. Muž zranil svojich spolupacientov aj personál. Jedna osoba po incidente skončila na pozorovaní. Vyšetrovanie prípadu už prevzala polícia. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tvrdí, že takýmto útokom sa nedá vždy zabrániť, lebo môžu prísť po náhlej zmene psychického stavu pacienta. Nemocnica v Bojniciach informovala, že predtým s útočníkom neboli žiadne problémy. Viac sa o prípad zaujímal Ján Heriban.
TV Joj: Sestry hodnotili rok 2017
Zdravotné sestry s blížiacim sa koncom roka bilancovali. Sú nespokojné so spustením elektronického zdravotníctva, platmi, ale aj nedostatkom sestier. Zároveň oznámkovali ministra zdravotníctva. Pokračuje Eva Bariová.
TV Markíza: Dobité sestričky aj pacienti
Zaútočil na zdravotné sestry aj pacientov. Jednej zlomil nos, druhej chrbticu. V nemocnici v Bojniciach zobral hospitalizovaný muž stoličku a s krikom sa vrhol na všetkých okolo.
Slovenský rozhlas: Podľa komory sestier, minister zdravotníctva v uplynulom roku síce nič závažné nepokazil, no ani nepriniesol zásadné riešenie postavenia sestier
Podľa komory sestier, minister zdravotníctva Tomáš Drucker v uplynulom roku síce nič závažné nepokazil, no ani nepriniesol zásadné riešenie postavenia sestier v slovenskom zdravotníctve. Stále im chýbajú riešenia ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých. V štúdiu je Erik Potocký.
TA3: Sestrám chýbajú kľúčové opatrenia
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nie je spokojná s prácou ministra zdravotníctva za uplynulý rok. Niektoré jeho opatrenia vítajú, ale zároveň tvrdia, že by sa mal v prvom rade venovať väčším systémovým zmenám. Rezort zdravotníctva oponuje, že problémom sestier sa venuje na každodennej báze.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA: V roku 2018 si želáme aktívnejšieho ministra zdravotníctva, ktorý presadí také opatrenia, ktoré pocítia pacienti ako aj sestry
Bratislava 15. 12. 2017 – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker v roku 2017 síce nič závažné nepokazil, no ani nič zásadné nespravil, pretože neprišiel s dlho očakávanými kľúčovými opatreniami, ktoré by systémovo riešili slovenské zdravotníctvo. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek verí, že šéf rezortu zdravotníctva bude v budúcom roku aktívnejší, a príde s takými opatreniami, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj sestry či ostatní zdravotníci.
SK SaPA: V roku 2018 si želáme aktívnejšieho ministra zdravotníctva, ktorý presadí také opatrenia, ktoré pocítia pacienti ako aj sestry
Bratislava – Minister zdravotníctva T. Drucker v roku 2017 síce nič závažné nepokazil, no ani nič zásadné nespravil, pretože neprišiel s dlho očakávanými kľúčovými opatreniami, ktoré by systémovo riešili slovenské zdravotníctvo. SK SaPA verí, že šéf rezortu zdravotníctva bude v budúcom roku aktívnejší, a príde s takými opatreniami, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj sestry či ostatní zdravotníci.
Tlačová konferencia: „Zhodnotenie slovenského zdravotníctva v roku 2017 a predstavenie plánov sestier do roku 2018“
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v piatok 15. decembra 2017 v Bratislave zhodnotili slovenské zdravotníctvo v roku 2017 a predstavili plány sestier do roku 2018.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na novoročnú tlačovú konferenciu na tému: „Zhodnotenie slovenského zdravotníctva v roku 2017 a predstavenie plánov sestier do roku 2018“
Aktualne.sk: Zdravotné sestry sa tešia na zvýšenie platov. Je to len kvapka v mori, upozorňuje komora
BRATISLAVA - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta avizované zvyšovanie miezd pre sestry s pokročilou praxou, vyšším vzdelaním a kompetenciami. Stále však trvá na zvyšovaní platov všetkým sestrám v systéme.
Hnonline: Komora sestier: rodičky majú právo rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Pôrodné asistentky v súčasnosti vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovanie kompetencií na základe ich odborných vedomostí značne obmedzená, tvrdí prezidentka komory sestier.
SME.sk: Komora sestier oceňuje vyššie platy podľa skúseností, ale žiada viac
BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta avizované zvyšovanie miezd pre sestry s pokročilou praxou, vyšším vzdelaním a kompetenciami. Stále však trvá na zvyšovaní platov všetkým sestrám v systéme.
VYJADRENIE pre Nový Čas pre ženy
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Časopisu Nový čas pre ženy Bratislava 12. 12. 2017
Pravda.sk: Komora víta zvýšenie miezd časti sestier, no žiada upraviť mzdy všetkým
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a s praxou najmenej päť rokov.
SITA: Štát podľa sestier upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania
BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Vyhlásila to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.
Topky.sk: Starostlivosť o rodičku a novorodenca ja na Slovensku nastavená zlé, tvrdí komora sestier
BRATISLAVA - Štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Vyhlásila to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudských práv.
STV: Sestričkám by mali pribudnúť kompetencie
Zdravotné sestry v centrách sociálnych služieb by okrem vyšších platov mali v budúcnosti dostať aj väčšie kompetencie, sľubuje to ministerstvo zdravotníctva. Sestry žiadajú napríklad právomoc predpísať niektoré lieky či pomôcky už niekoľko rokov - zefektívni to ich prácu a zvýši komfort pacientov.
Hospodárske noviny: Parlament minulý týždeň schválil zvýšenie základnej mzdy pre sestry s vysokou školou a päťročnou praxou.
Bratislava - Klesajúci počet zdravotných sestier na Slovensku vyvoláva obavy, tvrdí Európska komisia v podrobnom hodnotení nášho zdravotníctva. Sme dokonca jednou z mála krajín Európskej únie, kde sa počet sestričiek za posledných 15 rokov znížil. Príčinou tohto problému je aj nedostatočné platové ohodnotenie.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Komora vyzýva na dodržiavanie ľudských práv rodičiek rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Bratislava 10. 12. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) upozorňuje na to, že štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Rodičky sa na Slovensku ani dnes nemôžu ľudsky rozhodnúť pre legálny pôrod v domácom prostredí, či vybrať si svoju pôrodnú asistentku, ktorá by sa o nich starala pred aj po pôrode v nemocniciach, čo ženy čoraz častejšie požadujú. Porušenie základných ľudských práv slovenských žien dokumentujú taktiež viaceré výpovede rodičiek o nevhodných praktikách zdravotného personálu v nemocniciach.
Komora vyzýva na dodržiavanie ľudských práv rodičiek rozhodnúť o tom, ako privedú na svet svoje dieťa
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) upozorňuje na to, že štát stále upiera rodičkám právo nato, aby na svet priviedli dieťa podľa ich želania a svedomia. Rodičky sa na Slovensku ani dnes nemôžu ľudsky rozhodnúť pre legálny pôrod v domácom prostredí, či vybrať si svoju pôrodnú asistentku, ktorá by sa o nich starala pred aj po pôrode v nemocniciach, čo ženy čoraz častejšie požadujú. Porušenie základných ľudských práv slovenských žien dokumentujú taktiež viaceré výpovede rodičiek o nevhodných praktikách zdravotného personálu v nemocniciach.
Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám
Bratislava 8. 12. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a praxou najmenej 5 rokov, no myslí si, že takéto sestry by si zaslúžili viac. Predstavitelia komory navyše upozorňujú na to, že aby bolo možné na Slovensku stabilizovať katastrofálnu situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentkám, bude potrebné zvýšiť platy všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.
VYJADRENIE pre TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej Bratislava 8. 12. 2017
Sestrám s praxou a vzdelaním porastú na budúci rok platy
Pôjde najmenej o 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve spred dvoch rokov.
Hnonline: Sestrám zdvihnú platy, no len niektorým. Komora žiada zvýšenie všetkých koeficientov
Rast miezd sa týka sestier s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore a praxou v tomto odbore najmenej 5 rokov. Základná zložka ich mzdy bude s účinnosťou od 1. júla 2018 najmenej 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Rádio Slovensko: Sestrám porastú platy o 20 %
Sestry s najmenej päťročnou praxou, vyšším vzdelaním a kompetenciami budú od júla budúceho roka dostávať vyššie mzdy. Počíta s tým novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament a ktorá sa týka sestier s druhým stupňom vzdelania v odbore ošetrovateľstvo. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker odhaduje, že aktuálne ide o asi približne dvetisíc sestier, ktorých plat by mal vzrásť asi o dvadsať percent.
Aktualne.sk: Sestrám s praxou a vzdelaním porastú platy. Majú väčšiu zodpovednosť
BRATISLAVA - Sestry s najmenej päťročnou praxou, vyšším vzdelaním a kompetenciami budú od júla budúceho roka dostávať vyššie mzdy. Počíta s tým pozmeňovací návrh zdravotníckeho výboru k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý schválili poslanci v stredu v pléne.
Zdravotnícke noviny: Sestrám na budúci rok zdvihnú platy, no len niektorým
Parlament rokuje o zvýšení platov sestier. Zmena sa bude týkať len novej pozície sestier s pokročilou praxou. Základná zložka ich mzdy bude začínať na priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve.
Prezidentka Lazorová aktívne podporila workshop venovaným štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s viceprezidentkou SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych odboroch PhDr. Margitou Kosturikovou sa dňa 28. novembra 2017 v Bratislave na pozvanie organizátorov aktívne zúčastnili workshopu venovanému vyvinutým štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom.
rádio Lumen: Situácia sestier v zariadeniach sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si rovnako ako rezort zdravotníctva uvedomuje naliehavosť riešenia situácie sestier v zariadeniach sociálnych služieb. Súhlasia aj s dnešným stanoviskom sestier k riešeniu problematiky. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzvala na akútne riešenia neudržateľnej situácie sestier pracujúcich v sociálnych službách.
Rádio Regina: Platy sestier v centrách sociálnej starostlivosti
Zdravotné sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb si sťažujú na nízke platy a nedostatok personálu. Hoci sa starajú o ťažko chorých pacientov a často suplujú aj lekárov, ich mzda je o veľa, a to aj o stovky eur nižšia ako platy kolegýň v nemocniciach. Pomoc takýmto centrám sľubujú teraz ministerstvo práce, ako aj ministerstvo zdravotníctva.
Aktualne.sk: Rezort prace si uvedomuje situáciu so zdravotnými sestrami: Treba ju riešiť naliehavo
BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR si rovnako ako rezort zdravotníctva uvedomuje naliehavosť riešenia situácie sestier v zariadeniach sociálnych služieb. Súhlasí s jeho pondelkovým stanoviskom k riešeniu problematiky, na čo oba rezorty vyzvala sesterská komora. Spolupracuje s rezortom zdravotníctva, realizovalo aj legislatívne zmeny.
TASR: Situáciu sestier treba riešiť naliehavo, súhlasí rezort práce
Spolufinancovanie sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva práce je podľa doterajšej právnej úpravy diferencované len podľa druhu sociálnej služby a je viazané na počet miest podľa stavu registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Aktuality.sk: Na zlepšení podmienok sestier v sociálnych službách sa intenzívne pracuje
Ministerstvo zdravotníctva SR si uvedomuje potrebu riešenia situácie sestier pracujúcich v sociálnych službách. "Rezort zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a postupne rieši problematiky, ktoré sa rezortne prelínajú," reagovala na pondelkovú výzvu sestier.
topky.sk: Situácia sestier v sociálnych službách je neudržateľná, upozorňuje komora
BRATISLAVA - Situácia sestier v zariadeniach sociálnych služieb je podľa ich komory neudržateľná. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctvaTomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) na akútne riešenie pre nezdravotnícke zariadenia. Sestry trápi nízke mzdové ohodnotenie aj zlé pracovné podmienky, pripomína komora.
STV: V sociálnych zariadeniach zarábajú menej
Zdravotné sestry v zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne sa sťažujú na nízke platy a nedostatok personálu. Hoci sa starajú o ťažko chorých pacientov a často nahrádzajú aj lekára, zarábajú aj o stovky eur menej ako ich kolegyne v nemocniciach. Pomoc takýmto centrám sľubuje ministerstvo práce aj ministerstvo zdravotníctva.
Prezidentka Lazorová sa aktívne zúčastnila celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii
Banská Bystrica - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 2. decembra 2017 v Banskej Bystrici zúčastnila Celoslovenskej konferencii Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii SK SaPA spojenú s voľbami do Výboru odbornej sekcie.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislava 4. 12. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako aj ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera na akútne riešenie neudržateľnej situácie v nezdravotníckych zariadeniach. Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb trápi nielen nízke mzdové ohodnotenie, nízky počet personálu na počet klientov, ale aj zlé pracovné podmienky a vysoké pracovné vyťaženie.
Rozhlasová stanica Slovensko: Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová chce do škôl vrátiť zdravotné sestry
Zdravotné sestry chce do škôl vrátiť opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová. Sestry by sa mali v školách starať o deti so zdravotným postihnutím či chronickými chorobami, napríklad cukrovkou. Komora sestier tvrdí, že o takúto prácu by záujem bol. Ministerstvá školstva a zdravotníctva zavedenie školských sestier v budúcnosti nevylučujú.
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Bešeňová - V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.
STATEMENT for the Global HealthCare
?STATEMENT Of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives to the questions of the Global HealthCare Insights reporter Stefanie N. Rubin. Bratislava 2. 12. 2017
Historický VII. Česko-slovenský kongres bazálnej stimulácie pod záštitou SK SaPA
Ostrava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dňa 23. novembra 2017 osobne zúčastnila na historickom VII. Česko-slovenskom kongrese bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskuitočnil v multifunkčnej hale Gong v centre Ostrave. Jednalo sa o jedinečnú, a pravdepodobne poslednú príležitosť osobne se stretnúť s autormi konceptu prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a prof. Christel Bienstein na území České republiky.
Vyjadrenie pre Parlamenté listy.sk
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora Portálu Parlamentnélisty.sk Martina Mitošinku
Zdravotnícke noviny: Sestry chcú presné kompetencie aj vyššie platy
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa s ministerstvom zdravotníctva dohodla na prvých opatreniach, ktoré majú riešiť akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Ide o zmeny v kompetenciách, zriadenie novej pozície sestry s pokročilou praxou a zmena odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Minister Drucker chce platy zdravotníkov valorizovať podľa zásluhovosti
- Tomáš Drucker plánuje prísť s návrhom zmien na budúci rok. Ak je valorizácia automatická, tak to podľa neho znižuje súťaživosť.
Zmena spôsobu odmeňovania zdravotníkov
Spôsob odmeňovania zdravotníkov by sa na Slovensku mohol v budúcnosti zmeniť. V súčasnosti sa im mzdy automaticky každý rok valorizujú, keďže sú naviazané na priemernú mzdu. Minister zdravotníctvaTomáš Drucker by chcel, aby sa viac zohľadňoval princíp zásluhovosti.
Návrh na zavedenie školských sestier ide parlamentu
Okrem priameho zdravotníckeho výkonu v rámci práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením by mohli školské sestry pomáhať aj pri príprave programov prevencie a zdravého životného štýlu
TA3: Zdravotné sestry čaká zmena
"Ministerstvo zdravotníctva a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa definitívne dohodli na zmene sesterských kompetencií. V našich nemocniciach by v budúcnosti mali pracovať tri druhy zdravotných sestier."
Košice Dnes: Elenu Červeňákovú do veľkého parlamentu posunuli sobotňajšie župné voľby
Traja z kandidátov na župana - Viskupič, Jurinová (obaja OĽaNO) a Droba (SaS) - avizovali, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdajú poslaneckého mandátu v Národnej rade SR. Uspeli, takže v parlamente ich vymenia náhradníci. Medzi nimi je aj košická zdravotná sestra Elena Červeňáková, ktorá bola v parlamentných voľbách 2016 na kandidátke matovičovcov.
Zdravotnícke noviny: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie stavu
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. V praxi to bude znamenať, že sa naďalej budú zhoršovať podmienky slovenských sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz viac ako vyťažené, čo v skutočnosti donúti ďalšie sestry k odchodu za prácou do zahraničia alebo k zmene povolania. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za problém návrhu budúcoročného rozpočtu považuje aj to, že najvýraznejšie úspory sa majú dosiahnuť na úkor pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Sestra: Názory sestier na pregraduálne vzdelávanie v profesii sestra
Od roku 2004 prebieha v Slovenskej republike príprava sestier na vysokých školách, alebo v rámci vyššieho odborného štúdia na stredných zdravotníckych školách. Obe tieto možnosti nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon profesie sestra sú v súlade s požiadavkami na výkon regulovaných povolaní v zdravotníctve v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ). Aj napriek už viac ako desaťročnému fungovaniu bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo stále neexistuje jednotný názor na systém vzdelávania sestier. Aj z tohto dôvodu sme naše skúmanie zamerali na posúdenie názorov samotných sestier na danú problematiku.
Tv joj: Slovensko: Sestrám sa upravia kompetencie
Komora zdravotných sestier po dlhom čase vyjadrila svoju spokojnosť. S ministerstvom zdravotníctva sa dohodla na legislatívnych zmenách. Sestrám sa upravia kompetencie, aby každá vedela čo môže a naopak čo vykonávať nemôže. Sestra s vysokoškolským vzdelaním a 5-ročnou praxou si polepší aj platovo.
STV: Viac práce pre sestry, no otázny plat
Zdravotným sestrám sa zmenia kompetencie. Po dlhých rokovaniach sa komora sestier a zamestnávatelia dohodli s ministerstvom zdravotníctva. Cieľom je, aby boli sestry motivované pracovať v systéme, čím by sa sčasti vyriešil ich nedostatok.
Tv Markíza: Zmeny v nemocniciach
Predpisovanie zdravotníckych pomôcok, úprava dávky liekov, či vyberanie stehov, s týmto vám už po novom lekár nepomôže. Ministerstvo zdravotníctva chce, aby podobné činnosti robili sestry. Tie nie sú proti, je tu však veľké ale.
rádiožurnál Slovenského rozhlasu: Úprava kompetencií zdravotných sestier
Komora sestier sa dohodla s ministerstvom zdravotníctva na úprave svojich kompetencií. Nová vyhláška bude obsahovať aj výkony, ktoré doteraz robili sestry neoficiálne, napríklad dávkovanie liekov proti bolesti či vyberanie stehov.
rádio Lumen: Nová vyhláška o kompetenciách sestier
Na Slovensku by sme mali mať novú pracovnú pozíciu zdravotnej sestry s pokročilou praxou. Ide o jedno z opatrení zamerané na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Zdravotné sestry by mali mať aj širšie právomoci zodpovedajúce reálnej praxi.
denník Pravda: Sestry uberú z kompetencií lekárom
Predpisovanie receptov či vyberanie stehov dnes robia lekári. O pár mesiacov to tak nemusí byť. Pri niektorých výkonoch ich nahradia zdravotné sestry. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje vyhlášku, ktorá zvyšuje ich kompetencie. Aj takto chce zatraktívniť povolanie, o ktoré klesá záujem.
denník Plus Jeden deň: Nie je sestra ako sestra
Zdravotné sestry by sa už nemali dostávať do situácií, v ktorých museli pre starostlivosť o pacienta prekračovať svoje právomoci. Sľubuje to sesterská komora, ktorá s ministerstvom zdravotníctva pracuje na zmene ich kompetencií.
Tlačová konferencia k prvým opatreniam na riešenie akútneho nedostatku sestier
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v utorok 7. novembra 2017 v Bratislave informovali novinársku verejnosť o prvých opatreniach na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, na ktorých sa dohodla SK SaPA s MZ SR.
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava – SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Prezidentka Lazorová dostala zlatú medailu za významný prínos v spolupráci s Prešovskou univerzitou
Prešov - Vedecká rada Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) počas medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis zdravotníctvo III. 26. októbra 2017 udelila prezidentke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivete Lazorovej "Zlatú medailu" za významné prínosy a zásluhy o rozvoj FZO PU.
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ADOS
Detva - Výstupy z celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ADOS, konanej 19.10.2017 v Detve, ktorej hlavnou témou bola dlhodobá starostlivosť na Slovensku v procese zmien.
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu komory
Bratislava - Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom okrem iného nájdete aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, či informácie o benefitoch komory.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Prezidentka Lazorová dostala zlatú medailu za významný prínos v spolupráci s Prešovskou univerzitou
Prešov 3. 11. 2017 – Vedecká rada Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) počas medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis zdravotníctvo III. dňa 26. októbra 2017 udelila prezidentke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivete Lazorovej, dipl. p. a. „Zlatú medailu“ za významné prínosy a zásluhy o rozvoj FZO PU.
Rozhlasová stanica Lumen: Kritika návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo
Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné s návrhom rozpočtu na rok 2018 pre zdravotníctvo. Podľa nich určené financie nie sú nádejou na lepšiu budúcnosť. Komora sestier upozorňuje na to, že v budúcom roku sa nielenže nebudú výraznejšie zvyšovať platy sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale nepredpokladá sa ani navýšenie ich počtu.
Rozhlasová stanica Košice: Návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo
Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nedáva podľa sesterskej komory nádej na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. Obáva sa, že sa ich pracovné podmienky budú zhoršovať. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že platy sestier a ostatných zdravotníkov sa výrazne okrem 4-percentného zákonného rastu nezvýšia, rovnako, že sa nepredpokladá ani nárast ich počtu.
TASR: V rozpočte pre zdravotníctvo sestry nádej na lepšie podmienky nevidia
Plánované úsporné opatrenia sa môžu podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek prejaviť v znížení kvality a kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
denník SME: Sestrám sa nepáči návrh rozpočtu, lepšie podmienky podľa nich neprinesie
BRATISLAVA. Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nedáva podľa sesterskej komory nádej na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. Obáva sa, že sa ich pracovné podmienky budú zhoršovať.
Aktualne.sk: Zdravotné sestry v tom majú jasno. Nádej na lepšie podmienky nevidia
BRATISLAVA - Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nedáva podľa sesterskej komory nádej na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. Obáva sa, že sa ich pracovné podmienky budú zhoršovať.
rozhlasová stanica FM: Sestry kritizujú návrh rozpočtu pre zdravotníctvo
Komora sestier a pôrodných asistentiek tvrdí, že návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo nedáva jej členkám nádej na lepšiu budúcnosť, a vyjadruje obavy, že ich pracovné podmienky sa budú zhoršovať.
Slovenské sestry sa už po siedmy krát zúčastnili na kongrese sestier v Srbsku
Novy Sad - Predstavitelia Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek sa už po siedmy krát zúčastnili na medzinárodnom kongrese v Srbsku. Kongres , ktorý organizovalo Združenie anesteziológov Srbska (Udruženja anestetičara Srbje) sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2017 v Novom Sade v Srbsku a venoval sa problematike anestéziológia včera, dnes, zajtra.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie súčasného neudržateľného stavu
Bratislava 31. október 2017 - Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. V praxi to bude znamenať, že naďalej sa budú zhoršovať podmienky slovenských sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz viac ako vyťažené, čo v skutočnosti donúti ďalšie sestry k odchodu za prácou do zahraničia alebo k zmene povolania. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za problém návrhu budúcoročného rozpočtu považuje aj to, že najvýraznejšie úspory sa majú dosiahnuť na úkor pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie súčasného neudržateľného stavu
Bratislava - Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. V praxi to bude znamenať, že naďalej sa budú zhoršovať podmienky slovenských sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz viac ako vyťažené, čo v skutočnosti donúti ďalšie sestry k odchodu za prácou do zahraničia alebo k zmene povolania.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 5/2017
Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci
Zhytomyr - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom sympóziu v ukrajinskom meste Zhytomyr, kde podpísala dohodu o spolupráci medzi SK SaPA a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre ohľadom vedy, výskumu, a spolupráci pri organizácii odborných podujatí.
Najlepšou budúcou sestričkou je Katarína (22)
VRANOV NAD TOPĽOU - Vo Vranove hľadali princeznú medzi budúcimi sestričkami. Adeptky na titul Florence roka 2017 pricestovali z fakúlt ošetrovateľstva z celého Slovenska a museli preukázať svoje schopnosti v šiestich disciplínach. Najšikovnejšou je Katarína Koristeková (22), ktorá študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva
Bratislava - Pozrite si priebežné výsledky prieskumu názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva, ktoré realizuje Iniciatíva Zdravé Regióny v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky.
Študenti ošetrovateľstva nastúpia i do Bojníc
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave otvorila ďalšie školiace pracovisko. Študenti ošetrovateľstva z hornej Nitry budú môcť praxovať v bojnickej nemocnici. Nemocnica dúfa, že tak priláka zdravotné sestry. V prvom ročníku bude v Bojniciach praxovať zatiaľ dvadsať študentov.
I. Lazorová vo Varšave: Pri riešení problémov slovenských a poľských sestier je potrebné postupovať spoločne
Varšava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 9. - 10 októbra 2017 na pozvanie prezidentky Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pani Zofie Malas vo Varšave zúčastnila konferencie „Poľské, európske a svetové ošetrovateľstvo."
Workshop na tému Sestry pomáhajú prestať fajčiť
Bratislava - Dňa 20.11.2017 sa v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave bude konať seminár na tému Sestry pomáhajú prestať fajčiť, ktorý je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Centrum excelencie - sestry východnej Európy pre kontrolu tabaku II.
Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia na zasadnutí Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti
Mainz - Členovia Výboru sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Lauinc, PhD. a Bc. František Naňo sa v dňoch 07. – 06. 10. 2017 v nemeckom meste Mainz zúčastnili ako pozorovatelia ?zasadnutia Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti (ďalej len „EfCCNA“).
V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku
České Budějovice - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členkou Prezídia a Rady Mgr. Zuzanou Haladovou, dipl. s. zúčastnili I. ročníka konferencie „ Sestra v proměnách časů“ s podtitulom Profese sestry v širších souvislostech, aneb nejen o vzdělávaní,“ ktorý dňa 12. septembra 2017 v Českých Budějoviciach organizoval Spolok vysokoškolsky vzdelaných sestier. Predstavitelia komory s českými kolegyňami dohodli ďalšiu spoluprácu nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti ochrany duševného zdravia na pracovisku výmenou informácií, skúseností a postrehov.
Pre chýbajúce sestry zatvárajú lôžka na urológii!
BRATISLAVA - V nemocnici ubúdajú zdravotníci! Po dvoch problémoch s počtom personálu na neurochirurgii a detskej onkológii sa najväčšia nemocnica na Kramároch borí s ďalšou patovou situáciou. Pre nedostatok sestier na urológii teraz zatvorili 12 lôžok. Sestričky majú chýbať aj na operačných sálach!
SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018
Hodruša - Hámre - Členka Prezídia a Rady Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa v dňoch 6. – 7. októbra v Hodruši – hámroch zúčastnila Nutričnej akadémie pre sestry 2017. Na podujatí okrem iného predstavili projekt NutriAction 2018, ktorý bude prebiehať v Slovenskej republike aj za podpory SK SaPA.
Nemocnici chýba štvrtina sestier v operačných sálach, zamestnanci hovoria o mimoriadnej situácii
Petržalská nemocnica na Antolskej ulici má nedostatok sestier. Situácia je už taká zlá, že zamestnanci oddelenia operačných sál napísali vedeniu list a oznámili v ňom, že nemocnici chýbajú operačné sestry.
Bratislava: Zdravotných sestier je málo
12 lôžok na oddelení urológie v bratislavskej Univerzitnej nemocnici na Kramároch je uzatvorených. Dôvodom je nedostatok sestier.
Hospodárske noviny: O naše sestry zápasia kliniky so zahraničím
So starnutím populácie pribúda každý rok počet ľudí, ktorí častejšie potrebujú zdravotnú starostlivosť. Kým počet lekárov, farmaceutov či pomocného personálu u nás oproti roku 2003 narástol, zdravotných sestier je približne o štyritisíc menej. S problémom však okrem nás zápasia takmer všetky vyspelé krajiny. Novým trendom je preto hľadanie sestier v zahraničí.
VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou
Liptovský Mikuláš - V dňoch 13. - 14. októbra 2017 v príjemnom prostredí Tatralandie sa konala v poradí už ôsma Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor podujatia Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii ako organizačná zložka SK SaPA pripravovala podujatie za širokej spolupráce s RK SaPA Liptovský Mikuláš, Občianskym združením pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Konferencia organizovaná tak trochu symbolicky v rámci Medzinárodného dňa starých rodičov, sa tešila účasti 70 účastníkov z rôznych časti Slovenska.
Sestra zo Slovenska sa stala novou členkou Rady Európskej federácie sestier
Brusel - Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania a vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Jana Slováková, PhD. sa na tohtoročnom Valnom zhromaždení Európskej rady sestier dňa 14. októbra 2017 v Bruseli stala členkou Rady EFN.
Správa z 20. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
Zvolen - V dňoch 13.a 14. októbra 2017 sa v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene na jubilejnej 20. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou stretli sestry pracujúce v otorinolaryngológii. Konferencia bola organizovaná Sekciou sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
Vo Zvolene sa uskutočňuje jubilejná 20 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Zvolen - Vyše 140 sestier v týchto chvíľach diskutuje na jubilejnej XX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou, ktorú v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Vo Zvolene sa uskutoční jubilejná XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL
Zvolen 12. 10. 2017 – Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje jubilejnú XX. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou.
TV noviny: Veľa sestier pracuje v dôchodkovom veku, výnimkou nie sú ani 71-ročné
Nemálo slovenských sestier pracuje v dôchodkovom veku. Viac ako sto z nich má už minimálne 71 rokov, 2800 sestier je vo veku 61 až 70 rokov. Vyplýva to z tohtoročných dát Slovenskej komorysestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá podporuje návrh odborového združenia (OZ) KOVO pre vytvorenie podmienok na skorší odchod do dôchodku.V SKSaPA je registrovaných takmer 42.000 sestier a pôrodných asistentiek.
SKSaPA: Veľa sestier pracuje v dôchodkovom veku, výnimkou nie sú ani 71-ročné
Bratislava - Nemálo slovenských sestier pracuje v dôchodkovom veku. Viac ako sto z nich má už minimálne 71 rokov, 2800 sestier je vo veku 61 až 70 rokov. Vyplýva to z tohtoročných dát Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá podporuje návrh odborového združenia (OZ) KOVO pre vytvorenie podmienok na skorší odchod do dôchodku.
Vyjadrenie pre Nový Čas
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Nového Času Noemi Hipkej Bratislava 10. 10. 2017
TLAČOVÁ SPRÁVA: VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou
Liptovský Mikuláš 10. 10. 2017 – Už po ôsmy rok Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii, ako organizačná zložka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek usporiada Celoslovenskú konferenciu geriatrických sestier. Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou sa bude tento rok konať v dňoch 13. - 14. októbra 2017 vo Vilage Holiday Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou dvojdňového podujatia je Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti, pričom diskutovať sa bude aj o antibiotickej rezistencii u seniorov.
Prešovský večerník: Sestry aj lekári si odovzdajú nové poznatky
Od zajtra až do stredy sa koná XV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek o. z. Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSSaPA SLS), pod odbornou garanciou Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, Perinatologickým centrom - oddelenia neonatológie, Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek SK v Prešove, Občianskeho združenie Malíček
Aktualne.sk: Do zdravotníctva príde 100 miliónov eur. Dofinancovanie vítajú neštátne nemocnice aj sestry
BRATISLAVA - Zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov. K takémuto kroku sa pristúpilo po dohode s ministerstvom financií.
TASR: Neštátne nemocnice vítajú dofinancovanie zdravotníctva. Dofinancovanie víta aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Bratislava 5. októbra (TASR) - Malé a stredné nemocnice vítajú plánované dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku sumou 100 miliónov eur. "Z nášho pohľadu to znamená, že nemocnice budú pokračovať v takom istom poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako doposiaľ," povedal dnes na tlačovej konferencii šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.
Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý schválil, že zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za poistencov štátu. Komora však zároveň upozorňuje na to, že takéto financovanie slovenského zdravotníctva nie je zdravé, pretože buď značí o tom, že kompetentní nevedia správne hospodáriť, alebo dostávajú málo finančných zdrojov.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna
Bratislava 5. 10. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý schválil, že zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za poistencov štátu. Komora však zároveň upozorňuje na to, že takéto financovanie slovenského zdravotníctva nie je zdravé, pretože buď značí o tom, že kompetentní nevedia správne hospodáriť, alebo dostávajú málo finančných zdrojov.
Vyšlo septembrové číslo informačného bulletinu komory
Bratislava - Vyšlo septembrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, ale aj právnu poradňu či informácie o benefitoch komory.
Vyjadrenie pre Zdravotnícke noviny
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej Bratislava 2. 10. 2017
SME: Sestry už nebudú dávať len klystír na Kramároch. Predpíšu aj roztok na rany
BRATISLAVA. Chce to trpezlivosť a veľa času. Ak pacient potrebuje ísť k lekárovi len preto, aby mu predpísal liek a má šťastie, stačí, keď sa mu dovolá a po príchode do čakárne len zaklope a dostane lieky.
Komora zvýšila právne povedomie sestier z Bratislavského kraja
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava v stredu 27. 9. 2017 v hoteli SOREA Regia v Bratislave zorganizovala pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier, kde dvesto členov vyškolila na dodržiavanie pracovných podmienok v súlade so Zákonníkom práce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je pripravená pokračovať v podobných pracovných stretnutiach aj v budúcnosti, ak o to bude záujem členiek z terénu.
Týždenník Trend: Odvracajú sa zdravotníci od štátu alebo je to naopak?
Hromadné výpovede v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb ukázali, že pre zdravotníkov nie je podstatná iba výška mzdy.
Vyjadrenie pre TASR
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej Bratislava 28. 9. 2017
Vyjadrenie pre denník SME
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME Jána Krempaského Bratislava 27. 9. 2017
Varia
Webnoviny: Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problémom Slovenska
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problémom Slovenska, ale aj Česka, Poľska i Maďarska. Zhodli sa na tom zástupcovia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Visegrádskej štvorky (V4), ktorí sa vo štvrtok stretli vo Vysokých Tatrách na dvojdňovej celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien.
TERAZ: Sestry z V4 vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci EÚ
Vysoké Tatry 21. septembra (TASR) - Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je problémom len Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa dnes na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín V4.
Rozhlasová stanica FM: Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je problémom len Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín V-4.
Tlačová konferencia: Budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku: Ako by sa mohli sestry lepšie starať o pacientov?
Predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny vo štvrtok 21. septembra 2017 na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
TLAČOVÁ SPRÁVA Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou
Vysoké Tatry 21. 9. 2017 – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou
Vysoké Tatry – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.
Vo Vysokých Tatrách začala dvojdňová konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vysoké Tatry - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes vo Vysokých Tatrách otvorila tretí ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. Dvojdňovú konferenciu v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
Noviny Poprad: Konferencia sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek organizuje 21. a 22. septembra vo Vysokých Tatrách celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II.
Vyjadrenie pre TREND
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky týždenníka TREND Márii Hunkovej Bratislava 20. 9. 2017
Vyjadrenie prezidentky SK SaPA pre Nový Čas
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Nový Čas Mgr. Niny Lednickej Bratislava 13. 9. 2017
Nový Čas: Domáci pôrod áno alebo nie
BRATISLAVA - Príjemné prostredie. Minimálny stres. To sú dva najzákladnejšie faktory, prečo sa niektoré ženy rozhodnú rodiť doma. Z rovnakých dôvodov uvažuje o pôrode tretieho potomka doma aj manželka princa Wiliama Kate (35). Všetko má však svoje riziká a pri takomto rozhodnutí treba dôkladne zvážiť všetky možné komplikácie.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa
Bratislava – Na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ jedinej z nich nedal šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Pre mladé sestry je taktiež takmer nemožné sa dostať na pozíciu námestníčky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam viaceré osoby dlhé roky sedia doslova ako „žaby na prameni“. SK SaPA viackrát upozornila MZ SR na to, že na vedúcich pozíciách sú ľudia bez potrebného vzdelania či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedeným problémom zatvárajú oči a neriešia to.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nedal jedinej sestre šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa
Bratislava 1. 9. 2017 – Na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ jedinej z nich nedal šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Pre mladé sestry je taktiež takmer nemožné sa dostať na pozíciu námestníčky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam viaceré osoby dlhé roky sedia doslova ako „žaby na prameni“. SK SaPA upozornila MZ SR na to, že na vedúcich pozíciách sú ľudia bez potrebného vzdelania či dokonca bez výberového konania, ale kompetentní nad uvedením problémom zatvárajú oči a neriešia to.
Vyhlásenie
Účastníci XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 30. 6. – 1. 7. 2017 v Ružomberku vydávajú nasledovné vyhlásenie:
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 4/2017
Vyšlo nové letné číslo informačného bulletinu SK SaPA v
Vyšlo letné dvojčíslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete okrem iného aktuálne informácie z činnosti komory a regionálnych komôr, ale aj právnu poradňu či informácie o benefitoch komory. Aktuálne číslo je tak trochu špeciálne, pretože je v „novom šate“.
Trend: Zdravotné sestry by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky
Predpokladá to návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Máme zoznam presne definovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré budú sestry môcť predpisovať," informovala nedávno štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
denník SME: Zdravotné sestry by mohli predpisovať niektoré pomôcky
BRATISLAVA. Zdravotné sestry by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Predpokladá to návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Aktualne.sk: Sesterská komora kritizuje Druckera. Ministerstvo tvrdí, že robí maximum
BRATISLAVA - Avizované zmeny v kompetenciách sestier sú krok dopredu, no malý. Situáciu s ich nedostatkom na Slovensku to vôbec nerieši, minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by sa mal tejto problematike venovať viac, upozorňuje sesterská komora. Nestačia jej "iba úpravy" v možnosti predpisovania niektorých zdravotníckych pomôcok pacientom.
denník Plus Jeden deň: Sestrám už došla s Druckerom trpezlivosť: Slová, ktoré sa ministrovi nebudú čítať ľahko!
Zdravotných sestier je málo, sú preťažené a majú nízke platy. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker s tým podľa nich už rok nič nerobí.
denník SME: Nespokojnosť sestier rastie, Drucker za rok podľa nich neurobil nič
BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker má už rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na Slovensku, no doteraz nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve.
TV JOJ: Slovensko: Za viac úkonov, viac peňazí?
Zdravotné sestry dnes vyzvali ministra zdravotníctva, aby pri tvorbe návrhu zmien o úprave kompetencií zdravotných sestier myslel aj na úpravu ich platov. Už od januára bude totiž kvalifikovaná zdravotná sestra robiť množstvo úkonov, ktoré doteraz robil iba lekár, napríklad predpisovať recepty či zdravotnícke pomôcky.
STV: Sestry chcú od ministra viac pozornosti
Zdravotné sestry chcú od ministra zdravotníctva väčšiu pozornosť. Ich komora mu vyčíta, že sa nevenuje problému s nedostatkom personálu. Pred rokom mu zaslali návrhy na riešenie, dodnes podľa komory sestier nič neschválil. Ministerstvo zdravotníctva kritiku odmieta, intenzívne pracuje na opatreniach.
rádio Lumen: Na Slovensku chýba stále 12-tisíc zdravotných sestier
Na Slovensku chýba stále okolo 12-tisíc zdravotných sestier. Upozorňuje na to sesterská komora, ktorá tvrdí, že minister zdravotníctva za posledný rok neurobil nič pre to, aby bolo zdravotných sestier viac. Pritom už vlani ponúkla komora sestier desať riešení na navýšenie počtu sestier v systéme. Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že robí všetko pre zlepšenie ich podmienok. Nahrával Ján Heriban.
TV Markíza: Problémy sestier stále nevyriešili
"Príbuzní ich chodia kŕmiť či umývať. Aj pacienti na vlastnej koži cítia nedostatok zdravotných sestier v slovenských nemocniciach. Pritom sestry a pôrodné asistentky ešte pred rokom ministrovi Druckerovi navrhli, ako by mohol situáciu zlepšiť. Dodnes sa však zásadné zmeny neudiali. Najnovšie sestričky poslali odkaz celej vláde, aby sa politici prestali hašteriť a konečne riešili zúfalý stav na oddeleniach."
rádio Expres: Zdravotné sestry volajú na pomoc celú koalíciu
Ľudia by mali mať svojich lekárov bližšie. Kto ich ale bude ošetrovať, keď sestry bijú na poplach, že ich je stále menej? Na riešenie situácie vyzvali celú koalíciu. Pokračuje Mariana Tökölyová.
Tlačová konferencia: „Návrh opatrení SK SaPA pre riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii vo štvrtok 24. augusta 2017 v Bratislave vyzvali ministra zdravotníctva Tomáša Drucker, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Za posledný rok kompetentní pre slovenské sestry reálne nič nespravili
Bratislava 24. 8. 2017 – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už má rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, no k dnešnému dňu nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve. Predstavitelia komory preto vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
Za posledný rok kompetentní pre slovenské sestry reálne nič nespravili
Bratislava – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už má rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, no k dnešnému dňu nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve. Predstavitelia komory preto vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
Hospodárske noviny: Podpis sestier získa väčšiu váhu
Bratislava - Vyberanie kanyly zo žily, vyťahovanie stehov či upravovanie dávok liekov proti bolesti. Hoci sestry tieto úkony v niektorých prípadoch robia, ide o nelegálnu aktivitu, upozorňuje Milan Laurinc z komory sestier. Aj preto volajú po zmene. Príslušný zákon sa menil naposledy pred 13 rokmi. Ministerstvo zdravotníctva sa s ich požiadavkami čiastočne stotožnilo. Do pripomienkovania poslalo novelu, vďaka ktorej by od budúceho roka mohli sestry predpisovať zdravotné pomôcky.
TOPKY: Ďalšia zmena v zdravotníctve: Sestry by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky
BRATISLAVA - Sestry a pôrodné asistentky by od budúceho roka mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa mení aj právna norma o liekoch a pomôckach.
TA3: Posilnia im kompetencie
Sestry s pokročilou praxou zrejme budú môcť v priebehu budúceho roka predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, pôjde napríklad o podložky, plienky či náplasti. Ministerstvo zdravotníctva chce týmto krokom zjednodušiť systém poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Dôvodom zmeny je aj efektívnejšie využívanie finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Zatvorená kancelária komory v dňoch 25. - 28. augusta 2017
Vážení členovia, dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok 25. a v pondelok 28. augusta 2017 bude zatvorená kancelária Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov kancelárie. Naši zamestnanci sa Vám budú radi venovať v stredu 30. augusta 2017. Ďakujeme za porozumenie.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Návrh opatrení SK SaPA pre riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“
časopis Sestra: V zdravotníctve nie je všetko v poriadku
Zoznámte sa prosím. Šéfredaktorka časopisu Sestra sa rozprávala s aktívnou členkou Sekcie operačných sestier Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Evou Hulovou.
Vyšlo nové vydanie štvrťročného spravodajcu - Sestry východnej Európy
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že vyšlo už nové vydanie štvrťročného spravodajcu "Sestry východnej Európy", ktoré vydáva Centrum excelencie pre kontrolu tabaku.
OŠETRENIE V POHODLÍ DOMOVA? ADOS môžete využívať aj vy
Pri mnohých zdravotných problémoch majú pacienti možnosť požiadať o domácu ošetrovateľskú starostlivosť, kedy erudovaná zdravotná sestra prichádza ošetriť pacienta domov takým istým spôsobom, akým by bol ošetrený v ambulancii.
Sestričky v teréne sú profi šoférky aj psychologičky v jednom
Každý deň bez ohľadu na ročné obdobie a počasie vyráža do terénu šestica zdravotných sestier, aby sa postarali o chorých v ich domácom prostredí.
Zdravotnícke noviny: Inšpiruje nás Česko?
Vďaka schválenej novele zdravotným sestrám v Českej republike bude stačiť nižšie vzdelanie ako doteraz. Po novom im bude stačiť stredná zdravotnícka škola a rok vyššej odbornej školy. Navrhovaná zmena vo vzdelávaní sestier bude aktuálna od septembra. Bude sa týkať záujemcov o profesiu, ktorí začnú štúdium, aj tých, ktorí už študujú.
Zdravotnícke noviny: Je to práca, ktorú sestry vykonávali aj doteraz, takže nič navyše robiť nebudú
Európska komisia v roku 2012 vydala dokument eHealth Action Plan 2012- 2020 Innovative healthcare for the 21st century. Jedným z významov elektronickej zdravotnej dokumentácie je pri účinnom uplatnení presnejšie cielená, účinná a efektívna zdravotná starostlivosť, ktorá pomáha redukovať chyby a dĺžku hospitalizácie.
Zdravotnícke noviny: Sestry opäť upozorňujú na nedostatky DOS
Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Riešením je domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS).
Pracovné stretnutie k právnemu povedomiu sestier
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V. Vás srdečne pozývajú na pracovné stretnutie so sestrami a pôrodnými asistentkami Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 o 14:00 hod. v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.
TV Markíza: Kto nás doma ošetrí
Mokvajúce rany, zhubné nádory, bolestivé preležaniny. S tým všetkých sa denne stretávajú sestry, ktoré ošetrujú pacientov doma. Na starostlivosť po návrate z nemocnice má právo každý Slovák. Nie každý sa k nej však dostane.
Rozhlasová stanica Slovensko: Sestry chcú zmenu systému fungovania domáceho ošetrovania
Sestry, ktoré pracujú v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, žiadajú od ministerstva zdravotníctva prepracovať systém ich fungovania, aby pacient pri prepustení z nemocnice dostal informácie o tom, kam sa má obrátiť, ak potrebuje starostlivosť v domácom prostredí. Sestry by uvítali aj možnosť predpisovať napríklad plienky či obväzy. Ministerstvo zdravotníctva na zmenách pracuje a so zástupcami sestier pravidelne rokuje.
TASR: Sestry opäť vyzývajú na riešenie domácej starostlivosti o pacientov
Chcú, aby sa urýchlene prijala koncepcia jej rozvoja a financovania. Takúto požiadavku mali na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) už v marci.
denník SME: Sestry opäť vyzývajú na riešenie domácej starostlivosti o pacientov
BRATISLAVA. Sestry opätovne vyzývajú kompetentných, aby venovali pozornosť problematike ošetrovania pacientov v domácom prostredí. Chcú, aby sa urýchlene prijala koncepcia jej rozvoja a financovania. Takúto požiadavku mali na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru) už v marci.
rádio LUMEN: Domáca ošetrovateľská starostlivosť potrebuje viac peňazí
Domáca ošetrovateľská starostlivosť potrebuje viac peňazí aj koncepciu ďalšieho vývoja. Myslia si to zdravotné sestry, ktoré opätovne vyzývajú kompetentných, aby venovali pozornosť problematike ošetrovania pacientov v domácom prostredí. Zároveň žiadajú aj lepšie informácie pre pacientov, na koho a kde sa môžu obrátiť, ak po prepustení z nemocnice potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť.
STV: Na domáce ošetrovateľstvo ide málo peňazí
Domáce ošetrovateľstvo je na okraji záujmu, tvrdí to komora sestier. Ministerstvo zdravotníctva žiada, aby sa zmenil koncept starostlivosti o dlhodobo chorých. Sestier, ktoré pracujú v agentúrach domáceho ošetrovateľstva, je málo aj pre nízke platy. Malo by sa to zmeniť."
Pravda: Na ošetrovanie doma chýbajú zdravotné sestry
Tlačová konferencia: Nové výzvy a možnosti Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v starostlivosti o pacienta v domácom prostredí
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s predsedom Sekcie sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Jaroslavom Strakom a členkou výboru sekcie Bc. Zuzanou Maderovou vo štvrtok 20. júla 2017 na tlačovej konferencii informovali verejnosť o aktuálnej situácii v domácej ošetrovateľskej starostlivosť.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Umožnime chronickým pacientom, aby ich sestra mohla prísť ošetriť do domáceho prostredia
Bratislava 20. 7. 2017 – Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia. Riešením pre takýchto pacientov je domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS), ktorá však na Slovensku nie je dostatočne podporovaná a dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preto opätovne vyzýva kompetentných, aby urýchlene pripravili a prijali koncepciu rozvoja a financovania DOS, ktorá by mohla prispieť nielen k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov ale aj celkovo zefektívniť zdravotníctvo na Slovensku.
Umožnime chronickým pacientom, aby ich sestra mohla prísť ošetriť do domáceho prostredia
Bratislava – Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia. Riešením pre takýchto pacientov je domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS), ktorá však na Slovensku nie je dostatočne podporovaná a dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú. SK SaPA preto opätovne vyzýva kompetentných, aby urýchlene pripravili a prijali koncepciu rozvoja a financovania DOS, ktorá by mohla prispieť nielen k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov ale aj celkovo zefektívniť zdravotníctvo na Slovensku.
Podvihorlatské noviny: Biele srdce jedenástim sestrám
REGIÓN. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom (RK SaPA) ocenila za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii Bielym srdcom jedenásť sestier v kategórii "Sestra a pôrodná asistentka v praxi" a "Sestra a pôrodná asistentka - manažér".
denník Pravda: Mladé sestry nechcú robiť v nemocniciach
Záujem o štúdium ošetrovateľstva je, ale pracovať v slovenských nemocniciach nechce takmer nikto. Poukazuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že mladí majú v súčasnosti iné nároky, chcú vyššie platy, ale aj lepšie pracovné podmienky.
časopis Sestra: Medzinárodný deň pôrodných asistentiek na vedeckej konferencii
Hlavnými témami II. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek organizovanej Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene, mestom Zvolen a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaným pracoviskom bi. Sáry Salkaházi v Rožňave, bola matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek.
časopis Sestra: Sestry si vymieňali skúsenosti
V Bratislave 24. marca 2017 sa už po tretí raz konala celoslovenská konferencia sekcie sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Počet účastníkov presiahol číslo sto. Konferencie sa zúčastnili nielen námestníčky ošetrovateľskej starostlivosti a sestry manažérky, ale aj sestry pracujúce pri lôžku pacienta.
časopis Sestra: Prezidentkou sesterskej komory sa stala opäť Iveta Lazorová
28. - 29. apríla sa konal v Žiline v poradí už 17. snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, na ktorom sa zúčastnilo 212 delegátov z celého Slovenska. Tento snem bol výnimočný tým, že bol volebný. Mala sa ňom voliť zástupkyňa sestier na ďalšie štyri roky. O post prezidentky sa uchádzali dve kandidátky. Pôsobiaca Iveta Lazorová a jej protikandidátka, nová tvár, Mária Ivanova. 166 hlasov získala Iveta Lazorová, ktorá povedie komoru ďalšie štyri roky.
časopis Sestra: Biele srdcia pre najlepších
Pri príležitosti Svetového dňa sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) dňa 12. mája odovzdala významné ocenenia s názvom Biele srdce najlepším sestrám a pôrodným asistentkám.
TA3: Chýbajú zdravotné sestry
Školy vychovajú ročne vyše tisíc zdravotných sestier, 90 percent z nich sa ale po ukončení svojho štúdia tejto profesii na Slovensku nevenuje. Podľa sestier je dôvodov viacero, tým najdôležitejším je vraj plat.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému:„Nové výzvy a možnosti Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v starostlivosti o pacienta v domácom prostredí“
Zdravotnícke noviny: Sestry v dlhodobej starostlivosti: bojujme predovšetkým o život
Pomyselnému rebríčku ukazovateľov kvality starostlivosti roky kraľujú dekubity. Nečudo, nemilosrdne zrkadlia nedostatky v starostlivosti. Tento ukazovateľ má však obrovskú nevýhodu - možnosť ,,utajenia". Príbuzní dekubity často ani nevidia - málokedy sa zaujímajú o obsah pod úhľadným štvorcom gázy.
VIDEO Zdravotných sestier na Slovensku rapídne ubúda, hlavným dôvodom sú neprijateľné pracovné podmienky
BRATISLAVA - Záujem mladých vykonávať povolanie sestra v posledných rokoch podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek klesá.
Správy RTVS: V nemocniciach chýbajú sestry
V zdravotníctve chýbajú sestry a ošetrovatelia, upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Mladých ľudí od práce v nemocniciach neodrádza len nízky plat, ale často aj pracovné prostredie. Dôsledkom toho je, že v čase dovoleniek sa jedna sestra na oddelení stará aj o dvadsať pacientov.
rádio Lumen: Zdravotných sestier ubúda
Zdravotných sestier za posledné roky viac ubúda ako pribúda a absolventov toto zamestnanie neláka. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Dôvody vidí v nízkych platoch, ale aj v nevyhovujúcich podmienkach práce a v zlom stave nemocníc. Mladí absolventi preto odchádzajú za prácou do zahraničia, kde majú lepšie pracovné podmienky a vyššie ohodnotenie. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že o problémoch sestier vie, no na riešenie potrebuje viac času. Viac vie Ján Heriban."
TV JOJ: Bratislava: Máme málo mladých sestier
Ak vraj minister zdravotníctva nezačne konať, príde deň, kedy sa o pacientov nebude mať kto postarať. Tvrdí to komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo sa síce bráni, no čísla jednoznačne hovoria o tom, že záujem mladých o prácu v zdravotníctve je extrémne nízky."
TV Markíza: Sestry stále chýbajú
Majú druhé najhoršie platy v Únii, náročné pracovné podmienky a ako chcú počas štúdia praxovať, musia si za to niekedy aj zaplatiť. Zdravotné sestry hovoria, že sú na pokraji vyhynutia a minister Drucker s tým vraj nič nerobí.
Rozhlasová stanica FM: Záujem mladých ľudí o povolanie zdravotná sestra podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek klesá
Záujem mladých ľudí o povolanie zdravotná sestra podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek klesá. V zdravotníctve podľa komory chýba asi 12 000 sestier. Jej šéfka Iveta Lazorová vidí za tým nielen nízke platy sestier na Slovensku, ale aj zlé pracovné podmienky.
rádio Expres: Rozhovor s Ivetou Lazorovou
Pohne sa konečne po rokoch na pohľad zamrznutý konflikt medzi našimi sestričkami a štátom? Prečo mladých ľudí neláka štúdium ošetrovateľstva, kde viaznu rokovania sestier s ministerstvomzdravotníctva? O týchto témach sa teraz naživo porozprávame so šéfkou komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetou Lazorovou. Pani Lazorová, hovoríte o tom, že problémom u nás nie je zlé vzdelávanie, ale okrem zlých podmienok v nemocniciach a ambulanciách sú problémom aj nízke platy sestier. Môžeme si zhrnúť počty, koľko sestier a pôrodných asistentiek máme v systéme a koľko nám chýba a zároveň aké zvýšenie platu by podľa vás prilákalo do tohto systému viac sestier?"
rádio Expres: Nedostatok zdravotných sestier
Zo zdravotníctva nám vlani odišlo 1158 sestier a pôrodných asistentiek a do systému ich vstúpilo iba 408. Komora sestier opäť poukazuje na nevyhovujúce podmienky, v akých sestričkypracujú. Viac informácií má Tomáš Škarba.
Hospodárske noviny: Podľa komory u nás chýba 12-tisíc sestier
Bratislava - Záujem mladých vykonávať povolanie sestra v posledných rokoch podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek klesá. Jej šéfka Iveta Lazorová nevidí problém v tom, že by odbor nechceli študovať, ale že do slovenského zdravotníctva nakoniec pracovať nejdú.
Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízky plat, hrdzavé postele a plesnivé steny
Bratislava – Slovenské sestry majú po svojich kolegyniach z Maďarska najnižšie platy v Európskej únii. Znie to neuveriteľne, ale študent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku. Okrem nízkeho platu však mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú aj hrdzavé a nepolohovateľné postele, zatekajúce a plesnivé steny či korupcia v zdravotníctve.
Tlačová konferencia: Čo odrádza mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve?
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v stredu 12. júla 2017 v Bratislave informovali verejnosť o tom, čo odrádza mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízky plat, hrdzavé postele a plesnivé steny
Bratislava 12. 7. 2017 – Slovenské sestry majú po svojich kolegyniach z Maďarska najnižšie platy v Európskej únii. Znie to neuveriteľne, ale študent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku. Okrem nízkeho platu však mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú aj hrdzavé a nepolohovateľné postele, zatekajúce a plesnivé steny či korupcia v zdravotníctve.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Čo odrádza mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve?“
Hospodárske noviny: Sestrám by opäť mala stačiť stredná škola
Bratislava - Zdravotných sestier na Slovensku je málo, zhodujú sa zainteresovaní. Ale v názoroch na to, ako trend zvrátiť, sa rozchádzajú. Ministerstvo zdravotníctva analyzuje možnosť, že by sestry nepotrebovali vysokú školu. Ich profesijná komora sa zmäkčeniu pravidiel bráni.
Vyšlo nové júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo už v poradí tridsiate číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom nájdete príspevky venované slávnostnému oceňovaniu sestier a pôrodných asistentiek ocenením BIELE SRDCE na regionálnej úrovni, ale aj iné zaujímavé články.
Zdravotnícke noviny: Sestry protestujú, poslanci rokovali o ich vzdelávaní bez nich
Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa nepáči, že nedostali pozvánku na pracovné stretnutie na júnovom výbore pre zdravotníctvo, na ktorom sa mala riešiť budúcnosť vzdelávania sestier na Slovensku. Pracovné stretnutie zvolal predseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 3/2017
Oceňovanie Biele srdce 2017 v RK SaP Galanta
Dňa 21.6.2017 oceňovala RK SaPA Galanta svoje členky ocenením Biele srdce, ktoré sa konalo v Šali v Mestkom dome kultúry. Tohto roku sme dostali návrhy iba v kategórii sestra z praxe.
Moje zdravie: ZDRAVOTNÁ SESTRA A OŠETROVATEĽKA
Zásluhu na tom, že sa z práce zdravotnej sestry či ošetrovateľky stala odborná činnosť a postupne aj profesia, má Angličanka Florence Nightingaleová. Dovtedy to bola charitatívna aktivita, ktorá bola priamo prepojená s poslaním mníšskych rádov. V takejto laickej podobe bolo jej primárnou náplňou uspokojovanie najzákladnejších potrieb pacientov, pokoj, strava a tekutiny, prípadne utišovanie bolesti...
Vzdravotnictve: Politici rozhodujú o vzdelávaní sestier bez nich a za zatvorenými dverami
Politici chcú rozhodovať o vzdelávaní sestier bez nich za zatvorenými dverami. Upozornila na to vo štvrtok Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).
denník Pravda: Zdravotné sestry s titulom alebo bez?
Klasická sestra, ktorú poznáme spred 15 rokov, alebo študovaná manažérka? Dilema, ktorú sa posledné mesiace snaží rozlúsknuť ministerstvo zdravotníctva, riaditelia nemocníc, lekári v ambulanciách, ale aj samotné sestry. Dohadujú sa na tom, či vrátiť výučbu späť na stredné odborné zdravotnícke školy. Zatiaľ nedošli ani ku kompromisu.
Zrada na sestry: Politici rokujú o vzdelávaní sestier bez nich za zatvorenými dverami
Bratislava – V Národnej rade Slovenskej republiky od 12.00 hod. zasadá komisia, ktorá má navrhnúť budúcnosť vzdelávania sestier na Slovensku bez toho, aby na pracovné stretnutie boli pozvaní oficiálni zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek, čo pripomína „Mníchovskú zradu“. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, aby na pôde parlamentu zabezpečil názorovú pluralitu a umožnil tak, aby sa k problematike vzdelávania sestier mohli vyjadriť v prvom rade samotné sestry.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Zrada na sestry: Politici rokujú o vzdelávaní sestier bez nich za zatvorenými dverami
Bratislava – V Národnej rade Slovenskej republiky od 12.00 hod. zasadá komisia, ktorá má navrhnúť budúcnosť vzdelávania sestier na Slovensku bez toho, aby na pracovné stretnutie boli pozvaní oficiálni zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek, čo pripomína „Mníchovskú zradu“. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, aby na pôde parlamentu zabezpečil názorovú pluralitu a umožnil tak, aby sa k problematike vzdelávania sestier mohli vyjadriť v prvom rade samotné sestry.
Ocenenie Biele srdce získalo až päř sestier z NsP Prievidza
Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získalo šesť sestier z prievidzského regiónu, pričom päť ocenených sestier pracuje v NsP Prievidza.
Deň sestier – RK SaPA v Prešove
Prešov - V mesiaci máj sa konal v Prešove v estrádnej sále DK ROH slávnostný seminár pri príležitosti Dňa sestier, ktorý bol spojený s udeľovaním ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. Seminár organizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, ktorá s potešením privítala 140 účastníkov – sestier.
Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
TLAČOVÁ SPRÁVA: Odborníci na ošetrovateľstvo: Pacienta vieme diagnostikovať a nastaviť mu liečbu, ale počas doliečovania ho nechávame takmer samého v rozpadnutých posteliach
Bratislava 16. 6. 2017 – Systém zdravotnej starosti je na Slovensku zameraný predovšetkým na diagnostiku a operačné zákroky, ale význam ošetrovateľstva sa často krát podceňuje a tak pacienti ležia na zastaraných a nepohodlných posteliach, nemá ich kto nakŕmiť či dostatočne im preväzovať rany. Upozornili na to odborníci na jubilejnej X. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa v dňoch 15. - 16. júna 2017 konala v Bratislave.
Odborníci na ošetrovateľstvo: Pacienta vieme diagnostikovať a nastaviť mu liečbu, ale počas doliečovania ho nechávame takmer samého v rozpadnutých posteliach
Bratislava – Systém zdravotnej starosti je na Slovensku zameraný predovšetkým na diagnostiku a operačné zákroky, ale význam ošetrovateľstva sa často krát podceňuje a tak pacienti ležia na zastaraných a nepohodlných posteliach, nemá ich kto nakŕmiť či dostatočne im preväzovať rany. Upozornili na to odborníci na jubilejnej X. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa v dňoch 15. - 16. júna 2017 konala v Bratislave.
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Bratislava - V hoteli Tatra sa vo štvrtok 15. júna 2017 začala jubilejná X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Sestry zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Srbska budú počas dvoch dní diskutovať na odbornom podujatí, ktoré organizuje Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
ZDRAVOTNÁ SESTRA Z LEKÁROV BEZ HRANÍC JITKA KOSÍKOVÁ: Prekvapila ma vysoká detská úmrtnosť
Pôsobí v Lekároch bez hraníc, dlhšie cítila, že by mala odísť z nemocnice, a po druhej misii tak urobila. Nevníma veľký rozdiel medzi sestrami v Česku a na misiách.
Televízia Markíza, Reflex: Zdravotná sestra
Musia byť nonstop nablízku pacientom, malým deťom, starkým či rôzne zdravotne postihnutým. Nezaobídu sa bez nich nemocnice, domovy sociálnych služieb ani hospice. Musia utešovať, správne dávkovať lieky, organizovať ambulancie aj celé oddelenia, dvíhať omnoho ťažších pacientov než sú ony samy. A to všetko za neúctivý a nedôstojný plat. Napriek tomu sa nájdu zdravotné sestry, ktoré toto všetko trpia, lebo svoju prácu milujú. Zdravotná sestra z našej nasledujúcej reportáže to ťahá už 34 rokov.
Slovenka: Bradatá sestrička
Bol jediným vyznamenaným mužom na jubilejnom desiatom ročníku odovzdávania krásnych ocenení s ľudským posolstvom - Biele srdce. Mužov s povolaním zdravotná sestra je pramálo, no PETROVI BRUCHALOVI toto poslanie učarovalo. Na otázku, ako ho oslovujú pacienti, s úsmevom odpovedal: ,,Sestrička, niekedy aj pán doktor... Už nevysvetľujem tie rozdiely..."
Regionálna komora vo Zvolene ocenila Bielym srdcom 7 sestier z regiónu Zvolen
Zvolen - Ako každoročne Regionálna komora SK SaPA vo Zvolene organizovala slávnostný seminár z príležitosti Medzinárodného dňa sestier na počesť žene, zakladateľke moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingalovej. Podujatie, ktoré je spojené so vzdaním úcty a odovzdávaním ocenenia Biele srdce, sa konalo 17.5.2017 o 14,00 v priestoroch Obvodného úradu mesta Zvolen.
Dekanka Fakulty zdravotníckych odborov prof. A. Eliášová získala prestížne ocenenie
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila na celonárodnej úrovni tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek. Mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva získala dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
Zdravotná sestra z "úrazovky": Musíme ísť ďalej, aby sme pomohli ďalším
Najhoršie je, že vidíte, ako človek stratí z plného zdravia úplne všetko, hovorí v rozhovore pre Košický večer zdravotná sestra Jana Fabianová. Pracuje na ambulancii Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Nedávno sa stala jednou z 31 ocenených sestier, ktoré získali Biele srdce na republikovej úrovni. Cenu dostala za kategóriu Sestra v praxi. Popri práci sa venuje výučbe budúcich zdravotných sestier.
Odovzdávanie ocenenia Biele srdce
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľovala v Košiciach ocenenie Biele srdce. Viac než 2 desiatky sestier v kategóriách sestra v praxi, sestra pedagóg a sestra manažér získali šperk v tvare srdca. Odovzdala im ich prezidentka komory Iveta Lazorová. Na podujatí nechýbala kolegyňa Mária Čigášová.
RK Rožňava oceňovala zaslúžilých členov
Rožňava - V piatok 26. mája sa v priestoroch historickej rožňavskej radnice konal 13. ročník Odborného zdravotníckeho seminára spojeného s oceňovaním vybraných sestričiek. Podujatia pripravila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Rožňave v spolupráci s Regionálnou komorou medicínsko–technických pracovníkov, Nemocnice sv. Barbory a Mestom Rožňava.
Lekári, sestry, pacienti – všetci sú jeden tím
Poskytovať maximum možných a vhodných výkonov zdravotnej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí – to je smerovanie vyspelých krajín. Aj na Slovensku sa od roku 1994 rozvíja systém agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).
Medzinárodný deň sestier v Banskej Bystrici
Banská Bystrica - Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Banskej Bystrici (RK SaPA BB) zorganizovala prvýkrát samostatne slávnostný seminár na regionálnej úrovni pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Seminár sa konal 19.5.2017 v konferenčnej sále DC Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica a bol spojený s ocenením „Biele srdce“. Téma medzinárodného dňa sestier vyhlásená ICN na rok 2017: Ošetrovateľstvo: hlas v popredí – dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Ocenená zdravotná sestra: Väčšinou nás vnímajú len ako doplnky k lekárovi
BOJNICE. V Bojniciach oceňovali zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Biele srdce symbolizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, vlastnosti, ktoré sú späté s vykonávaním tejto profesie, ktorá je viac poslaním.
Ich práca neunikla pozornosti: Tieto sestričky sa dočkali prestížnej pocty!
Práca zdravotných sestier je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Táto práca určite nepatrí medzi tie, o ktorých by sa dalo povedať, že sú jednoduché. O to viac obdivu patrí tým sestrám, ktoré ju vykonávajú dlhé roky. Práve také dve sestry z nášho regiónu sa dočkali prestížnej pocty.
Uctili si ich obetavú prácu: V Rožňave sa konal deň sestier, FOTO
V piatok, 26. mája sa v priestoroch historickej rožňavskej radnice konal 14. ročník Odborného zdravotníckeho seminára spojeného s oceňovaním vybraných sestričiek. Podujatia pripravila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Rožňave v spolupráci s Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Nemocnice sv. Barbory a Mestom Rožňava.
BIELE SRDCE pre košické sestry
Tri košické zdravotné sestry, ktoré povyšujú svoju prácu na poslanie, získali ocenenie Biele srdce. V Bratislave tento mesiac ocenili 31 nominovaných slovenských sestier. Je to poďakovanie za starostlivosť, vedomosti, ale aj humanitu, čím odmeňuje svoje členky Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Vyšlo nové májové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo májové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré je venované slávnostnému oceňovaniu sestier a pôrodných asistentiek ocenením BIELE SRDCE na celoslovenskej úrovni pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.
Dekanka Fakulty zdravotníckych odborov získala prestížne ocenenie
Mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva získala dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
Tatry sestrám 2017
Poprad - Dňa 19.5.2017 sa v priestoroch kinosály Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci konal slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
Odovzdali osem ocenení Biele srdce
Minulý piatok v kinosále Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry udelila osem ocenení Bieleho srdca. Udialo sa tak počas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateľstva Tatry sestrám. Základným kritériom pre zisk tohto najvyššieho ocenenia za rozvoj ošetrovateľstva, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je humanita, ľudskosť, etika a láska k trpiacim.
V Prievidzi počas MDS ocenili 6 sestier
Prievidza - Dňa 18.5.2017 sa v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi uskutočnili deň sestier. Slávnostného dňa sa okrem prítomných sestier a pôrodných asistentiek, pozvaných hostí, zúčastnila prezidentka SK SaPA Mgr Iveta Lazorová, dipl. p. a., či námestník NsP MUDr. Jozefom Kubíkom v zastúpení riaditeľ NsP Bojnice.
Medzinárodný deň sestier v Komárne
Komárno - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek dňa 18.5.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v sále Matice slovenskej v Komárne organizovala odborný seminár.
Za Ošetrovateľské centrum si cenu prevzali Zuzana Fabianová, Alena Mochnáčová a Gabriela Hrisenková
Aj tento rok totiž Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie. V sedemnástom ročníku bola po prvý raz udelená aj Cena za sociálne inovácie.
Deň sestier v Starej Ľubovni
Stará Ľubovňa - Dňa 15. mája 2017 zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, n.o. slávnostný odborný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si celý svet pripomína 12. mája. V tento deň si pripomíname dôležitosť poslania sestier a ich význam pre spoločnosť.
Zdravotníčkam udelili prestížne ocenenie
KOMÁRNO. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na celonárodnej úrovni ocenila tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia Biele srdce sa uskutočnilo 12. mája pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Biele srdcia aj do Bojníc
Vo štvrtok 18. mája 2017 sa v priestoroch bojnického hotela Slávia konalo slávnostné stretnutie sestier pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Na podujatí bolo za svoju prácu ocenených Bielym srdcom šesť sestier, z toho päť z bojnickej nemocnice.
Biele srdce na regionálnej úrovni už aj v Bánovciach nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou - Slávnostného oceňovania na regionálnej úrovni sa dočkali aj sestry a pôrodné asistetnky z Bánoviec nad Bebravou. RK SaPA Bánovce nad Bebravou dňa 11. mája 2017 v priestoroch 3. súkromnej nemocnice po prvý krát organizovali odborný seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia Biele srdce.
RK SaPA vo Svidníku udelila ocenenie BIELE SRDCE 11 sestrám
Svidník - Aj v tomto rokou Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek vo Svidníku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier organizovala odbornospoločenské podujatie, v rámci ktorého dňa 11. mája 2017 vo Svidníku udelila ocenenie BIELE SRDCE deviatim sestrám z praxe a dvom za dlhodobú aktívnu činnosť.
RK SaPA Martin: Biele srdce sa znova zaskvelo
Martin - Príležitostí pripomenúť spoločnosti, aká rozsiahla a dôležitá je práca sestry, nikdy nie je dosť. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tak robí každoročne na Medzinárodný deň sestier udeľovaním ceny Biele srdce.
Komárňanská nemocnica si uctila prácu sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier
Všeobecná nemocnica Komárno v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Komárne, 18. mája 2017, na počesť Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa konal 12. mája, uctila povolanie sestier a pôrodných asistentiek z celého komárňanského okresu.
Najväčším ocenením pre zdravotnú sestru je spokojný a vyliečený pacient
MARTIN. Tri zdravotné sestry z Univerzitnej nemocnice Martin získali ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek. Je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Týmto uznaním sa tak môže pýšiť Marta Kantárová, Elena Venényová, ako aj Ľuba Valková a na nedávnej konferencií pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si ho prevzali z rúk medicínskeho riaditeľa martinskej nemocnice Dalibora Murgaša.
V Nemocnici Košice-Šaca si v piatok uctili prácu zdravotných sestier. Ocenenie Biele srdce si odniesli 4 zdravotné sestry
12. máj je Medzinárodným dňom sestier a pôrodných asistentiek. Vedenie nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III. udelili ocenenie Biele srdce tento rok až štyrom zdravotným sestrám. Pripomenuli si tak dôležitosť povolania sestier nielen Nemocnice Košice-Šaca, ale celého sveta.
Sestry v nemocniciach chcú ochranku. Na urgentoch sa nevyhnú ani kopancom
Hrozba vyššieho trestu za napadnutie zdravotníka počas výkonu práce sčasti na agresívnych pacientov zaberá, poukazujú záchranári i sestry. Osveta medzi ľuďmi je ale podľa nich naďalej potrebná, upozorňujú, že môže ísť o dozvuky mediálnej kampane.
Sestry dostali Biele srdcia
ZVOLEN. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila na celonárodnej úrovni 31 sestier a pôrodných asistentiek. Ocenením Biele srdce sa chce komora poďakovať všetkým sestrám na Slovensku za ich prácu.
Najväčším ocenením pre sestru je spokojný a vyliečený pacient
MARTIN. Tri zdravotné sestry z Univerzitnej nemocnice Martin získali ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek. Je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Týmto uznaním sa tak môže pýšiť Marta Kantárová, Elena Venényová, ako aj Ľuba Valková a na nedávnej konferencií pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si ho prevzali z rúk medicínskeho riaditeľa martinskej nemocnice Dalibora Murgaša.
Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach
Ocenené sestry v relácii televízie LUX
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa s ocenenými sestrami Mgr. Martinou Didekovou a doc. PhDr. Annou Murgovou, PhD. v utorok 16. mája 2017 zúčastnili diskusnej relácie Doma je doma v televízii LUX.
Pozdravný list ministra k Medzinárodnému dňu sestier
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek prijala pozdravný list ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera k Medzinárodnému dňu sestier.
Tlačová správa EFN k Medzinárodnému dňu sestier
Brusel - Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier EFN vyzýva vlády jednotlivých krajín, aby kvôli úspore finančných prostriedkov PRESTALI s degradáciou sestier a ohrozovaním životov občanov!
Medzinárodný deň sestier medzi prvými oslávili v regionálnej komore Nitra
Nitra - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Nitre bola jednou z prvých regionálnych komôr, ktorá tento rok zorganizovala odborné podujatie pri príležitosti Medzinárodného daň sestier. Slávnostný seminár sa uskutočnil v utorok 9. mája 2017 v Nitre a zúčastnila sa ho aj členka Rady SK SaPA PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Obetavá práca sestričky Valérie neostala bez povšimnutia: Získala prestížne ocenenie!
Sestre Valérii Toporcerovej zo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči bolo Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek odovzdané prestížne ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni. Pani Valéria pracuje v levočskej nemocnici už 37 rokov.
Korzár: Biele srdce má sestra z úrazovky
KOŠICE. Prestížnu cenu Biele srdce, ktorá sa dáva zdravotným sestrám za starostlivosť, vedomosť a humanitu, dostala aj sestra z Košíc. Jana Fabiánová, ktorá pracuje na ambulancii Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, sa tak stala jednou z 31 ocenených. Cenu dostala za kategóriu Sestra v praxi. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Tlačová konferencia: Novinárov sme informovali o podujatí BIELE SRDCE
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členom Prezídia a Rady komory PhDr. Milanom Laurincom, PhD. v piatok 12. mája 2017 informovali novinárov o podujatí BIELE SRDCE. Na tlačovej konferencii sa zúčastnila taktiež laureátka Mimoriadneho ocenenia Biele srdce Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., ako aj viaceré ocenené sestry a pôrodné asistentky.
SK SaPA slávnostne udelila 31 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava – SK SaPA pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila tridsať jeden sestier a pôrodných asistentiek. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Saffron 12. mája 2017 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Sestra levočskej nemocnice získala prestížne ocenenie BIELE SRDCE na republikovej úrovni
Sestre Valérii Toporcerovej zo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL, bolo v piatok, 12. mája 2017, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) odovzdané prestížne ocenenie BIELE SRDCE na republikovej úrovni. Pani Valéria Toporcerová pracuje v levočskej nemocnici už 37 rokov a za jej dlhoročnú obetavú prácu sestryv diabetologickej ambulancii, ochotnú implementovať nové liečebné metódy a postupy v diabetológii do praxe si toto nádherné ocenenie zaslúži.
Slovenka: Biele srdcia bijú pre všetkých pacientov
Tridsať sestier a pôrodných asistentiek a jeden ,,brat" tentoraz nechali anjelské bielo-modré nemocničné uniformy doma a prišli v gala... Žiarili a srdečné úsmevy rozdávali na všetky strany, veď mali svoj veľký deň. Už po desiaty raz Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripravila slávnostné odovzdávanie ocenenia s poetickým názvom Biele srdce, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2017 v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v rámci Medzinárodného dňa sestier.
VYJADRENIE pre TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej Bratislava 15. 5. 2017
Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť: V Bratislave ocenili zdravotné sestry
Za posledné roky sa v zdravotníctve zmenili hlavne pacienti. Je ich oveľa viac a sú menej empatickí voči druhým. Aj preto je pre zdravotné sestry vzácne, ak im pacient povie: Ďakujem.
denník Pravda: Povolanie sestry učí pokore
Je považovaná za nestorku ošetrovateľstva na Slovensku, stála pri jeho zrode, roky ho skvalitňovala. Profesorka Anna Eliašová začínala ako pôrodná asistentka, dnes je dekankou Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Fakultu, ako hovorí, vybudovala na zelenej lúke. Anna Eliašová v Prešove stretla svoju životnú lásku manžela Ladislava. Narodili sa im dve dcéry. Po splnení si rodičovských povinností jej kroky viedli na zdravotnícku školu do Prešova, kde začala učiť a neskôr školu viedla. "Od roku 1975 som celý profesijný život zasvätila vzdelávaniu," spomína. Riaditeľkou strednej školy bola jedenásť rokov, od roku 2002 pod jej vedením vznikla na Prešovskej univerzite fakulta zdravotníckych odborov.
denník Pravda: Srdce za starostlivosť a ľudskosť
Za posledné roky sa v zdravotníctve zmenili hlavne pacienti. Je ich oveľa viac a sú menej empatickí voči druhým. Aj preto je pre zdravotné sestry vzácne, ak im pacient povie: Ďakujem. Zdravotníčky a zdravotníci, ktorí o takéto slová stoja a v práci nechali svoje srdce, si včera v bratislavskom hoteli Saffron prevzali ocenenie s príznačným názvom Biele srdce. Denník Pravda bol mediálnym partnerom tejto udalosti, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa sestier (12. máj).
Galavečer Biele srdce: Ocenili sa zdravotné sestričky i pôrodné asistentky
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier na celonárodnej úrovni ocenila 31 sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA slávnostne udelila 31 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 12. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila tridsať jeden sestier a pôrodných asistentiek. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Saffron 12. mája 2017 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Zdravotné sestry dnes medzi sebou ocenili tie najlepšie Bielym srdcom
Tri desiatky sestier si dnes prevzali v Bratislave ocenenie Biele srdce, ktoré je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Slovenská komora sestier a pôrodných ...
SK SaPA udelila 31 sestrám ocenenie Biele srdce
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. mája) na celonárodnej úrovni ocenila 31 sestier a pôrodných asistentiek. Desiaty ročník slávnostného odovzdávania ocenenia Biele srdce sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
rádio Expres: Zdravotné sestry naďalej upozorňujú, že v systéme ich je málo
Zdravotné sestry naďalej upozorňujú, že v systéme ich je málo. Pod záštitou prezidenta Andreja Kisku udelí dnes popoludní Komore sestier ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Opäť Tomáš Škarba.
Medzinárodný deň sestier je spomienkou na narodenie Florence Nightingalovej
Zdravotné sestry po celom svete dnes oslavujú svoj sviatok. Slávi sa ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingalovej z Británie. Na Slovensku sa zaužíval aj názov Medzinárodný deň ošetrovateľstva.
Biele srdcia získali sestry z bánovskej nemocnice
NEMOCNICA Bánovce zažila výnimočný deň. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli ocenené sestry, ktoré svoj život zasvätili ošetrovateľskej práci. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila prestížnou cenou Biele srdce zdravotné sestry z NEMOCNICE Bánovce, 3. súkromnej nemocnice, ktorá je členom skupiny AGEL. Včera 11. mája si ho prevzali Anna Amerštainová vrchná sestra a Anna Filinová sestra gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia.
denník Pravda: Komora ocení 31 sestier
Šperk v tvare srdcaa le aj finančnú odmenu získa 31 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie Biele srdce im za starostlivosť a ľudskosť k pacientom i obetavú prácu rozdajú zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Denník Pravda je mediálnym partnerom tejto akcie ktorá sa uskutočňuje každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj).
Pluska.sk: Kiska prekvapil. Veľké slová chvály na adresu Ficovho ministra: Robí správne kroky
Prezident Andrej Kiska prijal laureátov ocenenia Biele srdce a pri tejto príležitosti vyzdvihol náročnosť práce sestier a pôrodných asistentiek. Pochvala sa však ušla aj šéfovi zdravotníctvaTomášovi Druckerovi (nominant Smer-SD).
Pravda.sk: Andrej Kiska prijal laureátov ocenenia Biele srdce
Prezident SR Andrej Kiska prijal dnes laureátov ocenenia Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).
TASR: Prezident A.Kiska si cení prácu sestier a váži si ich úsmev
Šéfka sesterskej komory Iveta Lazorová počas prijatia u prezidenta povedala, že tieto ženy robia veľa, často bez uznania a aj preto sú vyčerpané.
televízia TA3: Sestry s Bielym srdcom
Prezident Andrej Kiska osobne poďakoval zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám za ich dobre odvedenú prácu. Hlava štátu sa v Prezidentskom paláci stretla s tridsiatimi z nich, ktoré si v piatok prevezmú ocenenie Biele srdce.
rádio Lumen: Prezident prijal laureátov ocenenia Biele srdce
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal laureátov ocenenia Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Hlava štátu vyzdvihla náročnosť ich práce. Prezident poznamenal, že slovenské zdravotníctvo potrebuje zmenu a je rád, že zdravotníctvo sa po rokoch dostalo do priorít vlády. Ako prezident dodal, minister zdravotníctva Tomáš Drucker má stále jeho podporu a verí, že kroky, ktoré šéf rezortu robí, sú správne a onedlho uvidíme výsledky.
Prezident Kiska prijal držiteľky ocenenia Biele srdce
Bratislava - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok 11. mája 2017 v Prezidentskom paláci prijal sestry a pôrodné asistentky, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 12. mája udelí významné ocenenie Biele srdce. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 12. mája 2017 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. mája) dovoľuje pozvať na: „10. ročník odovzdávania ocenenia BIELE SRDCE“
TASR: Prácu zdravotných sestier opäť ocenia Bielym srdcom
Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. 5.) ocení 31 z nich za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Desiaty ročník slávnostného odovzdávania sa uskutoční v piatok 12. mája pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Deň predtým by mal ocenené prijať v Prezidentskom paláci.
Pravda: Komora ocení 31 sestier
Šperk v tvare srdca, ale aj finančnú odmenu získa 31 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie Biele srdce im za starostlivosť a ľudskosť k pacientom i obetavú prácu rozdajú zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Denník Pravda je mediálnym partnerom tejto akcie, ktorá sa uskutočňuje každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj).
Tlačová správa: SK SaPA udelí 31 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava 8. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) aj v tomto roku ocení tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 12. mája 2017 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA udelí 31 sestrám ocenenie Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) aj v tomto roku ocení tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 12. mája 2017 pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
TA3: Nové kategórie sestier
Akútny nedostatok zdravotných sestier má v Česku vyriešiť legislatívna úprava ich povinného vzdelania. Sestry budú môcť vykonávať svoju profesiu aj bez toho, aby dokončili bakalárske štúdium. Zmeny vo vzdelávaní sestier sú pripravované aj u nás, vzniknú by mali tri nové kategórie sestier. Podrobnosti ale ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neprezradilo.
STV 1: Nedostatok sestier má vyriešiť zmena výučby
Nedostatok zdravotných sestier má v Česku vyriešiť nová motivácia. Po novom nemusia mať vysokoškolské vzdelanie. Stačí stredná zdravotnícka škola a rok vyššej odbornej školy. Novinka tam však narazila na kritiku. Slovenský minister zdravotníctva Tomáš Drucker zvažuje rovnako zmenu vzdelávania. Ako prvý krok však príde úprava kompetencií sestier.
Medzinárodný deň sestier 12. máj
Bratislava - Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej. ICN v tomto roku vyhlásila pre medzinárodný deň sestier heslo: Sestry: Hlas v popredí, dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky sú pripravené starať sa o ženy a ich bábätká aj v domácnostiach
Zvolen 5. 5. 2017 – Pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať rodičkám kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred aj po pôrode, ako to ženy v dnešnej dobe požadujú. Majú však podmienku, aby mali mamičky túto starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia tak, ako je to bežné v zahraničí. Vyplynulo to z 2. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek,“ ktorá sa v dňoch 4. – 5. mája 2017 konala vo Zvolene pod záštitou primátorky Mesta Zvolen.
Tlačová konferencia: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek
Zvolen - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v piatok 5. mája 2017 vo Zvolene zúčastnila 2. vedeckej konferencii pôrodných asistentiek s názvom Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek, ktorú SK SaPA organizovala v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi v Rožňave, mestom Zvolen a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene.
Pozvánka na slávnostný seminár BIELE SRDCE v Banskej Bystrici
Banská Bystrica - RK SaPA so sídlom v Banskej Bystrici pozýva členky na slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE, ktorý sa uskutoční v piatok 19. mája 2017 o 9.00 hod. v Banskej Bystrici.
Záujem o pôrodné asistentky v domácnostiach stúpa, poisťovne to ale nehradia
Pôrodné asistentky dnes vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a ambulanciách gynekológov, čo má za následok aj pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky.
KONFERENCIA: Záujem o pôrodné asistentky v domácnostiach stúpa
Na Slovensku sa nedarí dosiahnuť dohodu, aby ich práca bola hradená z verejného zdravotného poistenia, zhodli sa na tom účastníčky druhej vedeckej konferencie pôrodných asistentiek.
Tatry sestrám 2017
Vysoké Tatry - Regionálna komora Vysoké Tatry oznamuje, že slávnostný seminár TATRY SESTRÁM 2017 pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier sa uskutoční dňa 19. mája 2017 v kinosále Šrobárovho ústavu DTaRCH v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
VYJADRENIE pre agentúru TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej Bratislava 4. 5. 2017
Vyšlo nové aprílové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - V aktuálnom čísle informačného bulletinu nájdete informácie z volebného Snemu SK SaPA, ale aj rozhovor s novou hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo.
Aktuality.sk: Muž pracuje ako zdravotná sestra. Vyjadril sa k budúcnosti na Slovensku
Pred viac rokom sa zapojil do hromadných výpovedí. To, že tak urobil, spätne neľutuje. Zdravotný brat František Naňo. Je koniec januára 2016 a František Naňo práve kreslí hrubú čiaru sa svojou prácou vo Fakultnej nemocnici Trnava. So stovkami zdravotných sestier po celom Slovensku sa zapojil do hromadných výpovedí. Nesúhlasili so zákonom o odmeňovaní. Na rozdiel od viacerých kolegýň, vo výpovedi aj zotrval. Plány mal viac-menej jasné. Zo Švajčiarska dostal pracovnú ponuku a začal si vybavovať potrebné náležitosti. Odvtedy prešiel viac ako rok a s Františkom Naňom sa stretávame opäť, na Slovensku. Domovinu zatiaľ neopustil, len trnavskú nemocnicu vymenil za nemocnicu v hlavnom meste.
denník SME: Komoru sestier povedie naďalej Iveta Lazorová
Do funkcie prezidentky stavovskej organizácie ju opätovne zvolili na sobotňajšom zasadnutí celoslovenského snemu komory v Žiline, Lazorovej dalo hlas 166 z 209 delegátok.
STV: Sestry bude ďalej zastupovať Iveta Lazorová
Iveta Lazorová povedie Komoru sestier a pôrodných asistentiek aj v nasledujúcich štyroch rokoch. Na sneme komory v Žiline získala stošesťdesiatšesť z dvestodeväť platných hlasov delegátov. Po sneme staronová prezidentka pomenovala aj priority, ktorým sa chce komora venovať v najbližšom období.
rádio LUMEN: Staronová prezidentka komory sestier
Prezidentkou slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek bude na najbližšie 4 roky opäť Iveta Lazorová. Do funkcie ju zvolili delegátky na dvojdňovom sneme v Žiline. Za hlavné dôvody nespokojnosti sestier a pôrodných asistentiek považuje nízku mzdu, prepracovanosť a minimálnu podporu zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní.
denník Pravda: Lazorová chce pokračovať v nastavenej stratégii
Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek aj najbližšie štyri roky povedie Iveta Lazorová. Do funkcie ju opätovne zvolili na sobotňajšom zasadnutí celoslovenského snemu komory v Žiline. Lazorovej dalo hlas 166 z 209 hlasujúcich delegátok. Staronová prezidentka chce rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi, komoru aktívnejšie zapájať do projektov ministerstva zdravotníctva a tiež motivovať mladé sestry, aby viac pracovali v prospech komory.
VYHLÁSENIE
VYHLÁSENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k článku Filipa Domoveca z denníka Plus JEDEN DEŇ: Špinavosti okolo voľby novej šéfky komory sestier: Na dôležitý snem vraj nahnali len vyvolených! Bratislava 1. 5. 2017
Tlačová konferencia: Prezidentka Iveta Lazorová predstavila svoju víziu na najbližšie štyri roky
Žilina - Členovia Prezídia a Rady SK SaPA na tlačovej konferencii v sobotu 29. apríla 2017 v Žiline informovali novinárov o výsledkoch volebného Snemu komory. Staronová prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. verejnosti prezentovala svoje najbližšie ciele a plány do nadchádzajúcich štyroch rokoch, vrátane riešenia aktuálnych problémov, ktoré v súčasnosti trápia slovenské sestry a pôrodné asistentky.
Stanovisko pre TA3
STANOVISKO Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky televízie TA3 Lenky Ježovej Bratislava 30. 4. 2017
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 2/2017
TLAČOVÁ SPRÁVA: Prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je na najbližšie štyri roky Iveta Lazorová
Žilina 29. 4. 2017 – Funkciu prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) bude počas najbližších štyroch rokoch zastávať opätovne Iveta Lazorová. Rozhodli o tom delegáti na 17. Sneme, ktorý sa v dňoch 28. – 29. apríla 2017 konal v Žiline. Vyhlásenie výsledkov sprevádzal standing ovation (potlesk postojačky) v plnej sále, čo sa doteraz nikdy neudialo.
Prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je na najbližšie štyri roky Iveta Lazorová
Žilina – Funkciu prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) bude počas najbližších štyroch rokoch zastávať opätovne Iveta Lazorová. Rozhodli o tom delegáti na 17. Sneme, ktorý sa v dňoch 28. – 29. apríla 2017 konal v Žiline. Vyhlásenie výsledkov sprevádzal standing ovation (potlesk postojačky) v plnej sále, čo sa doteraz nikdy neudialo.
VYJADRENIE pre agentúru SITA
VYJADRENIESlovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA
V Žiline sa koná 17. Snem SK SaPA
Žilina – Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v piatok 28. apríla 2017 v Žiline otvorila 17. Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Tohtoročný snem je o to viac výnimočný, že sa na ňom bude voliť prezident, ktorý povedie komoru na ďalšie štyri roky.
Názor: Sestry majú obrovský odborný potenciál
dipl. s. Narodila sa v roku 1960 v Ružomberku. Po ukončení SZŠ v odbore detská sestra, sa na dlhých 20 rokov zamestnala v NsP F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici na JIS infekčného oddelenia, kde 3 roky zastávala funkciu staničnej sestry. V rokoch 1997 - 1999 pracovala v Nemocnici Zdravie, a. s., Puchov na úseku anestéziológie, zdravotnej záchrannej služby, v algéziologickej ambulanci a na JIS chirurgického oddelenia. Ďalších 10 rokov v NsP L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne na OAIM. Momentálne pracuje v ÚVN SNP Ružomberok FN, na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Popri zamestnaní si doplnila pomaturitné špecializačné štúdium v odbore Anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostlivosť, neskôr vyššie odborné vzdelanie na SZŠ v Banskej Bystrici. V roku 2009 získala bakalárske vzdelanie v odbore Ošetrovateľstvo na SZU v Bratislave, Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici a o 2 roky neskôr tam obhájila magisterský titul. V roku 2014 na Trnavskej univerzite úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. Okrem iného absolvovala množstvo kurzov a školení. Je členkou odbornej pracovnej skupiny Komisie pre zdravotné výkony v špecializovanom odbore ošetrovateľstvo pri MZ SR, členkou výboru Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SKSaPA, členkou Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnejmedicíne SSSaPA, o. z. SLS. Podieľa sa na organizovaní celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou. V roku 2008 jej SKSaPA udelila ocenenie Biele srdce za prínos v slovenskom ošetrovateľstve a v roku 2012 získala prestížne ocenenie Sestra roka udelené našim časopisom. V apríli tohto roka bola na 5 ročné funkčné obdobie menovaná za hlavnú odborníčku pre ošetrovateľstvo na MZ SR.
Prezidentka Lazorová v živom vysielaní na rádiu Slovensku
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v piatok 21. apríla 2017 zúčastnila diskusnej relácie z Prvej ruky na Rozhlasovej stanici Slovensko, kde prezentovala výsledky prieskumu ohľadom pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. V živom vysielaní poukázala na prepracovanosť sestier a nedostatočné pracovné podmienky.
Rozhlasová stanica Slovensko: Prieskum: Zdravotné sestry sú prepracované a podhodnotené
Tri štvrtiny sestier sú nespokojné so svojim platom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi nimi spravila Komora sestier a pôrodných asistentiek koncom minulého roka. Podľa tohto prieskumu sú ich platy pod slovenským priemerom. Sestry sú navyše prepracované. Tvrdia, že na oddeleniach chýba dostatočný počet personálu. Väčšina sestier pracuje na nadčasy. Novým vraj zamestnávateľ nevychádza v ústrety keď sa vzdelávajú. Aj to podľa komory odrádza sestry od práce v slovenských nemocniciach. Populácia pritom starne, kým počet sestier podľa komory klesá. Chýbajú ich tisíce. Aké sú teda vyhliadky do budúcnostiach v nemocniciach, to bude otázka dnešnej relácie Z prvej ruky. V štúdiu čakáme prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovúa na telefónnej linke zatiaľ máme Dušana Zachara, analytika inštitútu INEKO, dobrý deň.
Prezidentka Lazorová diskutovala s krajskými odborníčkami a sestrami samosprávnych krajov
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. sa dňa 6. apríla 2017 na MZ SR zúčastnila pracovného stretnutia s krajskými odborníčkami pre ošetrovateľstvo a sestrami samosprávnych krajov, ktoré vyzvala, aby spoločne prispeli k zviditeľneniu práce sestier.
SME: Sestry sú podľa prieskumu nespokojné s platmi, Drucker je pripravený diskutovať
Mzdy sestier rástli v posledných rokoch rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Tvrdí to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii na vo štvrtok zverejnený prieskum Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorý sa týkal aj výšky platov.
Aktuality.sk: Rezort zdravotníctva je pripravený diskutovať so sestrami o platoch
Mzdy sestier rástli v posledných rokoch rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Tvrdí to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na dnes zverejnený prieskum Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorý sa týkal aj výšky platov. Vyplynulo z neho, že väčšina sestier je so svojou mzdou nespokojná.
rádio Expres: Zdravotné sestry sú nespokojné s platmi
Zdravotné sestry sú prepracované a nespokojné s platmi. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Jej prezidentka Iveta Lazorová tvrdí, že väčšina sestier zarába len priemernú hrubú mzdu od 600 do 700 eur. Len 19 percent sestier zarába od 700 do 800 a rovnaké percento okolo 900 eur.
TV JOJ: Slovensko: Aká je mzda zdravotnej sestry?
Zdravotné sestry sú aj po roku stále nespokojné s výškou mzdy. Minister zdravotníctva pritom už dlhšie avizuje, že sestrám upraví kompetencie. Sestry sú za, ale iba pod podmienkou, ak sa im platy upravia podľa zásluh.
Televízia Markíza: Kto ich vypočuje
Nízke platy, prepracovanosť a nepreplatené nadčasy. Zdravotné sestry sú nespokojné. Tomáš Drucker podľa nich neurobil nič pre to, aby to zmenil.
STV: Zdravotné sestry sú nespokojné
Zdravotné sestry sú nespokojné. Najviac ich trápi nízka mzda, prepracovanosť či slabá podpora zamestnávateľa pri vzdelávaní. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý robila Slovenská komora sestier po roku od zvyšovania platov. Podľa nej by pomohlo zlepšenie pracovných podmienok.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Prieskum: Sestry a pôrodné asistentky sú nespokojné s nízkou mzdou, prepracovanosťou a minimálnou podporou pri sústavnom vzdelávaní
Bratislava 20. 4. 2017 – Nízka mzda, prepracovanosť a minimálna podpora zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. To sú hlavné dôvody nespokojnosti sestier a pôrodných sestier na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila v štvrtom kvartáli v roku 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Tlačová konferencia: Výsledky prieskumu spokojnosti sestier s pracovnými podmienkami na Slovensku
Bratislava - Predstavitelia SK SaPA na tlačovej konferencii vo štvrtok 20. apríla 2017 v Bratislave informovali verejnosť o výsledkoch prieskumu spokojnosti sestier s pracovnými podmienkami na Slovensku. Prieskum robila SK SaPA v súvislosti s hodnotením pracovných podmienok po roku platnosti novelizácie zákona 578/2004.
REAKCIA Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na článok v denníku SME
Vážený pán Krempaský, nakoľko ma nižšie uvedený článok zaujal, dovoľujem si napísať niekoľko poznámok k článku s názvom „Nemocnica vo Zvolene prelomila tabu“, ktorý bol uverejnený v Zvolensko-Podpolianskych novinách dňa 18. apríla 2017 na strane 9. Vážim si, že ste sa zaoberali touto témou, nakoľko sme toho názoru, že chýba spoločenská diskusia, ktorá by prispela k riešeniu tejto problematiky.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Výsledky prieskumu spokojnosti sestier s pracovnými podmienkami na Slovensku“
Sestry podporili tulipánový pochod za pacientov s Parkinsonovou chorobou
Bratislava - Dňa 11.apríla si na celom svete pacienti s Parkinsonovou chorobou pripomínajú to, aké je to žiť s týmto ochorením. Pri tejto príležitosti sa 9. apríla v Sade J. Kráľa v Bratislave konal prvý "tulipánový pochod," na ktorom sa zúčastnili aj sestry.
Pravda: Asi 80-tisíc zdravotníkov musí prísť po čip osobne
Desaťtisíce zdravotníkov budú cestovať na otočku do hlavného mesta len na to, aby si vyzdvihli kartičku s čipom. Musia tak urobiť do konca októbra. Kartu, čiže elektronický preukaz, budú potrebovať, aby sa dostali k zdravotnej dokumentácii, ktorá má byť on line.
Katolícke noviny: Uľahčujú ženám stať sa matkami
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek volá po lepšom postavení pôrodných asistentiek v rámci slovenského zdravotníctva. Chce ich viac dostať do domácností tehotných žien.
Zdravotnícke noviny: Pacienti potrebujú domácu starostlivosť
Tisíc sestier sa každý deň stará doma až o 30 000 klientov Komora sestier vyzvala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby presadzoval väčšiu podporu agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prioritou financovania poisťovní sú nemocnice, pričom ambulantná zložka vrátane agentúr je poddimenzovaná a na chvoste záujmu. Agentúry poskytujú zdravotnú starostlivosť 20- až 30-tisíc pacientom denne, stará sa o nich približne 1 000 sestier.
rádio Slovensko: Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová chce do škôl zdravotné sestry
Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová chce do škôl zdravotné sestry. Mali by vyriešiť problém detí a rodičov, ktorí sú odkázaní na lieky a injekcie aj počas vyučovania. Keďže im ich nemôžu podávať učitelia či vychovávatelia, robia to rodičia a často zostávajú bez práce. Rezort školstva hovorí, že návrh podporuje, no na opatrenie nemá dosť peňazí.
STV: Sestry sa chcú o ľudí starať doma
Komora sestier vyzvala ministra zdravotníctva, aby podporil domáce ošetrovanie pacientov. Podľa nich pribúdajú ľudia, ktorí majú problém prísť do nemocnice, napríklad na prevez. Minister Tomáš Drucker vraví, že domáce ošetrovanie je aj jeho prioritou a odmieta, že by nekonal. Ošetrovateľské agentúry však majú existenčné problémy.
Vyšlo nové marcové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo marcové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Aktuálne vydanie, ale aj staršie čísla si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA.
Valné zhromaždenie RK SaPA Trnava schválilo svojich delegátov na Snem komory
Trnava - Delegáti Valného zhromaždenia Regionálneho komory sestier a pôrodných asistentiek Trnava vo štvrtok 30. marca 2017 schválili delegátov a náhradníkov na Snem komory 2017.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu: ADOS žiadajú od ministerstva zdravotníctva zmenu financovania aj celkovej koncepcie
Starí a chorí ľudia, o ktorých sa starajú zdravotné sestry priamo v domácnostiach môžu mať v budúcnosti problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti. Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti ide z verejného zdravotného poistenia len zlomok peňazí. Navyše štátna poisťovňa im už dva roky prepláca iba polovicu z poskytnutých výkonov. Agentúry od ministerstva žiadajú zmenu financovania aj celkovej koncepcie. Rezort tvrdí, že problém rieši.
Rozhlasová stanica Slovensko: Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti preplácajú polovicu výkonov
Agentúry, ktoré sa starajú o chorých v domácnostiach, majú problém so štátnou zdravotnou poisťovňou. Už druhý rok im prepláca len polovicu z poskytnutých výkonov. Od ministerstva žiadajú viac peňazí z rozpočtu aj zmenu celkovej koncepcie starostlivosti o dlhodobo chorých. Rezort tvrdí, že problematiku rieši.
TASR: Sesterská komora žiada podporu pre domáce ošetrovanie pacientov
Bratislava 28. marca (TASR) - Sesterská komora žiada podporu pre ošetrovanie pacientov v domácom prostredí. Takáto starostlivosť má byť na okraji záujmu zdravotných poisťovní a tak agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) riešia existenčné problémy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera(nominant Smeru-SD), aby ešte tento rok podporil vypracovanie koncepcie rozvoja a financovania ADOS. Ministerstvo sestrám odkázalo, že problematiku rieši.
rádio Lumen: Sestry vyzývajú Tomáša Druckera, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí
Zdravotné sestry vyzývajú ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú podľa sestierna tom finančne zle a nevyužíva sa ich potenciál. Tvrdia, že hospitalizovaní sú aj takí pacienti, ktorí by mohli byť ošetrovaní doma. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že v tejto oblasti koná, a to aj v spolupráci so sestrami. Ohlásilo tiež nový projekt na podporu spolupráce nemocnice a agentúry domáceho ošetrovateľstva. Viac povie Ján Heriban.
Tlačová správa: SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí
Bratislava 28. 3. 2017 – Na Slovensku pribúdajú pacienti, ktorí nemôžu chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia a potrebujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (DOS). Žiaľ, táto zdravotná starostlivosť je zatiaľ na okraji záujmu zdravotných poisťovní a tak agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti doslova riešia existenčné problémy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby ešte tento rok podporil vypracovanie koncepcie rozvoja a financovania ADOS, ktorá by mohla prispieť k efektívnejšiemu zdravotníctvu na Slovensku a k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí
Bratislava – Na Slovensku pribúdajú pacienti, ktorí nemôžu chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia a potrebujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť. SK SaPA preto vyzýva ministra zdravotníctva, aby ešte tento rok podporil vypracovanie koncepcie rozvoja a financovania ADOS, ktorá by mohla prispieť k efektívnejšiemu zdravotníctvu na Slovensku a k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
Tlačová konferencia: Aktuálne problémy agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s predstaviteľmi Sekcie sestier pracujúcich v ADOS pri SK SaPA v utorok 28. marca 2017 na tlačovej konferencii informovali novinárov o aktuálnych problémoch agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Aktuálne problémy agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)“
Zastupovali sme sestry na prestížnej medzinárodnej konferencii v Berlíne
Berlín - V dňoch 09. 3. – 10. 3. 2017 sa v Nemecku – Berlíne konala prestížna medzinárodná konferencia s názvom 2nd Annual Global Nursing Management & Innovation Forum. Na tejto konferencii mala zastúpenie aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Pravda: Rok ministra zdravotníctva hodnotia sestry ako rozpačitý
Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy zatiaľ zvláda bez ujmy, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti a zdravotníci.
TREND: Prvý rok ministra Druckera hodnotia sestry ako rozpačitý
Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy zatiaľ zvláda bez ujmy, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti a zdravotníci. Pre agentúru SITA to uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová. Vyhodnotila tak prvý rok pôsobenia tretej vlády Roberta Fica.
Medzinárodný deň žien: Rodová rovnosť pracovníkov v zdravotníctve
Brusel - Európska federácia sestier EFN vydala tlačovú správu k Medzinárodnému dňu sestier. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Vám prináša preklad textu do slovenského jazyka.
Správa z účasti na zahraničnej konferencii XXIII. Pařízkovy Dny
Ostrava - V dňoch 09.03. – 10.03.2017 sa členka Rady SKSaPA Mgr. Terézia Lengyelová, členka Rady SKSaPA Bc. Barbora Kapitánová a členka Rady a Prezídia SKSaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl.s.zúčastnili na XXIII. Pařízkovych dňoch v Ostrave.
Prezidentka RK SaPA Košice II získala cenu v oblasti zdravotníctva za odbornosť, dynamiku a ochotu pomôcť iným
Košice - Prezidentka Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II Mgr. Iveta Fabianová získala cenu Mestskej časti Nad Jazerom v oblasti zdravotníctva za odbornosť, dynamiku, ochotu pomôcť iným.
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom Galante
Galanta - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom Galante pozýva delegátov na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom Galante, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2017 14.30 hodine v Šali v reštaurácii Kardinál.
Rozhovor pre denník Pravda
Vyjadrenie Prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Pravda Zlatky Beňovej Bratislava 10. 3. 2017
VYJADRENIE pre agentúru SITA
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Bratislava 9. 3. 2017
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Leviciach
Levice - Regionálna komora SaPA so sídlom v Leviciach pozýva všetky členky na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 14,30 hod. v reštaurácii SOŠ v Leviciach na Záhradnej ulici č. 4 (za penziónom Tilia, „Biely dom“).
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SK SaPA v Prešove
Prešov - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Prešove si dovoľujem pozvať delegátov na Valné zhromaždenie RK SKS a PA v Prešove, ktoré sa bude konať 29.3.2017 o 14,30 hod. v kinosále Psychiatrického oddelenia FNsP J. A Reimana v Prešove.
Odliv zdravotných sestier do zahraničia sa stopnúť zatiaľ nepodarilo
Jeho dlhodobým problémom nie sú iba mediálne známe kauzy, nákupy predražených prístrojov a nedostatok peňazí, ale tiež úbytok zdravotníckeho personálu. Veď za posledných 14 rokov prišlo Slovensko až o desaťtisíc sestier, pričom toto číslo neustále narastá.
Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Trnave spojené s odborným seminárom
Trnava - Oznamujeme Vám, že Valné zhromaždenie delegátov Regionálnej komory Sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trnave spojené s odborným seminárom sa bude konať dňa 30. marca 2017 o 16.00 hod. v priestoroch kina Hviezda.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 1/2017
Vyšlo nové februárové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Už tretí rok pre Vás pripravujeme Informačný bulletin SK SaPA, v ktorom nájdete všetky aktuálne informácie, ktoré sa týkajú sestier a pôrodných asistentiek.
Valné zhromaždenie RK SaPA Košice I.
Košice - Valné zhromaždenie RK SaPA Košice I. spojené s odborným seminárom, sa pre členky RK SaPA Košice I bude konať dňa 22.03.2017 (streda) o 14,00 hod. na Lelkárskej fakulte UPJŠ, Tr. SNP č. 1 v posluchárni č. 2, Košice.
TV Markíza: Preplácanie pôrodných asistentiek
Pôrodné asistentky chcú svoje právomoci posilniť najmä v domácom prostredí. "A tak vyzývajú ministra zdravotníctva, aby ich podporil.
TV JOJ: Slovensko: Nedostatok asistentiek
Každá mamička by mala mať po pôrode nárok na pôrodnú asistentku plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Toto je téma, o ktorej sa u nás začalo intenzívne diskutovať.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu: Rozšírenie právomocí pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek navrhuje, aby pôrodné asistentky poskytovali zdravotnú starostlivosť a poradenstvo pred a po pôrode ženám priamo v domácom prostredí a aby starostlivosť preplácali zdravotné poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva o tejto téme už diskutuje na odbornej úrovni.
Tlačová konferencia: Kedy sa budú môcť pôrodné asistentky starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku?
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tlačovej konferencii v utorok 21. februára 2017 v Bratislave požiadali ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby dopomohol k tomu, aby sa pôrodné asistentky mohli starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Kedy sa budú môcť pôrodné asistentky starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku?
Bratislava 21. 2. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby dopomohol k tomu, aby sa pôrodné asistentky mohli starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku. Pôrodné asistentky by vedeli poskytovať rodičkám starostlivosť pred aj po pôrode, čo ženy čoraz častejšie požadujú, avšak nemajú to hradené z verejného zdravotného poistenia.
Valné zhromaždenie RK SaPA Banská Bystrica
Banská Bystrica - Oznamujeme Vám, že Valné zhromaždenie RK SaPA Banská Bystrica spojené s odborným seminárom sa bude konať pre členky RK SaPA BB 16.3.2017 (štvrtok) o 15,30 hod. v DC J.Pavla II. v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí.
VYJADRENIE pre denník SME
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka SME Michaelu Žurekovú Bratislava 17. 2. 2017
Minister zdravotníctva T. Drucker prijal predstaviteľov sestier
Bratislava - K stabilizácii sestier v slovenskom zdravotníctve by pomohlo spoločné odmeňovanie na základe zásluhovosti pre všetkých, ale taktiež väčšia motivácia mladých ľudí, aby študovali ošetrovateľstvo. Vo štvrtok 16. februára 2017 sa na tom zhodli predstavitelia SK SaPA s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA upozorňuje na to, že za údajným neetickým správaním zdravotníkov môže byť aj ich psychické a fyzické preťaženie
Bratislava 16. 1. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odsudzuje akékoľvek neetické správanie sa zdravotníkov voči pacientom. Pranierovanie sestier však nie je riešením. Zamestnávatelia by mali venovať viac pozornosti psychickému a fyzickému preťaženiu personálu, aby sa predchádzalo takýmto individuálnym zlyhaniam.
SK SaPA upozorňuje na to, že za údajným neetickým správaním zdravotníkov môže byť aj ich psychické a fyzické preťaženie
Bratislava – SK SaPA odsudzuje akékoľvek neetické správanie sa zdravotníkov voči pacientom. Pranierovanie sestier však nie je riešením. Zamestnávatelia by mali venovať viac pozornosti psychickému a fyzickému preťaženiu personálu, aby sa predchádzalo takýmto individuálnym zlyhaniam.
Správa z Valného zhromaždenia v Prievidzi
Prievidza - Dňa 26. januára 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi. Správu z Valného zhromaždenia si môžete prečítať nižšie.
Vyjadrenie pre regionálny portál PNky Lukáš Turňu
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora regionálneho portálu PNky Lukáša Turňu Bratislava 9. 2. 2017
Slovenské sestry na 19. ročníku Colour of Sepsis 2017 v Ostrave
Ostrava - Predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. sa spolu s podpredsedníčkou sekcie PhDr. Andreou Bratovou, PhD. a ďalšími sestrami zúčastnili 19. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou Colour of Sepsis 2017, ktorá sa koná v dňoch 7. - 10. februára v OStrave.
TV JOJ: Slovensko: Pôrodné asistentky pomôžu aj doma
Čerstvé mamičky často hľadajú pomoc a rady na internete. Neraz sa obracajú na rôzne diskusie. V budúcnosti by však mali mať nárok na asistentku, ktorá ich bude navštevovať doma a pomôže s bábätkom. Platiť by to mala poisťovňa. Navrhuje to europoslankyňa Žitňanská.
STV: Matkám by mohli doma pomáhať pôrodné sestry
Matkám po pôrode by mohli doma pomáhať pôrodné asistentky. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmenu, aby služby pôrodných asistentiek preplácali zdravotné poisťovne. Matky najčastejšie potrebujú pomoc pri ošetrovaní rán po pôrode, ale aj s dojčením či kúpaním dieťaťa.
Vyjadrenie pre Aktuality.sk
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Jany Čunderlíkovej Bratislava 6. 2. 2017
Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Ba III.
Bratislava - Týmto Vás pozývame na volebné Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom Bratislava III., ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2017 o 08:00 hodine v priestoroch posluchárne NÚSCH a.s. Pozvánka je určená výlučne pre členov RK BA III
Plus Jeden deň: I. Lazorová: Drucker a Zelník zavádzajú verejnosť
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostatu a tvrdia, že v súčasnosti chýba na Slovensku len dvetisíc sestier.
rádio Lumen: Chýbajú zdravotné sestry
Zdravotné sestry upozorňujú, že ich v systéme chýba oveľa viac, ako nedávno avizoval minister Tomáš Drucker. Ten podľa nich uviedol, že by ich naše zdravotníctvo potrebovalo ešte ďalších dvetisíc.
rádio Expres: Zdravotné sestry obvinili ministra zo zavádzania
Zdravotné sestry obvinili ministra zo zavádzania. Prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová tvrdí, že na Slovensku chýba 12-tisíc zdravotných sestier. Naopak minister hovorí o dvoch tisíckach.
TV Markíza: Povolanie zdravotná sestra
Zdravotných sestier je u nás málo. O kedysi atraktívne povolanie je dnes podľa komory sestier malý záujem. Problém vidia v zlých pracovných podmienkach a tak sme oslovili študentky strednej zdravotníckej školy či chcú po doštudovaní toto povolanie vykonávať.
TV Markíza: Sestier je stále nedostatok
Presne pred rokom podali sestry hromadné výpovede. Medzitým sa vymenil minister, ale sestry nepochodili ani u nového. Nemajú vyššie platy ani lepšie podmienky. Dnes upozorňujú na to, že v nemocniciach aj ambulanciách chýbajú tisíce sestier.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA upozorňuje na to, že kompetentní pred verejnosťou zatajujú chýbajúce sestry v slovenskom zdravotníctve
Bratislava 3. 2. 2017 – SK SaPA vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby prestalo zavádzať slovenskú verejnosť ohľadom nedostatku sestier. Úradníci nemôžu zľahčovať vážnu situáciu a tvrdiť, že problém neexistuje, keď sa Slovensko dlhodobo nachádza na konci rebríčka OECD, čo sa týka počtu sestier na počet obyvateľov. Nehovoriac o tom, že každý hospitalizovaný pacient v nemocnici vidí, že sestry sa nestíhajú starať o pacientov ani napriek tomu, že robia nadľudské výkony.
SK SaPA upozorňuje na to, že kompetentní pred verejnosťou zatajujú chýbajúce sestry v slovenskom zdravotníctve
Bratislava – SK SaPA vyzýva MZ SR, aby prestalo zavádzať slovenskú verejnosť ohľadom nedostatku sestier. Úradníci nemôžu zľahčovať vážnu situáciu a tvrdiť, že problém neexistuje, keď sa Slovensko dlhodobo nachádza na konci rebríčka OECD, čo sa týka počtu sestier na počet obyvateľov.
Tlačová konferencia: Ako MZ SR zavádza ohľadom sestier a pôrodných asistentiek a zľahčuje vážnu situáciu
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v piatok 3. februára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárov na tlačovej konferencii upozornili na to, ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zavádza ohľadom sestier a pôrodných asistentiek a zľahčuje vážnu situáciu s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov.
Správa o činnosti Európskej federácie sestier za rok 2016
Brusel - EFN pokračuje v posilňovaní svojho politického postavenia v roku 2016- v inštitúciách a u kľúčových zainteresovaných skupinách EÚ, aby zostali sestry a ošetrovateľstvo v popredí politického programu EÚ.
Skúmanie najnovších inovácií v ošetrovateľstve a zdravotnej starostlivosti
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa stala partnerom Innovinc pri organizovaní „Svetového kongresu v ošetrovateľstve a vzdelávaní sestier", ktorý sa bude konať v Ríme v dňoch 7. – 9. septembra 2017 na tému "Skúmanie najnovších inovácií v ošetrovateľstve a zdravotnej starostlivosti".
Vyjadrenie pre STV
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky STV Ivety Gombošovej Bratislava 1. 2. 2017
Kvalitnejšie zdravotníctvo?
No a my pokračujeme ďalšou témou, konkrétne v zdravotníctve. Minister Tomáš Drucker pripravil vyše dvadsať zmien, ktoré by v tomto roku mali priniesť kvalitnejšie zdravotníctvo. A nielen pre pacientov, ale aj pre prácu zdravotníckeho personálu. Novinkou je okrem iného aj väčší balík kompetencií pre sestry a asistentky. Viac si pozrite v reportáži.
Nedostatok sestier treba riešiť zmenou vzdelávania
Riešenie nedostatku sestier v zdravotníctve by predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) riešil novým zákonom o vzdelávaní zdravotníkov. Je presvedčený, že nie všetky sestry potrebujú vysokú školu a obnovil by preto model ich stredoškolského vzdelávania z minulosti. Podľa jeho odhadov chýba na Slovensku asi 2000 sestier. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike.
Vyšlo januárové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Vyšlo januárové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Už tretí rok pre Vás pripravujeme Informačný bulletin SK SaPA, v ktorom nájdete všetky aktuálne informácie, ktoré sa týkajú sestier a pôrodných asistentiek.
Zdravotnícke noviny: Kompetencie sestier sa rozšíria. Ide len o to, ako
Už koncom januára plánuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker predložiť svoj návrh rozšírenia kompetencií sestier. S ich úpravou súhlasia tak samotné sestry, ako aj analytici či lekári. Názory sa však líšia v rozsahu či spôsobe vykonávania. Ale aj v tom, či by vôbec štát mal regulovať kompetencie.
Hodnotenie sústavného vzdelávania
SK SaPA každý mesiac zasiela, sestrám a PA e-mailom informáciu o tom, že im v predchádzajúcom mesiaci skončilo hodnotiace obdobie. V e-maily je tiež uvedená informácia o tom, že pokiaľ sa do 3 mesiacov takáto sestra, alebo PA, neprihlási na hodnotenie sústavného vzdelávania, bude jej hodnotiace obdobie ukončené s výsledkom nesplnil a následne odoslané Rozhodnutie o doplnení vedomostí so stanovenou lehotou na odstránenie.
Vyjadrenie pre časopis Sestra
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky šéfredaktorky odborného časopisu Sestra Bratislava 20. 1. 2017
VYJADRENIE pre agentúru SITA
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Bratislava 20. 1. 2017
Vyjadrenie pre Zdravotnícke noviny
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky šéfredaktorky Zdravotníckych novín Bratislava 19. 1. 2017
SME: Za posledných 14 rokov Slovensko prišlo o desaťtisíc sestier a ich odchod pokračuje
BRATISLAVA. Počet slovenských sestričiek za posledné roky dramatický klesá. O povolanie nie je záujem medzi mladými a aj vyštudované sestričky radšej odchádzajú za menej odbornou, no lepšou platenou prácou v zahraničí
SME: Slovensku chýbajú tisícky sestier
Ak sa odlev sestier nezastaví, do desiatich rokov klesne ich počet v zdravotníctve o ďalších osemtisíc. Aby sme mali viac sestier, treba zvýšiť platy, rozšíriť kompetencie a umožniť im pracovať aj na skrátený úväzok, tvrdia experti.
VYJADRENIE pre denník SME
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME Bratislava 17. 1. 2017
Nový Čas: Slovenskí zdravotníci sa stretávajú s drsnými útokmi: Škrtenie a kopance!
Napadnutých v posledných rokoch pribúda. Od januára tohto roka platí legislatívna ochrana zdravotníkov pri výkone. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) si od nej sľubuje veľa a zmenu víta. Očakáva menej takýchto útokov. Rovnako to vidia aj záchranári.
STV: Zdravotníkov chráni prísnejší zákon
Od januára majú zdravotníci štatút chránenej osoby. Ak niekto zdravotníka počas jeho služby napadne, dostane vyšší trest. V posledných rokoch stúpa počet fyzických aj verbálnych útokov v nemocniciach a tiež mimo nich. Štatút chránenej osoby má potenciálnych agresorov od útoku odradiť.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov
Bratislava 16. 1. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek očakáva, že zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania čoskoro prispeje k celkovému zníženiu fyzických a verbálnych útokov na sestry a pôrodné asistentky od agresívnych pacientov a ich rodinných príslušníkov.
Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov
Bratislava – SK SaPA očakáva, že zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania čoskoro prispeje k celkovému zníženiu fyzických a verbálnych útokov na sestry a pôrodné asistentky od agresívnych pacientov a ich rodinných príslušníkov.
ROZHOVOR: Chýbajúce zdravotné sestry kamuflujú nemocnice maľovaním
BRATISLAVA - Po desiatich rokoch náročnej práce v trnavskej nemocnici si povedala dosť. Zdravotná sestra Barbora Kapitánová patrila k stovkám, ktoré vlani podali hromadne výpoveď. Ako svoje rozhodnutie hodnotí po roku? Pre Aktuálne.sk porozprávala, v čom sa líšia ministri zdravotníctva Viliam Čislák a Tomáš Drucker, ale tiež o tom, ako vraj nemocnice skrývajú nedostatok sestier údajným maľovaním oddelení.
TV Markíza: Preplácanie pôrodných asistentiek
Pomáhajú v čase tehotenstva, pri pôrode a v minulosti novopečenú matku usmerňovali aj po ňom. Dnes sú služby pôrodných asistentiek limitované. Zdravotné poisťovne ich síce preplácajú, ale väčšinou iba v nemocniciach a práve to by sa podľa odborníkov malo zmeniť.
Vyjadrenie pre televízia Markíza
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky TV Markíza Bratislava 12. 1. 2017
rádio Lumen: Sestry opäť pripomínajú Tomášovi Druckerovi návrhy na zlepšenie slovenského zdravotníctva
Sestry a pôrodné asistentky opäť pripomínajú ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi návrhy na zlepšenie slovenského zdravotníctva. Po necelom roku vo funkcii podľa nich nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti aj zdravotníci. Sestry žiadajú zvýšenie svojich platov či zastavenie odlivu ich kolegýň do zahraničia. Za doterajšie pôsobenie udelili ministrovi známku tri mínus. Šéf rezortu si nemyslí, že pre sestry robí málo a že neplní projekty. Mrzí ho, že sestry si myslia opak.
STV: Sestry chcú viac kompetencií aj peňazí
Návrh na posilnenie kompetencií zdravotných sestier je hotový. Tvrdí to Komora sestier, ktorá zmenu po dohode s ministerstvom zdravotníctva pripravovala. Do pätnásteho januára ju bude možné pripomienkovať. Sestry v úprave vyhlášky požadujú zároveň aj vyššie platy, túto otázku však rezort zatiaľ nevyriešil.
TV Markíza: Sestry kritizujú ministra
Zdravotné sestry dnes kritizovali, aj hľadali riešenia. Ich rezortný minister vraj nič zásadné neurobil a povolanie sestry sa stáva neatraktívne. V nemocniciach ich je málo.
TV JOJ: Bratislava: Vysvedčenie ministra zdravotníctva
Vysvedčenia sa po novom nerozdávajú len v školstve, ale aj v zdravotníctve. Známku tri mínus si od komory sestier a pôrodných asistentiek odniesol za pôsobenie v roku 2016 minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ten by ale sám sebe udelil o čosi lepšiu známku.
rádio Expres: Sestričky sú sklamané, ministra Druckera hodnotia prísne
Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker dostal 3-. Takto oznámkovala Druckerove doterajšie ministrovanie Komora sestier a pôrodných asistentiek. Najväčším problém je podľa nich odliv sestier do zahraničia. V roku 2017 preto chcú toto povolanie zatraktívniť.
Hospodárske noviny: Sestry sú rok po štrajku nespokojné
Bratislava - Vo februári uplynie rok od hromadných výpovedí sestier. Tie dnes tvrdia, že nemocnice sa stále nespamätali. "Znižuje sa počet lôžok, zatvárajú sa oddelenia, ale nemedializuje sa to," upozorňuje prezidentka komory Iveta Lazorová.
Tlačová konferencia: Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. a členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou. 10. januára 2017 na tlačovej konferencii v Dome novinárom zhodnotili doterajšiu činnosť ministra zdravotníctva T. Druckera a predstavili očakávania sestier a pôrodných asistentiek od tvorcov zákona.
SK SaPA: Pán minister, je čas konať, sestry a pôrodné asistentky očakávajú lepšie zdravotníctvo
Bratislava – Ak by mali sestry zhodnotiť doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva T. Druckera v roku 2016, tak by mu udelili známku tri mínus. SK SaPA, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, šéfovi rezortu zdravotníctva pripomína, že už je vo funkcii dostatočne dlho nato, aby priniesol prvé opatrenia na zlepšenie zdravotníctva, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj zdravotníci.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Pán minister, je čas konať, sestry a pôrodné asistentky očakávajú lepšie zdravotníctvo
Bratislava 10. 1. 2017 – Ak by mali sestry zhodnotiť doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v roku 2016, tak by mu udelili známku tri mínus. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia na Slovensku, šéfovi rezortu zdravotníctva pripomína, že už je vo funkcii dostatočne dlho nato, aby priniesol prvé opatrenia na zlepšenie zdravotníctva, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj zdravotníci.
Vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
Oznamujeme Vám, že u odborného garanta certifikovaných pracovných činností sa môžete prihlásiť na vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na novoročnú tlačovú konferenciu na tému: „Aké bolo slovenské zdravotníctvo v minulom roku a aké by malo byť v roku 2017?“
TASR: Takto zhodnotili prácu Druckera politici, aj komora lekárov a sestier
Podľa opozičných poslancov urobil súčasný minister počas svojho pôsobenia dobré aj zlé rozhodnutia. Druckerovu spoluprácu s lekármi hodnotí však šéf SLK pozitívne, sesterská komora jeho pôsobenie označila za rozpačité.
Komora chce od MZ návrhy riešenia nedostatku sestier
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová upozorňuje, že je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia sestier a pôrodných asistentiek a zároveň sa zatraktívnili tieto povolania.
SITA: Prehľad udalostí roku 2016 v zdravotníctve (1. polrok)
Bolo by fajn povedať, že nemáme o čom hovoriť, pretože vlaňajšok bol v zdravotníctve nudný, všetko fungovalo a všetci od pacientov cez lekárov až po ministra boli spokojní.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 6/2016
SITA: Komora sestier: Rok 2016 bol premárnený
Ako zhodnotila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, už je čas, aby minister zdravotníctva predstavil jasnú koncepciu vývoja v zdravotníckomsektore.
Zdravotníci sa čoraz častejšie stávajú terčom útokov. Dôvodov je viacero
BRATISLAVA - Zdravotníci sa často stávajú terčom útoku od pacientov alebo ich sprievodu. Výskum uskutočnený na anonymnej vzorke 1 220 sestier z celého Slovenska v prvej polovici roka 2015 ukázal, že viac ako 97 percent sestier sa počas posledných 12 mesiacov pred vyplnením dotazníka stretlo s nejakou formou násilia.
Vyjadrenie pre agentúru TASR
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Aleny Klepochovej
Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo vianočné dvojčíslie informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Aktuálne vydanie, ale aj staršie čísla si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA.
Predstavitelia komory na rozporovom konani tlmočili zásadné pripomienky k spornej vyhláške
Bratislava - Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s členom Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milanom Laurincom, PhD., dipl. s. v pondelok 12. decembra 2016 na MZ SR zúčastnili rozporového konania v súvislosti s návrhom vyhlášky, ktorou Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom.
Vystúpili sme na IX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Nové Zámky - Členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa spolu s členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou zúčastnili IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.10. 2016 v priestoroch kinosály FN v Nových Zámkoch.
Aktívne sme sa zúčastnili na IV. medzinárodnom kongrese POUZP
Ostrava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. zúčastnili IV. medzinárodného kongresu Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s., ktorý sa konal v dňoch 7. a 8. októbra 2016 v multifunkčnej aule Gong v Ostrave.
Boli sme na medzinárodnom kongrese ITAPA
Bratislava - V dňoch 14. a 15.11. 2016 sa konal medzinárodný kongres ITAPA: Make IT Easy, na ktorom sa za SK SaPA zúčastnila členka Rady a Prezídia Mgr. Zuzana Haladová dipl. s. Kongres sa konal pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície informatizáciu Petra Pelegríniho.
Stretnutie zástupcov ADOS s ministrom zdravotníctva SR
Bratislava - Dňa 14. novembra 2016 sa uskutočnilo rokovanie sekcie ADOS pri SKSaPA a zástupcov Asociácie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) s ministrom zdravotníctva Ing. Tomášom Druckerom, ministerskou sestrou PhDr. Tatianou Hrindovou a prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a.
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Bratislava - Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou SaP Bratislava 5, Očnou klinikou SZI a UNB Bratislava Petržalka v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2016 v kongresovej sále hotela Apollo Bratislava organizovali VIII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v oftalmológii.
Vyjadrenie pre Slovac Spectator
?VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky The Slovak Spectator Radky Minarechovej
Ďakujeme Vám, prof. MUDr. Gerinec CSc., PhDr. J. Jarinová...
Bratislava - V mene všetkých absolventiek certifikačného štúdia, sa chcem touto formou z úprimného srdca poďakovať profesorovi MUDr. Gerincovi, CSc., PhDr. J. Jarinovej, J. Morvaiovej a celej skúšajúcej komisií, ktorí priviedli úspešne certifikačné štúdium dňa 8.9.2016 k záverečným absolventským skúškam. Takže: „Páni a dámy ĎAKUJEME, bolo nám cťou.“
VYJADRENIE pre agentúru SITA
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka
Regionálna komora SK SaPA Bratislava III v nových priestoroch
Bratislava - Regionálna komora SK SaPA Bratislava III dostala do prenájmu nový priestor v budove Istropolisu v hlavnom meste. O presnom čase spustenia konzultačných hodín budú členovia čoskoro informovaní.
VI. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS spojená s voľbami
Bratislava - V dňoch 9.11.-10.11.2016 sa konala VI. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS spojená s voľbami do odbornej sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách CS.
Vyjadrenie SK SaPA pre News Media Holding
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky News Media Holding Márii Zerzanovej Bratislava 30. 11. 2016
TLAČOVÁ SPRÁVA: Európska federácia sestier vyzýva slovenskú vládu, aby presunom kompetencií na zdravotníckych asistentov neohrozovala pacientov
Bratislava 25. 11. 2016 – Európska federácia sestier vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby dodržiavala európske smernice a nevystavovala pacientov zbytočnému riziku. V 21. storočí je podľa EFN neprijateľné z čisto ekonomických dôvodov prideliť vysokú úroveň kompetencií sestier zdravotníckym asistentom s nižším stupňom vzdelania.
EFN vyzýva slovenskú vládu, aby presunom kompetencií na zdravotníckych asistentov neohrozovala pacientov
Bratislava – Európska federácia sestier vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby dodržiavala európske smernice a nevystavovala pacientov zbytočnému riziku. V 21. storočí je podľa EFN neprijateľné z čisto ekonomických dôvodov prideliť vysokú úroveň kompetencií sestier zdravotníckym asistentom s nižším stupňom vzdelania.
V Piešťanoch diskutujú najvyšší predstavitelia SK SaPA a regionálnych komôr
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v piatok 25. novembra 2016 otvorila pracovné stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek, odborných sekcií a členov Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa koná v dňoch 25-26. novembra 2016 v Park hoteli v Piešťanoch.
TV JOJ: Zdravotné sestry nesúhlasia
Zástupcovia zdravotných sestier opäť vyjadrili svoju nespokojnosť s návrhom vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Minister chce zdravotné sestry odbremeniť a dať viac kompetencií zdravotným asistentom. Zmena je potrebná, ale navrhovaná úprava podľa sestier prinesie ešte viac chaosu. Nesúhlasia s tým, aby asistenti odoberali krv či podávali lieky. Na tieto úkony im vraj chýbajú odborné vedomosti. Takisto je tu zo strany sestier obava, že nebude mať kto robiť také bežné veci, ako sú podávanie stravy, osobná hygiena, či polohovanie pacientov.
Aktualne.sk: Sestry varujú pred chaosom: Zákon ohrozí zdravie pacientov
BRATISLAVA - Odbremeniť zdravotné sestry, ktorých máme málo. Taký by mal byť cieľ novinky z dielne rezortu zdravotníctva, podľa ktorej sa rozšíria kompetencie zdravotníckych asistentov. Sestry však varujú pred chaosom a zdôrazňujú - návrh je zlý a nie je riešením nedostatku zdravotných sestier. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v utorok požiadala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby návrh vyhlášky stiahol.
SK SaPA žiada ministra zdravotníctva, aby zastavil zlý návrh rozšírenia kompetencií zdravotníckym asistentom
Bratislava – SK SaPA žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby stiahol návrh vyhlášky, ktorou MZ SR plánuje rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom. Navrhovaná úprava totiž podľa komory prinesie viac chaosu medzi zdravotníkmi, ohrozí poskytovanú zdravotnú starostlivosť a celkovo nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov.
Tlačová konferencia: SK SaPA predstavila pripomienky k návrhu Vyhlášky MZ SR o rozšírení kompetencií zdravotníckym asistentom
Bratislava - Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 22. novembra 2016 na tlačovej konferencii v Dome novinárom prezentovali pripomienky SK SaPA k návrhu Vyhlášky, ktorou MZ SR chce zvýšiť kompetencie zdravotníckym asistentom.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby zastavil zlý návrh rozšírenia kompetencií zdravotníckym asistentom
Bratislava 22. 11. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby stiahol návrh vyhlášky, ktorou Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom. Navrhovaná úprava totiž podľa komory prinesie viac chaosu medzi zdravotníkmi, ohrozí poskytovanú zdravotnú starostlivosť a celkovo nevyrieši problém s nedostatkom zdravotníkov.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Pripomienky SK SaPA k návrhu Vyhlášky MZ SR o rozšírení kompetencií zdravotníckym asistentom“
VYJADRENIE SK SaPA pre TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej Bratislava 18. 11. 2016
Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS, SK SaPA
Tatranské Matliare - Dňa 14.10.2016 sa v Tatranských Matliaroch konala Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v ADOS, SK SaPA. Cieľom konferencie bolo poukázať na dlhodobé neriešenie problémov ADOS na Slovensku.
Novinka: Jednoduchšie využívanie benefitného systému SK SaPA
Bratislava - Máme pre Vás veľkú novinku, ktorá Vám výrazným spôsobom uľahčí využívanie nášho SK SaPA benefitného systému. Na zimnú sezónu 2016/2017 máme pre Vás pripravené atraktívne až 50% výhody na skipasy v 16 významných lyžiarskych strediskách. Odteraz už bez registrácie a novinka platí pre Vás členov našej komory.
STV: Posilnené kompetencie zdravotníckych asistentov
Zdravotnícki asistenti budú mať posilnené kompetencie. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva. Cieľom je, aby mohli v praxi robiť to, čo ich naučili v škole. Má ich to viac motivovať v práci a odbremeniť zdravotné sestry. Práve tie však upozorňujú, že zmeny môžu v nemocniciach spôsobiť ešte väčší chaos.
TV Markíza: Sestry majú výhrady
Kto vám v nemocnici zoberie krv alebo podá liek? Doteraz to robili zdravotné sestry. Po novom by tieto úlohy mali prevziať asistenti. Minister Drucker ich tým chce prilákať do nemocníc a odbremeniť tak aj sestry. Tie však tvrdia, že to nikomu nepomôže.
Vyjadrenie SK SaPA pre denník N
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka N Veroniky Folentovej Bratislava 11. 11. 2016
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Odborná sekcia
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v ORL
Odborná sekcia
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve
Odborná sekcia
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Odborná sekcia
Komora sestier: Navrhovaná úprava právomocí asistentov spôsobí chaos
V návrhu zmeny predmetnej vyhlášky chýba SKSaPA jasná odpoveď na to, či asistent je a naďalej bude podriadený sestre, alebo bude pracovať v rozsahu svojich kompetencií.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Rozšírenie kompetencií zdravotníckym asistentom prinesie ešte väčší chaos medzi zdravotníkmi
Bratislava 8. 11. 2016 – Navrhovaná úprava kompetencií zdravotníckych asistentov medzi zdravotníkmi spôsobí ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti, pričom nevyrieši ich nedostatok. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že sa pokojne môže stať, že v nemocniciach nebude mať kto robiť základnú ošetrovateľskú starostlivosť ako je podávanie stravy a tekutín, osobnú hygienickú starostlivosť či polohovanie pacientov ako prevencia vzniku preležanín.
Prezidentka SK SaPA aktívne vystúpila na vedeckej konferencii v Trnave
Trnava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v utorok 8. novembra 2016 v Trnave aktívne vystúpila na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom "Nové trendy v ošetrovateľstve III".
SITA: Sestry: Úprava kompetencií asistentov spôsobí chaos
Koncepčným riešením by malo byť podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek stanovenie kompetencií všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Rozšírenie kompetencií zdravotníckym asistentom prinesie ešte väčší chaos medzi zdravotníkmi
Bratislava – Navrhovaná úprava kompetencií zdravotníckych asistentov medzi zdravotníkmi spôsobí ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti, pričom nevyrieši ich nedostatok. Upozorňuje na to SK SaPA s tým, že sa pokojne môže stať, že v nemocniciach nebude mať kto robiť základnú ošetrovateľskú starostlivosť.
RK SaPA Bratislava III. na facebooku s novým profilom
Bratislava - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. má nový profil na sociálnej sieti facebook.
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Časopis si môžete prečítať cez knižnicu internetovej stránky SK SaPA.
SK SaPA podporuje senior boxy
Bratislava - Dňa 26. októbra 2016 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. spolu so vzácnymi hosťami, partnermi a sympatizantmi projektu úspešne odštartovalo 2.etapu projektu SENIOR BOXY 2016, a teda začiatok distribúcie balíčkov naprieč celým Slovenskom. Podujatie vyzdvihla aj prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
VYJADRENIE pre agentúru SITA
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka Bratislava 2. 11. 2016
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 5/2016
V Budapešti sa stretli sestry a odborári z krajín V4
Budapešť - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa s členkou Rady SK SaPA Bc. Barborou Kapitánovou dňa 11. októbra 2016 v Budapešti zúčastnili pracovného stretnutia zástupcov sestier a odborárov z krajín Vyšehradskej skupiny (V4).
Prof. Maagard /WONCA, EURACT/: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii.“
Vysoké Tatry - V dňoch 13.-15. októbra 2016 sa vo Vysokých Tatrách – Starom Smokovci konala tradične v poradí XXXVII. Výročná konferencia SSVPL pod záštitou SLS. Kvantitatívne ide o najväčšie odborné podujatie všeobecných praktikov na Slovensku.
Pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Banská Bystrica - V dňoch 13. – 14. 10. 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnili XXXIV. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, ktoré organizovala Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Zatraktívnenie povolania sestry sa nedá urobiť bez úpravy platov
Bratislava 11. 10. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odmieta tvrdenia ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v diskusnej relácii TA3 o tom, že sestry sa v súčasnosti majú lepšie ako v roku 2012, nakoľko ich mzdy majú rasť oveľa rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Skutočnosť je taká, že väčšina zo 40 000 sestier a pôrodných asistentiek má už niekoľko rokov takmer rovnaký plat, pričom je demotivovaná a znechutená zo súčasného stavu.
Zatraktívnenie povolania sestry sa nedá urobiť bez úpravy platov
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odmieta tvrdenia ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v diskusnej relácii TA3 o tom, že sestry sa v súčasnosti majú lepšie ako v roku 2012, nakoľko ich mzdy majú rásť oveľa rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Skutočnosť je taká, že väčšina zo 40 000 sestier a pôrodných asistentiek má už niekoľko rokov takmer rovnaký plat, pričom je demotivovaná a znechutená zo súčasného stavu.
aktuality.sk: Sestry by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, tvrdí Drucker
Sestry by mali mať právo predpisovať pacientom isté druhy zdravotníckych pomôcok, napríklad inkontinenčné. Pripustil to dnes minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. V ambulanciách lekárov by to podľa neho mohlo prispieť k efektivite.
SK SaPA: Návrh rozpočtu pre rok 2017 je zlou správou pre pacientov aj zdravotníkov
Bratislava – Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2017 je veľmi zlou správou pre pacientov a zdravotníkov, pretože počíta s nižšími výdavkami na zdravotníctvo ako v tomto roku. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že s takto navrhovaným rozpočtom sa nedajú robiť v rezorte zásadné zmeny k lepšiemu, ktoré verejnosť už dlho očakáva.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Návrh rozpočtu pre rok 2017 je zlou správou pre pacientov aj zdravotníkov
Bratislava 6. 10. 2016 – Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2017 je veľmi zlou správou pre pacientov a zdravotníkov, pretože počíta s nižšími výdavkami na zdravotníctvo ako v tomto roku. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že s takto navrhovaným rozpočtom sa nedajú robiť v rezorte zásadné zmeny k lepšiemu, ktoré verejnosť už dlho očakáva.
TASR: Zdravotníctvo potrebuje viac peňazí, reagujú organizácie na rozpočet
Štát by mal dať na zdravotníctvo viac peňazí, pretože naďalej ostáva podfinancované. Zhodli sa na tom pacienti, lekári i sestry v reakcii na návrh ..
Zdravotnícke noviny: Zastavme šafárenie v zdravotníctve
(06.10.2016; Zdravotnícke noviny; č. 36, Názory , s. 6; Iveta Lazorová) OČAMI MGR. IVETY LAZOROVEJ, DIPL. P. A.
VII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici
Banská Bystrica - Už po siedmy rok sekcia sestier pracujúcich v geriatrii, ako organizačná zložka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, organizuje Celoslovenskú konferenciu, ktorá sa bude konať 7.-8. októbra 2016 na akademickej pôde, v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
VYJADRENIE pre RTVS
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky RTVS – Regina Dagmar Úradníkovej
Sestry a pôrodné asistentky žiadajú ministra zdravotníctva, aby zastavil výhodný biznis v zdravotníctve
Bratislava – SK SaPA je vďačná Aliancii Fair-play, že priniesla verejnosti analýzu výhodného podnikania v zdravotníctve, čím sa potvrdilo šafárenie v zdravotníctve, načo sestry dlhodobo upozorňujú. Sestry sú prekvapené z toho, že kompetentní dovolia vysoké zisky podnikateľom v takom rezorte, v ktorom dlhodobo nie je dosť finančných zdrojov na rekonštrukcie nemocníc, kúpu moderných prístrojov či zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA Sestry a pôrodné asistentky žiadajú ministra zdravotníctva, aby zastavil výhodný biznis v zdravotníctve
Bratislava 30. 9. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je vďačná Aliancii Fair-play, že priniesla verejnosti analýzu výhodného podnikania v zdravotníctve, čím sa potvrdilo šafárenie v zdravotníctve, načo sestry dlhodobo upozorňujú. Sestry sú prekvapené z toho, že kompetentní dovolia vysoké zisky podnikateľom v takom rezorte, v ktorom dlhodobo nie je dosť finančných zdrojov na rekonštrukcie nemocníc, kúpu moderných prístrojov či zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek.
VYJADRENIE SK SaPA pre agentúru SITA
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka Bratislava 29. 9. 2016
Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
VYJADRENIE SK SaPA pre týždenník Trend
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky týždenníka Trend Márii Hunkovej
korzar.sme.sk: Sestry nesúhlasia s vrátením vzdelávania na stredné školy
VYSOKÉ TATRY. Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier v Európe a bolo by veľkou chybou ho vrátiť z vysokých škôl späť na stredné školy. Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce.
topky.sk: Dôležitá konferencia odborníkov: Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier
VYSOKÉ TATRY - Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier v Európe a bolo by veľkou chybou ho vrátiť z vysokých škôl späť na stredné školy. Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce. Vyplynulo to z diskusie odborníkov na dvojdňovej medzinárodnej konferencii Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien, ktorá sa dnes skončila vo Vysokých Tatrách.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Odborníci na ošetrovateľstvo nesúhlasia s vrátením vzdelávania sestier späť na stredné školy
Vysoké Tatry 24. 9. 2016 – Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier v Európe a bolo by veľkou chybou ho vrátiť z vysokých škôl späť na stredné školy. Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce. Vyplynulo to z diskusie odborníkov na medzinárodnej konferencii „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien,“ ktorú (23-24. septembra) organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
VYJADRENIE SK SaPA pre TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázku redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej k zvoleniu nového prezidenta SLK
Odborníci na ošetrovateľstvo nesúhlasia s vrátením vzdelávania sestier späť na stredné školy
Vysoké Tatry – Slovensko má jeden z najlepších systémov vzdelávania sestier v Európe a bolo by veľkou chybou ho vrátiť z vysokých škôl späť na stredné školy. Problém nie je vo vzdelávaní, ale v tom, že sestry potrebujú lepšie podmienky pre vykonávanie ich práce. Vyplynulo to z diskusie odborníkov na medzinárodnej konferencii „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien,“ ktorú (23-24. septembra) organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Účastníkov konferencie zaujala panelová diskusia k vyžiadaným témam
Mimoriadne úspešná u návštevníkov konferencie "Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien", ktorá sa konala v dňoch 23.-24. 9. 2016 vo Vysokých Tatrách, bola panelová diskusia k vyžiadaným témam.
VYJADRENIE SK SaPA pre TASR
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Kvetoslavi Mudríkovej
Vo Vysokých Tatrách sa začala konferencia „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Vysoké Tatry – Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách otvorila konferenciu s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien." Dvojdňové odborné podujatie (23.-24.9.2016) sa koná pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, Európskej federácie sestier, a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera.
VYJADRENIE SK SaPA pre Rádio Slovakia International
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Rádia Slovakia International Ing. Anca Monica Dragu, MSc.
denník Pravda: Prešovská FNsP odmieta vziať späť sestry, tvrdí komora
Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana aj polroka od hromadných výpovedí tvrdošijne odmieta zamestnať späť desiatky sestier, ktoré by sa do nemocnice chceli vrátiť. Upozornila na to v pondelok Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).
Vedenie prešovskej nemocnice stále pohŕda sestrami, ktoré podali hromadné výpovede
Bratislava – Napriek tomu, že na Slovensku chýba 12 000 sestier, na Slovensku sú aj také sestry a pôrodné asistentky, ktoré v nemocniciach nie sú žiadané. Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana aj pol roka od hromadných výpovedí tvrdošijne odmieta zamestnať späť desiatky sestier, ktoré by sa do nemocnice chceli vrátiť.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Vedenie prešovskej nemocnice stále pohŕda sestrami, ktoré podali hromadné výpovede
Bratislava 12. 9. 2016 – Napriek tomu, že na Slovensku chýba 12 000 sestier, na Slovensku sú aj také sestry a pôrodné asistentky, ktoré v nemocniciach nie sú žiadané. Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana aj pol roka od hromadných výpovedí tvrdošijne odmieta zamestnať späť desiatky sestier, ktoré by sa do nemocnice chceli vrátiť.
VYJADRENIE SK SaPA pre denník SME
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora denníka SME
denník SME: Komora sestier: Pôrodné asistentky vykonávajú len pokyny, ich pravá funkcia zmizla
Ich práca spočívala v pomoci tehotným a rodiacim ženám, ako aj v starostlivosti o novorodenca a v podpore dojčenia, najmä v domácom prostredí.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovenské ženy si stále nemôžu vybrať pôrodnú asistentku, ktorá by ich sprevádzala v tehotenstve a počas pôrodu
Bratislava 2. 9. 2016 – Slovenské ženy stále nemajú možnosť voľby miesta pôrodu, polohy pri pôrode, ako aj sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Opätovne na to upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že napriek záujmu žien o tieto služby, pôrodné asistentky u nás nemôžu sprevádzať ženu v tehotenstve a počas pôrodu ako aj v šestonedelí tak, ako je to v iných krajinách Európy a sveta.
Slovenské ženy si stále nemôžu vybrať pôrodnú asistentku, ktorá by ich sprevádzala v tehotenstve a počas pôrodu
Bratislava – Slovenské ženy stále nemajú možnosť voľby miesta pôrodu, polohy pri pôrode, ako aj sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Opätovne na to upozorňuje SK SaPA s tým, že napriek záujmu žien o tieto služby, pôrodné asistentky u nás nemôžu sprevádzať ženu v tehotenstve a počas pôrodu ako aj v šestonedelí tak, ako je to v iných krajinách Európy a sveta.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 4/2016
SK SaPA organizuje medzinárodnú konferenciu: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 23.-24. septembra 2016 v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách organizuje medzinárodnú konferenciu na tému: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien.".
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry očakávajú od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera viac finančných zdrojov do rozpočtu
Bratislava 25. 8. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je znepokojená návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2017, ktorý ráta s nižšími výdavkami na zdravotníctvo ako v tomto roku. Menej finančných prostriedkov do rezortu zdravotníctva podľa predstaviteľov sestier a pôrodných asistentiek bude mať dopady ako na pacientov, tak aj na zdravotníckych pracovníkov.
Sestry očakávajú od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera viac finančných zdrojov do rozpočtu
Bratislava – SK SaPA je znepokojená návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2017, ktorý ráta s nižšími výdavkami na zdravotníctvo ako v tomto roku. Menej finančných prostriedkov do rezortu zdravotníctva podľa predstaviteľov sestier a PA bude mať dopady ako na pacientov, tak aj na zdravotníckych pracovníkov.
Nedostatok zdravotných sestier a ich slabé kompetencie: je ohrozená zdravotná starostlivosť občanov?
Určite ste aj vy zažili v práci pocit, že by sa do vášho tímu zišiel ešte ďalší kolega, vďaka ktorému by ste vedeli pracovať efektívnejšie a rýchlejšie. Alebo sa na vás šéf obrátil s niečím, čo nie je vo vašej kompetencii a takúto požiadavku ste museli postúpiť inému kolegovi. Niečo podobné sa deje aj pri práci zdravotných sestier. V tíme im však chýba nie jedna, ale veľa kolegýň a s požiadavkami nad rámec pracovných kompetencií sa už prakticky naučili žiť. To však neznamená, že je to v poriadku, práve naopak. Sestry a pôrodné asistentky už dlhodobo upozorňujú na tieto i na ďalšie problémy a snažia sa ich riešiť priamo na ministerstve zdravotníctva. Absolvovali tam už niekoľko rokovaní. Pohli sa však veci dopredu a svitá im nádej na lepšie časy v práci? Aj to bude jedna z otázok pre prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovú, ktorú vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň prajem!"
Prezidentka Iveta Lazorová v živom vysielaní rádia LUMEN
Bratislava - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v utorok 23. augusta 2016 zúčastnila živého vysielania rádia LUMEN, ktoré moderoval moderátor Ján Heriban. Hlavnou témou relácie OBČAN, ktorá je zameraná na podporu informovanosti o aktuálnych občianskych témach, bola tento krát téma: nedostatok sestier a ich slabé kompetencie.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry sa s ministrom dohodli na zatraktívnení svojho povolania
Bratislava 18. 8. 2016 – Je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia so sestrami a pôrodnými asistentkami a zároveň zatraktívnili tieto povolania, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker prijal predstaviteľov SK SaPA
Bratislava - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker na Ministerstve zdravotníctva SR dňa 18. augusta prijal predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na čele s prezidentkou komory Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a.
Vyjadrenie SK SaPA pre organizáciu Demokracia v strednej Európe
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na požiadavku o vyjadrenie editorky Rebecci Murray z organizácie Demokracia v strednej Európe (vydavateľa webzinu V4Revue (www.v4revue.eu). Bratislava 16. 8. 2016
Vyjadrenie SK SaPA pre denník Nový Čas
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Nový Čas Noema Hipká
Šanca: Budúcnosť slovenského zdravotníctva majú v rukách sestry
Strana ŠANCA vyjadruje plnú podporu snahe SKSaPa o posilnenie kompetencií sestier, ktorú včera 11. 8. deklarovala na svojej tlačovej besede.
TV Markíza: Sestry chcú viac
Vypisovať recept namiesto lekára či vyberať kanylu zo žily. Podľa zákona toto zdravotné sestry robiť nesmú. Podľa nich ale v preplnených ambulanciách aj takto zastupujú lekárov.
TV JOJ: Sestry "tancujú" na hrane zákona
Zdravotné sestry chcú na Slovensku pracovať legálne. Tvrdia totiž, že množstvo výkonov v ich profesii je na hrane alebo často až za hranou zákona.
STV: Sestry chcú nové kompetencie
Zdravotné sestry žiadajú legalizovať niektoré ich výkony, ktoré bežne robia. Oficiálne by nemali podávať vnútrožilové injekcie, infúzie, alebo vyberať stehy z pooperačných rán. Chcú preto, aby sa novelizovala vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá je jedenásť rokov stará. Rezort zmenu pripúšťa, hovorí, že ide o benefit pre pacienta.
TA3: Volajú po legalizácii práce
Komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek chce pre kompetencie meniť jedenásť rokov starú vyhlášku. Zdravotnícki pracovníci sa totiž sťažujú na to, že robia aj to, čo nemajú v popise svojej práce.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov
Bratislava 11. 8. 2016 – Znie to neuveriteľne, ale sestry a pôrodné asistentky v súčasnosti robia aj také činnosti, ktoré im nevyplývajú z náplne práce a nemajú ich teda ani zaplatené. V skutočnosti túto prakticky nelegálnu činnosť robia kvôli potrebám zdravotníckych zariadení a oddanosti k pacientovi.
Na komore sa stretli predstavitelia ADOS
Bratislava - V kancelárii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave sa vo štvrtok 11. augusta 2016 uskutočnilo oficiálne stretnutie predstaviteľov organizácií, ktoré združujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS.
Tlačová konferencia: Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dňa 11. 8. 2016 v sídle kancelárie komory organizovala tlačovú konferenciu na tému: „Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov."
Pozvánka na tlačovú konferenciu: „Legalizujme prácu sestier“
Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Legalizujme prácu sestier“
Vyjadrenie SK SaPA pre Hospodárske noviny
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Hospodárskych novín Kristíny Böhmer Bratislava 9. 8. 2016
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia
Bratislava 2. 8. 2016 – Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera počas prvých sto dní vlády Roberta Fica je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dobré.
Vyjadrenie SK SaPA pre Hospodárske noviny
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Hospodárskych novín Kristíny Böhmer Bratislava 2. 8. 2016
SK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia
Bratislava – Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera počas prvých sto dní vlády Roberta Fica je podľa SK SaPA dobré. Predstavitelia komory však od šéfa rezortu zdravotníctva už v tomto čase očakávajú prvé návrhy na riešenie nedostatku sestier, či možnosti motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka.
Rozhlasová stanica Slovensko: Nový post ministerskej sestry
Lepšie postavenie zdravotných sestier, vyššie mzdy, nové metodické postupy ošetrovateľstva. To sú len niektoré z úloh, ktoré si zdravotné sestry sľubujú od novej pozície zriadenej ministerstvom zdravotníctva, takzvanej ministerskej sestry. Nový post v rezorte, s ktorým sa spája aj zriadenie nového odboru ošetrovateľstvo na ministerstve, získala sestra Tatiana Hrindová.
Rozhlasová stanica Fun: Minister Drucker u sestier boduje
Rozhlasová stanica Slovensko: Nová funkcia ministerskej sestry
Na ministerstve zdravotníctva pribudol v júni nový odbor ošetrovateľstva. Túto oblasť zastreší takzvaná ministerská sestra, po ktorej už roky volá sesterská komora.
Hírek.sk: A nővérek szerint Drucker megmutatta, nem fél a változástól
POZSONY. Jónak értékeli a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája Tomáš Drucker egészségügyi miniszter eddigi tevékenységét.
Vyjadrenie SK SaPA pre RTVS
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora RTVS Michala Katušku Bratislava 1. 8. 2016
SK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia
Bratislava 2. 8. 2016 – Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera počas prvých sto dní vlády Roberta Fica je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dobré.
Trend: Zdravotné sestry dosiahli svoje, od augusta budú mať ministerskú sestru
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zriadilo od 15. júna tohto roka odbor ošetrovateľstvo. Od 1. augusta by ho mala viesť ministerská sestra Tatiana Hrindová. Informovala o tom Slovenskákomora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
STV: Ministerskou sestrou je Tatiana Hrindová
Novovzniknutý odbor ošetrovateľstva bude od pondelka viesť Tatiana Hrindová. Zriadenie postu ministerskej sestry bola jedna z troch požiadaviek komory sestier na nového ministra Tomáša Druckera.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA dúfa, že nová ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a pôrodné asistentky
Bratislava 27. 7. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. júna zriadilo odbor ošetrovateľstva, ktorý by mala od 1. augusta viesť ministerská sestra. Komora dúfa, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. bude mať možnosť robiť potrebné zmeny, ktoré sestry a pôrodné asistentky tak dlho očakávajú.
Lumen: Na ministerstve zdravotníctva pribudol v júni nový odbor ošetrovateľstva
Na ministerstve zdravotníctva pribudol v júni nový odbor ošetrovateľstva. Túto oblasť zastreší takzvaná ministerská sestra, po ktorej už roky volá sesterská komora. Do funkcie riaditeľky odboru nastúpi od augusta. Jej meno zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. Vybralo ju spomedzi kandidátov komory. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová je optimistkou a verí, že ministerská sestra bude mať aj možnosti a kompetencie niečo zmeniť.
SK SaPA dúfa, že ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a PA
Bratislava – SK SaPA víta, že MZ SR od 15. júna zriadilo odbor ošetrovateľstva, ktorý by mala od 1. augusta viesť ministerská sestra. Komora dúfa, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. bude mať možnosť robiť potrebné zmeny, ktoré sestry a pôrodné asistentky tak dlho očakávajú.
Na tlačovej konferencii sme upozornili na nedostatok sestier a PA
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v kancelárii komory dňa 22. 7. 2016 organizovala tlačovú konferenciu na tému: „Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?“
TV Markíza: Chýbajú tisíce sestier
Zostaneme pripútaní na nemocničných lôžkach bez pomoci? Na Slovensku chýba možno až desaťtisíc zdravotných sestier. Problém majú ambulancie, nemocnice, aj zariadenia sociálnych služieb.
STV: Sestry pripomínajú, že ich je málo
Slovenská komora sestier opäť pripomína, že o pacientov sa starajú preťažené zdravotníčky. V systéme je podľa nich málo sestier. Od nástupu nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera už uplynuli štyri mesiace a podľa komory sestier stále chýba riešenie problému s nedostatkom personálu.
TA3: Problém so sestrami
V slovenskom zdravotníctve chýbajú tisícky sestier a pôrodných asistentiek, tvrdí to vedenie komory sestier a pôrodných asistentiek. Sestry preto podľa nich nemôžu pacientom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
TV JOJ: Chýbajú zdravotné sestry
Na Slovensku chýba až dvanásťtisíc zdravotných sestier. Mnohé odchádzajú do dôchodku, alebo úplne menia zamestnanie a zo škôl prichádza sestier primálo. Tie, ktoré v systéme fungujú, teda majú veľa nadčasov a často sú vyhorené, preto je tu vyššie riziko toho, že sa o pacientov nedokážu postarať tak, ako je potrebné.
Expres: V nemocniciach chýba čoraz viac zdravotných sestier
Na Slovensku chýbajú tisícky zdravotných sestier. Zo štatistík Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vyplýva, že za posledných osem rokov na Slovensku viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo.
Slovak spectator: Health-care system already lacks around 12,000 nurses
Slovakia’s health-care system now lacks around 12,000 nurses and midwives, with the state having problems finding staff not only for particular outpatient departments but for some medical facilities in general. The numbers of nurses are declining rather than growing.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?
Bratislava 22. 7. 2016 – V slovenskom zdravotníctve chýbajú tisícky sestier a pôrodných asistentiek, pričom zohnať sestru je problém nielen do ambulancií lekárov, ale aj do niektorých zdravotníckych zariadení. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opätovne vyzýva kompetentných, aby prestali zatvárať oči nad problémom a začali okamžite riešiť nedostatok sestier a pôrodných asistentiek.
Pozvánka na tlačovú konferenciu
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu na tému: „Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?“
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 3/2016
Vyšlo júnové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Bratislava - Vyšlo júnové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré v týchto dňoch dostanete na komorové emaily v elektronickej verzii.
XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v endoskopii 10.06.- 11.06. 2016 v Martine
Martin - V dňoch 10.-11. júna 2016 sa v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine uskutočnila XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v endoskopii. Vzdelávacia aktivita bola spojená s voľbami do výboru sekcie.
Prehĺbime spoluprácu ohľadom sústavného vzdelávania
Bratislava - V kancelárii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave sa v utorok 21. júna 2016 uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov SK SaPA so zástupcami Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti za účelom prehĺbenia spolupráce medzi odbornými spoločnosťami v oblasti sústavného vzdelávania.
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek s novými posilami v tíme i novou predsedníčkou
V dňoch 3.-4.júna 2016 sa v priestoroch hotela Centrum v Košiciach uskutočnila VII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA a zároveň VI. Ročník Dňa ambulantných sestier a pôrodných asistentiek. Vzdelávací aktív bol spojený s voľbami do výboru Sekcie a s voľbami predsedníctva Sekcie.
Takto oceňovali sestry z RK Trstená
Stalo sa už tradíciou, že každoročne v máji sa koná slávnostný seminár pri príležitosti MDS, ktorý je spojený s ocenením Biele srdce na regionálnej úrovní. V tomto roku to bolo 30. mája o 13:00 hodine v knižnici Hornooravskej NsP v Trstenej.
V Brezne ocenili sestry na dva krát
Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v Regionálnej komore v Brezno sa konalo na dvoch celoslovenských konferenciách sestier.
Aj v Trnave pracujú výnimočné sestry
Trnava - Ocenenie Biele srdce sa opäť dostalo do rúk tých správnych sestier aj na regionálnej úrovni. Regionálna komora Trnava dňa 26. mája 2016 v kine Hviezda ocenila výnimočné tri sestry v kategórii "sestra/pôrodná asistentka v praxi".
Sestry s obetavým a bielym srdcom v Humennom
Humenné - Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom dňa 12. 5. 2016 počas II. Krajskej odbornej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila „Bielym srdcom“ šestnásť sestier v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“ za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorý sa spája so súcitom, ľudskosťou a zodpovednosťou.
Liptovský Mikuláš
Kontaktné informácie
Slávnostný seminár sestier RK SaPA v Trebišove
Trebišov - RK SaPA Trebišov v spolupráci s NsP Trebišov a.s. dňa 19.5.2016 v priestoroch MKS v Trebišove pri príležitostí Medzinárodného dňa sestier organizovala slávnostný seminár spojený s oceňovaním sestier a pôrodných asistentiek na regionálnej úrovni.
RK Galanta organizovala miestny seminár spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce
Galanta - Regionálna komora Galanta v stredu 8. júna 2016 v Šali organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko nevyužíva dostatočne vzdelané sestry špecialistky
Bratislava 3. 6. 2016 – Sestry špecialistky by mohli byť viac užitočné v slovenských nemocniciach, ale v zákone nemajú definované kompetencie tak, ako je tomu vo vyspelých krajinách. Upozornili na to účastníci IX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 2-3. júna 2016 v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách.
Slovensko nevyužíva dostatočne vzdelané sestry špecialistky
Tatranská Lomnica – Sestry špecialistky by mohli byť viac užitočné v slovenských nemocniciach, ale v zákone nemajú definované kompetencie tak, ako je tomu vo vyspelých krajinách. Upozornili na to účastníci IX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 2-3. júna 2016 v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách.
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri SK SaPA má nové vedenie
Tatranská Lomnica - Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri SK SaPA má nové vedenie. Členovia sekcie si vo štvrtok 2. júna 2016 v Tatranskej Lomnici vo voľbách zvolili nových členov výboru. Staronovým predsedom sekcie zostal PhDr. Milan Laurinc, PhD. Rozhodli tak členovia nového výboru na prvom zasadnutí.
Biele srdce vo Svidníku: Táto generácia môže byť vzorom
12. máj bol Medzinárodným dňom zdravotných sestier. O deň neskôr sa vo svidníckom hoteli Rubín stretli členky Komory sestier a pôrodných asistentiek z regiónov Svidník, Giraltovce a Stropkov na slávnostnom seminári.
Rozhlasová stanica Regina: Komora sestier dostala výpoveď z priestorov nemocnice
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove dostala výpoveď z priestorov fakultnej nemocnice. Hovorí o pomste vedenia za nedávne výpovede sestier. Nemocnica takéto tvrdenia odmieta, priestory bude potrebovať. Komore ponúka rokovania o alternatívach umiestnenia organizácie v nemocnici.
Vo Vysokých Tatrách diskutuje 200 sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Vysoké Tatry - V Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa začala IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. O aktuálnych témach a problémoch v anestéziológii a intenzívnej medicíne bude počas dvoch dní diskutovať 200 sestier z celého Slovenska.
Prezentovali podujatie BIELE SRDCE v TV JOJ
BRATISLAVA - Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa spolu s držiteľkou ocenenia Bieleho srdca za celoživotné dielo PhDr. Adrianou Kolářikovou, PhD. v utorok 31. 5. 2016 zúčastnili živého vstupu v relácii Noviny o 12.00 h. na televízii JOJ, kde prezentovali podujatie Biele srdce 2016.
Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove vyháňa sestry z regionálnej komory mimo areál nemocnice
Bratislava – SK SaPA je šokovaná z prístupu riaditeľa FN J. A. Reimana Prešov MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, ktorý najnovšie vypovedal zmluvu o prenájme kancelárie RK SaPA v Prešove. Stalo sa tak len tri mesiace po tom, čo bolo v tejto nemocnici vyše 300 sestier a pôrodných asistentiek v hromadných výpovediach.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove vyháňa sestry z regionálnej komory mimo areál nemocnice
Bratislava 30. 5. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je šokovaná z prístupu riaditeľa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, ktorý najnovšie vypovedal zmluvu o prenájme kancelárie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove. Stalo sa tak len tri mesiace po tom, čo bolo v tejto nemocnici vyše 300 sestier a pôrodných asistentiek v hromadných výpovediach.
Regionálne komory KE I. a KE II. oceňovali sestry spoločne
Košice - Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I. a II. dňa 27. mája 2015 v koncertnej sále Štátnej filharmónie Domu umenia v Košiciach organizovali pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier slávnostný seminár spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce.
Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore psychiatria
VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora Hudačka z redakcie Prešov 24
Z Prešovského okresu bolo tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenených 5 sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni získali PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA a PhDr. Gabriela Nováková (kategória sestra a pôrodná asistentka v praxi), Mgr. Monika Smolnická (kategória sestra a pôrodná asistentka - manažérka) a pamätnú medailu Rady komory získali Bc. Beáta Čonková a Ružena Rohaľová.
RK SaPA Bratislava 5 ocenila desať významných sestier a PA na regionálnej úrovni
Bratislava - Regionálna komora SaPA Bratislava 5 v stredu 25. mája 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila desať sestier. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni si z rúk prezidentky RK SaPA Bratislava 5. V. Polčinovej odniesli 4 sestry v praxi, 2 pôrodné asistentky v praxi a 4 sestry manažérky.
Deň sestier v RK SaPA Prievidza
Prievidza - Dňa 19. mája 2016 si RK SaPA Prievidza pripomenula medzinárodný deň sestier, pri príležitosti ktorého si uctila sestry udelením ocenenia Biele srdce v dvoch kategóriách.
Slovenský rozhlas: Ocenenie Biele srdce
Tridsať zdravotných sestier a pôrodných asistentiek si v Bratislave prevzalo ocenenie Biele srdce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ním už po deviaty raz vyjadrila uznanie ženám, ktoré patria v tejto profesii medzi najlepšie. Na Slovensku pracuje takmer štyridsaťštyritisíc zdravotných sestier.
rádio LUMEN: 30 sestier a pôrodných asistentiek dostalo za svoju prácu ocenenie Biele srdce
30 sestier a pôrodných asistentiek dostalo za svoju prácu ocenenie Biele srdce. Ide o celonárodné uznanie, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Biele srdce odovzdala v kategóriách Sestra a pôrodná asistentka v praxi a Sestra a pôrodná asistentka - manažérka. Komora tiež udelila pamätné medaily a jedno mimoriadne ocenenie. Viac zistil Ján Heriban.
SK SaPA udelila 30 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) už deviaty krát na celonárodnej úrovni ocenila tridsať sestier a pôrodných asistentiek. Slávnostné odovzdávanie významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v hoteli Saffron 20. mája 2016 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA udelila 30 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 20. 5. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) už deviaty krát na celonárodnej úrovni ocenila tridsať sestier a pôrodných asistentiek.
Prezident Andrej Kiska prijal sestry ocenené Bielym srdcom
Bratislava – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok 19. mája 2016 v prezidentskom paláci v Bratislave prijal tri desiatky sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelí významné ocenenie Biele srdce.
Pozvánka na tlačovú konferenciu
Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si Vás dovoľuje pozvať na deviaty ročník slávnostného odovzdávania ocenenia BIELE SRDCE, ktoré sa uskutoční 20. mája 2016 o 17.00 hod. v hoteli Saffron v Bratislave pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ „liek“ na riešenie problémov sestier a pôrodných asistentiek nenašiel
Bratislava 19. 5. 2016 – Aj napriek tomu, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 19. mája 2016 stretol už druhý krát, sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ zlepšenia podmienok pre svoju prácu nedočkajú. Šéf rezortu zdravotníctva potrebuje ďalšie analýzy a stretnutia.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ „liek“ na riešenie problémov sestier a pôrodných asistentiek nenašiel
Bratislava – Aj napriek tomu, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 19. mája 2016 stretol už druhý krát, sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ zlepšenia podmienok pre svoju prácu nedočkajú. Šéf rezortu zdravotníctva potrebuje ďalšie analýzy a stretnutia.
Stanovisko advokátky SK SaPA k licenciám na výkon činnosti odborného zástupcu v ADOS v povolaní sestra
Bratislava - Takzvaná výnimka z odbornej spôsobilosti odborného zástupcu pre agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v povolaní sestra sa vzťahuje iba na nedostatok odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 13 ods. 2 písm. a./ Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, táto takzvaná výnimka sa týka iba držiteľov licencií vydaných do 15. 12. 2015 a trvá do 31. 12. 2020 ( § 83b ods. 3, Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Veľká pocta pre sestry v RK Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves - Sestry tvoria dôležitý článok v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pretože bez nich by nebolo možné realizovať klinickú medicínu v praxi. Stávajú sa čoraz dôležitejšími členmi zdravotníckeho tímu, lebo práve ony sú v najužšom kontakte s pacientom. Významnej pocty sa dočkalo aj sedem sestier z RK SaPA Spišská Nová Ves.
TATRY SESTRÁM 2016
Dolný Smokovec - Dňa 13. mája 2016 sa v kinosále Šrobárovho ústavu DTaRCH Dolný Smokovec, Vysoké Tatry uskutočnil slávnostný seminár spojený s udeľovaním ocenení Biele srdce pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier.
Tlačová správa EFN k Medzinárodnému dňu sestier
V dnešný „Medzinárodný deň sestier“, EFN tvrdí, že sestry sú schopné poskytnúť dôkazy zlepšenia odolnosti zdravotných a sociálnych ekosystémov!
Blahoželanie ministra zdravotníctva SR sestrám
Blahoželanie ministra zdravotníctva SR sestrám
Sestry pre sestry
Bratislava - Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte nám, aby sme Vám v dnešný "Medzinárodný deň sestier" poďakovali za Vašu prácu, ktorú pre náš stav vykonávate, čím napĺňate úlohy pre skvalitnenie starostlivosti o pacientov. Chceme veriť, že zodpovední sa v dnešný deň zamyslia nad Vašim postavením v systéme zdravotnej starostlivosti a slová chváli, vďaky a zlepšenia pracovných podmienok sa stanú realitou.
Rádio Slovensko: Podľa Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek ošetrovateľstvo, najmä v domácom prostredí, musí ísť do popredia
Ošetrovateľstvo, najmä v domácom prostredí, musí ísť do popredia. Upozorňuje Komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Obyvateľstvo totiž rýchlo starne a na Slovensku je starostlivosť o dlhodobo chorých nedostatočná. Navyše, ošetrovanie doma, ktoré je lacnejšie ako v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach, je úplne na pokraji záujmu. Na zlepšenie situácie však chýbajú zdravotné sestry.
STV: Pokles počtu zdravotných sestier v ambulanciách
Zdravotných sestier je v nemocniciach a ambulanciách o tisícku menej ako minulý rok. Podľa ich komory odchádzajú preto, že majú nízke platy a sú preťažené. Pomôcť zlepšovať pracovné podmienky by mohla takzvaná ministerská sestra, ktorú navrhujú zriadiť.
SK SaPA pripravuje slávnostné podujatie BIELE SRDCE 2016
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj v tomto roku pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateľstva pripravuje slávnostný seminár spojený so slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE tridsiatim sestrám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii ako aj cenu za celoživotné dielo.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a pôrodné asistentky ako hybná sila zmien systému slovenského zdravotníctva
Bratislava 5. 5. 2016 – Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Tak znie hlavná téma Medzinárodného dňa sestier, ktorý pre tento rok zverejnila Medzinárodná rada sestier (ICN). Na celom svete sa slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Pôrodné asistentky na Slovensku by vedeli byť viac nápomocné tehotným ženám
Bratislava 5. 5. 2016 – Pôrodné asistentky sú nápomocné nielen počas tehotenstva, pri samotnom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale vedia zabezpečiť starostlivosť o novorodenca aj po prepustení z pôrodnice. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek, ktorý si aj tento rok pripomíname 5. mája.
Tlačová konferencia: Sestry a pôrodné asistentky ako hybná sila zmien systému slovenského zdravotníctva
Bratislava - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 5. 5. 2016 v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek (5. 5. 2016) a Medzinárodného dňa sestier (12. 5. 2016) organizovala tlačovú konferenciu s témou: Sestry a pôrodné asistentky ako hybná sila zmien systému slovenského zdravotníctva.
Smernica o udelení ceny Biele srdce_20_04_2018
ÚPLNÉ ZNENIE
Hospodársky poriadok_20_04_2018
ÚPLNÉ ZNENIE
Volebný poriadok_20_04_2018
ÚPLNÉ ZNENIE
Rokovací poriadok_22_04_2016
ÚPLNÉ ZNENIE
Štatút_20_04_2018
ÚPLNÉ ZNENIE
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 2/2016
JOJ: Sestry nebudú ticho
Zdravotné sestry dnes opäť po určitom období rokovali pod tatranskými štítmi. Dohodli sa, že ticho nebudú a aj naďalej chcú presadzovať svoje požiadavky. Štrajkovať sa nechystajú. Podľa nich by to nebolo seriózne. Novému vedeniu dajú ešte čas a potom sa vraj uvidí, čo bude nasledovať. Ich predstavy sú jednoznačné. Chcú ministerskú sestru a spravodlivé ohodnotenie.
STV: Zdravotné sestry chcú pozíciu v rezorte
Zdravotné sestry na dvojdňovom sneme v Poprade opäť upozornili na zlé podmienky sestier v nemocniciach. Je ich málo a tak majú priveľa práce. Najhoršia situácia je podľa nich v neštátnych nemocniciach. Zároveň by chceli pozíciu takzvanej ministerskej sestry, ktorá by na ministerstve mala na starosti ošetrovateľstvo.
TA3: Snem zdravotných sestier
Zdravotné sestry rokovali na sneme v Poprade so zástupcami niekoľkých odborových združení a komôr v zdravotníctve. Delegáti otvorili aj tému opätovného vzdelávania sestier na stredných školách. Podľa prezidentky komory by to ale viac zdravotníčok do systému neprinieslo.
Delegáti snemu požadujú zlepšiť pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku
Poprad – Zlepšeniu pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku by mohlo pomôcť zriadenie odboru ošetrovateľstva s príslušnými kompetenciami na Ministerstve zdravotníctva SR na čele s ministerskou sestrou. Vyplynulo to z diskusie hostí a delegátov na 16. Sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa konal v dňoch 22. – 23. apríla 2016 v mestskom úrade Poprad.
Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti.
To je motto Medzinárodného dňa sestier, ktorý zverejnila Medzinárodná rada sestier pre rok 2016. Medzinárodný deň sestier je oslavovaný po celom svete každého 12. mája, pri príležitosti narodenia Florencie Nightingelovej.
V Poprade sa začal 16. Snem SK SaPA
POPRAD – Zlepšeniu podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku by mohlo pomôcť zriadenie odboru ošetrovateľstva s príslušnými kompetenciami na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorý by koordinovala ministerská sestra. Vyplynulo to z diskusie hostí a delegátov na 16. Sneme SK SaPA, ktorý sa 22. apríla 2016 začal v mestskom úrade Poprad.
Sestrám v programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne úlohy, ktoré tento rezort potrebuje nevyhnutne ako soľ
Sestry a pôrodné asistentky sú sklamané z programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktoré predložila koaličná vláda do Národnej rady SR. Do najkľúčovejšieho dokumentu tretej vlády R. Fica sa nedostala jediná úloha z troch bodov, ktoré požadovali od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pri stretnutí.
Do Popradu už prichádzajú prví delegáti na Snem
POPRAD – Do mesta pod Tatrami v týchto chvíľach postupne prichádzajú delegáti z celého Slovenska, aby sa mohli zúčastniť 16. Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa bude konať na mestskom úrade Poprad v dňoch 22.-23. apríla 2016.
Zatvorená kancelária SK SaPA v čase konania SNEMU
Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 21.-22. apríla 2016 bude zatvorená kancelária Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek z dôvodu konania Snemu v meste Poprad.
Vyšetrovateľ odmietol oznámenie exministra Čisláka na sestry
BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Trestné oznámenie exministra zdravotníctva Viliama Čisláka na zdravotné sestry vyšetrovateľ odmietol. Agentúre SITA to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Šúrek.
Sestrám v programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne úlohy, ktoré tento rezort potrebuje nevyhnutne ako soľ
Bratislava 18. 4. 2016 – Sestry a pôrodné asistentky sú sklamané z programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktoré predložila koaličná vláda do Národnej rady SR. Do najzásadnejšieho dokumentu tretej vlády R. Fica sa nedostala jediná úloha z troch bodov, ktoré požadovali od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pri stretnutí.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku
Bratislava 5. 4. 2016 – V súčasnosti na Slovensku máme nastavený vzdelávací systém v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii tak, že sestra môže nastúpiť do vzdelávacieho procesu až po absolvovaní stredoškolského vzdelania a to štúdiom na strednej zdravotníckej škole v rozsahu 3 rokov v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo štúdiom na univerzite v rozsahu 3 rokov v odbore ošetrovateľstvo.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Vrátiť vzdelávanie slovenských sestier na stredné školy, by bol veľký krok späť
Bratislava 5. 4. 2016 – Návrat sestier a pôrodných asistentiek z vysokých škôl na stredné školy, ako to zamýšľajú niektorí poslanci, odporuje európskej legislatíve. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek avizuje, že zamýšľané znižovanie úrovne vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek nové sestry a pôrodné asistentky do systému nepriláka, naopak zníži úroveň zdravotnej starostlivosti.
Vrátiť vzdelávanie slovenských sestier na stredné školy, by bol veľký krok späť
Návrat sestier a pôrodných asistentiek z vysokých škôl na stredné školy, ako to zamýšľajú niektorí poslanci, odporuje európskej legislatíve. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek avizuje, že zamýšľané znižovanie úrovne vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek nové sestry a pôrodné asistentky do systému nepriláka, naopak zníži úroveň zdravotnej starostlivosti.
Lekári: Vzdelávanie sestier treba vrátiť na stredné školy
BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Vzdelávanie zdravotných sestier treba opäť vrátiť na stredné zdravotnícke školy. Zhodujú sa v tom predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a lekár Štefan Zelník (SNS) s členom tohto zdravotníckeho výboru a tiež lekárom Alanom Suchánkom (OĽaNO-NOVA).
Rádio Slovensko: Rokovanie sestier s ministrom zdravotníctva
Sestry chcú pozorne sledovať ako sa nový minister zdravotníctva Tomáš Drucker bude správať pri riadení rezortu. Myslia si, že by ako krízový manažér mohol nechať za sebou nejaké výsledky. Musí sa však podľa nich obklopiť odborníkmi z rezortu. Zhodli sa na tom predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek po prvom pracovnom stretnutí s ministrom. Šéfka komoryIveta Lazorová.
Nový minister zdravotníctva T. Drucker prijal predstaviteľov sestier a PA
BRATISLAVA - Nový minister zdravotníctva Tomáš Drucker vo štvrtok 31. 3. 2016 na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prijal predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Valné zhromaždenie RK Bratislava 5 rozhodlo o novej prezidentke aj delegátoch na Snem komory
Valné zhromaždenie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava 5 si dňa 30. 3. 2016 zvolilo novú prezidentku Zuzanu Polčinovú. Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek taktiež rozhodli o delegátoch na tohtoročný Snem SK SaPA.
Vyšlo marcové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Vyšlo marcové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V aktuálnom čísle si môžete okrem iného prečítať rozhovor s členkou Rady SK SaPA Mgr. Ľubicou Husárovou, článok o Regionálnej komore Nitra, respektíve právne poradenstvo advokáta Mgr. Slavomíra Slávika k problematike zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch.
CAS.SK: Zdravotné sestry majú jasno: Toto očakávame od nového ministra!
Systémové zmeny či prinavrátenie dôvery rezortu očakáva od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) sesterská komora. Jeho nomináciu na tento post privítala, aj keď nie je odborníkom priamo z rezortu. Sestry veria, že ako manažér a stratég dokáže nájsť ten správny liek na zdravotníctvo, ktoré je v kríze a tiež, že si bude vážiť zdravotníkov.
Pre teroristické útoky museli zrušiť zasadnutie generálneho zhromaždenia EFN v Bruseli
Výkonný výbor Európskej federácie sestier vzhľadom k situácii v belgickom Bruseli po teroristických útokoch na letisku Zaventem, ako aj v stanici metra Maelbeek zrušil generálne zhromaždenie EFN, ktoré sa malo konať v dňoch 14. – 15. apríla v Bruseli.
SK SaPA verí, že zdravotníctvo v kríze ozdraví manažér
Bratislava 27. 3. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že novým ministrom zdravotníctva sa stal Tomáš Drucker, pretože zdravotníctvo v kríze by mohol „vyliečiť“ krízový manažér. Sestry od nového šéfa rezortu očakávajú nielen koncepčné systémové zmeny, prinavrátenie dôvery Ministerstvu zdravotníctva SR, ale aj to, že si bude viac vážiť zdravotníkov ako jeho poslední dvaja predchodcovia.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA verí, že zdravotníctvo v kríze ozdraví manažér
Bratislava 27. 3. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že novým ministrom zdravotníctva sa stal Tomáš Drucker, pretože zdravotníctvo v kríze by mohol „vyliečiť“ krízový manažér. Sestry od nového šéfa rezortu očakávajú nielen koncepčné systémové zmeny, prinavrátenie dôvery Ministerstvu zdravotníctva SR, ale aj to, že si bude viac vážiť zdravotníkov ako jeho poslední dvaja predchodcovia.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
Radostné a pokojné veľkonočné sviatky v kruhu najbližších Vám želajú zamestnanci kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Zdravotníci ponúkajú vláde odborné rady
Lekári, sestry a ďalší odborníci v zdravotníctve ponúkajú budúcej vláde svoje skúsenosti o problémoch v zdravotníctve. Podobne, ako učitelia, chcú byť spoluautormi programového vyhlásenia vlády. Rezort povedie opäť Smer-SD. Podľa zdravotníkov bude potrebné zmeniť komunikáciu a nevyhnutná bude spolupráca.
Sestry sa chcú podieľať na tvorbe programového vyhlásenia novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sa chce podieľať na tvorbe programového vyhlásenia novej vlády v oblasti zdravotníctva. Sestryočakávajú, že strany Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť zapracujú do programu aj zlepšenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.
SK SaPA sa chce podieľať na tvorbe programového vyhlásenia vlády
Bratislava 16. 3. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že zdravotníctvo je jednou z programových priorít strán Smer-SD, SNS, Most-Híd, a #Sieť. Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek však zároveň očakávajú, že možní koaliční partneri do programového vyhlásenia vlády zapracujú aj zlepšenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA sa chce podieľať na tvorbe programového vyhlásenia vlády
Bratislava 16. 3. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že zdravotníctvo je jednou z programových priorít strán Smer-SD, SNS, Most-Híd, a #Sieť. Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek však zároveň očakávajú, že možní koaliční partneri do programového vyhlásenia vlády zapracujú aj zlepšenie podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.
Odstúpila šéfka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek
PREŠOV. V čase protestov zdravotných sestier sa postavila proti tomu, že sestry dali výpovede a išli na PN. Rozbehla aj verejnú písomnú výzvu za záchranu prešovskej fakultnej nemocnice, ktorá bola nasmerovaná proti aktivitám sestier.
Odstúpila prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
Prešov 10. 3. 2016 – Sestry z Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove v súčasnosti nemajú regionálnu prezidentku, ktorá sa výkonu funkcie vzdala.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Odstúpila prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
Prešov 10. 3. 2016 – Sestry z Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove v súčasnosti nemajú regionálnu prezidentku, ktorá sa výkonu funkcie vzdala.
Európska federácia sestier EFN vyzvala na riešenie nerovností medzi ženami a mužmi
Ženy sú v spoločnosti stále diskriminované či už z pohľadu platového ohodnotenia, pracovných podmienok a na manažérskych pozíciách. Upozornila na to Európska federácia sestier s tým, že politickí činitelia a politici majú jedinečnú príležitosť zabezpečiť, aby reformami vyriešili dlhodobé nerovnosti medzi ženami a mužmi.
Medzinárodný deň žien
Dovolte mi, aby som Vám ako člen Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek zablahoželal k Vášmu dnešnému sviatku "Medzinárodnému dňu žien", a poprial Vám mnoho síl vo Vašom boji za zlepšenie pracovných podmienok, ale hlavne viac úcty zo strany nás mužov.
Návrhy na ocenenie BIELE SRDCE môžete podať do 15. marca 2016
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj v tomto roku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný seminár spojený s odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Návrhy na ocenenie na celonárodnej úrovni prosím posielajte do kancelárie komory, resp. na e-mail adresu: safarikova@sksapa.sk do 15. 03. 2016.
Ďakujeme za hlasy pre sestry
Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, ako aj v mene SK SaPA poďakovala všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré kandidovali v parlamentných voľbách 2016, a taktiež všetkým tým, ktorí ich volili.
SK SaPA uzatvorila memorandum o porozumení s politickými stranami
Bratislava 4. 3. 2016 – Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v piatok 4. 3. 2016 uzavrela memorandum o porozumení pre volebné obdobie 2016 – 2020 s viacerými politickými subjektmi.
SK SaPA upozorňuje na to, že do nemocníc sa stále nevrátilo 300 sestier a pôrodných asistentiek
SK SaPA verejnosť na to, že slovenské nemocnice sú stále bez 300 špecializovaných sestier a PA, na čo v konečnom dôsledku žiaľ doplácajú pacienti. Riaditelia nemocníc v Trnave, v Žiline a Prešove totiž k dnešnému dňu neuzavreli nové pracovné zmluvy so sestrami, ktoré z nich po hromadných výpovediach odišli k 1. februáru 2016.
TASR: Sestry v nemocniciach stále chýbajú, upozorňuje komora
Bratislava 2. marca (TASR) - Pre hromadné výpovede sa do prešovskej, žilinskej a trnavskej nemocnice nevrátilo doteraz 300 sestier a pôrodných asistentiek. "Kríza v slovenskom zdravotníctve vôbec nie je vyriešená, ale stále trvá," hovorí prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová s tým, že na to doplácajú pacienti. Mnohé z tých sestier, ktoré pre výpovede odišli 1. februára, nemocnice medzičasom nahradili. Vrátiť sa chcú všetky spoločne, vedenia im však už toľko miest neponúkajú.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA upozorňuje na to, že do nemocníc sa stále nevrátilo 300 sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava 2. 3. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje slovenskú verejnosť na to, že slovenské nemocnice sú stále bez 300 špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek, na čo v konečnom dôsledku žiaľ doplácajú pacienti. Riaditelia nemocníc v Trnave, v Žiline a Prešove totiž k dnešnému dňu neuzavreli nové pracovné zmluvy so sestrami, ktoré z nich po hromadných výpovediach odišli k 1. februáru 2016.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 1/2016
Prispejte na sestry, ktoré sa obetovali za lepšie zdravotníctvo
Vážení priatelia, podporte sestry vo výpovediach, pomôžete dobrej veci. Je dôležité, aby sestry, ktoré obetovali svoju existenciu za lepšie zdravotníctvo našli u nás podporu a pomoc preklenúť ťažké obdobie sklamania a neistoty.
Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Vyšlo februárové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Elektronický mesačník v plnej verzii dostane každý člen SK SaPA na komorový email.
SK SaPA žiada odvolať riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a Trnave
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite odvolal riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a v Trnave, a zároveň sa osobne angažoval, aby sa mohli vrátiť všetky sestry a pôrodné asistentky naspäť do nemocníc.
TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA žiada odvolať riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a Trnave
Bratislava 25. 2. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite odvolal riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a v Trnave, a zároveň sa osobne angažoval, aby sa mohli vrátiť všetky sestry a pôrodné asistentky naspäť do nemocníc.
Väčšina pacientov stojí za sestrami a podporuje ich požiadavky
Bratislava, 24. februára 2015 – Hromadné výpovede sestier, ktoré boli podané v posledných týždňoch minulého roka vo viacerých nemocniciach, odzrkadľujú neľahkú situáciu zdravotníckeho personálu na Slovensku. Podľa internetového prieskumu, ktorý realizovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, väčšina pacientov stojí za sestrami a podporuje ich požiadavky.
Prezidentka SK SaPA sa aktívne zúčastnila odbornej diskusie
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v pondelok 22. februára 2016 zúčastnila diskusie "Choroby nášho zdravotníctva", ktorú organizovalo Centrum pre odbornú politiku.
Rozhlasová stanica FM: Situáciu v žilinskej nemocnici preverovali poslanci
Preveriť aktuálnu situáciu, čo sa týka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a tiež práv pacientov boli dnes v žilinskej nemocnici opoziční poslanci Národnej rady. Poslanec Ivan Uhliarik za KDH konštatoval, že situácia je naďalej vážna.
TLAČOVÁ SPRÁVA SK SaPA chce preveriť odbornosť sestier v Prešove, Trnave a Žiline
Bratislava 15. 2. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa dnešným dňom obrátila na riaditeľov nemocníc v Prešove, Trnave a v Žiline so žiadosťou o poskytnutie informácií o počte zamestnaných sestier a pôrodných asistentiek v poslednom období. A to pre dôvodné podozrenia, že na viacerých oddeleniach nepracuje dostatok špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek.
SK SaPA chce preveriť odbornosť sestier v Prešove, Trnave a Žiline
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa dnešným dňom obrátila na riaditeľov nemocníc v Prešove, Trnave a v Žiline so žiadosťou o poskytnutie informácií o počte zamestnaných sestier a pôrodných asistentiek v poslednom období. A to pre dôvodné podozrenia, že na viacerých oddeleniach nepracuje dostatok špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek.
NEKROLÓG K ÚMRTIU
Dňa 4. 2. 2016 po ťažkej chorobe opustila geriatrickú odbornú obec jej významná osobnosť, pán prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Osobnosť, ktorá svoj profesionálny život venovala geriatrii na Slovensku a prispela k jej celkovému rozvoju.
VÝZVA prezidentky SK SaPA: Bojujeme za lepšie zdravotníctvo, pridajte sa aj vy, ešte je stále čas!
Nedá mi nepovedať, že keby ste sa pridali aj ostatné, už dávno sme mohli mať vyriešené všetky naše požiadavky. Ešte je stále čas nato, aby sme spoločnými silami zmenili súčasný stav a dokázali to, čo pred rokmi lekári. Stačí sa iba pridať k sestrám vo výpovediach.
Tlačové vyhlásenie OZ SaPA a SK SaPA
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujú sklamanie nad hlasovaním poslancov NR SR za SMER-SD, ktorí nepodporili návrh na vystúpenie zástupkýň stavovských organizácií v pléne NR SR a tým im neumožnili obhájiť svoje adekvátne požiadavky.
Tlačové vyhlásenie OZ SaPA a SK SaPA
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujú sklamanie nad hlasovaním poslancov NR SR za SMER-SD, ktorí nepodporili návrh na vystúpenie zástupkýň stavovských organizácií v pléne NR SR a tým im neumožnili obhájiť svoje adekvátne požiadavky.
SRO: Poslanecký prieskum v nemocniciach, z ktorých odišlo najviac zdravotných sestier, sa neuskutoční
Podľa údajov nemocníc chýba v Prešove 187, v Žiline 80 a v Trnave 43 zdravotných sestier. Ide o stav po zarátaní novoprijatých sestier. Opoziční poslanci zdravotníckeho výboru parlamentu navrhovali, aby sa v týchto nemocniciach vykonal poslanecký prieskum. Výbor však prieskum neschválil. Podľa vládnych poslancov by išlo len o predvolebnú kampaň. Nespokojné sestry, ktoré dali výpoveď, trvajú na tom, aby sa do nemocníc mohli vrátiť všetky na svoje pôvodné pracovné miesta.
TV Markíza: Podporili sestry
Vo viacerých nemocniciach na Slovensku stále nie je jasné, kto nahradí odchádzajúce sestry. Po Prešove, Žiline a Trnave hlásia kritický stav aj niektoré kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Práve tam dnes bolo verejné zhromaždenie na podporu sestier.
Prezidentka SK SaPA prišla podporiť sestry na protestné zhromaždenia do Trenčína
Sestry, ktoré sú na úradoch práce, sa vrátia buď všetky, alebo žiadne. Konštatovala to v Trenčíne 10. februára 2016 prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá prišla podporiť na protestné zhromaždenia sestry v hromadných výpovediach z Fakultnej nemocnici Trenčín.
TV Markíza: Sestry a sťahovanie výpovedí
Zdravotné sestry sa pomaly vracajú do žilinskej nemocnice. K dnešnému dňu podpísala nové pracovné zmluvy asi pätina sestier, ktoré po výpovediach odišli. Ďalšie však zostávajú na mŕtvom bode. V Prešove nemocnica stále funguje v obmedzenom režime. Čo bude so zvyškom sestier, je teraz otázne.
Európska federácia sestier EFN podporuje slovenské sestry
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek prijala podporné stanovisko generálneho sekretára Európskej federácie sestier Paul De Raeve.
5. Medzinárodné job days lekárstva a zdravia
Vážení zamestnanci v zdravotníctve, vážené zdravotné sestry, radi by sme Vás srdečne pozvali na 5. Medzinárodné job days lekárstva a zdravia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.-12. 3. 2016 v Bratislave.
VYHLÁSENIE: Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek ponúkli kompromisný návrh
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa prikláňa k návrhu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v záujme vyriešenia krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve, ktoré ponúka kompromisný návrh Vláde SR, v podobe Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve.
VYHLÁSENIE: Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek ponúkli kompromisný návrh
Bratislava 4. 2. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa prikláňa k návrhu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v záujme vyriešenia krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve, ktoré ponúka kompromisný návrh Vláde SR, v podobe Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve.
Výzva prezidentky SK SaPA: Musíme byť súdržné, pridajte sa aj Vy k výpovediam
Teraz potrebujeme byť súdržné a silné, pretože musíme dokázať, že sestry sú nenahraditeľné. Máme podporu verejnosti, pacientov, ktorí chápu naše požiadavky. Pridajte sa k výpovediam. Podporte kolegyne, ktoré bojujú už druhý mesiac! Výpovede podané teraz budú naozaj už iba na podporu.
VYHLÁSENIE SK SaPA: SK SaPA žiada riaditeľov nemocníc, aby nevyháňali verejnosť zo zdravotníckych zariadení
Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je pohoršené konaním manažmentom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ktorí z nemocníc robia nedobytné pevnosti.
Sestry a učitelia požiadali poslancov o zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR
Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek a učiteľov v stredu 3. februára 2016 na novinárskom brífingu pred Národnou radou Slovenskej republiky vyzvali poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zvolali mimoriadnu schôdzu k situácii v zdravotníctve a školstve.
VYHLÁSENIE: SK SaPA žiada riaditeľov nemocníc, aby nevyháňali verejnosť zo zdravotníckych zariadení
SK SaPA požaduje od riaditeľov nemocníc na Slovensku, aby bezodkladne dodržiavali právo novinárov a verejnosti k prístupu informácií, aby sa verejnosť mohla dozvedieť aktuálnu úroveň zdravotnej starostlivosti, na ktorú majú občania nárok.
Aj sestry boli súčasťou živej reťaže v Bratislave
Sestry vo výpovediach, vrátane prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. a predsedníčky OZ SaPA v pondelok 1. februára 2016 osobne podporili podujatie Živá reťaz, ktorú v Bratislave organizovala Iniciatíva slovenských učiteľov.
TV JOJ: Sestry so slzami na krajíčku
Presne od polnoci už nie sú zamestnankyňami nemocnice v Žiline sestričky, ktoré nestiahli svoje výpovede, je ich stosedemdesiatpäť. Pri svojom nočnom demonštratívnom odchode mali poniektoré slzy v očiach, prišli o prácu. Vedenie zdravotníckeho zariadenia tvrdí, že situáciu zvláda.
Vyberte si, kto klame - Čislák alebo sestričky
Minister zdravotníctva chce hnať zástupkyne zdravotných sestier pred súd. Tie tvrdia, že je to naopak on, kto ohrozuje zdravie pacientov.
Štrajkujúce sestry podporujú mimoriadne zhromaždenie schôdze NRSR: Sme pripravené vyjednávať
Sestry, ktoré podali hromadné výpovede, podporujú zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR a v pondelok preto oslovia všetky parlamentné politické strany.
TV Markíza: Sestry odišli
Deň D v slovenských nemocniciach. Stovky sestier dnes úderom polnoci opustili nemocnice vo viacerých mestách na Slovensku. Najhoršia situácia je v Žiline a v Prešove.
Braňo Závodský Naživo: Iveta Lazorová
Ultimátum zdravotných sestier vláde vypršalo. Oddnes už v našich nemocniciach nepracujú stovky z nich. Sestry varujú pred problémami až milióna ľudí. Minister Čislák odkazuje, že má všetko pod kontrolou. Ako to teda dnes vyzerá v nemocniciach? Čo bude so sestrami, ktoré dali výpovede? Sestry ale naznačujú, že by mohli mať riešenie. Čo chcú vláde ponúknuť ako kompromis? O tom všetkom sa dnes pobavíme v štúdiu so šéfkou Komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetou Lazorovou. Pani Lazorová, dobrý deň, vitajte u nás opäť."
Odchádzajúce sestry nahrádzajú dôchodkyňami a sestrami po materskej dovolenke, či zdravotníckymi záchranármi
Bratislava 2. 2. 2016 – Situácia v slovenských nemocniciach vôbec nie je stabilizovaná, ako to stále prezentuje minister zdravotníctva Viliam Čislák. Riaditelia nemocníc zatvárajú oddelenia a redukujú lôžka, pričom odchádzajúce sestry nahrádzajú dôchodkyňami, sestrami po materskej dovolenke, ktorí nie sú registrovaní, alebo dokonca zdravotníckymi záchranármi.
SK SaPA upozorňuje na nahrádzanie sestier nekvalifikovanou pracovnou silou
Situácia v slovenských nemocniciach vôbec nie je stabilizovaná, ako to stále prezentuje minister zdravotníctva Viliam Čislák. Riaditelia nemocníc zatvárajú oddelenia a redukujú lôžka, pričom odchádzajúce sestry nahrádzajú dôchodcami, sestrami po materskej dovolenke, ktorí nie sú registrovaní, alebo dokonca zdravotníckymi záchranármi.
Vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v kategórií sestra
Bude pokračovať aj v akademickom roku 2016-2017
Krízová situácia v slovenských nemocniciach po odchode stoviek sestier a PA
V slovenských nemocniciach po odchode stoviek sestier a pôrodných asistentiek nastala krízová situácia. Riaditelia nemocníc nenašli adekvátnu náhradu za chýbajúce sestry, a ktoré sa snažia nahrádzať sestrami z okolitých nemocníc, čím sa z problémov prešovskej a žilinskej nemocnice stáva celoslovenský problém.
POZVÁNKA NA NOVINÁRSKY BRÍFING
Dovoľujeme si Vás pozvať na novinársky brífing Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek na aktuálnu tému: Krízová situácia v slovenských nemocniciach po odchode stoviek sestier a pôrodných asistentiek
Ľady sa pohli, predstaviteľov sestier konečne prijal premiér Robert Fico
Boj sestier v hromadných výpovediach sa stupňuje. V piatok 29. januára 2016 predstaviteľov sestier a pôrodných asistentiek na Úrade Vlády SR nečakane prijal premiér Robert Fico. Predseda vlády požiadavkám sestier nepovedal áno, ale ani nie, boj sestier v hromadných výpovediach teda potrvá najskôr do pondelka budúceho týždňa.
Sestry na Slovensku nechcú opustiť svojich pacientov, ale dnes nevidia iné východisko
Sestry na Slovensku nechcú opustiť svojich pacientov, ale dnes nevidia iné východisko a iný nástroj ako poukázať na to, že situácia v zdravotníctve je veľmi zlá a vôbec sa nezlepšuje, ba naopak zhoršuje. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok 28. januára 2016 povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Prezidentka SK SaPA na verejnom zhromaždení v Žiline
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v stredu 27. januára 2016 zúčastnila verejného zhromaždenia v Žiline, na ktorom ocenila úsilie všetkých sestier v hromadných výpovediach bojovať za lepšie zdravotníctvo.
Prezidentka SK SaPA sa pýtala kandidátov na ministra zdravotníctva na ich názor
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v stredu 27. 1. 2016 aktívne zúčastnila konferencie na tému Slovenské zdravotníctvo 2016, keď sa kandidátov na budúceho ministra zdravotníctva spýtala na ich názor na celkový systém zdravotnej starostlivosti, ale aj nato ako vidia pôsobenie sestier a PA v systéme do budúcna.
Ukrajinské sestry v súčasnosti nemôžu pracovať na Slovensku
Informácie o tom, že sestry z Ukrajiny prídu nahradiť tie zo Slovenska v hromadných výpovediach, sú len falošným poplachom a zastrašovaním. Upozorňuje na to SK SaPA s tým, že sestry z Ukrajiny v súčasnosti nemôžu pracovať na Slovensku, pretože ich vzdelávanie nie je kompatibilné s naším vzdelávaním.
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločnú tlačovú konferenciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek na tému: „Ďakujeme, odchádzame!“
Prezidentka SK SaPA vystúpila na protestnom zhromaždení učiteľov v Bratislave
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. ako aj predsedníčka OZ SaPA Mgr. Monika Kavecká v pondelok 25. januára 2016 vystúpili na protestnom zhromaždení učiteľov v Bratislave, kde vyjadrili podporu učiteľov, ale prítomných informovali aj o aktuálnom stave sestier, ktoré sú v hromadných výpovediach.
Výberové konanie na vedúceho regionálneho centra HSV v Nitre
SK SAPA vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Vedúci regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania (HSV) v Nitre.
Sestry v hromadných výpovediach bojujú aj za zlepšenie podmienok pacientov
Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek odmietajú tvrdenia, že sestry v hromadných výpovediach opúšťajú svojich pacientov, pretože bojujú nielen za zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov, ale aj za kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta.
Sestry v hromadných výpovediach bojujú aj za zlepšenie podmienok pacientov
Bratislava 24. 1. 2016 – Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek odmietajú tvrdenia, že sestry v hromadných výpovediach opúšťajú svojich pacientov, pretože bojujú nielen za zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov, ale aj za kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Hromadné výpovede sú posledná možnosť ako poukázať na problém v zdravotníctve, keďže zdravotníci zo zákona nemôžu štrajkovať tak ako napríklad učitelia.
Ukrajinské sestry v súčasnosti nemôžu pracovať na Slovensku
Bratislava 22. 1. 2016 – Informácie o tom, že sestry z Ukrajiny prídu nahradiť tie zo Slovenska v hromadných výpovediach, sú len falošným poplachom a zastrašovaním. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s tým, že sestry z Ukrajiny v súčasnosti nemôžu pracovať na Slovensku, pretože ich vzdelávanie nie je kompatibilné s naším vzdelávaním.
Ku kolegyniam v hromadných výpovediach sa pridali aj sestry z Považskej Bystrice
Bratislava 19. 1. 2016 – Podávanie hromadných výpovedí v slovenských nemocniciach nekončí, pokračuje. Dnes odovzdali hromadné žiadosti o ukončenie pracovného pomeru v sprievode právnika v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Spolu sú tak sestry vo výpovediach už v jedenástich nemocniciach.
Humanitárna organizácia
Medzinárodná humanitárna organizácia "Lekári bez hraníc" vás srdečne pozývajú na online informačnú večeru, ktorá hľadá spolupracovníkov pre svoje zahraničné misie.
Názor sestry Moniky Vojčíkovej
Názor sestry Moniky Vojčíkovej na boj sestier za lepšie pracovné podmienky na Slovensku.
Vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
Oznamujeme Vám, že vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v kategórii sestra bude pokračovať aj v akademickom roku 2016/2017.
Sestry odniesli list premiérovi, a vyzvali ho, aby začal riešiť situáciu
Bratislava 19. januára 2016 - Členovia Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. ako aj predsedníčkou Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monikou Kaveckou dnes odniesli na Úrad lády SR otvorený list, v ktorom vyzvali predsedu vlády Roberta Fica, aby začal riešiť hromadné výpovede.
Ku kolegyniam v hromadných výpovediach sa pridali aj sestry z Považskej Bystrice
Podávanie hromadných výpovedí v slovenských nemocniciach nekončí, pokračuje. Dnes odovzdali hromadné žiadosti o ukončenie pracovného pomeru v sprievode právnika v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Spolu sú tak sestry vo výpovediach už v jedenástich nemocniciach.
Sprievod na podporu zdravotníctva v Prešove
Pozývame Vás na sprievod na podporu zdravotníctva s názvom "Zachráňme nemocnicu v Prešove!. Príďte aj podporiť sestry k ich záchrane zdravotníctva.
List od sestry Ľ. Eliášovej
Chcem sa Vás opýtať. Prečo ste tak slepý? Prečo neustále dookola opakujete, že zdravotná starostlivosť je v poriadku, že nemocnica funguje a je pripravená pre všetkých pacientov, ktorí sa na ňu s dôverou, podotýkam s DôVEROU obrátia. Prečo tak odporne a do éteru klamete a zavádzate pacientov? Urážate ich tým.
OTVORENÝ LIST sestry z výpovednej lehoty z Trenčína
Som sestra vo výpovednej lehote, teda jedna z tých, ktorým situácia v zdravotníctve nie je ľahostajná. Sestričky z kľúčových oddelení nemocníc, zobuďte sa!
Názor sestier: Sebakoncepcia a imidž sesterskej profesie
Sestry nie sú zobrazované ako autonómni profesionáli a verejnosti nie je známe, akú má profesia sestry dôležitosť a význam pri riešení problémov a napĺňaní potrieb pacientov.
TV JOJ: 185 sestier vo výpovednej lehote
Podľa predstaviteľov odborov môže už budúci týždeň nastať žilinskej fakultnej nemocnici priam kritická situácia. Tamojšie zdravotné sestry vo výpovednej lehote si môžu začať čerpať dovolenky či náhradné voľno. Hrozí, že skolabujú kľúčové oddelenia. Vedenie nemocnice však tvrdí, že si dokáže poradiť.
TV Markíza: Krízový stav v Žiline
Sesterská kríza pokračuje. Tentokrát v nemocnici v Žiline. Zástupcovia odborov tvrdia, že ak vláda nezasiahne, pocítia to pacienti. Výpovede podľa nich nemocnicu ochromia natoľko, že nebude schopná fungovať. Jej vedenie tvrdí, že veci má pod kontrolou.
Prezidentka SK SaPA v Správách a komentároch na STV
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v stredu 13. 1. 2016 zúčastnila televíznej diskusie s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom v relácii Správy a komentáre na STV 2.
Prezidentka SK SaPA v Žiline: Čas na rokovanie sa kráti, ale stále je priestor na dohodu
Čas na rokovania sa kráti, ale ešte je stále priestor na dohodu so sestrami, ktoré podali hromadné výpovede. Na brífingu pred Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Žiline to v stredu 13. 1. 2016 konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá opätovne vyzvala premiéra R. Fica, aby začal konať.
Snaženie sestier podporujú aj lekári
Lekárske odborové združenie/ LOZ / Prešov s čoraz väčším znepokojením sleduje situáciu, ktorá vzniká jednak na pôde FNsP J.A.Reimana v Prešove ale aj vo veľkých nemocniciach v iných regiónoch Slovenska.
Rozhlas: Pred nemocnicou v Bojniciach sa dnes stretlo asi 50 zástupcov sestier z 90, ktoré sú vo výpovednej lehote
Pred nemocnicou v Bojniciach sa dnes stretlo približne 50 zástupcov sestier z 90, ktoré sú vo výpovednej lehote. Podľa ich slov nešlo o protest, ale o snahu upozorniť na pretrvávajúci problém s nedostatkom sestier a ich oceňovaním.
TV Markíza: Sestry trvajú na výpovediach
Výpovede stiahnuť nechcú a tvrdia, že ohrozených bude niekoľko oddelení. Viac ako deväťdesiat zdravotných sestier je pripravených odísť aj z nemocnice v Bojniciach. Problém môže nastať s urgentnou zdravotnou starostlivosťou.
TV JOJ: Sestričky trvajú na výpovediach
Na Hornej Nitre hrozí, že obyvatelia nebudú mať zabezpečenú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Myslia si to zdravotné sestry z bojnickej nemocnice, ktoré sa rovnako ako mnohé ďalšiesestričky z iných kútov Slovenska rozhodli dať od februára výpovede.
Prezidentka komory osobne podporila sestry z bojnickej nemocnice
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných sestier Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v utorok 12. 1. 2015 prišla podporiť sestry a pôrodné asistentky z Nemocnice s poliklinikou Bojnice na novinárskom brífingu k hromadným výpovediam.
TV JOJ: Nemocnica v krízovom režime
Prešovská nemocnica je v krízovom režime a to, čo malo platiť od februára, sa deje už dnes. Zdravotné sestry sú na maródkach a nemá kto pracovať. Šepká sa o problémoch najmä na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti. A údajne bude ešte horšie.
TV Markíza: Výpovede sestier pokračujú
Prešovská nemocnica má problém. Niektoré oddelenia sú ohrozené, tvrdia to sestry. Vedenie nemocnice kolaps na niektorých oddeleniach potvrdilo. viaceré sestry, ktoré dali výpoveď, sú už teraz doma na PN-ke.
Slovenský rozhlas: Zhromaždenie sestier pred prešovskou nemocnicou
Zhruba stovka zdravotných sestier z prešovskej nemocnice sa popoludní zišla pred areálom nemocnice. Sestry poukazujú na to, že spomínané zdravotné zariadenie má problém zvládnuť to, že viaceré nastúpili na PN a znižuje počet lôžok. Vnímajú to ako dôkaz, že nemocnica hromadný odchod sestier, ktoré dali výpovede, nezvládne.
Dokázali sme veľa, len treba vydržať!
Dokázali sme sa vzoprieť systému a niektoré hrdinky dokázali aj stáť si za svojim a nenechať sa manipulovať, pretože veria spolu s nami tomu, za čo bojujeme.
Prezidenti, o ktorých bolo najviac počuť
Agentúry SITA v prehľade udalostí roku 2015 v zdravotníctve (2. polrok) uviedla, že prezident SR Andrej Kiska a prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sú prezidenti, o ktorých bolo vlani najviac počuť.
Prezidentka SK SaPA: Podporte kolegyne, ktoré bojujú už druhý mesiac!
Vážené kolegyne, vyzývame Vás, aby ste sa pridali k výpovediam, iba tak dosiahneme zmenu nielen v odmeňovaní, ale aj zmenu zle nastaveného systému. Niet cesty späť.
TV JOJ: Oddelenia bez zdravotných sestier?
Výpovedná lehota zdravotným sestrám vyprší už tento mesiac a k dohode zatiaľ stále nedošlo. O inej forme pritom vraj neuvažujú. Najprv sa zaevidujú na úrade práce a následne chcú odísť pracovať do zahraničia.
STV: Sestry trvajú na svojich výpovediach
Zdravotné sestry, ktoré podali v deviatich nemocniciach hromadné výpovede, sú prevažne z oddelení, kde sa náhrada za nich hľadá iba ťažko. Sú to špecialistky, ktorých je na Slovensku nedostatok. Od prvého februára im uplynie výpovedná lehota.
TV Markíza: Sestry vyzvali premiéra
Od februára ostanú viaceré nemocnice bez sestier. Komora sestier tvrdí, že minister zdravotníctva v rokovaniach zlyhal. Dnes sa preto obrátili priamo na premiéra.
Tlačová konferencia: Čo bude od 1. februára 2016 v slovenských nemocniciach?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 7. januára 2016 v Bratislave organizovali tlačovú konferenciu na tému "Čo bude od 1. februára 2016 v slovenských nemocniciach?"
POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločnú tlačovú konferenciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek na tému: „Čo bude od 1. februára 2016 v slovenských nemocniciach?“
Internetový prieskum zameraný na zistene postavenia sestier na Slovensku
Združenie Slovenský pacient zabezpečuje internetový prieskum, ktorý je zameraný na zistenie postavenia sestier na Slovensku. SK SaPA Vás vyzýva o zapojenie sa do tohto prieskumu.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 6/2015
Košická Univerzitná nemocnica hľadá cez inzerát zdravotníckych záchranárov na miesta sestier špecialistiek
SK SaPA má dôkazy o tom, že Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice cez inzerát na stránke hľadá zdravotníckych záchranárov na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny napriek tomu, že to Vyhláška nepovoľuje.
Šťastné a veselé
Dovoľte mi zaželať Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016. Veľa šťastia, zdravia, lásky, osobných a pracovných úspechov. Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prezidentka SK SaPA
V niektorých nemocniciach začali nahrádzať sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi
Na niektorých oddeleniach a klinikách AIM a JIS v nemocniciach začali nahrádzať sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi, čím môže dôjsť k priamemu ohrozeniu života pacientov. Upozorňuje na to Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti SK SaPA.
Hromadné výpovede v ďalších dvoch nemocniciach
Do hromadných výpovedí v slovenských nemocniciach je už zapojených deväť nemocníc. Najnovšie podali výpovede sestry a pôrodné asistentky aj v Trstenej a Dolnom Kubíne a pridali sa tak ku kolegyniam z Horného Považia a Oravy.
Hromadné výpovede v ďalších dvoch nemocniciach
Bratislava 23. 12. 2015 – Do hromadných výpovedí v slovenských nemocniciach je už zapojených deväť nemocníc. Najnovšie podali výpovede sestry a pôrodné asistentky aj v Trstenej a Dolnom Kubíne a pridali sa tak ku kolegyniam z Horného Považia a Oravy.
Vyšlo vianočné číslo informačného bulletinu SK SaPA
V aktuálnom čísle si okrem iného môžete prečítať rady právnika komory ohľadom diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch či rozšíreného mobingu na pracovisku. Želáme Vám príjemné čítanie.
SK SaPA vyzýva riaditeľov nemocníc, aby prestali s psychickým nátlakom na sestry
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva riaditeľov nemocníc, aby okamžite prestali s neprípustným vydieraním a vyhrážaním sa sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré podali hromadnú výpoveď.
SK SaPA vyzýva riaditeľov nemocníc, aby prestali s psychickým nátlakom na sestry vo výpovediach
Bratislava 17. 12. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva riaditeľov nemocníc, aby okamžite prestali s neprípustným vydieraním a vyhrážaním sa sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré podali hromadnú výpoveď.
Stretnutie sestier a PA v Bratislave už 17. 12. 2015
Pozývame Vás na stretnutie sestier a PA, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorým nie je ľahostajná vlastná budúcnosť a dopad Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.
Členovia Rady sa zúčastnili schvaľovania zákona v NR SR
Členovia Rady a Prezídia SK SaPA sa 15. 12. 2015 zúčastnili rokovania NR SR, na ktorom poslanci opätovne rokovali o novele zákona o platoch zdravotníkov. Žiaľ, nepomohlo ani veto prezidenta A. Kisku a poslanci Smeru opätovne schválili zákon, ktorý nie je prínosný pre zdravotníkov na Slovensku.
SK SaPA je prekvapená tým, v akom „super“ rýchlom konaní poslanci opätovne prerokúvajú zákon
Bratislava 15. 12. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje, že prezident Slovenskej republiky Andreja Kiska vypočul problémy sestier a pôrodných asistentiek a vrátil zákon, ktorý upravuje platy sestier a iných zdravotníkov.
Seminár Sestry pomáhajú prestať fajčiť
Pri odvykaní od fajčenia budú po novom pomáhať aj zdravotné sestry. Slovensko sa totiž zapojilo do medzinárodného projektu, ktorý koordinuje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Prvý zo seminárov "Sestry pomáhajú prestať fajčiť" sa uskutočnil dňa 7. 12. 2015 na pôde NÚSCH.
Sestry v ich zápase podporujú kolegovia zo Slovenska aj zahraničia
Zápas slovenských sestier a pôrodných asistentiek v ich úsilí za lepšie pracovné podmienky a spravodlivé ohodnotenie podporujú nielen lekári, fyzioterapeuti a medicínsko-technickí pracovníci, samotní pacienti, ale aj kolegovia zo zahraničia.
Európska federácia sestier vyjadrila podporu sestrám na Slovensku
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek obdržala list generálneho sekretára Európskej federácie sestier (EFN) od Paula De Raeveho, ktorý vyjadril podporu slovenským sestrám a pôrodným asistentkám v ich úsilí za lepšie pracovné podmienky.
V Martine dnes podalo hromadnú výpoveď 163 sestier
Hromadné výpovede v slovenských nemocniciach pribúdajú. Poverení zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dnes v podateľni Univerzitnej nemocnice Martin odovzdali 163 hromadných výpovedí.
SK SaPA sa obrátila na prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona 578/2004
SK SaPA sa obrátila listom na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby nepodpísal novelu zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve.
V Martine dnes podalo hromadnú výpoveď 163 sestier
Bratislava 9. 12. 2015 – Hromadné výpovede v slovenských nemocniciach pribúdajú. Poverení zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dnes v podateľni Fakultnej nemocnici Martin odovzdali 163 hromadných výpovedí.
SK SaPA sa obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nepodpísal zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Bratislava 9. 12. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa obrátila listom na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby nepodpísal Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve.
Prezidentka komory vystúpila na odbornej diskusii o novej nemocnici
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v utorok 8. decembra 2015 ako pozvaný hosť aktívne zúčastnila odbornej diskusie o novej nemocnici v hlavnom meste.
Sestry a PA podporujú aj medicínsko-technickí pracovníci
Aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vyjadrila podporu všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli a nabrali odvahu na svoje životné rozhodnutie.
V Trenčíne dnes podalo 189 sestier hromadnú výpoveď
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín dnes v podateľni poverení zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek odovzdali 189 hromadných výpovedí. Podporili tak kolegyne zo Žiliny, Prievidze, Prešova, Trnavy, Popradu či Košíc.
V Trenčíne dnes podalo 189 sestier hromadnú výpoveď
Bratislava 7. 12. 2015 – Vo Fakultnej nemocnici Trenčín dnes v podateľni poverení zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek odovzdali 189 hromadných výpovedí. Podporili tak kolegyne zo Žiliny, Prievidze, Prešova, Trnavy, Popradu či Košíc.
Výzva ministrovi zdravotníctva, aby prestal zavádzať sestry
SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby prestal zavádzať sestry a začal hľadať riešenie zo vzniknutej situácie. Hromadné výpovede sestier a PA boli totiž podané aj vďaka jeho nečinnosti a neschopnosti.
SK SAPA vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby prestal so zavádzaním sestier ohľadom výpovedí
Bratislava 2. 12. 2015 – Organizátori výpovedí do dnešného dňa nemajú informácie o tom, že by čo i len jedna sestra či pôrodná asistentka stiahla podanú výpoveď.
Prezidentka SK SaPA diskutovala s budúcimi sestrami
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa dnes diskutovala so študentmi Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave, ktorú spoluorganizoval Bratislavský samosprávny kraj.
Podpredseda parlamentu J. Fígeľ prijal predstaviteľov SK SaPA
Podpredseda NR SR Ján Fígeľ 1. 12. 2015 prijal predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na čele s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p.a. Zástupcovia komory ho informovali o tom, aká vládne situácia medzi sestrami a PA po prijatí vládneho zákona.
Podporný list od Slovenskej komory fyzioterapeutov
Slovenská komora fyzioterapeutov vyjadrila svoju podporu Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, pričom ocenila statočnosť sestier a pôrodných asistentiek, riskujúcich svoje stále zamestnanie, aby vyjadrili vážnosť ich nedostatočne ocenenej práce.
V Košiciach dnes podalo 64 sestier hromadnú výpoveď
Bratislava 30. 11. 2015 – V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice dnes ráno v podateľni odovzdali poverení zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 64 hromadných výpovedí.
SME: Sestry požadujú zvýšenie miezd a úpravu každé tri roky v zákone
Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je rozčarované z vyhlásení Asociácie štátnych nemocníc (AŠN), ktorá chce sestrám a pôrodným asistentkám garantovať platy, ktoré sú im vyplácané už tri roky. K
Reakcia SK SaPA na vyhlásenie Asociácie štátnych nemocníc
Vedenie Slovenskej komory sestier je rozčarované z vyhlásení Asociácie štátnych nemocníc, ktorá chce sestrám a pôrodných asistentkám garantovať platy, ktoré sú im vyplácané už tri roky.
Člen Rady a Prezídia SK SaPA prezentoval sestry v Parlamente ČR
Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. sa 13. novembra aktívne zúčastnil seminára „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“, ktorý sa konal v budove Parlamentu Českej republiky v Prahe.
SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva, aby prestal urážať sestry a PA
SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite prestal s urážaním čelných predstaviteľov sestier a PA a začal riešiť problémy v zdravotníctve, ktoré vznikli aj kvôli jeho neschopnosti, nečinnosti a ignorácii.
Slovak Nurses and Midwives have launched collective redundancies.
Slovak Chamber of Nurses and Midwives have launched an action of collective redundancies of Slovak Nurses and Midwives. It responds to the intolerable situation in the Slovak health care system, which reflects longstanding moral and financial understatement of healthcare professionals and constant corruption scandals.
Sympózium intenzívnej starostlivosti v Ostrave
Predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. aktívne zúčastnil sympózia intenzívnej starostlivosti, ktorý sa 26. novembra 2015 konal v Ostrave.
TV Markíza: Sestry v alobale
Zdravotné sestry dnes prišli do parlamentu v alobalových čapiciach. Protestujú tak proti zákonu, ktorý schválili poslanci. Tvrdia, že ich platy pôjdu dolu.
JOJ: Sestry podávajú hromadné výpovede
Už to nie sú vyhrážky, ale realita. Zdravotné sestry podávajú hromadné výpovede. Prvých dvesto doručilo svoju výpoveď Fakultnej nemocnici v Žiline.
Sestry a pôrodné asistentky spustili hromadné výpovede
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. v stredu 25. 11. 2015 spolu s predsedníčkou OZ SaPA Mgr. Monikou Kaveckou, MPH na spoločnom brífingu pred Národnou radou SR ohlásili spustenie hromadných výpovedí.
Sestry začnú podávať hromadné výpovede už tento týždeň
Zápas zdravotníkov za lepšie zdravotníctvo na Slovensku pokračuje. Organizátorom deklarácií o pripravenosti podať výpovede sa podarilo nazbierať toľko výpovedí, že už tento týždeň pristúpia k podávaniu hromadných výpovedí.
IV. Sninské zdravotnícke dni
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa zúčastnila na celoslovenskej konferencii IV. Sninské zdravotnícke dni, ktorú organizovala Nemocnica Snina v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a PA v Humennom a SK SaPA.
VIDEO: Prezidentka SK SaPA na stretnutí prezidentov a hospodárov RK
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prezentuje zhrnutie činnosti Rady komory za rok 2015 na stretnutí prezidentov a hospodárov RK SaPA, ktoré sa konalo v dňoch 20. a 21. novembra 2015 v hoteli Atrium v Novom Smokovci.
Stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. otvorila pracovné stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek, odborných sekcií a členov Rady komory, ktoré sa koná v dňoch 20-21. novembra 2015 v Novom Smokovci.
Stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA
Prezidentka SK SaPA Mgr. I. Lazorová, dipl. p. a. otvorila stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA, odborných sekcií a členov Rady SK SaPA, ktoré sa koná v dňoch 20-21. novembra 2015 v Novom Smokovci.
Zápas zdravotníkov za lepšie zdravotníctvo pokračuje!
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenia sestier a pôrodných asistentiek nazbierali toľko podpisov k deklaráciám podať výpoveď, že už pristúpili k samotnému podpisovaniu výpovedí.
Prezidentka SK SaPA informovala sestry v Ružomberku ohľadom výpovedí
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu s členmi Prezídia komory dňa 19. novembra 2015 informovali sestry v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku ohľadom výpovedí.
IV. celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve
V priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin sa 9. 10. 2015 konala IV. celoslovenská konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstvo, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Sestry v zápase za spravodlivé ohodnotenie podporujú aj lekári
Lekárske odborové združenie (LOZ) podporuje snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie. Aj snaha lekárov dohodnúť sa s predstaviteľmi politickej elity bola neúspešná, kým nepodali v roku 2011 výpovede.
Zdravotnícke noviny. Zdravotníci sú nespokojní
Poslanci na 58. schôdzi prerokujú novelu zákona 578/2004 o poskytovateľoch, ktorý od 1. januára zaručí zdravotníkom 23 odborností vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach stanovenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy.
Lazorová: Odchod aj dvoch sestier môže spôsobiť kolaps
Zdravotné sestry počítajú s tým, že ak z práce odídu, oddelenia, ale aj celé nemocnice prestanú fungovať. Aj napriek tomu šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorováverí, že pacienti ohrození nebudú.
Európska federácia sestier vyzdvihla slovenské sestry a PA
Európska federácia sestier na tohtoročnom Valnom zhromaždení vyzdvihla angažovanosť slovenských sestier a pôrodných asistentiek. Počtom vyplnených dotazníkov totiž patrili medzi tie sestry, ktoré sa najviac zapojili do európskeho výskumu.
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu SK SaPA
Vyšlo októbrové číslo informačného bulletinu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Elektronický mesačník v plnej verzii dostane v najbližších dňoch každý člen SK SaPA na komorový email.
Rozhlasová stanica Slovensko: Hrozia hromadné výpovede zdravotníkov
Hrozba hromadných výpovedí zdravotníkov sa podľa komory sestier môže stať realitou už v najbližších dňoch. Komora tvrdí, že v niektorých nemocniciach je pripravených podať výpoveď až osemdesiat percent zdravotníkov.
Zdravotným sestrám došla trpezlivosť, začnú podávať výpovede
BRATISLAVA - Zdravotné sestry začnú v najbližších dňoch výpovede. Podľa nich nie je situácia až taká pokojná, ako to Viliam Čislák prezentuje v médiách.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 5/2015
Už v najbližších dňoch sa pristúpi k podpisom výpovedí
Situácia v slovenských nemocniciach nie je až taká pokojná, ako to prezentuje minister zdravotníctva V. Čislák. Organizátori už majú toľko podpísaných deklarácií, že v najbližších dňoch plánujú pristúpiť k podpisu výpovedí.