O časopise

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Professional Journal of Nursing and Midwifery

Vydáva / Published by
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Dátum vydania: 28. február 2014
IČO vydavateľa: 37 999 991
Tel. 02/4020 2066
E-mail: sksapa@sksapa.sk
Web: www.sksapa.sk


Predseda redakčnej rady / Editor-in-Chief
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
E-mail: casopis.sksapa@gmail.com

Redakčná rada / Editorial Board

 • PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
 • PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
 • Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
 • Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
 • PhDr. Júlia Jankovičová
 • PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
 • PhDr. Andrea Ševčovičová, PhD., MPH
 • PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Medzinárodná redakčná rada / International Editorial Advisory Board

 • Prof. dr sci. med. Vida Živanović - Medical College of Professional Studies Belgrade, Serbia
 • Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN - Zhytomyr Nursing Institute, Ukrainian scientific and practical journal Master of Nursing, Ukraine
 • dr n. med. Ewa Molka, RN - Journal of modern nurses and midwives, Poland
 • PhDr. Renáta Zoubková, RN - University of Ostrava, Department of Intensive Medicine and Forensic Studies, Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic
 • Andy Gibbs, BSc (Hons), MSc, PGCert, RN - Glasgow Caledonian University, Scotland UK
 • Dr. Alice Coffey, PhD, M.Ed, BA, RGN, RM, RNT - Director of Globalisation and Internationalisation / College Lecturer, Leader of Healthy Ageing Research Theme, Catherine McAuley School of Nursing and Midwifery, Brookfield Health Sciences Complex, University College Cork, Cork, Ireland
 • Josip Božić, MSN, RN, specialists in anesthesia activities President of the Expert Society for the Suppression of pain (Croatien Nurses Pain Society). School for Nurses, Zagreb, Croatia
 • Prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D. - Head of Department of Public Health Management, Faculty of Postgraduate Education Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
 • Anne Kokko, R.N, Specialized Nurse, MNSc , Vice President, EfCCNa, Lecturer, Laurea University of Applied Science, Finland
 • Sylwia Krzemińska, PhD., MSN, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Nursing, Faculty of Health Sciences Medical University of Silesian Piasts in Wroclaw, Poland

Jazyková korektúra / Language correction

 • Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
 • PhDr. Katarína Kaszycki

Grafická úprava / Graphics

 • Ing. Peter Grejták

Informácie / Informations

 • Periodicita 6 x ročne
 • Predplatné je 15 EUR.
 • Bezplatný pre členov SK SaPA.
 • Dostupný na web stránke: https://www.sksapa.sk/

Indexácia / Indexation

 • Bibliographia medica Slovaca

Citačná databáza / Citation database

 • CiBaMed

Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu úpravu príspevkov a ich prípadné skrátenie.


Kalendár vydania jednotlivých čísel časopisu v roku 2020:

 1. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 01/2021 - vydanie: 28.02.2021 (uzávierka 01.02.2021)
 2. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 02/2021 - vydanie: 30.04.2021 (uzávierka 01.04.2021)
 3. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 03/2021 - vydanie: 30.06.2021 (uzávierka 01.06.2021)
 4. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 04/2021 - vydanie: 31.08.2021 (uzávierka 01.08.2021)
 5. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 05/2021 - vydanie: 31.10.2021 (uzávierka 01.10.2021)
 6. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 06/2021 - vydanie: 31.12.2021 (uzávierka 01.12.2021)

Uzávierka čísla: vždy k prvému dňu v mesiaci vydania.


Tematické okruhy pre rok 2019:
 1. Reforma zdravotníctva a jej dopady na sestry a pôrodné asistentky
 2. Vynárajúce sa globálne zdravotné problémy: Ako reagujú sestry
 3. Nové kompetencie sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zdravie populácie
 4. Sestra s pokročilou praxou v systéme zdravotnej starostlivosti: Príležitosti a výzvy pre prax a vzdelávanie
 5. Koordinácia starostlivosti: Prínosy medziodborovej spolupráce
 6. História a budúcnosť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku
 7. Emocionálne zdravie: Stratégie pre sestry
 8. Zdravé sestry: Perspektívy starostlivosti o seba
 9. Zdravotná starostlivosť a kvalita: Perspektívy ošetrovateľstva
 10. Násilie pacientov a návštevníkov: Čo vieme? Čo môžeme urobiť?
 11. Sociálne médiá a komunikačné technológie: Noví "priatelia" v zdravotníctve
 12. Nové tisícročie: Rozvíjajúce sa ošetrovateľské úlohy
 13. Vytvorenie kultúry bezpečnosti: Ďalšie kroky
 14. Starostlivosť zameraná na pacienta
 15. Štandardy a zručnosti pre prax
 16. Zdravé pracovné prostredie
 17. Podpora zdravotnej gramotnosti: Stratégie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 18. Ošetrovateľské technológie: Inovácia a implementácia
 19. Obezita na vzostupe: Čo môžu sestry robiť?
 20. Profesionálne cesty v ošetrovateľstve: Možnosti vyhľadávania, štartu a udržania kariéry
 21. Medzinárodná migrácia sestier
 22. Environmentálne zdravie: Dôležité voľby pre ekologickejší svet
 23. Sila na ovplyvňovanie starostlivosti o pacienta
 24. Plánovanie a reakcie na katastrofy: Pripravenosť sestier na terorizmus a iné hromadné nešťastia
 25. Infekčné choroby: Výzvy a riešenia
 26. Partnerstvá a spolupráca: Aké zručnosti potrebujeme?
 27. Bezpečnosť sestry: Riešime riziká?
 28. Ohrozený zdravotnícky systém: Otázky pracovnej sily a pracovného prostredia
 29. Zdieľané riadenie: Model pre sestry, aby získali kontrolu nad svojou praxou
 30. Zdravotná starostlivosť a starnutie obyvateľstva: Aké sú dnešné výzvy?
 31. Mnoho tvárí rozmanitosti: Poskytovanie kultúrne kompetentnej starostlivosti
 32. Vstup do praxe: Prečo je dôležité venovať pozornosť mladým sestrám?
 33. E-zdravie: Sľub alebo nebezpečenstvo?
 34. Vymierajúce ošetrovateľstvo: Ako zastaviť tento proces?
 35. Ošetrovateľstvo vo svete: Aké sú rozdiely?
 36. Elektronické publikovanie: Ako, čo a prečo?
 37. Klasifikácia ošetrovateľstva: Čo o nej ne/vieme?
 38. Rodinné ošetrovateľstvo: Súčasnosť, alebo budúcnosť komunitnej starostlivosti
 39. Školské sestry: Významná rola sestry v kontrole a edukácii chronicky chorých detí, rodiny a komunity
 40. Pandémia COVID-19
 41. Varia

Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie tematických okruhov jednotlivých čísel časopisu.


Pokyny pre autorov odborných príspevkov do časopisu Ošetroveteľstvo a pôrodná asistencia.pdf

Professional Journal of Nursing and Midwifery - instructions letter english version.pdf

Svoje príspevky posielajte na: casopis.sksapa@gmail.com

Na stiahnutie:

Objednávka e-časopisu