Koho registrujeme

Komora registruje sestry s odbornou spôsobilosťou:


V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky a sú odborne spôsobilé.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 11, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím:
a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 14, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom, študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.