Úvod / Vzdelávanie / Odborné podujatia / Neodkladná podpora životných funkcií
Neodkladná podpora životných funkcií

Neodkladná podpora životných funkcií

Kurz prvej pomoci
V prípade, ak sa sestra/pôrodná asistentka zúčastní akreditovaného Kurzu prvej pomoci určeného pre verejnosť od 1. októbra 2013, nebudú jej kredity pri hodnotení SV uznané. V prípade záujmu o obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií existuje akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom "Neodkladná podpora životných funkcií".

Kurz inštruktora prvej pomoci
V Zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. akreditovaný Kurz inštruktora prvej pomoci nie je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nakoľko si ním zdravotnícky pracovník neobnovuje a neudržiava odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. V prípade, ak sa sestra, alebo pôrodná asistentka, ako inštruktor prvej pomoci podieľa na teoretickej a praktickej výučbe v akreditovanom vzdelávacom programe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií", získa za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti, alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2, ods. 6., Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z.

Neodkladná podpora životných funkcií
Aktuálne znenie Vyhlášky MZ SR č. 74/20219 Z. z. pojednáva o tom, že pri hodnotení sústavného vzdelávania sa prihliada aj na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnotiaceho obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a zručností v neodkladnej podpore životných funkcií. SK SaPA má podpísanú zmluvu o spolupráci pri organizovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií" so spoločnosťou Falk Academy s.r.o a LEKÁR a.s

Zoznam plánovaných aktivít spolu s popisom a potrebnými informáciami k "Neodkladnej podpore životných funkcií" je pravidelne zverejňovaný na webovej stránke portal.sksapa.sk. Na webovej stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov je dostupný zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri