Úvod / SK SaPA / O nás / História
História
únia stredných zdravotníckych pracovníkov bola založená v roku 1990. Jej nástupníckou organizáciou bola Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov, ktorej postavenie bolo v roku 1992 upravené zákonom, prijatým Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) č.14/1992 Z.z. Komora v súlade so zákonom prvý raz v histórii mala právne stanovené postavenie samosprávnej stavovskej organizácie, združujúcej všetkých stredných zdravotníckych pracovníkov, a to sestry, laborantov a rehabilitačných pracovníkov, v súlade s platnou legislatívou v uvedenom období.

V rámci prístupových rokovaní Slovenskej republiky a Európskej únie (EÚ) postupne dochádzalo k zmenám v legislatíve, a to v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi so smerníc EÚ, ktoré upravujú vzdelávanie a výkon regulovaných povolaní v zdravotníctve v členských štátoch EÚ. NR SR v roku 2002 prijala zákon č. 311/2002Z.z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Uvedený zákon upravoval podmienky výkonu uvedených povolaní, sústavné vzdelávanie pri výkone povolaní. Zákonom boli stanovené aj základné úlohy prislúchajúce komore. Za jednu z prioritných úloh môžeme považovať vedenie a aktualizáciu Registra sestier a Registra pôrodných asistentiek. Členstvo v komore bolo povinné pre všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré vykonávali povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Vznikalo registráciou v príslušnom registri sestier a pôrodných asistentiek, to zaručovalo sestrám rovnaké práva, ale aj povinnosti, pri výkone povolania. Člen komory bol povinný vykonávať svoje povolanie odborne a v súlade s Etickým kódexom sestry a Etickým kódexom pôrodnej asistentky, ktorých znenie bolo prijaté v súlade s medzinárodnými profesionálnymi kódexmi a tvorili prílohu zákona. Etický kódex Medzinárodnej rady sestier (International Council of Nurses, ICN) bol prijatý v roku 1953 a následne revidovaný a upravený v rokoch 1965, 1973 a 1989. Rozsiahle bol revidovaný v roku 2000 a ICN ho plánuje revidovať každých päť rokov.

Registrácia sestier a pôrodných asistentiek, tak ako bola stanovená v zákone, umožňovala komore regulovať výkon povolania tak, aby osoby, vykonávajúce tieto povolania, spĺňali všetky podmienky a požiadavky ustanovené vo všeobecne záväzných predpisoch súvisiacich s výkonom povolania.

V roku 2004 schválila NR SR zákon č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezidentom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov v rokoch 1992 - 2002 bola Magdaléna Hadačová, dipl. s.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2002 do roku 2006 bola Magdaléna Hadačová, dipl. s.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2006 do roku 2013 bola PhDr. Mária Lévyová.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2013 do súčasnosti je Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
 
História Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ppt, 5MB)

Upozornenie:
Pokiaľ má niekto záujem odprezentovať niektorú z týchto prezentácií na regionálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, žiadame, aby dodržiaval autorské práva a požiadal o súhlas autora na:
tothova.iveta2@gmail.com alebo danielabastigalova@gmail.com

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri