Kritéria na podporu aktivít OZ

Kritéria na podporu aktivít v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia z finančných prostriedkov OZ:


O finančný príspevok z rozpočtu OZ môže požiadať registrovaná sestra, pôrodná asistentka, alebo spoločnosť združujúca sestry a pôrodné asistentky ktoré:


1.    vykonávajú vedecko – výskumnú činnosť v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
a)    transformácia získaných poznatkov do praxe formou edukačného materiálu – brožúry, učebnice
•    náklady spojené s jeho vydaním
b)    prezentácia získaných poznatkov na konferenciách, formou prednášky, posteru
•    náklady spojené s účasťou na konferencii

 

2.    aktívne sa zúčastňujú zahraničných aktivít sústavného vzdelávania
a)    aktívna prezentácia získaných poznatkov z praxe na zahraničných aktivitách sústavného vzdelávania (konferenciách, sympóziách) formou prednášky, posteru
•    náklady spojené s účasťou na konferencii
b)    výstupom z účasti na zahraničnej aktivite sústavného vzdelávania je príspevok v odbornom periodiku – Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Sestra a lekár v praxi

 

3.    organizujú aktivity sústavného vzdelávania na národnej úrovni
a)    schválená celoslovenská aktivita sústavného vzdelávania
•    náklady spojené s organizáciou – zabezpečenie priestorov, ubytovania, technické zabezpečenie, vydanie zborníka prednášok, tlač pozvánok
b)    výstupom organizácie aktivity sústavného vzdelávania na národnej úrovni je príspevok v odbornom periodiku – Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Sestra a lekár v praxi

 

4.    spolupracujú so sestrami a pôrodnými asistentkami na medzinárodnej úrovni
a)    účasť zahraničných účastníkov na schválenej celoslovenskej aktivite sústavného vzdelávania s medzinárodnou účasťou
•    náklady spojené s účasťou zahraničných účastníkov na konferencii na základe podpísanej zmluvy o spolupráci  

 

 

PhDr. Anna Bullová
Predsedníčka Správnej rady OZ pre podporu vzdelávania sestier a PA