O časopise

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Professional Journal of Nursing and Midwifery

Vydáva / Published by
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Dátum vydania: 28. február 2014
IČO vydavateľa: 37 999 991
Tel. 02/4020 2066
E-mail: sksapa@sksapa.sk
Web: www.sksapa.sk


Predseda redakčnej rady / Editor-in-Chief
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
E-mail: casopis.sksapa@gmail.com

Redakčná rada / Editorial Board

 • PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
 • PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
 • Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
 • Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
 • PhDr. Júlia Jankovičová
 • PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
 • PhDr. Andrea Ševčovičová, PhD., MPH
 • PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Medzinárodná redakčná rada / International Editorial Advisory Board

  Prof. dr sci. med. Vida Živanović
  Medical College of Professional Studies Belgrade, Serbia
  Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN

  Zhytomyr Nursing Institute, Ukrainian scientific and practical journal Master of Nursing, Ukraine
  dr n. med. Ewa Molka, RN

  Journal of modern nurses and midwives, Poland
  PhDr. Renáta Zoubková, RN

  University of Ostrava, Department of Intensive Medicine and Forensic Studies, Czech Republic
  Dr. Alice Coffey, PhD, M.Ed, BA, RGN, RM, RNT.

  Director of Globalisation and Internationalisation / College Lecturer, Leader of Healthy Ageing Research Theme, Catherine McAuley School of Nursing
  and Midwifery, Brookfield Health Sciences Complex, University College Cork, Cork, Ireland
  Josip Bozic, MSN, RN

  School for Nurses Vinogradska, Zagreb, Croatia
  Prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D.

  Head of Department of Public Health Management, Faculty of Postgraduate Education Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
  Sylwia Krzemińska, PhD., MSN

  Department of Anaesthesiology and Intensive Care Nursing, Faculty of Health Sciences Medical University of Silesian Piasts in Wroclaw, Poland
  Anne Kokko, R.N, Specialized Nurse, MNSc.

  Vice President, EfCCNa, Lecturer, Laurea University of Applied Science, Finland
  Mgr. Vít Blanář, Ph.D.

  Department of Nursing, Faculty of Health Studies University of Pardubice, Czech Republic
  Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

  Head of Department of Nursing, Faculty of Health Studies University of Pardubice, Czech Republic

Jazyková korektúra / Language correction

 • Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
 • PhDr. Katarína Kaszycki

Grafická úprava / Graphics

 • Ing. Peter Grejták

Informácie / Informations

 • Periodicita 6 x ročne
 • Predplatné je 15 EUR.
 • Bezplatný pre členov SK SaPA.
 • Dostupný na web stránke: https://www.sksapa.sk/

Indexácia / Indexation

 • Bibliographia medica Slovaca

Citačná databáza / Citation database

 • CiBaMed

Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu úpravu príspevkov a ich prípadné skrátenie.


Kalendár vydania jednotlivých čísel časopisu v roku 2023:

 1. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 01/2023 - vydanie: 28.02.2023 (uzávierka 01.02.2023) - vária
 2. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 02/2023 - vydanie: 30.04.2023 (uzávierka 01.04.2023) - vária
 3. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 03/2023 - vydanie: 30.06.2023 (uzávierka 01.06.2023) - študenti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
 4. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 04/2023 - vydanie: 31.08.2023 (uzávierka 01.08.2023) - tematický okruh Ošetrovateľstvo v ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 5. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 05/2023 - vydanie: 31.10.2023 (uzávierka 01.10.2023) - tematický okruh Ošetrovateľstvo v psychiatrii
 6. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 06/2023 - vydanie: 31.12.2023 (uzávierka 01.12.2023) - tematický okruh Ošetrovateľstvo v odboroch otorinolaryngológia, dermatovenerológia

Uzávierka čísla: vždy k prvému dňu v mesiaci vydania.


  Vítané sú aj ďalšie témy:
  1. Reforma zdravotníctva a jej dopady na sestry a pôrodné asistentky
  2. Vynárajúce sa globálne zdravotné problémy: Ako reagujú sestry
  3. Nové kompetencie sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zdravie populácie
  4. Sestra s pokročilou praxou v systéme zdravotnej starostlivosti: Príležitosti a výzvy pre prax a vzdelávanie
  5. Koordinácia starostlivosti: Prínosy medziodborovej spolupráce
  6. História a budúcnosť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku
  7. Emocionálne zdravie: Stratégie pre sestry
  8. Zdravé sestry: Perspektívy starostlivosti o seba
  9. Zdravotná starostlivosť a kvalita: Perspektívy ošetrovateľstva
  10. Násilie pacientov a návštevníkov: Čo vieme? Čo môžeme urobiť?
  11. Sociálne médiá a komunikačné technológie: Noví "priatelia" v zdravotníctve
  12. Nové tisícročie: Rozvíjajúce sa ošetrovateľské úlohy
  13. Vytvorenie kultúry bezpečnosti: Ďalšie kroky
  14. Starostlivosť zameraná na pacienta
  15. Štandardy a zručnosti pre prax
  16. Zdravé pracovné prostredie
  17. Podpora zdravotnej gramotnosti: Stratégie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  18. Ošetrovateľské technológie: Inovácia a implementácia
  19. Obezita na vzostupe: Čo môžu sestry robiť?
  20. Profesionálne cesty v ošetrovateľstve: Možnosti vyhľadávania, štartu a udržania kariéry
  21. Medzinárodná migrácia sestier
  22. Environmentálne zdravie: Dôležité voľby pre ekologickejší svet
  23. Sila na ovplyvňovanie starostlivosti o pacienta
  24. Plánovanie a reakcie na katastrofy: Pripravenosť sestier na terorizmus a iné hromadné nešťastia
  25. Infekčné choroby: Výzvy a riešenia
  26. Partnerstvá a spolupráca: Aké zručnosti potrebujeme?
  27. Bezpečnosť sestry: Riešime riziká?
  28. Ohrozený zdravotnícky systém: Otázky pracovnej sily a pracovného prostredia
  29. Zdieľané riadenie: Model pre sestry, aby získali kontrolu nad svojou praxou
  30. Zdravotná starostlivosť a starnutie obyvateľstva: Aké sú dnešné výzvy?
  31. Mnoho tvárí rozmanitosti: Poskytovanie kultúrne kompetentnej starostlivosti
  32. Vstup do praxe: Prečo je dôležité venovať pozornosť mladým sestrám?
  33. E-zdravie: Sľub alebo nebezpečenstvo?
  34. Vymierajúce ošetrovateľstvo: Ako zastaviť tento proces?
  35. Ošetrovateľstvo vo svete: Aké sú rozdiely?
  36. Elektronické publikovanie: Ako, čo a prečo?
  37. Klasifikácia ošetrovateľstva: Čo o nej ne/vieme?
  38. Rodinné ošetrovateľstvo: Súčasnosť, alebo budúcnosť komunitnej starostlivosti
  39. Školské sestry: Významná rola sestry v kontrole a edukácii chronicky chorých detí, rodiny a komunity
  40. Pandémia COVID-19
  41. Varia

  Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie tematických okruhov jednotlivých čísel časopisu.


  Pokyny pre autorov odborných príspevkov do časopisu Ošetroveteľstvo a pôrodná asistencia.pdf

  Professional Journal of Nursing and Midwifery - instructions letter english version.pdf

  Svoje príspevky posielajte na: casopis.sksapa@gmail.com

  Na stiahnutie:

  Objednávka e-časopisu