Prezident SK SaPA

Prezident komory je štatutárny orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka SK SaPA od roku 2013

Kontakt:
mobill: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk