On-line aktivity sústavného vzdelávania

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

 • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
 • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
 • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.


MEDMARK, s. r. o.

Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „Liečba stabilnej Angíny pectoris.“
Obdobie: 01. 03. 2019 – 31. 08. 2019

Názov aktivity: „Srdcové zlyhávanie.“
Obdobie: 01. 03. 2019 – 31. 08. 2019

Názov aktivity: „Dôležité aspekty liečby pacienta s reumatoidnou artritídou.“
Obdobie: 01. 02. 2019 – 01. 08. 2019

Názov aktivity: „Manažment polymorbidnaho pacienta z pohľadu sestry-Duloxetín molekula s viacerými indikáciami.“
Obdobie: 15. 03. 2018 – 14. 09. 2019

Názov aktivity: „Manažment polymorbidnaho pacienta z pohľadu sestry-Chronické venózne ochorenie.“
Obdobie: 15. 03. 2018 – 14. 09. 2019


HARTMANN-RICO spol. s. r. o.

Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2016 ....... (neurčito)


EDUprofiPHARM, s. r. o.

Web: www.eduprofipharm.sk

Názov aktivity: „Multidisciplinárny pohľad na významné terapeutické prístupy v starostlivosti o pacienta“
Obdobie: 25. 04. 2019 – 24. 07. 2019

Názov aktivity: „Erektilna dysfunkcia“
Obdobie: 15. 05. 2019 – 14. 11. 2019


Edukafarm s. r. o.

Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity: „Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C“
Obdobie: 12. 02. 2019 – 11. 08. 2019

Názov aktivity: „Diagnostika a liečba vybraných psychických porúch (ADHD, depresia, schizofrénia, bipolárna porucha)“
Obdobie: 17. 01. 2019 – 16. 07. 2019

Názov aktivity: „Aciklovir v liečbe herpes simplex“
Obdobie: 08. 03. 2019 – 07. 09. 2019


AMEPRA, s. r. o.
Web: http://www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Zdravotná problematika u dojčiat – zápcha a vplyv výživy na rozvoj imunitných ochorení“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Kojenecká a batolecí výživa: současná vedecká fakta“
Obdobie: 01. 05. 2019 – 30. 04. 2020

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2019
MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivít:
 • 001 Postavenie sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
 • 002 Etika v povolaní sestry
 • 003 Informovaný súhlas v praxi sestry
 • 004 Právna zodpovednosť sestry
 • 006 Vedenie zdravotnej dokumentácie
 • 007 Povinná mlčanlivosť v práci sestry
 • 013 Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení
 • 018 Správna klinická prax
 • 021 Právna sebaobrana sestry
 • 027 Čo je korupcia a čo je darovanie?
 • 032 Kompetencie sestry v ošetrovateľskej praxi a právne riziká ich prekročenia
 • 036 Vybrané situácie zverejňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie zo strany sestry
 • 037 Právne aspekty domácich pôrodov z pohľadu kompetencií pôrodnej asistentky
 • 038 Sestra a pôrodná asistentka ako svedok pred súdom a správnym orgánom
 • 041 Rozsah poučovacej povinnosti sestry voči pacientovi a jej vzťah k poučeniu poskytovanom zo strany lekára
 • 044 Práva a povinnosti sestry vo vzťahu k nespolupracujúcemu a agresívnemu pacientov
Obdobie: 23. 01. 2019 – 22. 07. 2019
Essity Slovakia s. r. o.
Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia“
Obdobie: 01. 10. 2018 – 30. 09. 2019

FARMI – PROFI, s. r. o.
Web: www.meditrend.sk

Názov aktivity: „HPV infekcie a ich prevencia“
Obdobie: 17. 06. 2019 – 30. 10. 2019

Názov aktivity: „Hodnotenie dopadu a významu pneumokokového očkovania“
Obdobie: 17. 06. 2019 – 30. 10. 2019