Dočasné pozastavenie, zrušenie, obnovenie registrácie

Dňa 01. 06. 2009 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá zaviedla viaceré zmeny inštitútu registrácie, okrem iného tiež možnosť dočasného pozastavenia, obnovenia resp. zrušenia registrácie u osôb, ktoré nevykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.
Najdôležitejšou pozitívnou zmenou, ktorú novela zákona NR SR č. 192/2009 Z. z. priniesla, je zaradenie registrácie medzi podmienky výkonu povolania v ustanovení § 31 ods.1 písm.e). Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný u svojich zamestnancov dbať nielen na to, či majú spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, sú bezúhonní a zdravotne a odborne spôsobilí, ale tiež na to, či si splnili svoju zákonnú povinnosť registrovať sa v príslušnej komore.

Dočasné pozastavenie registrácie (§63a)
Komora dočasne pozastaví sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) požiadala o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušila výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
b) sestre/ PA bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

Dočasné pozastavenie registrácie má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí nebudú nejaký čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa k výkonu odborných činnosti v budúcnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská dovolenka. V takomto prípade nám sestra/ pôrodná asistentka zašle žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie, na základe čoho bude oslobodená od poplatku za vedenie registra, ktorý je v súčasnosti pre nečlena komory vo výške 15 €.

Na stiahnutie:
Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie.doc

Toto ustanovenia sa netýka osôb vykonávajúcich povolanie sestry/ pôrodnej asistentky v zahraničí. Vykonávanie povolania v zahraničí nie je dôvodom na dočasné pozastavenie resp. zrušenie registrácie. Tieto osoby nesmú zabúdať na povinnosť oznámiť skutočnosť, že vykonávajú povolanie v zahraničí komore v zmysle § 80 ods.1 písm. c).

Poplatky súvisiace s členstvom pri dočasnom pozastavení registrácie sa riadia aktuálnym znením Hospodárskeho poriadku komory.

Zrušenie registrácie (§63b)
Komora zruší sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) požiadala o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b) prestala spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 ods. 1 písm. a) až d),
c) ktorej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
d) ktorá porušila povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k) a bola jej uložená pokuta podľa §82 ods. 5 písm. b).

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v žiadosti. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o vyčiarknutie z registra sestier alebo registra pôrodných asistentiek. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.

Na stiahnutie:
Žiadosť_o_zrušenie_registrácie.doc

Obnovenie registrácie (§63c)
Komora obnoví sestre/ pôrodnej asistentke registráciu, ak:
a) zanikli dôvody ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu, alebo zrušeniu registrácie,
b) požiadala o obnovenie registrácie a priložila k žiadosti doklady preukazujúce zánik dôvodov ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu, alebo zrušeniu registrácie. (napr. potvrdenie od zamestnávateľa o začatí pracovného pomeru, Potvrdenie_zamestnavateľa_o_praxi_zamestnanca.xls resp. o pokračovaní vo vykonávaní pracovných činností u zamestnávateľa po ukončení materskej/ rodičovskej dovolenky).

Na stiahnutie:
Žiadosť o obnovenie registrácie.doc