Stanovy OZ

Stanovy Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia – Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.
 2. Sídlo združenia – Amurská 71, 821 06 Bratislava.
 3. Združenie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým občianskym združením, zriadeným v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Cieľ
 1. Všestranne podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a rozvíjať nové možnosti ich vzdelávania.
 2. Organizovať a spoluorganizovať vzdelávacie aktivity, a tak vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek.
 3. Podporovať medzinárodnú spoluprácu sestier a pôrodných asistentiek so sesterskými organizáciami a ich členmi v zahraničí.

Článok III.

Členstvo
 1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
  1. vystúpením člena na základe písomného oznámenia dňom jeho doručenia,
  2. úmrtím fyzickej osoby,
  3. zánikom právnickej osoby – člena,
  4. vylúčením – dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia - zhromaždenie členov,
  5. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
  6. zánikom občianskeho združenia.O prijatí za člena združenia rozhoduje správna rada združenia na základe jeho písomnej žiadosti, a to do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.
 2. Členstvo vzniká dňom, kedy správna rada rozhodla 2/3 väčšinou o prijatí za člena.
 3. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, vydané správnou radou.
 4. Zánik členstva

Článok IV.

Práva a povinnosti členov
 1. Člen má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
  3. byť informovaný o rozhodnutiach a stanoviskách orgánov občianskeho združenia,
  4. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

2.   Povinnosti člena sú najmä:

 1. dodržiavať stanovy združenia,
 2. dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy, týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,
 3. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 4. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. zhromaždenie členov združenia
 2. správna rada
 3. štatutárny orgán
 4. revízor

Článok VI.

Zhromaždenie členov
 1. Najvyšším orgánom je zhromaždenie členov, ktoré je zložené zo všetkých členov občianskeho združenia. Zhromaždenie členov sa koná spravidla raz za 1 rok. Mimoriadne zhromaždenie členov sa koná, ak oň požiada najmenej polovica členov. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na zhromaždení členov združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
  1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva členov správnej rady,
  3. volí a odvoláva revízora
  4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  5. schvaľuje plán činnosti,
  6. môže meniť alebo rušiť rozhodnutie správnej rady,
  7. rozhoduje o zrušení občianskeho združenia.
 2. Zhromaždenie členov združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov občianskeho združenia.
 1. Zhromaždenie členov združenia zvoláva správna rada
 2. Zhromaždenie členov združenia najmä:

 

Článok VII.

Správna rada

 

 1. Správna rada je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami Zhromaždenia členov združenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia
  2. zvoláva a pripravuje zhromaždenie členov združenia
  3. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia spomedzi svojich členov
  4. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, vedie zoznam členov združenia
  5. spravuje majetok združenia
 1. Správna rada má najmenej troch členov. Správna rada rozhoduje 2/3 väčšinou.
 2. Správna rada najmä:

Článok VIII.

štatutárny orgán

 

 1. štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach.
 2. Predseda a/alebo podpredseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.
 3. Predseda a podpredseda má podpisové právo, v prípade potreby môže poveriť výkonom svojej funkcie iného člena správnej rady.
 4. Predseda a podpredseda za svoju činnosť zodpovedá správnej rade. Predseda a podpredseda konajú samostatne.

 

Článok IX.

Revízor

 1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov.
 2. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
 3. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 4. Kontroluje dodržiavanie stanov.

 

Článok X.

Hospodárenie združenia

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
 1. dary od právnických a fyzických osôb,
 2. vlastná hospodárska a podnikateľská činnosť na podporu cieľa združenia,
 3. príspevky EÚ a iných zahraničných inštitúcií,
 4. dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.
 1. Hospodárenie sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu.
 2. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

 

Článok XI.

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. O zániku rozhoduje Zhromaždenie členov združenia 2/3 hlasov prítomných členov.
 3. Pri zániku združenia rozpustením vymenuje Zhromaždenie členov združenia likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyrovnanie. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

 

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia na ustanovujúcom Zhromaždení členov združenia.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

 

 

Článok XIII.

Prechodné ustanovenia

 

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Sú povinní:
 1. oznámiť verejnosti vznik združenia, spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov.
 2. zvolať Zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
 3. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie končí zvolením novej správnej rady.

V Bratislave dňa             13.10.2009