Úvod / Registrácia / Licencie / Licencie / Postup pri vydávaní licencií
Postup pri vydávaní licencií
V súlade s ustanovením § 68, ods. 1, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon“) vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu sestre a pôrodnej asistentke, ak je:
a) spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu;
b) zdravotne spôsobilá;
c) odborne spôsobilá;
d) bezúhonná;
e) zapísaná v registri sestier, alebo pôrodných asistentiek.

Typy licencií:

a) licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/ pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 5555
  • špecifický symbol: registračné číslo

b) licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55551
  • špecifický symbol: registračné číslo

c) licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti )

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55552
  • špecifický symbol: registračné číslo

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri