Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje zodpovednej osoby podľa GDPR

Podľa § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoOOU“), zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít a odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov. Zodpovedná osoba musí byť spôsobilá plniť najmä tieto úlohy:

 • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 • monitorovať súlad pravidiel prevádzkovateľa osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 • poskytovať poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
 • spolupracovať s úradom pri plnení svojich úloh,
 • plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.

V Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek je určenou zodpovednou osobou podľa GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, e-mail: riaditel@sksapa.sk

Dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)

Účel spracúvania:

 • Vedenie zoznamu, združovanie a ochrana členov, resp. zdravotníckych pracovníkov.
 • Vedenie registra zdravotníckych pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí vykonávajú povolanie sestra a povolanie pôrodná asistentka

Spracúvané osobné údaje:

Prevádzkovateľ týmto v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“) poskytuje žiadateľovi o zápis do zoznamu vedených komorou nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ v informačnom systéme "Register sestier" a "Register pôrodných asistentiek" spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účel vedenia registra sestier a registra pôrodných asistentiek a zabezpečenia a hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby.

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov, ktorý oprávňuje spracúvať osobné údaje fyzickej osoby. Ak prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje na základe iného právneho základu (napríklad osobitný zákon alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá fyzická osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán), dochádza k spracúvaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak by prevádzkovateľ aj napriek tomu získaval aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, nemohol by zabezpečiť dotknutej osobe uplatňovanie jej práv, ktorej jej zákon o ochrane osobných údajov priznáva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu.

Ako to vyplýva z vnútorných predpisov SKSaPA na úseku ochrany osobných údajov, SKSaPA je oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné, príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, pracovisko, názov a sídlo zamestnávateľa, miesto výkonu povolania, dosiahnuté vzdelanie, členstvo v komore, členstvo v sekcii, vydané potvrdenia pre prácu v zahraničí, druh licencie, email, telefónne číslo v informačnom systéme Register sestier a pôrodných asistentiek, a to za účelom umožnenia prevádzkovateľovi plniť úlohy komory v rozsahu podľa ust. § 49 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Keďže SKSaPA spracúva osobné údaje na základe iného právneho základu (osobitný zákon alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá fyzická osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán), tak osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov nie je potrebný.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledujúcim príjemcom:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • zamestnávateľ, ak dotknutá osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (hodnotenie sústavného vzdelávania)
 • vedenie účtovníctva
 • Allio, s.r.o. (správa softvéru registra a portálu hodnotenia sústavného vzdelávania)
 • právnická kancelária PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia právnych povinností a sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:

 • na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,
 • na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov,
 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,
 • právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Zákona a/alebo Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: riaditel@sksapa.sk

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.