Prezídium SK SaPA

Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk , +421 918 518 178


PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH viceprezident SK SaPA pre ošetrovateľstvo
riaditel@sksapa.sk, +421 908 677 731

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodnú asistenciu
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.

Mgr. Renáta Popundová

Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH