Distribúcia dotazníkov

Distribúcia dotazníkov prostredníctvom maileru SK SaPA

Na základe uznesenia Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) č. 04/02/2020, týkajúceho sa distribúcie dotazníkov prostredníctvom portal.sksapa.sk, je v prípade záujmu potrebné uhradiť poplatok za distribúciu:

Poplatok za distribúciu dotazníka:
číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)
BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia) variabilný symbol: 232323 špecifický symbol: 0006

Člen SK SaPA alebo študent dennej formy štúdia: 11€
Nečlen SK SaPA alebo študent externej formy štúdia: 21€

Zároveň je potrebné poslať kópiu úhrady poplatku, presný názov práce, elektronický link na dotazník, text s oslovením respondentov.
Všetky prílohy zaslať na adresu: j.jankovicova@sksapa.sk