Neodkladná podpora životných funkcií

Neodkladná podpora životných funkcií

Kurz prvej pomoci
V prípade, ak sa sestra/pôrodná asistentka zúčastní akreditovaného Kurzu prvej pomoci určeného pre verejnosť od 1. októbra 2013, nebudú jej kredity pri hodnotení SV uznané. V prípade záujmu o obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií existuje akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom "Neodkladná podpora životných funkcií".

Kurz inštruktora prvej pomoci
V Zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. akreditovaný Kurz inštruktora prvej pomoci nie je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nakoľko si ním zdravotnícky pracovník neobnovuje a neudržiava odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. V prípade, ak sa sestra, alebo pôrodná asistentka, ako inštruktor prvej pomoci podieľa na teoretickej a praktickej výučbe v akreditovanom vzdelávacom programe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií", získa za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti, alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2, ods. 6., Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z.

Neodkladná podpora životných funkcií
Aktuálne znenie Vyhlášky MZ SR č. 74/20219 Z. z. pojednáva o tom, že pri hodnotení sústavného vzdelávania sa prihliada aj na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnotiaceho obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a zručností v neodkladnej podpore životných funkcií. SK SaPA má podpísanú zmluvu o spolupráci pri organizovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií" so spoločnosťou RZP, a. s.

Zoznam plánovaných aktivít spolu s popisom a potrebnými informáciami k "Neodkladnej podpore životných funkcií" je pravidelne zverejňovaný na webovej stránke portal.sksapa.sk. Na webovej stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov je dostupný zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.